Arkturierna via Sue Lie, 20 april, 2018

Arkturierna

via Sue Lie

20 april, 2018

”Bli Sinnets Mästare och Hjärtats Väktare”

För att kunna bli Ert Sinnes MÄSTARE, så måste ni även vara Ert Hjärtas VÄKTARE.

Med andra ord, när ert medvetande väl utvidgar sig tillräckligt mycket för att kunna förnimma de femte-dimensionella energifälten, så kommer ni att börja lämna den tredje och fjärde dimensionens ”tid och rum”. Ju mer ni blir mästarna för sinnet, desto mer blir ni väktarna för hjärtat.

Ert HJÄRTA kanske vill stanna på Jorden och hjälpa kära Gaia och ert SINNE kan minnas det löfte som ni gav innan ni tog denna inkarnation för att hjälpa Gaia med Hennes planetariska uppstigning.

Vi Arkturier inser att ni kan behöva vissa förklaringar för att förstå detta meddelande. Men betydelserna av: ”Mästare, Sinne, Väktare och Hjärta” växlar i och med varje inkarnation, verklighet och dimension.

Ni förstår, Kära Markbesättning, att NI i hög grad förändras, liksom även hela er planet.

Vänligen kom ihåg att precis som ”natten är mörkast strax innan gryningen infaller”, så förekommer det en ”mörk natt” mellan varje frekvens i ert medvetande. Denna ”mörkaste natt” är er personliga initiering till att ert Högre SJÄLV har förberett ert fysiska och astrala själv, så att ni skulle kunna fortsätta växa och förändras i och med att ni tog er framåt längs er jordiska inkarnation.

Under er ”Själs Mörka Natt”, kommer ni att bli kallade till att konfrontera SAMTLIGA av de många inkarnationer som ni har haft på Jorden. Ni behöver inte komma ihåg dem alla, för ni kan villkorslöst älska och villkorslöst förlåta ALLA inkarnationer som ni någonsin har haft på den uppstigande Gaia – utan att behöva minnas vartenda enskilt liv.

Vi säger ”uppstigande Gaia” för NI kom till Gaia för att hjälpa Henne med Hennes Planetariska Uppstigning. För att ni ska kunna hjälpa Gaia med Hennes transmutation till den Femte-Dimensionella Jorden, så kommer ni att behöva konfrontera och genomleva den stora utmaningen i er personliga övergång från ert tredje-dimensionella fysiska själv och ert fjärde-dimensionella astrala själv, till ert femte-dimensionella Ljuskropps-SJÄLV.

Denna process börjar, samt fortgår, i och med att ni kan minnas hur ni ska ”VARA ert Sinnes Mästare” så att ni kan ”VARA Väktaren för ert Hjärta”. Omvänt: för att VARA Hjärtas Väktare, måste ni också vara Sinnets mästare.

Denna situation är en pågående cirkel från ert fysiska själv till ert Högre Själv, sedan tillbaka till en annan inkarnation med ert fysiska själv och vidare åter till ert Högre Själv. I vissa inkarnationer är ert ”Högre SJÄLV” ert fjärde-dimensionella Astrala Själv.

I själva verket kommer ni troligen att röra er fram och tillbaka från ert fysiska själv till ert astrala själv, i och med att ni tar er en jordfarkost, jordfarkosten ”dör”, ni flyttar till den fjärde dimensionen för att ”utvärdera det livet” och tar er sedan en ny farkost i den tredje dimensionen.

Men i vissa av era inkarnationer börjar ni minnas att det finns mer än det fjärde-dimensionella Astral-Planet. Det är i dessa inkarnationer som er utmaning ligger att komma ihåg att det existerar en värld bortom er fysiska verklighet. Denna ”värld bortom den tredje-dimensionella fysiska världen är det fjärde-dimensionella Astral-Planet”.

Slutligen, när ert medvetande expanderar närmare och närmare ”Tröskeln till den Femte-Dimensionella verklighetsfrekvensen” kommer ni att veta att ni håller på att bli Mästare för Sinnet och Väktaren för Hjärtat.

Lyckligtvis för Gaia, så håller mänskligheten på att i allt högre grad förmå kommunicera med högre och högre verklighetsfrekvenser. Men för att fortsätta med denna resa mot uppstigningen, behöver ni fokusera ert sinne så att ni bättre kan ”LYSSNA till ERA hjärtans språk”.

Det är i detta NU som ni kommer att börja expandera ert medvetande bortom de tredje-/fjärde-dimensionella begränsningarna gällande ”tid och rum”, ”orsak och verkan” samt ”förändringarnas ordningsföljd”.

Men ifall ni gör detta val att expandera ert medvetande, och det är ett val, så blir ni kallade vidare till att lära er/komma ihåg att för att kunna accelerera er medvetandefrekvens till ert femte-dimensionella uttryck för SJÄLVET, så måste ert tredje- och fjärde-dimensionella medvetande vara tränat i att fungera inom HÄR och NU.

