Arkturierna via Suzanne Lie, del 2, 16 augusti

Arkturierna – Att använda det Högre Ljuset

Via Suzanne Lie, del 2

16 augusti, 2015

 

Välkomna, vi Arkturierna är här för del 2 av ”Att acceptera det Högre Ljuset”. När ni accepterar det högre Ljuset går det in i ert medvetande, i er aura, er kropp och era celler med avsikt att upptäcka det kvarvarande mörkret för att detta skall kunna helas.

Detta ”mörker” är ”hinder” inom er som räds att förändras, räds att transformeras. När ni väl har blivit medvetna om dessa blockeringar som ännu inte har frisläppts, kan ni ta del i ert eget utrensande. När ni väl kommer ihåg hur ni ska rensa er, så kan ni hjälpa andra med deras utrensningar. Det högre ljuset kommer från dimensionerna bortom tiden. Därför kan det röra sig till era nutida, förflutna och alternerande verkligheter.

När ni väl minns hur ni ska tillåta ljuset att komma in i er jordiska farkost på detta sätt, så kan ni hjälpa andra att göra samma sak. Ni kommer också att minnas hur ni kan assistera Gaia genom att ni jordar detta multidimensionella ljus in i Hennes Varelses kärna. På detta sätt kommer ni att förena er personliga form med Gaias planetariska form.

Sedan kommer era personliga och Gaias planetariska element Jord, Luft, Eld och Vatten att dela det högre-frekventa ljuset med allt liv. På grund av att det högre-frekventa ljuset ständigt hittar och rensar ut blockeringar, så kan ni lättare transmutera er själva och er verklighet. När blockeringarna har upptäckts och blivit frisläppta, utvidgas ert dagliga medvetande till högre hjärnvågor.

Med dessa högre hjärnvågor, medvetandetillstånd, börjar era varseblivningar om verkligheten att innefatta högre frekvenser av verkligheten. När ni anpassar er till transmutationerna i er farkost, så lär ni er/ minns ni hur man hittar det som är sårat, skadat eller ur balans. I och med denna utvidgade varseblivning kommer ni att kunna identifiera, ovillkorligt älska och omvandla er verklighet med den Violetta Flamman.

Vadhelst som ni har omvandlat inom er fysiska eller planetariska kropp har då släppts fri till Gaias verklighet för att hjälpa till med Hennes genljudande frekvens. Gradvis kommer det att finnas mer och mer högre-frekvent ljus och allt mindre tredje-dimensionellt ljus.

Förstår ni nu hur viktiga ni, våra mänskliga representanter, är? Vi påminner er om att försäkra er om att frisläppa vadhelst som ni har transmuterat. Sålunda kommer det som har omvandlats att bli fritt för att kunna dela med sig av sin erfarenhet av transmutation till allt liv.

Kom ihåg att ni i den femte-dimensionella verkligheten hjälper till att skapa; varje person, plats, situation och sak kommer att komma fram till sin egen medvetenhet om var och med vad man önskar genljuda. Slutligen kommer alla dessa former av utvidgad genklang av JAGET att komma samman i ett gemensamt medvetande med Gaias allt liv, som genljuder inom den femte dimensionen.

Förstår ni Kära Ni, att ni rör er från genklangen i den tredje/fjärde dimensionen till genklangen i den fjärde/femte dimensionen, för att kunna förena er med NUET i den femte dimensionen och bortom den, livets genklang. Så snart ni blir varse att ni har fullföljt skiftet till Gaias nästa dimensionella zon, kommer ni naturligt att flöda in i enhet med allt liv i den dimensionens zon.

När ni börjar, och fortsätter, er process av att ’återgå till ert JAG’, leder det högre Ljuset er i att styra ert ständigt ökande medvetande/ er varseblivning. När ni fortsätter er resa, flyter allt som ni behöver veta upp till ytan i ert medvetande.

Det som en gång var en avgränsning mellan ert inre jag och den yttre världen, blir en magnet som fäster er vid den ljusfrekvens som dominerar inom ert medvetande, era tankar, era emotioner och era avsikter.

