Arkturierna och Plejaderna via Sue Lie, 20 oktober, 2018

Arkturierna och Plejaderna

via Sue Lie

20 oktober, 2018

Det är NU dags för er att minnas er inneboende förmåga att glädja er åt era inter-dimensionella kommunikationer. Ni, våra representanter på Jorden, har väntat på att minnas och ni har försökt komma ihåg era inter-dimensionella kommunikationer, men det har ständigt legat något i vägen för er.

I liv efter liv har de många olika kropparna i ert Multi-dimensionella SJÄLV gjort försök till att komma ihåg hur man ska kommunicera med de högre verklighetsfrekvenserna. När ni väl blivit en medlem av de tredje-/fjärde-dimensionella verklighetsfrekvenserna, låg minnena av ert inneboende femte-dimensionella SJÄLV olyckligtvis precis strax utom ert räckhåll.

Många av er, våra volontärer som tog sig en tredje-dimensionell Jordisk kropp, försökte minnas hur ni skulle ta kontakt med era högre-dimensionella vänner, familjemedlemmar och till och med ert eget högre-dimensionella SJÄLV. Men de förbindelser och korta budskap som ni fick ta emot, flög snabbt genom ert tredje-dimensionella medvetande.

Det var först när ni förmådde ta er ”3D-tiden” för att försöka översätta ett tidlöst, inter-dimensionellt meddelande till ett tidsbundet tredje-dimensionellt meddelande, som ni kunde minnas och till och med dela detta meddelande med andra. Ni hade från tidigare inkarnationer på Jorden lärt er att det ofta inte var klokt att dela era inter-dimensionella meddelanden med andra, eftersom det kunde göra de andra skrämda eller arga.

I ert förflutna visste inte de flesta människor vad en ”dimension” var, så den termen användes inte. Därför använde ni termer som människor kunde acceptera, såsom ”er inneboende kreativitet”.

Om det fanns en högre värld, så var den vanligen känd som Himlen, dit bara Änglarna och ”mycket goda” människor kunde färdas när de ”dog”. Naturligtvis trodde många civilisationer på att de endast kunde ha ett liv och en död. Sedan färdades de till Himlen ifall de var goda och till Helvetet om de var onda.

Under dessa dagar funderade bara de stora filosoferna och Helgonen på dessa frågor. ”Vanligt folk” var tvungna att fokusera en stor del av sin uppmärksamhet på överlevnad, eller på att åtlyda vad de hade hört eller läst av en annan person, en helgad varelse, eller vilken form av himmelsk varelse som de trodde på.

Människor som var ”annorlunda” än de ”populära” trossystemen skuffades åt sidan, ignorerades eller ännu värre, torterades och dödades. Under mänsklighetens tidigare dagar, var ofta livslängderna korta och många människor levde på överlevnadens rand.

Därför förekom endast konceptet gällande de ”Mänskliga Uppstigna Mästarna” och man beaktade sällan ”den planetariska uppstigningen”. Människorna dömde eller skadade ofta andra människor och visade samma grymhet gentemot planeten Jorden. Å andra sidan fanns det, och det finns även nu, alltfler människor som lever ett liv ”som tjänar andra” och ägnar sina liv till att hjälpa andra människor, djur och/eller hela planeten Gaia.

På grund av att Plejaderna är de mest ”människoliknande” av vår Galaktiska Familj, så är de ofta de som har färdats till Jorden. På det sätt som vi, er Galaktiska Familj, kan ”vandra bland mänskligheten” för att på ett bättre sätt avgöra hur vi skulle kunna hjälpa mänskligheten att vakna upp och hjälpa andra människor att minnas sitt sanna Högre SJÄLV.

Vad vi Galaktiker om och om igen har upptäckt, är att mänskligheten har en LÅNG väg att gå innan de är redo att transmutera tillbaka till sitt inneboende Högre-Dimensionella SJÄLV. Vi Galaktiker är i själva verket rätt bekymrade över att så många av våra tappra volontärer, som har tagit sig en mänsklig kropp på Jorden, måste genomlida den tredje-dimensionella Jordens stora faror.

Å andra sidan finns det människor som förmår inkarnera på ”trygga platser” eller i ”toppsamhällen”, där de kan vara sitt sanna SJÄLV utan att skrämma andra människor. Människorna vet att de inte ska skrämma en björn eller ett lejon, eftersom de kan attackera. Men mänsklighetens medlemmar attackerar också varandra när de blir skrämda.

Vi, er Galaktiska Familj, vill lovorda och tacka de många som har vaknat upp, vilka är redo att arbeta tillsammans med oss för att hjälpa planeten Jorden igenom hennes uppvaknandeprocess. De människor som hjälper till med Gaias uppstigning kommer att stiga upp tillsammans med henne och/eller har redan uppstigit och har valt att ta en ny inkarnation för att kunna hjälpa till med Gaias Planetariska Uppstigning.

