Arkturierna via Maria, 29 oktober

Arkturierna

Synkronisering av Ljusfyrar, Strålar och Flammor i förening

via Maria

29 oktober, 2015

 

Rutnäten har stabiliserats på en högre frekvens än förväntat och är stabila och förberedda för nästföljande inkommande Evolutions-Våg från Källan (11:11), för att bidra med assistans i det magnifika Skiftet mellan Tidsåldrarna.

Enligt Naturlagen är Principen om Rytm konstant i detta Universum.

”Nästföljande” inkommande våg kommer alltid att följa den föregående vågen.

I alltmer ökande evolutions-, (uppstignings-) cykler ökar vågorna sin fart för att assistera skapelsen och när frekvensen ökar, närmar de sig varandra.

DNA-evolutionen kräver starka stötar av intensifierat foton-Ljus för att få de genetiska förändringarna till stånd.

Varje våg påverkar ALLA Varelser på olika sätt, eftersom varje liv har sitt eget specifika DNA och sin energisignatur, samt sin egen personliga förmåga att ta in Ljuset.

En energikropp kan endast absorbera det mesta den kan absorbera FÖR sig själv (utan att ”spränga” sig själv till utplåning), den balanserar ständigt sitt intag och utsläpp av energi.

Ju mer energi man kan hålla kvar, desto mer energi får man tillgång till, tar man in och integrerar för sitt medvetna utvidgande, och desto mer kommer man att utvidga sig och ha FÖRMÅGAN att utvidga sig.

Föregångarna får ta emot ”den största tyngden” i dessa energivågor, när de förankrar sig och tar upp och transmuterar de inkommande högre vibrationsenergierna till sina inre rutnät, till en början för att göra dem tillgängliga för Alla externa rutnät. De blir också först fysiskt påverkade, när de högfrekventa energierna med full styrka först och främst påverkar deras energikroppar och DNA.

Varje föregångare gör detta medvetna VAL att transmutera de inkommande energierna.

När de inre rutnäten mellan energitopparna individuellt blir rensade, skiftar de externa rutnäten för att återspegla det mänskliga kollektivets frekvens.

Världen som den ”ses”, upplevs, av ALLA förändras. Men ALLA kan inte ”se” det.

Några själar kommer att uppleva detta skifte utan att någonsin medvetet känna till vad som sker. Det är en valmöjlighet som finns tillgänglig i detta universum av fri vilja.

Nya verkligheter förankras och reflekterar de nya frekvenserna i de inre rutnäten medan NI sover. Varje morgon vaknar ni bokstavligen upp till en ny värld.

Allt förändras under er dag, vid er högsta sammankoppling är ni i de högre sfärerna, i högre tidslinjer. När er vibration sänks, får ni tillgång till tidslinjer i lägre frekvenser.

Se upp mot er himmel, där återspeglas er frekvens.

När de inkommande energierna kulminerar fungerar Föregångarna inte längre som individer, utan i Enhet som Hjärtats Kollektiv, medvetet i enhet för att assistera i detta Planetariska Skifte.

Efter varje energitopp återvänder de till sin personliga process av att frisläppa individuell täthet och att höja sin personliga frekvens i förberedelsen inför nästföljande inkommande våg.

Det är så här som de högsta möjliga inkommande frekvenserna förankras av var och en av föregångarna.

Be att dessa skiften ska ske med LÄTTHET OCH ELEGANS.

Ha AVSIKTEN i era Hjärtan att ALLT som sker är för ALLAS högsta goda.

När energierna NU åter igen inom alla rutnät börjar öka i frekvens, börjar föregångarna igen en gång stiga tillbaka från sina 3D-nätverks matriser och börjar vibrationsmässigt höja sig och hålla fast vid den nya högsta möjliga punkten i sina personliga jag.

Detta sker i förberedande syfte för att man ska kunna förankras i de inkommande energierna, som kommer att justeras till 11.11 – portalen; dessa närmar sig nu åter igen Jorden.

Ju högre punkt ni sträcker UPP er ifrån, desto högre kommer ni att nå och kunna förankra er till.

När denna topp har uppnåtts, kommer föregångarna att börja processen att släppa taget om täthet så att en ny frekvens kan förankras inombords och för att de ska kunna justera sig i nivå med den nya frekvensen. Det är en process som sker trappstegsvis.

De inkommande energierna i 11:11 – portalen kommer åter en gång att justeras till kosmiska, galaktiska och planetariska energier, för att hjälpa till i utvidgandet av nya tidslinjer och ALLAS utvidgande.

Människor påverkas i hög grad, för de befinner sig ur läge i relation till universums naturlagar.

Detta blir en mycket stark energivåg, som manifesterar sig själv i en 1111 -gruppering. Magnetiskt utgör detta den starkaste sifferserien att ge assistans till det globala uppvaknandet.