Slutligen, ifall ni på djupet fokuserar ert Sinne och lyssnar till ert Hjärta, så kommer ni att lära er/minnas ”ert Hjärtas språk”. Ert hjärtas språk baserar sig på era emotioner, främst emotionen för kärlek.

Men det finns många versioner av kärlek, vilka baserar sig på er medvetandefrekvens, såväl som den sanna intentionen i den kärlek som ni håller inom er aura och/eller delar med andra.

På en tredje-dimensionell Fysisk nivå – är KÄRLEK en emotion.

På en fjärde-dimensionell Astral nivå – är KÄRLEK en känsla som uppslukar hela er varelse.

På en femte-dimensionell Ljuskropps-nivå – är KÄRLEK Allt Som ÄR!

För att påbörja er resa uppåt längs kärlekens spektrum, så behöver ni komma ihåg:

Hur ni ska kalla in ert Högre SJÄLV.

Hur ni kommunicerar med ert Högre SJÄLV.

Hur ni kan kommunicera med ert Högre SJÄLV, så att ni kan komma ihåg den ”service till andra” som ni valde att ge innan ni tog er detta förkroppsligande.

Hur ni kan centrera er själv så att ni förmår kanalisera ert Högre SJÄLV.

Hur ni kommunicerar med ert Högre SJÄLV för att minnas den ”service till andra” som ni valde att ge innan ni tog er detta förkroppsligande.

Hur ni kanaliserar ert högre SJÄLV för att hjälpa andra.

Hur ert högre SJÄLV påminner er om att sända Villkorslös Kärlek till Gaias Hjärta, såväl som till Gaias Jord, Luft, Eld, Vatten och ALLA varelser som lever på, eller i hennes Planetariska kropp.

I och med att ni utför dessa tjänster för Gaia och Hennes mänsklighet, så kommer ni att ”minnas/lära er” alltmer om ert Multi-dimensionella SJÄLV. Inom denna process av att minnas ert Multi-dimensionella SJÄLV, så kommer ni även komma ihåg alltmer om anledningen till att ni tog er denna specifika inkarnation.

Denna information tas bäst emot från ert eget Högre SJÄLV. Vänligen kom ihåg att när ni kommunicerar med, och/eller lyssnar till, ert Högre SJÄLV, så förekommer det en bestämd känsla som påminner er om den bekanta relation som ni alltid har känt för, och tagit emot från, ert Högre SJÄLV.

Inom era inkarnationer på Jorden, eftersom ni har haft många inkarnationer som INTE var på Gaia, så förekommer en bekantskap som går tillbaka till det ögonblick då ert energifält trädde in i er baby-kropp. Sedan när ni ”växte upp” och tog er genom livet, återvände denna bekanta känsla närhelst portalen mellan ert fysiska själv och ert multi-dimensionella själv öppnades.

Närhelst denna osynliga portal öppnades, kunde ert Högre-Dimensionella SJÄLV med större lätthet kommunicera med ert fysiska själv. När dessa kommunikationer äger rum, kan ni inte se eller höra ert Högre SJÄLV, men ni kan ’förnimma’ ert Högre SJÄLV.

Sedan, när ni går igenom livet, så förekommer det varje gång ni börjar ”lämna den fysiska kroppen” på grund av sjukdom, skador, olyckshändelser, en nära-döden-upplevelse eller en djup meditation, ett NU inom vilket ni förmår minnas någonting, vadsomhelst, gällande det ögonblick då ni steg in i er kropp i ögonblicket för ert första andetag.

Det är ert första andetag som förenar ert Högre SJÄLV med er fysiska kropp. Sedan, när ert tredje-dimensionella fysiska medvetande och ert fjärde-dimensionella astrala medvetande, helt och hållet accepterar och integrerar ert utvidgade fjärde-dimensionella medvetande, så kommer ni plötsligt eller sakta, börja minnas ert femte-dimensionella medvetande.

Det är dessa högre medvetandefrekvenser som ger er längtan, behovet, nödvändigheten, gällande att komma ihåg mer om de olika uttrycken för ert Multi-Dimensionella SJÄLV som ni har upplevt under era många inkarnationer på Jorden.

Ert första andetag markerar er önskan om att få bära ytterligare en jordfarkost. När ni väl bär denna tredje-dimensionella kropp glömmer ni naturligtvis ofta vilka ni i sanning är och varifrån ni härstammar.

Som barn ligger er ”fantasi”, som i själva verket är ert ”minne”, i förgrunden inom ert sinne och hålls vid liv inom era emotioner. I och med att ni ”mognar”, släpper många av er olyckligtvis taget om ”er barnsliga fantasi” och accepterar det ”faktum” att NI endast är er fysiska kropp.