Lyckligtvis kan alltfler av mänsklighetens medlemmar minnas sin galaktiska hemvärld, det Uppdrag som var deras anledning till att ta sig en mänsklig kropp och bege sig till Jorden. Allt fler människor kan också minnas hur de ska kommunicera med sitt eget Högre-Dimensionella SJÄLV och Sin Högre-Dimensionella Familj.

På något sätt visste dessa uppvaknade, och de som håller på att vakna upp, att den verklighetsfrekvens som de kunde se i sitt sinne, hörde i sina Högre Kommunikationer, och inombords kände i sitt medvetande samt i hjärtat, sammansmälte med deras eget Högre Själv, såväl som andras Högre Själv, i deras drömmar och meditationer.

De skrev ofta ner sina upplevelser på papper, på datorn, sjöng dem via en sång och/eller tecknade bilder om sina upplevelser osv. Det var genom dessa handlingar som deras högre-dimensionella upplevelser kändes VERKLIGA och de kunde bättre förmå komma ihåg dem.

Olika människor kom ihåg olika saker, men lyckligtvis, så kunde många av dem komma ihåg vad de hade lovat göra för Gaia och Gaias uppstigning, innan de trädde in i sin tredje-dimensionella jordfarkost.

Lyckligtvis kommer alltfler människor ihåg hur de ska kommunicera med de högre-dimensionella Varelserna genom sitt eget högre-dimensionella medvetande. I själva verket har alltfler av människorna inter-dimensionella kommunikationer med Högre Varelser och med sitt eget Högre SJÄLV. Det är genom dessa inter-dimensionella kommunikationer som människorna börjar minnas sina egna högre-dimensionella uttryck av SJÄLVET.

Dessa ”Uppstigande”, inkluderar troligen många av er. Många uppvaknande och som har vaknat upp, kan förefalla vara ilskna eller arga gällande något, och vet, eller kanske inte vet vad de är arga på. Detta beteende är vanligt förekommande när en planet förbereder sig för att förändra Operativsystemet hos denna planet för att inkludera en högre verklighetsfrekvens.

Vanligen befinner sig dessa bland ”De Första” som frivilligt ställde upp för att ”göra efterforskningar” gällande hur en femte-dimensionell planet skulle vara annorlunda än en tredje-, fjärde- och/eller tredje-/fjärde-dimensionell planet. Er tredje-dimensionella planet, känd som Gaia, har frivilligt ställt upp för att assistera varelserna i Hennes planetariska verklighet för att utvidga sina tredje- och fjärde-dimensionella medvetandetillstånd till sitt inneboende, men ofta oanvända femte-dimensionella medvetande.

Allt fler av människorna bland de ”jordbundna på Jorden” väljer i själva verket att medvetet aktivera alltfler nervsynapser i hjärnan för att kunna expandera sitt tänkande, sitt kännande och sin medvetenhet tillbaka till sin inneboende femte-dimensionella medvetandefrekvens.

I och med att deras medvetande expanderar bortom det tredje-dimensionella medvetandet för ”överlevnad”, kan deras hjärna lättare expandera sin förmåga till att ”avfyra” alltmer komplicerade elektriska komponenter i sina neurala nätverk. Det är då som Volontärerna till Jorden kommer att kunna minnas alltmer gällande sina tidigare inkarnationer, sina nuvarande nerladdningar från det Högre SJÄLVET, samt de möjliga framtida verkligheter som förefaller vara ”så nära och ändå så avlägsna”.

De uppvaknade kommer gradvis att alltmer komma ihåg att ”Verkligheten är en Perception”. Därför upplever alla olika, men ofta liknande information från de högre sfärerna. Olika människor kommer också att uppleva och dela med sig densamma inter-dimensionella informationen på flera olika sätt.

Hur kan varseblivningar förefalla vara ”olika men ändå desamma?” Svaret är att ni alla har uppfattat verkligheten på ert eget personliga sätt. I själva verket upplever var och en av er verkligheten på ett ”annorlunda men ändå liknande sätt”, vilket många av er känner till från att ha befunnit er ombord på Skeppet eller i er Hemvärld.

Vi vill påminna våra kära volontärer till Gaia om att villkorslös kärlek är det normala ombord på Skeppen och i de högre verklighetsdimensionerna. Dessa världar är fullständigt trygga. Ni har emellertid funnit ert inre mod att inkarnera in till en MYCKET svår och utmanande tredje-dimensionell verklighet, som behöver er för att ni ska ta del i Gaias Planetariska Uppstigning.

