Arkturierna

Arkturierna

17 september 2014

Via: Suzanne Lie

Att bli Mästare

Kära Arkturierna,

Jag kände ert meddelande och slutade med det jag höll på med för att ta emot ert budskap. Av någon anledning kände jag att jag behövde titta på dagens numerologi och såg att det är en 7-dag. Jag är redo att ta emot ert meddelande.

Vår käraste Suzille,

Vi ville definitivt få kontakt med dig i detta NU. Vi önskar att börja med ett privat meddelande, vilket du kan återskriva till andra att ta emot. Självklart finns det inga ”andra”, eftersom det verkligen inte finns någon separation mellan er och det ni på Jorden kallar för ”andra”. Andra är en term som påvisar att människor eller saker är separerade från er själva, vilket inte är sant. Allt oftare inom ert NU kommer detta bli synbart.

Vi skulle vilja tala om för er att många förändringar uppstår i de inre nivåerna hos vår markpersonal, vilket betyder mänskligheten. De av er som tillåter sin medvetenhet expandera utanför illusionen av tid kommer att känna av dessa förändringar dagligen. De som fortfarande är bundna vid tiden, kommer dock känna förändringar i det som ni kallar ”senare”.

Eftersom det inte finns någon tid, finns det inget senare, förutom i er tredimensionella holografiska projektion. Denna holografiska projektion håller på att förvandlas och förändras, för så många av dess invånare börjar expandera sin medvetenhet utanför ramarna på den holografiska verkligheten. På grund av denna expansion av medvetandet, börjar många i vår personal uppleva en annan verklighet, som är baserad på sanningen.

Denna ”nya verklighet” är inte ny eftersom den är evig. Den är evig för att den har en resonans bortanför tid och rum. Vi har talat mycket om den verkliga världen bortanför hologrammet många gånger, men det är något som vi inte har delat med er. Vi har hintat vad vi ska berätta för er många gånger, men det var inte dags för det i ert NU då.

Med NUET menas att ni och många av dem som ni delar våra meddelanden med, inte kunde ta in det vi strax skall berätta. Det kommer inte vara några chockerande nyheter, eftersom vi har sagt detta budskap många gånger. Skillnaden är att i detta NU kommer fler av mänskligheten att förstå kärnan i detta budskap mer än bara budskapets lägre utstrålning.

Som vi har sagt en myriad gånger, den verklighet ni uppfattar är den verklighet som ni lever. Det som händer NU är att det finns en fantastisk skörd av ljus. Om ni kunde se er värld från vårt perspektiv, skulle ni bevittna en fantastisk ljusshow som de som ni brukar ha under konserter.

Vi ser Gaias Jord som en levande varelse med olika fält av ljus och mörker. Under många eoner var Gaias kropp mestadels i mörker med tidslinjer av ljus som slutligen stöttes ut av det inkräktande mörkret. Det vi ser nu är att det finns växande fält av ljus som ovillkorligt älskar de många fält av mörker fria från sina bojor.

Dessa fält av mörker, vilka stadigt blir mindre, blir sakta eller snabbt, förvandlade till ljus. Som våra uppvaknade vet, kan bara rädslans mörker förvandlas av ljuset från villkorslös kärlek. Rädslans styrkor har fortsatt sina rädslokampanjer och så många rädslobringande konfrontationer som de kunnat. Det är dock en växande majoritet av mänskligheten som vägrar delta i den illusionen.

Eftersom tredje dimensionens Jord är ett hologram, har alla där i, inklusive djur och alla Gaias varelser, förmågan att delta i att ändra detta hologram. Ni är ALLA programmerare av Gaias hologram. Under den långa Kali Yuga var Jorden längst bort från den Gyllene Tidsåldern av direkt ljus från Multiversum. Då var mörkret programmeraren.

Nu är ni dock i den Gyllene Tidsåldern där ni är i direkt linje med Multiversums ljus. Därför har ni alla, alltså alla varelser på Jorden, tillgång till denna högre frekvens av ljus om ni skulle välja att acceptera det. Innan ni var i den Gyllene Tidsåldern behövde ni söka upp ljuset, vilket ofta gömde sig i mörkret.