Varje föregångare har nu fullständigt förankrats och sammanfogningsfasen till varandra har påbörjats.

Fram tills nu i detta NU, har föregångarna individuellt avslutat processen av frisläppandet av all personlig programmering och sina karmiska slingor och har separerats från 3D-matrisen. Nu när föregångarna helt och fullt har förankrats inom de högre-vibrationella rutnäten, börjar de energimässigt komma samman med medlemmarna i sin ursprungliga Själs Grupp.

Själs-Familjer kommer samman tvärs över och längs ALLA rutnät, för att påbörja sina valda syften och sina uppdrag för att hjälpa till i denna övergång.

När fler Ljus-Fyrar Förenas, utvidgas deras Ljus och de inspirerar fler och fler själar runtomkring sig.

Hjärtats Kollektiv börjar agera som Ett i perfekt harmoni, att agera som EN kraft när det behövs.

De har förmågan att balansera och transmutera all organisk och o-organisk energi, som inte är till för ALLAS högsta goda, och skifta alla externa störningar.

Detta ger möjligheten för Hjärtats Kollektiv och arbetet som ETT med elementen och elementalerna på alla sätt som kan behövas, att främja Allas utrensningsprocesser inom alla rutnät.

DETTA inkluderar vädermanipulation, vilket nyligen har inträffat.

Nästa steg i processen mot Hjärtats kollektivs fysiska enhet är HÄR.

Den fysiska manifesteringen av själsfamiljer som kommer samman för att börja bilda nya sätt att Vara på denna Jord: Bilda grupper i gemenskap. Förenas. Utföra sina valda uppdrag.

Själar kommer in i ert universum genom olika galaktiska portaler, portar. Den arkturiska porten (korridoren) är en av många. När man kommer direkt från Källan, påbörjas nedstigningsprocessen i de högre sfärerna. Alla själar har inte befunnit sig i det fysiska, processen av att sänka sin vibration och att separeras från Källan måste vara balanserad och jämn. Precis som att uppstigningen inte kan påskyndas utan att den fysiska farkosten förintas, så är det samma med nedstigningen.

För att sänka sin vibration separeras Själarna till färgstrålar för att inkarneras på denna jord.

Källans Rena Vita Ljus är alltför starkt för att kunna upprätthållas inom en organisk farkost, den skulle göra att sagda farkost skulle explodera, eftersom vibrationen är för hög. De påbörjar den energimässiga nerstigningsprocessen när de träder in i vårt universum och de separeras till sina valda Färg-Strålar. Därifrån separeras de enligt könstillhörighet.

Varje färgfrekvens har en specifik uppgift som den önskar uppnå, ett syfte (till exempel den gröna Strålen ’hjärtchakrat’, är strålen för Healing). Eftersom de alla 7 Strålarna kommer samman, behöver de inte längre stråla som separata Strålar, utan som Det Vita Ljuset. Allt detta är en del av föreningen med och återgången till Källan.

Själsgrupper valde sina syften och uppdrag i de högre sfärerna med mycket specifika syften för de individuella upplevelserna och som en global kollektiv upplevelse; att förankra specifika tidslinjer och att samskapa.

Individuella själar inkarnerar på alla möjliga olika sätt. Eftersom detta universum är ett universum med dualitet (principen om könstillhörighet), så inkarnerar själarna också till valda könstillhörigheter; separationen av det gudomliga feminina och det gudomliga maskulina.

Tvilling-Själar (som har valt att förenas i det fysiska), sammanförs nu och förankras i de heliga tidslinjerna, Hiero Gamos, gudomliga äktenskap. Förhållandet mellan man och kvinna har allvarligt förvrängts och förändrats i 3D-matrisen. De heliga äktenskapens ursprungliga blåkopia har återförts till sitt rena tillstånd, helat och förankrat.

När tvillingsjälar kommer samman, förenas de för att förbereda sig på uppstigningen till de högre vibrationerna tillsammans, fysiskt. Detta blir nu en valmöjlighet eftersom själar inte längre behöver dö för att förändra sina verkligheter.

De förankras i tvillingsjälsenergier, återigen ett val. En själ som är förenad Inuti och Utanpå, ändå vandrande i olika könstillhörigheter. Dessa är tvillingflammorna.

Genom att vara tillsammans i det fysiska blir de fantastiska Fyrar, när de genom sin fysiska kärlek förankrar energierna i Hiero Gamos till alla rutnät. I och med att de förankrar sin tidslinje, gör de det gudomliga äktenskapet tillgängligt för alla som önskar det. De vandrar också i fullständig tjänstgöring, på global nivå, individuellt och tillsammans.

