Arkturierna med Klarspråk om Uppstigningen – Del 2, via Suzanne Lie, 24 januari

Oneness7sig

Arkturierna med Klarspråk om Uppstigningen
Del 2 – Höjning av den Planetariska Vibrationen
24 januari 2016 via Suzanne Lie

Ju större avvikelse det är mellan frekvensen hos det Högre Ljuset och det som färdas genom det, desto större blir störningen i den holografiska matrisen. Om vi kan höja vår personliga frekvens tillräckligt, kan vi bidra till att höja frekvensen hos vår planet.

När vi har höjt vårt kollektiva och planetariska medvetande bortom de polariserade tredje- och fjärde-dimensionella realiteterna in till en femte-dimensionell verklighet fri från polaritet, kommer den planetariska frekvensen av Gaias Jord också expandera.

När vi först gick in i det tredje-dimensionella hologrammet av Jorden, polariserade vi oss i Skapare/JAG och ego/jag. På så sätt kunde vi snurra den lägre frekvensen, ego/själv-delen av vårt medvetande in i de elektromagnetiska fälten av Jordens holografiska matris.

Vi kunde då observera vårt ego/jags responser på en verklighet baserad på polaritet och illusionerna av separation och begränsning som dessa polariteter skapade. Skulle vi komma ihåg vårt sanna JAG samtidigt som vi levde i en sådan verklighet?

I mycket hög grad var svaret nej. Men de som kom ihåg sitt JAG utökade kraftigt sin Essens långt utöver vad den var innan de trädde in på vår holografiska spelplan.

Många av oss har blivit fästa vid den blå planeten, Jorden, och vill inte dra oss ur matrisen och lämna programmet utsatt för förstörelse. Som medlemmar av Jordens hologram kunde vi – människorna och planeten – avsluta 3D-Spelet och uppstiga, dö, logga ut (enligt vad våra Jordade tror som är engagerade i denna holografiska matris).

I stället vill vi höja oss själva – det vill säga höja upp vår grundade Jordfarkost OCH vår planet Jorden – upp till den femte dimensionen och däröver, som den enhet vi alltid har varit. Experimentet med livet i en polariserad, dualistisk verklighet har ofta gått dåligt, särskilt under Kali Yuga.

Ändå, det som först började som ett hologram har blivit en livsform av stor omfattning. Vi, planeten Gaia, vill inte bara logga ut från denna holografiska projektion, eftersom vi har kommit att villkorslöst älska livet på Jorden.

Vi är medvetna om att det finns många buggar i det här programmet eftersom polariteterna av mörker och rädsla kan vara mycket destruktiva influenser. Många av våra skaparkolleger har blivit förlorade i denna offer/förövare-polaritet och den dagliga kampen för lycka eller ens för att överleva.

Vi ser att vår Jordmatris får många symptom på transformation när vi absorberar det högre Ljuset och vi inser att ett nytt Operativsystem, för att höja vårt medvetande in i Flödet av EN i den femte dimensionen, är avgörande för en fredlig övergång till de högre frekvenserna av planetarisk resonans.

Efter att ha gått igenom många år av mörker vill vi inte lämna det här programmet med så kort upplevelse av priset av höjningen av den planetariska vibrationen. Många av oss minns våra liv på Atlantis och vill rätta till de misstag som vi gjorde där.

Vi ser att samma makthunger som förstörde Atlantis reser sitt fula huvud nu och vi vill avsluta detta hologram med det lyckliga slutet av att återvända till vårt Multidimensionella JAG, människor och planet. I själva verket har fler och fler av oss drömmar och visioner av Multidimensionella Ljusstrålar och villkorslös Kärlek.

Vi vill vara vaken när vi successivt och säkert transmuteras tillbaka till vår sanna frekvens av vår Ljusvarelse-JAG som först gick med i detta äventyr. För att uppfylla vår dröm måste vi först höja vår personliga frekvens och sedan höja frekvensen på Jordbiten över vilka vi är förvaltare.

När var och en av oss uppfyller vår personliga pussel-bit av Jorden kommer vi att bidra till det stora Planetariska Pusslet av Uppstigning. På detta sätt kommer vi att höja den totala frekvensen hos Gaia från tredje- till fjärde- och även till femte-dimensionella och bortom.

Vi har lagt mycket uppmärksamhet på att höja vår personliga frekvens men vi måste nu vända vår uppmärksamhet till att också höja frekvensen av vår planet. Vi finner att när vi uppvaknar kan vi lättare kombinera vår personliga uppstigningsenergi med transmutations-processen för Gaia. Vi börjar komma ihåg att vi har tränat på vårt personliga bidrag för planetarisk Uppstigning under otaliga livstider.

Vi ser oss omkring i vår verklighet och ser att många fortfarande är fångade i illusionerna av att överleva på en fientlig planet, liksom illusionen av att vinna och ha makt ÖVER andra. Dessa polaritet-spel har spelats i årtusenden men vi närmar oss det kommande “Slutspelet”.

