Arkturierna via Suzanne Lie, 3 december, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

3 december, 2017

Ett Meddelande från Arkturierna

Kära Ni som håller på att Stiga Upp!

När ni står på tröskeln till den femte dimensionen kan ni förnimma känslor som ni inte kan minnas att ni tidigare skulle ha haft. Ni kommer antagligen att glömma flera av dessa meddelanden ifall ni inte dokumenterar dem. Men ifall ni kan inse att det finns någonting annorlunda gällande ert jordiska medvetande, så kommer ni att kunna hålla hjärtat och sinnet öppna för högre meddelanden.

Såsom ett flertal av er inser, så är det alltfler energifält som börjar transmutera från den tredje/fjärde dimensionen som baserar sig på Tid och Rum, till den femte Dimensionen som baserar sig på HÄR och NU! Det finns tre faser i denna aktivering.

Fas ETT är ägnad att aktivera och upprätthålla en: Avsikt att kunna ta emot dessa meddelanden

Fas TVÅ ska hitta en väg att: Integrera dessa meddelanden i ert dagliga liv

Fas TRE ska: Använda meddelandena som vägledning samt dela dem med andra

ATT ANVÄNDA LJUS-SPRÅKET TILL ATT KANALISERA

Hurdant är ett Kanaliserande med Ljus-språket?

Hur kan ni uppfatta vad ni inte kan se eller höra?

Hur kan ni ha tillit till er inre kallan att lyssna till ert Ljus-språk?

SKAPA EN TID OCH EN PLATS SOM ÄR ”GJUTNA I STÅL” FÖR ATT FÅ SAMTALA MED ERT SJÄLV

Hur kan Ljus-språket ”samtala med ert SJÄLV”?

När ni inser att ni talar med ert eget Högre SJÄLV, så utvidgas er ”aktiva avsikt” i hög grad, för att hjälpa er att ”medvetet aktivera era högre-dimensionella varseblivningar av verkligheten, vilka inkluderar era femte-dimensionella kommunikationer som ni får ta emot via Ljus-språket”.

Vi ska NU beskriva det sätt på vilket ”avsikt” och ”Ljus-språk” är samma sak.

  • varken en avsikt eller ett Ljus-språksmeddelande kan upptäckas av er fysiska varseblivning.
  • Såväl era avsikter, som Ljus-språket, kan enbart förnimmas via era högre fjärde- och femte-dimensionella varseblivningar.
  • Kom ihåg att både era avsikter, såväl som den ENDAS avsikter, är mest synliga via era femte-dimensionella varseblivningar.
  • Varken avsikten eller Ljus-språket kommunicerar via separata ord. Bägge projicerar ut sina meddelanden utifrån medvetandet hos ”den som talar”, som en mental bild och/eller en emotionell känsla.

Ifall ni, mottagaren av detta meddelande, är bekväm med hur detta osynliga budskap känns, så kommer ni att dras till detta meddelandes källa.

Men å andra sidan, ifall ni är obekväm med känslan i det osynliga meddelandet, så dras ni bort ifrån meddelandets källa.

Sanningen är att mänskligheten talar och lyssnar till Ljus-språket ett tusen gånger per dag, men man är inte medveten om detta faktum, för Ljus-språket genljuder till frekvensen hos femte-dimensionella Gamma-Vågor.

Ifall mottagaren inte medvetet förmår uppmärksamma, tona in sig på och ta emot gammavågorna till sitt medvetande, så kan man därför INTE veta vad de i själva verket är: Att acceptera, Läsa, Tolka eller Vara Medveten om Ljus-språket, eller de Gamma-vågor som levererade det.

Ljus-språket omger och hjälper er ständigt, men ifall ert femte-dimensionella medvetande inte har integrerats till ert tredje-/fjärde-dimensionella medvetande, så kommer ni inte att medvetet vara uppmärksamma på vad som sker.

Nu ska vi kalla in de Gyllene Varelserna, vilka också ytterligare kan hjälpa till med er förståelse gällande Ljus-språket.

Vi, de Gyllene Varelserna, är medvetna om de många som håller på att Stiga Upp, som väntar på tröskeln till den femte dimensionen och är redo för granskandet av sina Multi-dimensionella Auror. Vi är även medvetna om att alla, såväl som allting inom er föränderliga verklighet, befinner sig i en process av transmutation till nästa verklighetsoktav.

Era tredje-/fjärde-dimensionella uttryck av självet har gått igenom flera inkarnationer i ett försök att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Transmutation från en tredje-fjärde-dimensionell planet till en femte-multi-dimensionell planet.

När en planet väl påbörjar sin transmutationsprocess till nästa, högre våglängdsfrekvens, börjar Jordens varelser att ”minnas sitt inneboende Ljus-språk”. Dessa våglängder liknar INTE radio- eller andra våglängder som människan har varit upphov till.

Dessa våglängder är Ljus-Våglängder, som representerar olika ljusfrekvenser, vilka börjar finna sin väg till Gaias enorma Planetariska Aura. Javisst, Gaia har en aura precis såsom Hennes levande invånare har en aura.

Anledningen till detta planetariska skifte är att den tredje-dimensionella verklighetsfrekvensen håller på att sammanslås med den fjärde-dimensionella verklighetsfrekvensen. Detta sammansmältande sker som en förberedelse för att bli en planet av den femte-dimensionella frekvensen.

