Jag är er Ljuskropp, del 1, av Suzanne Lie, 16 april

Oneness7sig

JAG ÄR ER LJUSKROPP

DEL 1

Kommer ni ihåg mig från våra första dagar i Lemuria? I det NUET var vi bara Ljuskropp, och många av oss levde i NUET av HÄR innan Gaias resonans föll ner i de lägre dimensionerna. När Gaia föll ner i den fjärde och sedan den tredje dimensionen gömde Jag, er Ljuskropp, mig inne i er form som blev tätare och tätare.

Nu, ÄR JAG gömd i er kostym av kött. Jag väntar på min födelse in i verkligheten som skapas av att tredje, fjärde och femte dimensionerna smälter samman. Alla tre dimensionerna har existerat som tre separata oktaver inom den fysiska verkligheten av livet på Jorden. Många har förnekat den fjärde och femte dimensionen, och vissa har förnekat den tredje.

De som har förnekat den fjärde och femte dimensionen har kallats ”logiska”, medan de som förnekat den tredje har kallats ologiska eller värre. När de tredje och fjärde dimensionen smälter samman, kommer den fysiska världen bli så genomsyrad av ljus att till och med de som är mest logiska inte kommer att kunna förneka existensen av högre världar.

Högre perceptioner kommer att bli mer och mer normalt, och de som är logiska kommer att erkännas som att vara begränsade och oförmögna att se det som finns rakt framför dem. Dessa logiska kanske inte kan acceptera skiftet, då de inte kommer att kunna tro att det är möjligt.

Därför kommer de inte att förvänta sig det, och deras perception kommer inte att kalibreras för att uppfatta den femte, eller inte ens den fjärde dimensionen. Eftersom de inte kommmer att tillåta sig själva att uppfatta de högre dimensionerna kommer dessa logiska att ta notis om att deras verklighet förändras.

De kommer inte att märka förändringen för deras begränsade perception kommer att separera dem från den nya verkligheten som föds när dimensionerna smälter samman. För dem som tror att en kosmisk tidpunkt börjar, kan bara rädsla stoppa dem från upplevelsen den tidpunkten.

Ovillkorlig Kärlek kommer att hela er rädsla och expandera era perceptioner. Ovillkorlig Kärlek betyder att älska även det som har, eller de som har försökt, att begränsa er, skrämma er, eller trötta ut er. Framför allt kan Ovillkrolig Kärlek älska rädsla – ovillkorligt.

Ta en stund nu, min fysiska kropp, och kalla fram det ni är rädda för. Ja, det ligger närmare än ni trodde. Där finns den, precis under era vardagliga, medvetna tankar.

Låt denna rädsla gå in i ljuset av ert medvetna medvetande. Berätta för mig vad denna rädsla är så att jag, er Ljuskropp, kan hela den med min Ovillorliga Kärlek. Låt mig smälta samman den rädslan in i fjärde och femte dimensionen så att ALLA dimensionerna helas och smälter samman till EN.

DEN MÄNSKLIGA RESPONSEN

”Min rädsla är svek. Jag är rädd för att om jag tar steget, om jag ”satsar allt” på att lyckas med min transformation till Ljuskropp, att det bara har varit min inbillning. Då kommer jag ha förlorat min förmåga att överleva i den fysiska världen.

Min rädsla är att om jag jag överlämnar mig till min inre gudining, att jag kommer att förlora. Då kommer ”de” har rätt, och jag kommer att ha förlorat att jag ”arbetat så hårt” för att uppnå. Min rädsla är att min inre röst har fel. Och den yttre världen har rätt.

LJUSKROPPENS RESPONS

Mitt kära fysiska, jag vill berätta för dig att det är denna rädsla som har blockerat att du gått framåt. Men, du är en del av en grupp, som har gått med på att frivilligt assistera Gaia i hennes planetuppstigning. De flesta av medlemmarna av denna grupp har samma rädsla för de har valt att lyssna på sin inre röst och ignorera ”logiken” hos deras ego.

Men, var och en av er måste kalla på era Ljuskroppar för att de ska sätta den rädslan fri genom Kärlek. Då kan ni slutföra er personliga upplevelse så att ni kan bidra med den till grupprocessen för denna planetuppstigning.

Även om ni är en del av gruppen, måste var och en av er vara VILLIG att vara ”den första” att ta språnget. Var och en av er måste vara villig att vara ”den första” att lita på er själva så mycket att ni avslöjar er.

Om ni håller det minsta tvivel, kommer det att sprida sig som vågor genom gruppen med ljusets hastighet. Om ni håller tillbaka, kommer det att hålla tillbaka de andra.

Ni måste ta språnget.

Ni måste ta det NU.

Kommer ni ihåg när ni tog språnget för att gå in en fysisk kropp första gången? Kommer ni ihåg skräcken av att bli tredimensionell, och de många, många livstiderna och dödsfallen som följde?

Nu håller ni på att bli frisläppta. Om ni ser på denna livstid, kan det verka vara en ”lång tid” innan ni stiger upp. Å andra sidan, och ni ser på er resa från den första livstiden till denna kommer återstoden av er tid i tredje dimensionen verkligen framstå som väldigt kort.

Jag ger er en försmak på hur ni ska jorda den femte dimensionen in i er fysiska kropp och smälta samman era själv i tredje och fjärde dimensionen med mig, er Ljuskropp. Ni har redan börjat processen genom att överlämna ert liv i tredjedimensionen i ert Högre Självs kontroll.

Nu – se de ljus cirklarna framför er. Det börjar som en fläck, men med varje steg ni tar mot det växer sig ljuset starkare.