I ert NU år 2014 och framöver, har ni varit i direkt linje med detta flöde av oändligt ljus sedan över två år. Vi säger till er, kära människor som har levt många liv i de mörkaste tiderna av Kali Yuga, att två år är inte särskilt länge i er tideräkning. Det första detta ljus gör, som strömmar ifrån den Enda i Multiversum, är att den frisläpper illusionen av tid.

Ni kommer alla att klänga fast vid illusionen av tid så länge det bara är möjligt. Tiden har trots allt blivit en vana som ni har strukturerat er liv efter under många inkarnationer. Vi noterar dock att många av er börjar släppa illusionen av tid och flyter in i er femte dimension eller bortom den.

Vi ser också hur farligt det kan vara gentemot ert jordliga fordon. Om ni skulle flyta bortom tiden medan ni kör bil, går över gatan eller lagar mat vid spisen skulle ni kunna skada ert jordliga fordon. Därför föreslår vi att ni ordnar speciella tidpunkter varje dag då ni kan placera ert jordliga fordon i säkerhet i en stol och tillåta ert SJÄLV att besöka ert sanna HEM i femte dimensionen.

Det liknar väldigt mycket att ge sitt barn hans/hennes ”lektid” så att barnet kan vara tålmodig under andra delar av tredimensionella åtaganden och aktiviteter. Från vårt perspektiv liknar ni travhästar som väntar på att klockan skall ringa så att de kan springa iväg så fort de kan.

Ni vill alla ”springa HEM” så fort som möjligt, men er planet Moder Gaia behöver ert växande ljus, så att även Hon kan återvända HEM. Vi vet att vi ber er om mycket. Om någon är på gränsen till personlig uppstigning, så är det för att den har bemästrat mycket i sitt fysiska liv. Därför är de rätt lyckliga med sina liv.

Kom ihåg, kära Ni, att uppstigning inte är någon flykt. Uppstigning är det Uppdrag som ni valde frivilligt innan ni tog denna inkarnation. Självklart tog inte hela mänskligheten på sig detta Uppdrag, men om ni läser detta budskap, är ni med största sannolikhet bland dessa frivilliga.

Det är en livsviktig del av er uppstigningsprocess, att ni kommer ihåg att NI är skapare av er verklighet. Därför att ni programmerade varje sak som uppstår i er holografiska verklighet. Vi känner ert kollektiva motstånd till den här delen av vårt meddelande, men vi vill också påminna er om att ni också skapade en myriad andra parallella och alternativa verkligheter. Därför finns det alltid valmöjligheter till alla händelser i era liv.

Från ert perspektiv, är döden en tragedi som skapar enorm sorg och känsla av förlust. I motsats till perspektivet hos ert Multidimensionella SJÄLV som programmerade ert 3D-liv, där döden betyder att ni loggar ut från hologrammet. Att möta döden är en djup initiation som kräver att ni tittar djupt in i er själva för att bestämma vad som är verkligt viktigt och vad som bara är en tredimensionell distraktion från ert uppdrag.

Faktum är att många av er har programmerat in i ert holografiska liv att om ni blir för distraherade från ert sanna syfte för denna inkarnation så kommer ni behöva ”trycka på reset-knappen” genom att få en nära döden-upplevelse eller ett verkligt dödsfall. Den tredje dimensionen lär er att döden är er fiende och ni måste vara ”den starkaste” för att överleva.

Det budskapet uppstår främst i de fält där mörkret regeras av rädsla. När en tidslinje, ett område och/eller en befolkning utvecklas till en högre medvetandefrekvens, börjar de inse att det tredimensionella livet är en illusion och LIVET de önskar uppleva faktiskt finns i de högre dimensionerna av verkligheten.

Då alltfler av er blir Mästare av era egna energifält, börjar ni minnas att NI har kontroll över era känslor och tankar. Eftersom det är NI som skapar era liv. Medan någon sitter fast i områden av mörker är det dock väldigt svårt att komma fram till den slutsatsen. När ni väl återvinner bemästrandet av ert energifält, kommer ni att minnas att ni har tagit er an ett jordligt fordon för att assistera kära Gaia med hennes uppstigning.