Extrem polaritet kommer inte att kunna överleva vår resa in i de femte-dimensionella gamma-vågorna. Därför, när vi fortsätter vår process måste vi hitta sätt att hjälpa andra att minnas sitt sanna JAG så att de inte längre känner att de är i programmet för “Slagfältet Jorden”.

Därför, när vi höjer vår egen personliga frekvens vänder vi vår uppmärksamhet till andra och till planeten för att hjälpa Gaia Höja sin frekvens. Vi har inte “tid” att tillrättavisa virusen av rädsla och krig när vi närmar oss NUET.

I stället måste vi dra bort från slagfältet och in i vårt nya Operativsystem av Flödande i Enhet med EN. På detta sätt kan vi bättre uppfatta och välja den medvetandefrekvens som genljuder till Enhets-Medvetandet för den femte dimensionen och däröver. Medan man är i dessa högre medvetandetillstånd har vi större makt över våra tankar.

Vi kan sedan slå ihop vår makt över våra tankar med vår Villkorslösa Kärlek för vårt Jag. På detta sätt blir vi inte bara en individ PÅ en planet. I stället minns vi att vi ÄR Planeten!

Välsignelser
Suzanne Lie.

TILLBAKA TILL 2016

Just NU finns dessa transformerande vågor av Högre Ljus överallt inom er aktuella översättning av verkligheten. Vi säger “översättning” eftersom var och en av er börjar uppfatta frekvenser av verkligheten som ni aldrig har uppfattat tidigare – det vill säga i denna inkarnation.

De flesta av er har haft många inkarnationer på Jorden. Några var parallella verkligheter och några parallella eller samtidiga liv. Ni valde att ta dessa samtidiga versioner av verkligheten för att repetera er Uppstigning. Nu är det inte bara en repetition.

Det efterlängtade processen av planetarisk Uppstigning är här. Vad ni lär er om den processen NU är att Uppstigning INTE är att lämna. Uppstigning är att återvända.

När ni utökar ert 3D-medvetande till ert 5D-medvetande blir ni lika kreativa som ni alltid var i er “fantasi”. Denna expansion av medvetande och kreativitet beror på att nya områden i er fysiska hjärna stimuleras av dessa högre Ljusfrekvenser.

Ert undermedvetna är medvetet om dessa högre Ljusfrekvenser men ert medvetna sinne – som alltför ofta är skilt från ert undermedvetna och övermedvetna sinne – är ofta inte medvetet om dessa inre förändringar.

Ni kan dölja saker från ert medvetna Jag. Ni kan till och med ljuga för ert medvetna Jag och ge det en bekväm lögn i stället för en svår sanning. Ert medvetna sinne kan gömma sig i 3D och glömma de otaliga andra komponenterna i ert totala Jag.

Men NU börjar de högre Ljusfrekvenserna bli MEDVETNA.

Låt oss definiera “medveten” vilket är ganska komplicerat. Ert ego-jag har varit “bäraren av ert medvetna sinne” under många av era inkarnationer. Med denna begränsade dimensions tillgång till ert medvetna sinne, kan ni bara ta emot det som genljuder till era tredje-dimensionella medvetandetillstånd.

Därför, om ert ego kunde tro att vad det uppfattade var “verkligt”, kan det förvara det i ert medvetna sinne. Tyvärr är ert tredje-dimensionella ego mycket fläckat av de otaliga utmaningar, trauman, lögner och besvikelser ur det dagliga livet. Därför kommer det ofta besluta att något är verkligt eftersom det vill att det ska vara verkligt. Eller tro att något är “verkligt” eftersom det vill att det ska vara det.

Därför kan denna del av ert sinne enkelt “hjärntvättas” eftersom den endast uppfattar den tredje-dimensionella, fysiska världen. Å andra sidan kan ert undermedvetna sinne uppfatta er fjärde-dimensionella verkligheten, och ert övermedvetna sinne kan uppfatta femte-dimensionella och högre verkligheter.

Vad som händer nu är att det högre Ljuset har förändrat er Jordfarkost vid mycket grundläggande frekvenser som en gång var omärkbara för ert medvetna sinne. Nu kan ert medvetna sinne alltmer upptäcka de högre Ljusfrekvenserna eftersom ert övermedvetna sinne har undervisat er tredje-dimensionella hjärna i hur den kan utöka sitt frekvensområde.

Det är bara inom ert “medvetna sinne” som ni kan ljuga för er själv. Ni, vår Älskade, har upprepade gånger fått höra att ert medvetna sinne är ert “bästa” sinne, ert Jag, etc. I själva verket har ert medvetna sinne genomgått mest “hjärntvätt” av de externa lögnerna, bedrägerier och skrämmande information.