När ni gör en förhandsgranskning av det som ni har skapat med er högre genklang, blir er första avsikt att förena er med andra människor, livsformer, platser och situationer som kallar på er för att be om hjälp. Via ert eget inre högre ljus är ni förenade med myriader personer, platser och dimensioner.

Därför är ni välinformerade. När ni sålunda sänder ert inre högre ljus till de lägre verklighetsfrekvenserna, delar ni med er av era erfarenheter av att omvandla verkligheten via Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman. På detta sätt får ni igång en rörelse, där ni blir en lärare av det som ni själva har lärt er/kommit ihåg.

Vi säger ”lärt er/kommit ihåg” för ni har lärt er att minnas era egna högre-dimensionella uttryck av ert JAG. Ni har också kommit ihåg hur ni skall föra det högre Ljuset till ert medvetande och låta det strömma igenom er fysiska form.

Ni har också kommit ihåg att dela med er av detta ljus med allt tredje-dimensionellt liv. När ni andas ut i er värld i omvandling, delas därför ert multidimensionella andetag och samtidigt kan det träda in i andra tredje-dimensionella uttryck av verkligheten för att assistera dem att också omvandlas. Ju mer ni tillåter det högre ljuset att träda in i er kropp, desto djupare kan det gå. Ju djupare ljuset kan röra sig in i er form, desto mer kan gamla karmiska vägar av parallella och växlande inkarnationer på Jorden omvandlas. På detta sätt skiftar ni myriader versioner av ert tredje-dimensionella jag inom NUET.

De skador som ni har ådragit er under era myriader förkroppsliganden i en tredje-dimensionell farkost, kan på detta sätt helas inifrån. Lyckligtvis är motmedlet för de lögner ni har fått höra, de misstag ni har gjort och de svårigheter ni har genomlidit, att ni VET att ni kan vägra att medverka till alla versioner av verkligheten genom att släppa TAGET om allt som ni har bestämt er för att är avslutade upplevelser.

När ni börjar ta kontroll över er egen verklighet på det här sättet, inser ni att ni har förmågan att omvandla och släppa taget om alla upplevelser som NI bedömer vara fullbordade. Ni minns också att motmedlet för all rädsla och/eller smärta som åter dyker upp, är att sända Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman till er själva.

Denna gåva i form av villkorslös kärlek för er själva tillåter er att fridfullt röra er genom hela upplevelsen att färdas genom tidszonen i vilken ni för tillfället har inkarnerat. Den Villkorslösa Kärleken och Den Violetta Flamman, som har blivit en konstant beståndsdel av ert medvetande, kommer att vägleda er till att justera er med de högre-frekventa energifälten, som i allt högre grad strömmar genom er nuvarande verklighet.

Ni rör er NU igenom, reser omkring, rör vid, smeker, flyter ovanför de lägre frekvenserna av ljuset/verkligheten, som har varit allt ni har känt till fram till detta NU. Därför kallas ni nu till att anpassa er till en ny upplevelse av 3D-verkligheten.

När ni rör er genom er alltmer expanderande verklighet kommer ni att lära er att göra åtskillnad mellan de olika Ljusfrekvenserna. Med er nya multidimensionella urskillningsförmåga, kommer ni att långsamt eller snabbt, anpassa ert medvetande till att välja de högre-dimensionella varseblivningarna.

Stegvis och från ögonblick till ögonblick, kommer era varseblivningar att justeras med den frekvens av verklighet som ert högre medvetande har anpassats till. Ni påminner om djuphavsdykare som långsamt måste återvända till ytan så att deras kroppar kan anpassa sig till deras återkomst till ytan där ”ljuset möter vattnet”.

NU, precis när ni kanske skall gå ner i vattnet och känner strömmen av det kallare vattnet och strömmar av varmare vatten, kommer ni att lära er att känna igen det tätare flödet av lägre-dimensionella verkligheter och de lättare strömmarna av de högre-dimensionella verkligheterna.

