Arkturierna via Suzanne Lie, 11:e januari

Arkturierna via Suzanne Lie, 11:e januari

Er nära relation till Gaias Uppstigning – Arkturierna genom Sue Lie

 

 

Er nära relation till Gaias Uppstigning

Arkturierna,
Ett hus, en bil, och alla ”innehav” som en människa delar sin aura med regelbundet, påverkas i hög grad av de människornas auror, vilka blandas med energifälten från varje tredimensionell individ, plats, situation eller sak.

All verklighet är baserad på energi. En del av den energin, är av en så låg frekvens, och den attraherar materien runt den personen, platsen, varelsen, eller saken. Många av er märker att när ni sätter er i en annan människas bil, så kan ni känna av den människans energifält.

Denna upplevelse med att uppfatta de fyr- och femdimensionella aurorna, av den omgivande verkligheten, expanderar ert medvetande, och därmed er förmåga att uppfatta de högre frekvenserna av verkligheten.

När ni har en medveten medvetenhet, om den högre frekvensen från människor, platser, situationer och energifält, kommer ert medvetande, och så småningom era fysiska kroppar, att långsamt eller snabbt, anpassa sig till den något högre frekvensen av verkligheten. Denna process kallas ofta ”Uppstigning”.

Denna något högre frekvens, liknar mycket era första steg uppför ett högt berg. Berget är mycket högt, och ni kan välja om ni vill klättra ända upp eller inte. Då avgör ni om ni har det engagemang som krävs för att ”klättra till toppen av berget.”

Om ni har ett engagemang för att bilda en nära relation med Gaia, kommer ni att uppfatta processen av uppstigning, som en planetär händelse. Inom NU i denna uppfattning, expanderar ert medvetande bortom ert tredje/fjärde dimensionella mänskliga medvetande, till ert femdimensionella planetära medvetande.

När er egen självkänsla har utökats till att omfatta ert Planetariska själv, börjar ni ”äga” ert medvetande, och kan anpassa er mer fullständigt till de femdimensionella Gammavågorna av Gaias Själ. Ja, Gaia är en levande varelse, med en planetarisk själ, på samma sätt som mänskligheten har en mänsklig själ.

Det kan vara mycket svårt för vissa av er att inse att ni inte bara är enskilda individer. Om det är er situation, så kan ni stanna kvar i ert tre- eller lägre fyrdimensionella medvetande, tills ni har avslutat er utforskning av ”att vara en enskild individ.”

Att vara en enskild individ, kan bara upplevas i den tredje dimensionen, där den primära resonansen av verkligheten skapar illusionen, att varje individ, plats eller sak, är separerad från varje annan individ, plats eller sak.

När Jorden fortsätter sin resa genom rymden, tar hon sig genom många femdimensionella energifält, som är knutna till Gaia och alla hennes invånare. Dessa energifält av femdimensionellt ljus, aktiverar 97% av ert DNA, som har legat latent fram till NU.

Kom ihåg att ert tredimensionella liv, har baserats på endast 3% av ert DNA och multidimensionella potential. När de högre frekvenserna av ljus aktiverar latenta potentialer i allt liv på den tredimensionella Gaia, kommer illusionen av separationen, och den tid som skapades i separationen, att skifta till INGEN tid och ingen separation i det femdimensionella NU.

All verklighet kommer att förändras, men eftersom människor har en ”fri vilja”, kan de medvetet, eller omedvetet, välja att inte uppfatta förändringarna. Kom ihåg att alla perceptioner är i linje med det medvetandetillstånd som individen uppnått.

Därför, när en individ väljer att stanna kvar i det tredimensionella betavågsmedvetandet, kommer de att kalibreras till att bara uppfatta de tredimensionella betavågornas verkligheter. Därför kommer dessa människor inte att uppfatta några förändringar i sina verkligheter – ÄNNU.

Å andra sidan, kommer de som har utvidgat sitt medvetande till de fyrdimensionella astralvågornas verklighet, att ha livliga drömmar, och deras fantasi kommer att uppfatta möjligheten till en värld baserad på enighet, och jämlikhet för alla.

De av er som har expanderat sina medvetanden till den femdimensionella gammavågens medvetande, kommer att kunna uppfatta det ”osynliga”. Ni kommer, till exempel, troligen att börja uppfatta auror, få sanna ”glimtar” av framtiden samt en växande känsla av enighet med allt liv.

När ert medvetande blir fullständigt femdimensionellt, kommer det som tidigare uppfattats som ”tid”, att ersättas med ständigt växande ögonblicksupplevelser, då ni blir engagerande i det NUET.

Så länge ert medvetande fortsätter sin expansion i den femte dimensionen och bortom, kommer ni givetvis att få en nära relation till allt liv, inklusive hela planeten Jorden. Så småningom kommer ni att utöka er ”känsla” till att vara ETT med Planeten.

Ert tredimensionella medvetandetillstånd, kan bara uppfatta er omgivning som något som är utanför er. Därför tänker ert tredimensionella själv, ofta i termer av ”kontroll över”, snarare än i ”samarbete med.”

Lyckligtvis, när ert tankesätt expanderat från kontroll över till samarbete med, expanderar ert medvetande till era högre hjärnvågor. När ert medvetande har expanderat, kommer era perceptioner också att expandera.

När er uppfattning sträcker sig in i de högre frekvenserna regelbundet, kommer ni, långsamt eller snabbt, att kunna tro på att det ni uppfattar som ”verkligt”, även om denna uppfattning verkar omöjlig i ert tredimensionella tänkande. Det som händer NU, är att fler och fler av er medvetet börjar uppfatta, de högre fjärde och femte dimensionerna av verkligheten.