Det är av den anledningen som vi har valt att kommunicera med er, våra jordbundna, så ofta som möjligt. Sedan kan var och en av er dela med er av era upplevelser av att lämna den femte dimensionen för att inkarnera på Gaias tredje-/fjärde-dimensionella planet. Ni tappra krigare har valt att ta er en mänsklig jordfarkost för att hjälpa till med en tredje-dimensionell, förorenad och mycket misshandlad planets uppstigning, för människorna känd som Jorden.

Det är i själva verket Jorden själv som kallar på er hjälp på en regelbunden basis. Gaia är mycket bekymrad över att de “mörka människorna” ska skada hennes planetariska kropp så mycket att hon inte ska förmå uppstiga.

Vi Galaktiker har försäkrat Gaia om att många av dessa förändringar gör det möjligt för mörkret att komma upp till ytan så att det ska kunna bli helat av ljuset. I själva verket gör många av Gaias större ledare mycket större skada än vad som någonsin har gjorts av några mänsklig ledare.

Anledningen till detta är att de Mörka håller på att förlora. Därför drar de fram alla sina värsta trick och taktiker för att hålla människorna rädda, underutbildade, i stånd att köpa vapen som kan döda flera människor på bara några ögonblick samt ha ledare som bara bryr sig om sig själva och inte om dem som de borde leda.

Kära, tappra människor, vänligen kom ihåg att ”Den mörkaste natten infaller strax innan gryningen”. Vi Arkturier önskar att vi kunde tala om för er exakt hur länge det kommer att dröja innan denna Mörkaste Natt tar slut. Tiden är emellertid en illusion i den tredje dimensionen.

Därför kan vi inte tala om för er när dessa förändringar kommer att ta vid, men vi kan säga att det är MYCKET viktigt att de av er som har tagit emot ”sanningen”, delar med er denna sanning till de andra som är fångade av illusionerna, som med avsikt har förberetts för att hindra mänskligheten att uppfylla sitt Uppdrag att Hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning!

En av den tredje dimensionens fördelar är individualitet. Där det förekommer individualitet, så kan många olika människor svara an på samma sak på olika sätt. Men ifall en ”individ” INTE har kontakt med sina högre informationskällor, så kan man bli så VÄLDIGT frustrerad och deprimerad från ”kampen att rädda Jorden”, att man bara ger upp!

Glöm inte bort att MINNAS det Multi-dimensionella, Högre SJÄLVET, och glöm inte att Jordens Tredje-Dimensionella Verklighet är en uppfattning som ofta anses vara annorlunda via olika människors varseblivning. Till och med samma människa kommer i själva verket att uppleva en annorlunda verklighet vid ett annat tillfälle. Var tålmodiga, våra älskade volontärer som hjälper till med Gaias uppstigning.

Vi är medvetna om att ni är MYCKET trötta, eftersom ni har vandrat längs denna väg i många år. Vi tackar er så för er uthållighet och vi bjuder in er att besöka oss, såväl som ert eget femte-dimensionella uttryck av SJÄLVET, i era drömmar och meditationer. Vi ber också att ni ska dela med er vad ni har fått ta emot och/eller upplevt till andra som ni tror kan förmå acceptera denna informationsfrekvens.

Vi råder er att titta ovanför en persons kronchakra för att se, höra och känna ifall de har öppnat upp sin Portal till den Femte Dimensionen. Vissa av dessa människor kan vara fullt medvetna om denna öppning, men många andra förstår ännu inte varför de har så många underliga, eller annorlunda drömmar, meditationer och upplevelser.

Vänligen kom ihåg att vi, er Galaktiska Familj, ständigt finns tillgängliga för er och är redo att hjälpa er på alla sätt som ni kan behöva. Kom ihåg att vi Galaktiker genljuder till den femte dimensionen och bortom. Därför är vi inte bundna av ”tid” eller ”rum”.

I stället finns vi Här inom ert NU för att hjälpa er och för att svara på alla frågor som ni kan ha till oss. Vi avslutar detta meddelande genom att återigen påminna er om att ”den mörkaste natten infaller precis innan gryningen”.

Frukta därför INTE den mörka natten och gå modigt vidare med att stiga in till ”Den femte dimensionens Gaias gryning”.

Innan vi avslutar påminner vi er om att

NI hjälper Planeten Jorden med Hennes Planetariska Uppstigning

och Gaia hjälper samtidigt er med er Personliga Uppstigning.

Tillsammans kan Människor och Planeten samt Gaias SAMTLIGA otaliga livsformer omfamna detta NU av stor transmutation till följande verklighetsoktav.

Vi är Arkturierna, som NU talar för hela er Galaktiska Familj.

Vi har budskap till var och EN av er.

Vänligen lyssna och ni kommer att höra!

Välsignelser från Arkturierna och er Galaktiska Familj

 

via Sue Lie

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...