Det är då som ni BLIR er kropp, och alltför ofta glömmer ni bort ert högre-dimensionella SJÄLV som trädde in denna 3D-kropp för att hjälpa Gaia med Hennes planetariska uppstigning.

Innan ni tog beslutet att ta det ”första andetaget” inom er fysiska kropp, befann ni er fortfarande i processen av att minnas de övriga mänskliga första andetagen som ni hade tagit. Alla dessa inkarnationer blixtrade förbi er uppmärksamhet i den stund då ni tog beslutet att ta er ytterligare ett 3D-förkroppsligande.

Ni kunde även komma ihåg att ni högst antagligen kommer att glömma bort ert Multi-dimensionella SJÄLV, ert Galaktiska SJÄLV, såväl som alla minnen av de övriga tredje-, fjärde- och femte-dimensionella liven inom ert Multi-dimensionella SJÄLV.

Det är den efterföljande glömskan hos ert sanna Multi-dimensionella SJÄLV som får vissa av er att ta en paus innan ni tar ert första, tredje-dimensionella andetag.

Vissa av er har bett om att få bli ’belysta’ av ert Högre SJÄLV för så länge som, och så ofta som, det var möjligt i denna specifika inkarnation. Vad vi menar med detta påstående är att ni ALLA STÄNDIGT blir ’belysta’ av ert Högre SJÄLV, men alltför ofta glömmer ni det!

Vissa av er har bett om att ert Högre SJÄLV ska hjälpa er att minnas att ni ÄR ert Högre SJÄLV. Dessa är de som är mer benägna att minnas att ni befinner er i en ständig förbindelse med ert Högre SJÄLV alltigenom hela er fysiska inkarnation.

Det här verkar vara en vis förfrågan medan ni bär er femte-dimensionella Ljuskropp i de högre dimensionerna. Men de flesta av er som hade denna begäran har glömt bort vilket ”högt pris” ni kan få betala för att vara så annorlunda än alla andra, eller ”de flesta människor runtomkring er”.

Under Gaias tidigare tider, såväl som inom detta NU i vissa samhällen, blev de som kom ihåg sina Högre SJÄLV och VISSTE att de VAR sina Högre Själv, fängslade, torterade och dödade för att de vågade tänka att de var ”bättre än” de tredje-dimensionella människorna under den eran.

Därför valde vissa av er att glömma bort ert Högre Själv så att ni skulle kunna fokusera på vilken Jordisk karma, eller vilket Jordeliv ni skulle ha, för att kunna hjälpa till med mänsklighetens evolution. Denna evolution har varit mycket långsam och fylld av många krig och ”varelser av makt över andra”, som kom till Jorden för att ”ta över”.

Lyckligtvis väljer alltfler människor att ta sig en kropp för att hjälpa Gaia med Hennes process för den Planetariska Uppstigningen. Dessa är de människor som NU håller på att vakna upp tillräckligt mycket, så att de kan varsebli och acceptera de högre-dimensionella verkligheterna, såväl som högre-dimensionella uttryck i sina Multi-dimensionella SJÄLV.

Det är på det här sättet som de kan uppfylla det uppdrag som de tog sig för denna inkarnation. När de väl inser att de har upprättat en djup förbindelse med sitt Högre SJÄLV och de Högre Dimensionerna, så förmår de ta emot viktig information från sitt Högre SJÄLV.

Med engagemanget att hjälpa andra, såväl som att hjälpa Gaia, rensar alltmer av mänskligheten sin gamla karma vid ung ålder. På det sättet kan man komma ihåg och engagera sig i sitt valda Uppdrag medan man fortfarande är rätt ung.

Om man så inser det eller inte, så börjar och/eller fortsätter alltfler människor i alla åldrar plötsligt, eller i långsam takt, i själva verket sin pågående kommunikation med sitt Högre SJÄLV.

Naturligtvis ÄR ni ALLA ert Högre SJÄLV och denna femte-dimensionella frekvens i er jordfarkost vilar inuti basen på er ryggrad och inväntar att er Kundalini ska Vakna upp och börja Resa sig.

När Kundalinin vaknar upp, ilar den upp längs ryggraden för att aktivera SAMTLIGA chakran. Sedan aktiverar Hjärtat, Höga Hjärtat och Sinnet gradvis, eller sakta, de 98%-en av era högre medvetandetillstånd som har legat och inväntat ert fulla uppvaknande till ert sanna Multi-dimensionella SJÄLV.

Det är då som NI ÄR ert Högre SJÄLV.

Det är då som ni blir Mästaren för Sinnet och Väktaren för Hjärtat!

Välsignelser!

Vi är Arkturierna och er HELA Galaktiska Familj.

Ifall ni önskar kommunicera med oss, bara ”kalla på oss”.

Vi KOMMER ATT svara!

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

You may also like...