När ni rör er genom denna ständigt föränderliga version av den kära planeten Gaia, kommer ni att finslipa er förmåga att känna igen och falla in i de högre-dimensionella strömmarna av den uppstigande Jorden. Ni har förmågan att göra det för att NI anpassar er till era expanderande varseblivningar.

Ju mer ni anpassar er till era val av högre frekvenser, desto mer kommer ert medvetande att justera sig i enlighet med det som ni nu anpassar er till. När ert medvetande justerar sig i enlighet med vågorna av ljus/verkligheter, som är av högre frekvenser, kommer era varseblivningar av de högre frekvenserna att visa sig ”online”, i förgrunden, i ert dagliga liv.

Gradvis kommer orosmomenten och bekymren som genljuder enligt den tredje dimensionen, därifrån ni nu rör er bort, att bli avlägsna minnen av ett liv som ni en gång levde. Ni anpassar er alltmer till ”känslan” av en verklighet med en högre genklang. Härav kan ni lättare särskilja skillnaden mellan de tredje-, fjärde- och de femte- dimensionella energifälten.

När ni framhäver denna särskiljning, kommer ni alltmer att välja att flöda IN I det som är fyllt av villkorslös kärlek. Ni kommer också att minnas att omvandla de tätare versionerna av den verklighet som ni släpper taget om. Ni kommer också att upptäcka att ni inte längre kan tolerera det energifält som genljuder med en frekvens av konfusion, separation eller rädsla.

Även om energifältet av en högre frekvens till en början skulle kunna te sig förvirrande, så kommer ni snabbt att lära er att om ni förblir i dess genklang så kommer ni snart att anpassa er. När ni väljer att förbli i det energifält som omfattar villkorslös kärlek, kommer ert medvetande i allt större omfattning att utvidgas i enlighet med den genklang där ni kommer att börja minnas.

Gradvis kommer ni att kärleksfullt minnas ert Högre JAGs verklighet, i vilken det femte-dimensionella medvetandetillståndet är normalt. När ni flyter in i och ut ur dessa högre-dimensionella energifält, kommer ert medvetande stegvis att anpassa sig till verklighetens högre dimensioner.

Med denna anpassning, kommer ni i ökande takt att släppa taget om er förbindelse med verklighetens lägre dimensioner. Slutligen kommer ni att kunna stanna allt längre i det femte-dimensionella energifältet. När ni anpassar er till det femte-dimensionella energifältet kommer ni att tydligt börja förnimma myriaderna tredje-dimensionella illusioner.

I och med att dessa illusioner släpps, kommer ni att veta att ni är skaparen av er personliga verklighet och att ni valde att träda in i den tredje-dimensionella illusionens genklang. Ni kommer att inse att det NU gäller för er att ta fullt ansvar för livet som NI har skapat med er varje tanke och er varje emotion.

När ni tar det ansvaret för era val, utvidgar detta ert medvetande så att ni börjar tänka i planetariska tankebanor. När ni förflyttar er in i det Planetariska Medvetandet, inser ni alltmer att med varje inandning så andas ni in ert femte-dimensionella medvetande, och med varje utandning så delar ni ert femte-dimensionella medvetande med Gaia.

Detta slag av inter-dimensionell andning utvidgar era varseblivningar så att ni tydligt kan upptäcka när ni blir kallade att omvandla Gaia med er gåva av Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman.

När ni besvarar denna åkallan, utvidgar sig era varseblivningar ännu mer för att ta in hur er pågående omvandling utvidgas till:

atmosfären

jorden

vattnet

samt till alla elementaler.

Ni kan också uppfatta att elementalerna glädjefyllt överför era gåvor till personer, djur, växter, platser och/eller situationer.

Även om ni en gång kände att ni var ensamma, är ni NU ihopblandade och sammanflätade med ALLT liv. Ni släpper alltmer taget om gamla mänskliga 3D-trosuppfattningar om bra – dåligt, bättre – sämre och ditt – mitt och ni rör er till den 5D- planetariska trosuppfattningen som omfattar:

”Vi människor är medlemmar av denna vackra varelse som heter Gaia”.