Se hur detta ljus, detta ljus i femte dimensionen, skiner in i er fysiska form. Ni kan se hur lagren av vibration inom er kropp smälter samman med era lager i den femte dimensionen som finns på utsidan av er fysiska kropp.

Dessa ”lager” av er Ljuskropp som håller på att födas är mycket ljusa och löst formade som moln av strålande ljus, eller en nebulosa i yttre rymden. Inuti detta lager är ert jag i fjärde dimensionen.

Ert jag i fjärde dimensionen är lite mer förtätad och håller mer form än er Ljuskropp i femte dimensionen. Men er form i fjärde dimensionen formas och förändras ständigt. Den går också från verklighet till verklighet, som i en dröm.

I kärnan av er strålande form i fjärde dimensionen är den tätare formen i tredje dimensionen av ert medvetande. Denna ”form” är gjord av tätt material i tredje dimensionen.

Er process att överlämna har tillåtit den fjärde och femte dimensionens vibrationer att sakta integreras in i er tredimensionella kropp. Därför är det som en gång var väldigt tätt nu ingjutet med finare vibrationsfrekvenser. Till slut kommer varje cell och atom att vibrera i tandem med er motpart i femte dimensonen.

Den femte dimensionens vibrationer drar ert själv i tredje dimensionen till sig och förändrar det sakta, transformerar det till ett själv i fjärde dimensionen, men den slutgiltiga transformationen av självet till femte dimensionen kan inte ske innan odören av er fjärde dimension är renad och helad.

ALLA rädslor måste släppas innan övergången kan slutföras. När rädslan är transmuterad till kraft, kommer ert själv i fjärde dimensionen agera som ett klister för att binda ihop era anatomier i femte och tredje dimensionen. Ert medvetande i tredje dimensionen kommer vara den första delen av ert tredimensionella själv att göra övergången till den femte dimensionen.

Ert medvetande i femte dimensionen kommer att kalibrera era känslor i tredje dimensionen för att medvetet uppfatta mer och mer av den femte dimensionen när den blöder in i ert vardagliga liv. Medvetenhet om era drömmar och analys av dem liksom flitig meditation, kommer att accelerera er process för ni kommer att träna er själva att fokusera er uppmärksamhet på era verkligheter i de högre dimensionerna.

DÄR ER UPPMÄRKSAMHET ÄR – DÄR ÄR OCKSÅ NI!

Var tålmodiga med er själva. Det börjar här en process som är långt från något ni skulle kunna be om eller föreställa er. Var stilla och låt processen omsluta och leda er. Under denna process kanske ni får uppleveler av intensiv hetta i er kropp.

Denna hetta beror på att ni försöker köra medvetande i femte dimensionen genom er kropp i tredje dimensionen. Begränsningen och separationen som är matrisen för livsformen i den tredje dimensionen kan orsaka en dissonans med kroppen när ert medvetande i femte dimensionen kör genom den.

Om ni bara håller ett svagt ljus kan många av våra svagheter gömmas i skuggorna. Men när ert medvetande expanderar blir ert ljus starkare och era svagheter exponeras för alla att se. Inte många av er är komfortabla med denna grad av öppenhet och sårbarhet.

Som konsekvens kan ni skicka blandade budskap till världen. Ni kan sända meddelande om vem ni verkligen är inom ert medvetande i femte dimensionen, och samtidigt sända budskapet om vem ni ”borde vara” från ert medvetande i tredje dimensionen.

Dessa olika meddelanden tävlar mot varandra och orsakar stress i er kropp. Denna inre dissonans projiceras sedan ut i er yttre värld. På det sättet kommer alla rädslor ni har i er kropp att projiceras ut i er tredimensionella miljö.

För att det ofta är svårt att uppfatta era inre rädslor kan ni komma att ignorera det. Omvänt kan ni vanligtvis känna rädslan hos någon som är er nära. Men vi påminner er att komma ihåg att ni skapade er verklighet.

Om ni skapade er verklighet då skapade ni att någon skulle blotta era rädlor för er, så att ni inte längre kan ignorera dem. Innan ni konfronterar och helar denna rädsla hos någon annan se källan till rädslan i er själva. När er Ovillkorliga Kärlek har helat rädslan inom er kommer problemet med den externa personen lösa sig självt.

Fortsätt att överlämna alla era rädslor till mig – er Ljuskropp – och jag ska assistera er med att transmutera dem till kraft. Men först måste ni slutföra transmutationen av ert ego. När ert ego är engagerat finns alltid möjligheten till korruption av er kraft.

När ert SJÄLV i femte dimensionen är den enda skaparen av ert liv kommer ni vara så frånkopplade från belöningarna och straffen i den tredje dimensionen att extern korruption inte längre kommer att vara ett problem.

Gå nu med djupt delatagande i er process. Ni har väntat många livstider på denna möjlighet. Njut till fullo av den. Ni är den av DEM som kommer att uppleva denna storslagna kosmiska stund i ett vaket och medvetet tillstånd. För ni har ”gått före” in i ert högre uttryck av SJÄLVET, ni kommer att medvetet kunna underlätta deras transformation till Ljuskropp.

JAG ÄR er Ljuskropp. Jag kommr att guida er på varje steg. Slappna bara av och fortsätt att överlämna ALLA rädslor. Vi är EN. Jag är du, och du är jag.

Vi är EN individualiserad skapelse inom ett Kosmiskt Hav av Enhet.

Rör mitt hjärta,

Smek mitt sinne,

Så Enhet,

Finner vi, till slut

Er Ljuskropp

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...