Men ni kan bara göra det när ni är tillräckligt lugna och centrerade, genom att låta er andning sakta ner, låter hörseln expandera, och låter er syn fokusera på energifälten som är ”precis bortom” er fysiska verklighet.

Det finns många nya högre dimensionella perceptioner som ”kommer on-line” i ert Multidimensionella Sinne. Sedan, när ni har möjlighet att blanda era dagliga tankar och känslor med era Multidimensionella tankar, kommer ni inte bara att uppfatta er tredimensionella verklighet, utan högre dimensionella perceptioner täcker då också över dem.

Er utmaning NU är att Gaias högre resonans, avslöjar de många lögner ni har fått höra, liksom de sanningar som nu kommer in i era högre perceptioner. Dessa avslöjanden kan göra att 3D-livet känns ganska ”skakigt”.

Men eftersom er medvetenhet expanderar till medvetna upplevelser i ”ögonblicken av detta NU,” kommer ni att börja förstå det som en gång var bortom er uppfattning! I detta skede av expansionen, kan ni bli så desorienterade, att ert medvetande kan falla tillbaka till tredimensionellt tankesätt.

Era första utflykter till den femte dimensionen, kan framstå som ”mycket korta”, eller ”inte alls” eftersom er tredimensionella hjärna har svårt att behålla ett minne, som är ”utanför den tredimensionella tiden.”

Detta problem kommer att lösas när 97% av ert Skräp-DNA aktiverats av Högre Ljus. När de högre frekvenserna av ljus drar på mer och mer, i det som är känt som ert ”skräp-DNA”, medfött, men sedan länge glömt, kommer sanningen fram.

Däremot kan endast femdimensionella Gammavågor aktivera ert 97-procentiga ”skräp-DNA”. Lyckligtvis har detta ”skräp-DNA”, NU aktiverats av de högre ljusfrekvenserna som kommer till Jorden.

Därför, ni som bara använde 2% av er potential, kommer hastigt eller långsamt, upp till 98%. Inom NUET av det språnget i den individuella potentialen, kommer ni att uppmanas att fatta beslut om graden av engagemang som ni vill ha i ert hjärta, för den Planetariska Uppstigningen.

Detta beslut kommer att avgöra vad ni behöver ändra och/eller släppa, för att fortsätta er engagerade hjälp för Gaia. Vissa människor kan besluta: ”Nej, jag tror inte att planetuppstigningen är något för mig. Jag vill bara skapa ett bra liv för mig och min familj.”

Andra kan säga: ”Ja, jag vill hjälpa till med planetuppstigningen på alla sätt jag kan. Därför kommer jag släppa det som stör min förmåga att hjälpa till med Planetens Uppstigning – oavsett vad”. För att uppfylla ert ”mål” med Gaias uppstigning, måste ni älska Gaia mycket mer än ni älskar era tredimensionella mål och förväntningar.

Engagemang, hängivenhet, förpliktelse, uthållighet och lojalitet mot planetuppstigningen, är nödvändigt för att ni ska kunna slutföra processen, med att återvända till ert femdimensionella uttryck av SJÄLV.

Kom ihåg att ert högsta uttrycket av SJÄLV, kommer att vara med er för att vägleda er genom de många utmaningarna i planetens uppstigning. Era nära relationer med andra, era inre själv, era högre vägledningar, och er planet Moder Gaia, kommer också att hjälpa er i er individuella och planetens uppstigning.

I själva verket är det ert eget högre dimensionella SJÄLV, som vägleder er igenom utmaningarna i det dagliga livet, i era nära relationer med andra, liksom i er växande relation med er själva och med er planet Gaia.

Ovillkorlig kärlek och eget engagemang, är hemligheten för att uppfylla er egen, gruppens och planetens expansion, till de högre frekvenserna av verkligheten. Vi ser att många av våra underbara sändebud på jorden har lidit, gråtit och misslyckats, men de fortsatte, oavsett vad.

Vi ser att det är den ovillkorliga kärleken för varandra, för era familjer, ert arbete, er kreativitet såväl som er hängivenhet för ert uppdrag, som ni valde innan ni förkroppsligades. Vi ser också ert stora engagemang och mod.

Vi ser de uppoffringar ni gör för att hjälpa till med den egna och planetens uppstigning. Vi ser också de ”utmaningar” som ni har antagit i ert dagliga liv och fysiska kropp.

Ni har antagit dessa utmaningar för att ni är redo och engagerade i att utöka ert medvetande, för att förbereda er för kroppen av Ljus, er Ljuskropp, som ger resonans i ryggraden, i er Kundalini.

Vi ser hur er Ljuskropps SJÄLV, i sitt vilande tillstånd av Kundalinienergi, väntar på den uppvaknande ”sovande ormen” som ligger hoprullad i ert första Chakra. Uppvaknandet av er inre Kundalinikraft, kommer att inleda er transmutation till Ljuskroppen.

När ni återvänder till er femdimensionella Ljuskropps SJÄLV, kommer ni till fullo att inse att NI är de relationer ni har, och NI är den verklighet som ni har skapat.

När ni återvänder till er femdimensionella Ljuskropps SJÄLV, kommer ni alla ihåg att ni är EN, som frivilligt tog en jordfarkost på Gaia i detta NU, för att hjälpa den kära Moder Jord med Hennes uppstigning, till sin femdimensionella PLANETS Ljuskropp.

Välsignelser, vi är Arkturierna och hela er Galaktiska Familj.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...