Nu när vi har förklarat för er hur ni är skaparna av er verklighet, så önskar vi påminna er om att ERT multi-dimensionella JAG flödar hela vägen från Källan, ner genom Översjälen och in i myriaderna versioner av era sjätte-, femte-, fjärde- och tredje-dimensionella uttryck för att justera energifältet i ert JAG med den version av ER som helt och fullt har vaknat.

Genom detta ”pärlband” kan ni utvidga era varseblivningar upp till högre och högre frekvenser av er själva, medan ni samtidigt planterar pärlbandet i Gaias kärna. På det sättet, får NI den sanna egenskapen av ert planetariska JAG – Gaia.

När ni utvidgar ert medvetande från att vara en person till att vara en planet, så inser ni att ni inte bara skapar eller förändras, utan ni återvänder. Ni VET att ni återvänder för ni kan minnas vem NI verkligen är.

Ni kan minnas att ni har haft myriader inkarnationer på Gaia, och nu är ni redo att samla ihop dem alla till NUET och återlämna ALLA era uttryck till den femte dimensionen och bortom den. Vi önskar påminna er alla om att vi, Arkturierna finns med er alltigenom hela denna process.

Ni kanske inte känner igen oss för vi är formlösa energifält som omger, rör sig genom och genljuder med myriader frekvenser av verkligheten. Därför kommer ni att känna igen oss på samma sätt som ni känner igen ert eget Multi-dimensionella JAG i era egna multi-dimensionella verkligheter och världar.

Med andra ord, när ni känner till mer om er själva, kommer ni att känna till mer om oss. Och när ni känner till mer om oss, kommer ni att känna till mer om er själva. Kom ihåg att vi, vi alla, lever som ETT inom NUET.

Vi ser att inom ert NU, håller många på att göra sig redo för att släppa taget om alla sina tredje-dimensionella trossystem. Dessa tredje-dimensionella trossystem är kännbara liksom era ”ABC-böcker” från lågstadiet. Dessa 3D-trossystem är baserade på polaritet, kön, separation, turordning, tid, tävlan och död.

Precis som alla de tredje-dimensionella erfarenheterna i er verklighet håller på att kalibreras om, så håller varje dimension i er underbara multidimensionella livskraft på att laddas ner till er tredje-dimensionella farkost av lera.

I och med denna ofantliga nerladdning av ert Multidimensionella JAG, förenar sig medlemmarna av er som en gång var primitiva, individualiserade och desillusionerade, effektivt med de medlemmar av ER som är oändligt kollektiva, förenade och upplysta.

Ni alla valde att träda in i detta ofantliga äventyr av planetarisk uppstigning för ni visste att denna enorma utmaning skulle bli mycket fördelaktig för ert eget JAGs utvidgande. När ni frågar:

”När kommer denna händelse att inträffa?”

så svarar vi: ”NU! NU är verkligt och tiden är en tredje-dimensionell illusion.”

Var goda och kom ihåg att en fråga om ”när” är bunden till den tredje-dimensionella ”tiden”. Vi ber er NU att ni skall släppa den tredje-dimensionella konstruktionen och förflytta er in i den femte-dimensionella sanningen.

NI har redan uppstigit.

Ni är redan femte-dimensionella varelser.

Men ert tredje-dimensionella tänkande talade om för er att ni är individer och måste arbeta hårt och vara tillräckligt bra för att kunna uppstiga.

I verkligheten är uppstigningen en tredje-dimensionell konstruktion i vilken NI är separerade från den NI som ni är i verklighetens högre dimensioner.

När ni släpper taget om tiden och den tredje-dimensionens tankar om begränsningar, kommer ni att flöda till nuet i den femte-dimensionens NI, där ni vet att:

NI är ert livs skapare

och NI är Alla EN kollektiv varelse,

SOM skapar Gaias uppstigning.

Var goda och kom ihåg att var och en av ER är lika viktig.

Välsignelser. VAR.

VI är Arkturierna.

 

http://suzanneliephd.blogspot.be/2015/08/using-higher-light-arcturians.html

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...