Men ert övermedvetna Jag håller på att vakna upp och era varseblivningar och översättning av verkligheten transmuteras alltmer till att medvetet omfatta högre frekvenser av gammavågor. Eftersom gammavågor tränger igenom er atmosfär, er verklighet och era kroppar, blir er inneboende gammavåg – femte-dimensionella medvetandet – “inkopplad”.

Viktigast är att ert femte-dimensionella medvetande börjar blandas med era tredje-dimensionella varseblivningar. Därför expanderar era 3D-varseblivningar, som om någon “tänt ljuset”. Faktum är att denna “någon” är ni. NI har skruvat upp frekvensen.

Det är viktigt att ni bekräftar att NI är på väg att tillåta er själv att bekräfta att ni kan uppfatta en verklighetsfrekvens som ligger precis utanför er fysiska varseblivning. Lyckligtvis börjar ert “övermedvetna Jag” att gå samman med ert medvetna Jag.

Medan en “höjdpunkts-upplevelse” blixtrar förbi börjar många av er ta emot Ljusspråks-meddelanden som flödar in i er verklighet från den femte dimensionen och däröver.

Fler och fler av er att lär sig att dela denna högre-dimensionella information med ert eget medvetna sinne, liksom med andra.

Eftersom ni fortfarande bär er holografiska 3D-Jordfarkost kan NI delta i upplevelsen av tredje-dimensionella holografiska Jorden. Med “holografisk” menar vi att ni har skickat en holografisk kopia av ert JAG in i er fysiska Jordfarkost.

Er Jordkropp är den “farkost” ni måste bära för att kalibrera ert medvetandetillstånd med en tredje-dimensionell frekvens av verkligheten. Från vårt perspektiv är det en enkel nervanpassning som gör att ni kan utöka ert medvetande till den femte dimensionen. Det vill säga, det skulle vara enkelt om det inte vore för den hjärntvätt och minnet av många svåra, smärtsamma och skrämmande liv i den tredje dimensionen.

Vi är här, Älskade, för att påminna er om att dessa liv var/är en del av hologrammet – som ni lämnar genom att vända er mot Källans Ljus (hologrammets första ljuskälla) och säga:

“NU minns jag mitt ’övermedvetna Jag’. Det var tätheten av den tredje dimensionen, liksom otaliga tidigare liv, som fick mig att tro att den tredje dimensionen var verklig.”

Ja, er tredje-dimensionella kropp är verklig i det att den har en tredje-dimensionell form. Men medan det femte-dimensionella Ljuset fortsätter att aktivera era 97% “skräp”-DNA, kommer er kropp, ert medvetande och er varseblivning att börja kalibreras till en högre Ljusfrekvens.

Kom ihåg att ni varseblir den verklighetsfrekvens som genljuder med ert medvetandetillstånd – hjärnvågor. De av er som har möjlighet att uppfatta det högre Ljuset precis tillräckligt för att känna den Villkorslösa Kärleken som genljuder från denna Ljusfrekvens står inför en stor upplevelse.

Vi kommer inte att säga mer i detta NU eftersom det är ERT manus och NI – ALLA medlemmar av Gaias Jord, mänskliga och icke-mänskliga – väljer verklighetsfrekvensen som ni upplever genom att kalibrera era hjärnvågor/medvetandetillstånd till den verklighetsfrekvens som ni vill ha.

Men det är bara ert övermedvetna Jag som kan ta denna risk att vara en av initiativtagarna till Nästa Oktav av Verkligheten.

Det är en av era största utmaningar, att ni måste titta in i hjärtat hos dem som vill döma er och skicka Villkorslös Kärlek till dem. Att göra mindre än det skulle sänka ert eget medvetande ut ur ert övermedvetna sinne och tillbaka till begränsningarna av ert medvetna sinne.

Er utmaning är att INTE låta ert medvetandetillstånd sänkas av “deras kritik”. Låt ert medvetna sinne minnas de förflutna, parallella och alternativa verkligheter där ni levde under en era av “höjdpunkts-upplevelse”.

Dessa erfarenheter finns ofta under en tidslinje där ni upplevde ett verklighetsskifte. Ett verklighetsskifte inträffar när det är detta NU för er, person och planet, att lugnt och fredligt gå in i ett högre-dimensionellt uttryck av verkligheten.

Denna process kommer att bli mycket lättare om ni kan ansluta ert medvetna sinne med ert undermedvetna sinne för att granska vad ni har lärt er i era otaliga inkarnationer. På detta sätt kommer ni också att underlätta den fullständiga aktiveringen av ert övermedvetna sinne.

Vi ber er alla att komma ihåg att Älska ert Jag Villkorslöst under denna process av personligt och planetariskt skifte. Kom ihåg att:

Villkorslös Kärlek för ert Jag låter er genljuda fritt från Matrisen och inom NUET för EN.

Damer och herrar,

Spänn fast säkerhetsbältena, styr med ert Hjärta och Älska med ert sinne.

Vi är så väldigt glada över ert NU.

~ Arkturierna

http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

You may also like...