Ärkeängeln Zadkiel via Suzanne Lie, 20:e oktober

Oneness7sig

 


Ett Interdimensionellt Meddelande från

Ärkeängeln Zadkiel
20:e oktober 2016 av Suzanne Maresca

Genom Suzanne Lie

 

Välsignelser, jag är Zadkiel, och jag är här för att tala med er. Vi vill tala om för er att det kan finnas ”membran” som omsluter all verklighet. Ja, det finns många verkligheter som kommer fram NU vid planetens övergång från tredje/fjärde dimensionen, till den femte.

”Det finns både för den största och den minsta!” Därför, precis som att alla era fysiska organ omges av ett membran (huden runt), skyddas också varje individ, planet, solsystem och Galax, av ett ”frekvensmembran.”

Frekvensmembranet är det som upprätthåller och distribuerar resonansfrekvensen av varje verklighet, individ, planet, solsystem och Galax, genom hela systemet av det som finns inom, och det skyddas av varje frekvensmembran.

När en individ, plats, situation eller sak, förbereder sig för processen för uppstigning från en lägre resonansfrekvens till en högre, omvandlar det omgivande membranet, långsamt eller snabbt, till en högre frekvens.

Anledningen till att detta sker, är att membranet som är gränssnittet mellan den nuvarande resonansfrekvensen, och den inkommande högre eller lägre resonansfrekvens, är på väg att träffa individen, platsen, situation eller saken.

Membranet fungerar ungefär som huden som skyddar kroppen. Men många människor är omedvetna om dessa membran, liksom att de är omedvetna om den högre frekvenserna av verkligheten, genom vilket varje membran gör framsteg.

Dessa membran börjar i era eteriska kroppar, som ger resonans till en något högre frekvens än er hud, och sträcker sig in i den femdimensionella resonansen, av er individuella och planetära uppstigning. Det högre dimensionella ljuset som når in i planetmembranet från den femte dimensionen och bortom, möjliggör en långsam och stadig nedladdning i Gaias planetariska kropp.

Först rör sig högre ljus in i den femdimensionella frekvensen av membranet, för att invänta en sammanslagning av det femdimensionella ljuset med tredimensionella individer, planeter och alla invånare i varje verklighet.

Det finns många verkligheter som kommer fram samtidigt på jordens tredje/ fjärde dimensionella matris. Var och en av dessa verkligheter är omgivna av ett osynligt membran, som orsakar ”separation” i varje verklighet.

Dessa membran hjälper till att skapa jordens tredimensionell illusion av separation mellan dimensioner, individer och i alla aspekter av den tredimensionella verkligheten. Dessa osynliga membran, ansluter alla dimensioner till EN, i Gaias planetariska kropp.

Dessa membran är flerdimensionella och bistår vid den gradvisa nedtrappningen av det det högre ljuset, som kommer in i Gaia i NUET, från den femte dimensionen, genom den fjärde och in till den tredimensionella matrisen.

Inom ert NU, i er tredimensionella matris som bygger på separation, omvandlas nu långsamt de högre frekvenserna av ljus. Det finns ett osynligt planetmembran som skapar en gradvis och säker nedtrappning av det inkommande femdimensionella ljuset.

När membranet har absorberat det femdimensionella ljuset, hjälper membranet till med att långsamt trappa ner ljuset, till den fjärde dimensionen. Sedan, när den fjärde dimensionen har absorberat det högre ljuset, trappas ljuset ner för att gå in i en eterisk sköld, runt Gaias planetariska kropp.

Då det högre ljuset tränger in och smälter samman med Gaias eteriska kropp, flödar det långsamt in i, och smälter samman med tredimensionella jorden. Ungefär som en solkräm som skyddar huden från att bli ”bränd” av den varma solen, skyddar det interdimensionella membranet era planetariska och mänskliga jordfarkoster från att ta emot mer ljus än ert medvetande kan kontrollera.

På samma sätt som ni styr hur mycket sol ni får på stranden, genom att smörja en solskyddsfaktor på kroppen, måste ni ha kontroll på hur mycket femdimensionellt ljus ni utsätter er tredimensionella kropp för.

Lyckligtvis, så omger det osynliga interdimensionella membranet kroppens alla organ, muskler, kärl- och nervsystem, liksom huden, vilket är kroppens största organ.

Dessa interdimensionella membran, skapar en gradvis förflyttning mellan den tredje/fjärde dimensionella jordfarkosten, och er femdimensionella kropp, inom varje NU i er transmutation tillbaka till ert sanna femdimensionella och bortom, till Ljuskroppen.

För att skydda hela er jordfarkost, finns det ett inre, osynligt membran runt ryggraden, som skickar ett meddelande till er hjärna, om ni utför er omvandling till er Ljuskropp alltför kraftigt, och då riskerar att skada den känsliga Synkroniciteten i ert tredimensionella utförande.