Eftersom ALLT liv är multi-dimensionellt, så finns det naturligtvis en Gaia inom den fjärde dimensionens (samt bortom) högre frekvenser. Många av er är i själva verket medlemmar på dessa fjärde-dimensionella alternativa planeter, såväl som tillsammans med Gaias femte-dimensionella planet, såväl som Gaias planets många uttryck av en lägre frekvens.

De flesta av er har haft flera inkarnationer på Gaia under många av Hennes olika civilisations-frekvenser. Därför har ni fått uppleva:

Gaias Höga Frekvenser i det Planetariska SJÄLVET

Gaias planetariska Eko-system i harmoni

Gaias planet fri från föroreningar

Gaia i egenskap av en planet som har ständiga besökare från andra planeter och andra planetariska system.

Naturligtvis sker dessa ”besök” nu, men största delen av mänskligheten förmår endast vara medvetna om dessa i sina nattliga kroppar medan deras fysiska kroppar sover eller medan de befinner sig i djup meditation.

Lyckligtvis har alltfler människor utvecklats tillräckligt mycket för att få uppleva ett medvetandetillstånd inom vilket de inser att ifall man skadar Gaia, så skadar man sin egen verklighet – inklusive sin egen fysiska kropp.

Det är genom Ljus-Språket mellan människorna och planeten som Gaia kan hjälpa människorna att hjälpa Hennes Planetariska SJÄLV. Ifall människorna hjälper Gaia, så hjälper de naturligtvis sig själva, men många människor är så fjärmade från sin planet att de INTE är medvetna om detta faktum.

Men nu när Gaias kärnfrekvenser påbörjar sin transmutationsprocess (med att utvidga sig till en högre resonansfrekvens), blir det allt svårare för mänskligheten att ignorera att Gaia är en levande varelse. Detta faktum blir svårt för många eftersom de inte kan förstå konceptet gällande Ljus-Språket.

De flesta människor håller alltför mycket fast vid att ett språk ska dokumenteras på papper eller uttryckas via ett verbalt meddelande. Med andra ord så kan de endast tro på vad de uppfattar med sina fysiska ögon och öron.

Men för att kunna uppfatta femte-dimensionellt ljus, som är Ljus-Språkets resonans, behöver de uppleva Ljuset inom sig själva. Ifall man föds blind, har man INTE en inneboende syn gällande sin yttre värld. På samma sätt, ifall man föds döv, så har man ingen inneboende känsla av hur den yttre världen låter.

På samma sätt föddes få människor med sitt inneboende Ljus-Språk aktiverat. Därför kommer de att behöva bli övertygade om att:

Det finns ett Ljus-Språk

De kan tro på Ljus-Språket

De kan lära sig/minnas hur de ska varsebli Ljus-Språket

OCH, att de kan ha tillit till sitt eget, inre, femte-dimensionella SJÄLV, som ständigt har talat till dem via Ljus-Språket.

Innan någon i själva verket kan använda Ljus-Språket som ett sätt för inter-personell kommunikation, så är det i själva verket till hjälp ifall man kan minnas, samt vara medveten om, sin egen kommunikation med de Högre Varelser som man ber till och/eller mediterar tillsammans med.

Mycket ofta levereras Ljus-Språket direkt till ens ”inre varseblivningsfält”. Vad vi menar med ett inre varseblivningsfält är att er varseblivning (främst ens varseblivning av en kommunikation med en högre-dimensionell varelse) inte sker ovanför en utan inombords.

När man talar med en högre-dimensionell varelse, sänder man därför INTE UT ett meddelande ur sin kropp och till en högre frekvens. I stället använder man sig av sin egen högre medvetandefrekvens för att skapa ett ”inter-dimensionellt meddelande” som uppstår inom ens eget högre medvetandetillstånd.

Många människor är inte medvetna om att de har ett ”högre medvetandetillstånd”. Men vänligen kom ihåg att de flesta människor använder cirka 10% av sin hjärnkapacitet. Därför har SAMTLIGA människor en medfödd förmåga till inter-dimensionellt Ljus-Språk, men denna förmåga har tappats bort någonstans i en oanvänd del av deras hjärna.

Ifall man vill återuppta denna inneboende förmåga, så kan man lyckligtvis börja genom att tro på att man faktiskt kan ha denna förmåga. Hur kan ni hjälpa andra till att minnas sina medfödda förmågor? Det vore rätt utmanande.

Men ifall man kan fokusera på deras egen ”fantasi”, som många människor INTE tror är verklig, så kan man lura deras vardagliga medvetande till att släppa taget om vanan att endast uppmärksamma den VÄNSTRA HJÄRNHALVANS budskap, samt hjälpa dem att låta deras HÖGRA HJÄRNHALVA uppenbara det som är roligt, kreativiteten och den upplysning som deras HÖGRA HJÄRNHALVA är redo att påvisa.

Hur ska man komma ihåg att låta den inre upplysning och kreativitet som vi ser fram emot, att få bli uttryckt via Högra Hjärnhalvan? Vänligen anslut er till oss för att få reda på det, såväl som att dela med andra vad ni har fått lära er gällande detta ämne.

Välsignelser från Arkturierna, Suzanne Lie och Lauren Gailey

 

 

 

The Arcturians via Suzanne Lie, December 3d, 2017 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...