Några tvillingsjälar brukade välja att inte inkarnera tillsammans, den ena själen stannade kvar i de högre sfärerna för att hjälpa den andra. Många förenas nu även genom walk-in-processen. Den tvillingsjäl som hade stannat kvar, förenas fysiskt med den andra, nu när den individuella uppstigningen har inträffat för den inkarnerade tvillingen. De kommer att lämna denna dimension tillsammans när de har fullföljt sina uppdrag.

Valmöjligheterna för hur man kan uppleva detta Skiftes nästa steg är oändliga. För föregångarna är dagarna av ”ensamhet” över (om de inte väljer den specifika upplevelsen). Själsfamiljer kommer samman som Ett; en återkomst till Enhet, till Källan.

Detta är nästa steg, framtiden för föregångarna, nästa steg i uppdraget: Att bilda familjer och uppleva nya slags samhällen och en ny slags samvaro.

När fler föregångare stiger upp, försvinner deras sinne för tiden. I de högre dimensionerna existerar ingen tid. Den är ett 3D-koncept. Allting sker i NUET. Tiden kollapsar och är inte längre ett koncept när varje själ börjar anpassa sig till den multidimensionella upplevelsen av Enhet och de högre dimensionerna.

”Förflutna” tidslinjer och ”framtida” tidslinjer sker alla SAMTIDIGT. Ni (ert medvetande) lever i Nuet.

I detta Nu har ni redan levt det förflutna och det har avslutats. Ni har redan uppnått det som ni önskade uppnå i framtiden. Aspekter av er lever i det förgångna och aspekter av er lever i framtiden. Detta är hur en själ delar upp sitt medvetande. Dessa är de tidslinjer som ni nu raserar. Detta är varför inblandning utifrån försöker förhindra själar att hållas i nuet, så att de kan bespruta er med energier från lägre-vibrationella tidslinjer, livsupplevelser i ”det förgångna” eller i ”framtiden”.

Ert mål är att leva i ”er” himmel – inte i någon annans himmel.

När ni närmar er tidens noll-punkt, blir medvetenheten om alla tider och aspekter av ert jag medvetna. Detta kan vara förvirrande tills man har bemästrat och förstått urskillningen av energierna.

Därför ”känner” ni av något som kommer att hända er, en föraning, för ni kopplar upp er till er själva i framtiden där ni redan har upplevt det, medan tiden förkortas och kollapsar. Det är också vanligt att befinna sig i en upplevelse och helt plötsligt minnas att man drömde samma sak föregående natt. Slutligen kommer det inte längre att finnas tidslinjer i det förflutna eller i framtiden, när all själs-splittring har blivit omvänd och tidslinjer kollapsar och ni blir ett.

När en själ får tillgång till och helar en aspekt av sig själv inom en annan tidslinje, så kollapsar den tidslinjen. Alla lärdomar och upplevelser återvänder till er och ni erhåller också alla de verktyg och gåvor som är Ni. OCH ni valde den upplevelsen så att ni skulle få erfarenheten att hjälpa ER inom DENNA tidslinje. Ni planerade för det så att ni skulle få uppleva det i detta NU (Ni gjorde det för er själva).

Dessa tidslinjer är skapelser som har upplevts, de måste frisläppas för att man ska kunna få tillgång till nya skapelse-tidslinjer. Det kommer endast att finnas EN tidslinje, en aspekt av er som skapar er upplevelse när ni fortsätter er uppstigning. Målet för varje skapare är att skapa nya tidslinjer för uppstigningen i detta Nu, inte påverkade eller manipulerade av förflutna eller framtida tidslinjer. Detta är ett fullständigt skapande, som helt flödar INIFRÅN utan att ha ingripande utifrån.

Detta väntar alla föregångare som har valt att utvidga sig och stiga upp, med fullständig skapandekraft omgivna av själsfamiljen, aldrig mer kännande sig som en främling i en främmande värld.

I det förflutna kände ni er aldrig hemma på denna planet, ni var aldrig ägnade att göra det, eftersom er frekvens inte matchade 3D-frekvensen. Ni kom i en ”andlig katalysator”. Men nu när ni är frånkopplade från den tredje dimensionen, känns er frekvens förenad, hel.

VÄLKOMMEN HEM.

Vi gläder oss över er Hemkomst.

Vi är Arkturierna.

Sträck er ut mot oss om ni känner er kallade från ert Inre att koppla upp er till oss. Vi finns här till Er Tjänst. Detta är det som gör oss glada. Alltid. Vårt Hjärta är fullt av Kärlek för er, ni är vår familj, vi är er. Vi är Alla Ett.

 

Från den Arkturiska Aspekten av Mig själv, ger jag välsignelser till er alla.

I djup tacksamhet och i mitt Hjärtas Tjänst.

Jag delar mitt hjärta och min kärlek med ALLA.

Följ ert Hjärta Sprid ert Ljus

Maria

https://lightlover1964.wordpress.com/

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...