När Synkroniciteten i er tredimensionella jordfarkost störs, kan vissa delar av er fysiska kropp bli ”osynkroniserade” med resten av era kroppsliga funktioner.

Om några av era kroppsliga element och beståndsdelar, går in i en resonans som är långt bortom resonansen för resten av jordfarkosten, kommer de delarna av kroppen som blir alltför höga för resten av kroppen, sannolikt att orsaka obehag och ni kanske även får en ”brännande känsla.”

Dessutom, de delar av kroppen som inte kan ”hänga med” i den accelererande rusningen från kärnan, kan få de andra cellerna i kroppen att hamna utanför sambandet till era medfödda healande system. Då kan dessa delar av den tredimensionella kroppen bli skadade eller sjuka.

Det är funktionen av era interdimensionella membran, som håller uppstigningen av er fysiska kropp i linje med alla komponenter i ert fysiska utförande. Dessa membran är ”interdimensionella” eftersom de kan arbeta från frekvensen av ert femdimensionella uttryck, hela vägen ner i resonansen av de första dimensionella delarna i kroppen.

Er kropp består av oräkneliga första dimensionens celler, och fungerar som murbruket som binder ihop tegelstenarna vid husbyggnationer. Då det femdimensionella ljuset kommer in i er aura, kommer det först att leta upp alla komponenter i era tankar, känslor och fysiska kroppar, som kan upprätthålla den högre ljusfrekvensen.

De interdimensionella membranen, aktiveras endast genom infusionen av detta högre ljus i er kropp, vilken fångar denna högre ljusfrekvens. Då, precis som när den smälta maten går till de områden av kroppen, som är redo att ta emot den, riktas det femdimensionella ljuset till de delar av kroppen, som ni har förberett för denna ljusfrekvens.

Det finns många ”förlorade,” som är den term vi använder för de som ni kallar Illuminati, som inte kan ta emot något högre ljus, eftersom resonansen skulle fungera som en het sol på torrt gräs. När vi ber er att sända villkorslös kärlek och den violetta flamman till dessa förlorade, så kan ni hjälpa dem att acceptera det Högre Ljuset.

När någon tar emot det femdimensionella ljuset och bortom, i sina tredimensionella kroppar, kommer den högre frekvensen med lätta rörelser in i basen av ryggraden, för att aktivera uppdraget för att Kundalinikraften ska påbörja sin långsamma, eller snabba, transmutation av det inre mörkret till högre ljus.

De som har ”gjort sin hemläxa” och har förberett sig för godkännandet av den femte dimensionens ljus, kommer att kunna införliva dessa högre frekvenser av ljus i sina fysiska jordfarkoster.

Dessa uppväckta, och särskilt de som redan har utformat ett liv där de finns för ”att hjälpa andra,” har redan ändrat sina kostvanor, mediterar regelbundet för att anpassa ALLA celler i kroppen till sina ständigt växande högre medvetenhetstillstånd, och kan ta emot och dokumentera sina många interdimensionella samtal.

Samtidigt tillåter Gaia, liksom alla planeter i hela Hennes Solsystem och Galaxer, alla planeter, solar och/eller galaktiska membran, en långsam nedtrappning av de femdimensionella frekvenserna av ljus, till alla tredimensionella fysiska realiteter.

Eftersom alla dessa ”membran” är multidimensionella, fångas det femdimensionella ljuset lätt upp av de yttre delarna av membranet, som skall lagras i det fyrdimensionella undre membranet, tills kollektivet av de tredimensionella varelserna, planeterna, solsystemen och galaxerna kommer i linje med sin högsta resonansfrekvens och med sin lägsta resonansfrekvens.

På detta sätt kommer varje oktav av himlakropparna, människorna, platserna, situationerna eller liknande saker, att fungera som ett ”steg” på en virtuell trappa eller bro, där högre ljus kan flöda in i de lägre frekvenserna hos varje människa, plats, verklighet eller sak.

Detta högre, femdimensionella ljus, kommer inledningsvis röra sig in till de högsta frekvenserna på ”bron” och låta de tidsbundna tre/fyrdimensionella realiteterna justeras, innan det femdimensionella ljuset rör sig ner till nästa lägre oktav, av denna verklighet.

När denna process är klar, kommer membranet upplöses till högre femdimensionellt ljus. Vi påminner om att detta ”ljus” lever. I själva verket är detta femdimensionella ljus, inte bara orsaken till er förvandling, utan är också ett resultat av hur varje neuralsynaps kan aktivera ”igångsättningen” av transmutationen hos en människa, en planet och till och med av solsystemet.

Ljus är det som ”slår PÅ” de neurala synapserna, vilket tillåter den första livsgnistan att expandera till sitt eget genetiska öde. Vi Ärkeänglarna, liksom alla de andra Änglarna, är glada över att ha den underbara möjligheten, att andas ut Villkorslös Kärlek till var och en av dessa nya skapelser.