Medan man är i den tredje dimensionens holografiska projektion är det lätt att tro att bara människor är viktiga och att de myriader av andra livsformer som delar er planet är långt under er. När ni blir Mästare av er energi kommer ni att inse att planeten är levande och att ALLT liv är av lika stor vikt. Sanningen är att Jorden skulle överleva lätt och faktiskt blomstra mycket kraftigare om hela mänskligheten skulle försvinna. Utan de ”obetydliga” insekterna skulle hela ekosystem för Gaias planet kunna kollapsa.

Det är viktigt för våra mänskliga medarbetare att komma ihåg att de inte på något vis är bättre än någon annan del av Gaias enorma ekosystem. Vi är säkra på att de som läser detta meddelande är medvetna om att mänskligheten har orsakat ofantlig skada på sin hemplanet och har fört Gaia till randen av undergång fler gånger än vad er begränsade ”historia” avslöjar.

Kära mänskliga uttryck av era storslagna Multidimensionella SJÄLV, gå mjukt på er Moders kropp. Sänd Henne er villkorslösa kärlek med varje andetag. Minns att er nuvarande fysiska inkarnation, vilken verkar så viktig för er själva, bara är en bråkdel av ert SJÄLV och mindre än en millisekund av Gaias tid.

När ni rör er bortom begränsningarna av illusionen av tid, rör ni er också bortom de illusioner som ni har hållit fast vid som sanningar under en myriad av inkarnationer. När ni blir medvetna om sanningen om det som händer omkring er, är det väldigt frestande att känna rädsla, sorg, ilska och dömande. Men dessa känslor sänker er frekvens till det medvetandetillstånd i vilket ni faktiskt bidrar med er egen energi till rädslan, ilskan, sorgen eller dömandet som ni föraktar hos andra.

Kom ihåg att ni själva avväger era intryck och därför era upplevelser, till de versioner av verkligheten som har samma resonans som ert medvetandetillstånd. Uppstigning sker i ert medvetande och expanderar långt bortom ert kroppsliga fordon. Då ni fortsätter er uppstigningsprocess kommer ni att förflytta er ur linje med den tredimensionella holografiska projektionen av Gaia och in i linje med Gaia sanna planetariska SJÄLV i den femte dimensionen och bortom.

Uppstigning gör er inte till helgon. Med Uppstigning menas bara att ni har återvänt med ert medvetande till frekvenserna hos ert Multidimensionella SJÄLV, vilket har samma resonans som dimensionerna över den tredje och fjärde dimensionens verkligheter. Det som är så väldigt annorlunda i er nuvarande tidslinje, vilket ni har förberett er för i många inkarnationer, är att den tredje/fjärde dimensionens holografiska projektion av Jorden stängs ner.

Gaia och alla Hennes invånare återvänder till sina sanna Multidimensionella SJÄLV. De som önskar ta på sig en fysisk form för att studera vid en ”planetarisk skola av orsak och verkan” kommer att behöva logga in på en annan planet. De människor som inte känner sig klara med sina lektioner om orsak och verkan kommer helt enkelt ändra från Gaias holografiska projektion till en annan planetarisk projektion för att slutföra sin utbildning.

Det finns inget dömande från någon yttre källa, eftersom konceptet ”yttre källa” är en tredimensionell illusion. Faktum är att konceptet ”dömande” också är en tredimensionell illusion. Om man fortfarande känner sig fast i en tredimensionell illusion kommer man inte ha förmågan att förstå detta meddelande.

Om ”ägget” som inneslutit embryot själv går sönder och de träder fram som sina Multidimensionella SJÄLV, kommer de veta att vårt meddelande är sant. Handlingen ”att ha sönder ägget” kommer att öppna upp fönstret i deras sinnen för att tillåta det ständigt expanderande ljuset av den ENDA lysa in i deras medvetande.

När vi avslutar vill vi påminna er att dra bort ALL uppmärksamhet från det som ni inte vill manifestera, medan ni uppmärksammar och sänder tacksamhet för de ”vardagsmirakler” som ökar och välsignar era liv.

Välsignelser till våra uppstigande.

Vi kommer att låta ljuset lysa medan vi väntar på er återkomst.

Arkturierna

svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

You may also like...