Det är Villkorslös Kärlek som gör att livskraften hos ETT kan komma in i hjärtat, eller i kärnan, hos varje människa, plats, situation eller sak. Vi ber att ni, våra högre dimensionella varelser som bär en jordfarkost, lovar att distribuera detta inkommande femdimensionella ljus till varje aspekt av den ständigt växande formen och verkligheten.

Kom ihåg att Villkorslös Kärlek kan överrida alla motstridiga neurala mönster av den tredje eller fjärde, och återföra dem till deras högre dimensionella uttryck. Vi talar om neurala mönster som är delar av någon fysisk varelse, planet, solsystem och/eller galax.

Vi påminner om att alla planeter, solsystem och galaxer lever, och är lika medvetna, i själva verket är de mycket mer medvetna än mänskligheten. Eftersom jordens människor är en sådan ung art, jämfört med planeterna och andra himmelska varelser, kommer de ännu inte ihåg ”gnistan av ETT” som väcktes vid deras födelse.

Vi beklagar att behöva säga, att alltför många människor förlorar sina anslutningar med den gnistan, strax efter födseln, under barndomen och/eller under de utmaningar som kommer i tidig vuxen ålder. Det är av denna anledning som de Gyllene Varelserna har beslutat att avslöja sig, i medvetandet hos dem som kan expandera sina perceptuella fält, till att omfatta tröskeln mellan den tredje/fjärde dimensionella jorden, och den nyligen uppvaknade femdimensionella Jorden.

De Gyllene Varelserna är ungefär som ”planetära doulas” för att de hjälper till med planetens födande, faktiskt återfödandet, av en tre/fyrdimensionell planet i den femte dimensionen. Perspektivet för de Gyllene Varelserna är när Gaia Jorden får sina födslovärkar, och då behöver deras interdimensionella stöd, för att öppna gränsen mellan de tredje/fjärde och de femdimensionella frekvenserna av planetens resonans.

Mänskligheten var tänkt att vara de mest utvecklade varelserna på Jorden, under denna tid av planetär transmutation. Men, på grund av det ständiga bombardemanget av mörker från slöfockarna, som inte kunde stiga upp med sin egen planet, och de negativa utomjordingarna som invaderade jorden för länge sedan, för Gaia en svår ”återfödelse” till nästa oktav i Hennes verklighet .

Det är på grund av detta, som så många volontärer av högre dimensionella varelser, har tagit på sig det svåra uppdraget, med att skicka sina högre dimensionella energifält till en tredimensionell jordfarkost. Faktum är att vi, Ärkeänglarna, Elohim och de uppstigna Mästarna, direkt har bistått Gaias planetariska väsen.

Lyckligtvis, precis som att många av slöfockarna har antagit mänskliga former, har också många högre dimensionella varelser antagit mänsklig form. Dessutom, alla människor som kan expandera sin medvetenhet till frekvensen av den femte dimensionen, kan direkt sammansmälta med sina Högre Själv, för att uppfatta sina förändrade verkligheter, från utsiktsplatsen i sin högre dimensionella hemvärld eller från sina rymdskepp.

När fler och fler av dem som bär en jordfarkost, smälter samman med sina högre uttryck av Uppstigna Mästare, Elohim och Ärkeänglar, kan resonansen av Gaias energifält lätt expanderas, till resonansen av den femte dimensionen.

Det är av denna anledning som vi bjuder in alla ni volontärer, som tog en jordfarkost i detta NU för att minnas sin Stråle av Hjälp, som kommer att vägleda dem att komma ihåg sina högre uttryck av Uppstigna Mästare, Elohim, och Ärkeänglar.

(Please see:HERE)

Ja, ni har ALLA en primär Stråle för Hjälp, som ni har specialiserat er för, så att ni på bästa sätt kan förbereda er för processen med att hjälpa Gaia, att transmuteras till Hennes femdimensionella uttryck. Ni förstår, våra nära och kära som bär en jordfarkost, ni volonterade för att hjälpa till med planetens uppstigning, när ni anlände till er jordfarkost. Efter att ni inkarnerat på Gaia, har ni funnits på olika tidslinjer och på olika platser, under era otaliga inkarnationer.

Vi kontaktar er NU, för att ni ska kunna komma ihåg ert sanna Multidimensionella SJÄLV, liksom de många inkarnationer där ni vistats på Gaias Jord, för att förbereda Hennes planetära återfödelse till Hennes femdimensionella, planetära uttryck.

Inom HÄR och NU i den femte dimensionen, sammansmälter ni med ert Multidimensionella SJÄLV, för att uppfylla ert löfte av att hjälpa till med uppstigningen av planeten Jorden.

Jag, Zadkiel, hjälper gärna till under processen av individuell och planetär transmutation.

 

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...