Arkturierna via Marilyn Raffaele, 12 mars, 2017

Arkturierna

via Marilyn Raffaele

12 mars, 2017

 

Kära Läsare, vi hälsar er åter en gång med kärlek och respekt, medan vi får bevittna ert personliga och globala kämpande. Vi hyllar ert mod när ni fortsätter utvecklas till ett alltmer djupgående enhetsmedvetande, mycket likt en knopp som öppnar sig till att bli fullkomlig som blomma.

Ni har blivit vägvisare, ni är vakna och redo att förverkliga era valda anledningar till att ni denna gång befinner er här.

Vi ser att många av er arbetar för att lösa vardagliga problem, så väl som att utvecklas andligt och fortfarande använder ni er av verktyg som inte längre fungerar, helt enkelt för att ni har utvecklats bortom dem – ni är inte längre av det medvetandetillståndet.

Varje sanning som vecklar ut sig i medvetenheten måste bevaras dold och helig inom hjärtat, för att sedan levas ut för att den helt och hållet ska kunna blomstra som ert medvetandetillstånd. Att fortsätta leta utanför er, efter att ni har fått reda på att det som ni söker finns inombords, håller er kvar i det förflutna, i övertygelser om separationen.

Ni kan fortfarande bli vägledda till någon bok, kurs eller aktivitet som är viktig för er förståelse, men boken, kursen eller aktiviteten måste bli sedda för vad de är; verktyg som för tillfället behövs, men som inte är några livlinor att för evigt hålla sig fast vid. Sanningen är evig och vecklar alltid ut sig på nya och fördjupande sätt, men sanningen kan inte få plats i ett sinne som redan är fullt. Det måste ske ett frigörande av det som redan är bekant, för att det nya ska kunna komma in.

I egenskap av vägvisare är det ert ansvar att handla, tala och leva ut ert medvetandetillstånd. Som ett exempel, så visar en vägvisare ofta (utan medveten tanke) på problemlösningar genom den kärlek och respekt som återspeglas i hans/hennes liv, ord och gärningar. Detta observeras i sin tur av vissa som alltid har trott att en lösning endast är möjlig genom tvång, lag eller våld. Ett frö av sanning har blivit planterat i deras medvetande.

Ett flertal andligt förberedda individer observerar nu, samt letar efter svar och nya metoder för problemlösning. De får syn på och söker upp er på grund av att de är redo för det. De kan förnimma er energi och de känner sig dragna till den. Den andliga osynligheten håller på att förändras eller så har den redan gjort det för många av er, för ni har blivit Ljusarbetare.

Få ingen panik, för att vara Ljusarbetare betyder inte att ni aldrig mer ska få ha ett personligt liv eller kunna göra de saker som ni älskar att göra. Det innebär helt enkelt att ni utrustar varje handling, samverkan och aktivitet med Ljus, helt enkelt för att det är ert medvetandetillstånd. Ni utför fortfarande de alldagliga vanliga sakerna, men nu med en djupare medvetenhet.

Vi önskar tala om harmonisering. Den energi som ni harmoniserar er med, den manifesterar ni. Att harmonisera sig med något innebär att man blir ett med energin i en person, en tanke, ett trossystem osv, och låter den bli ens egen – tillfälligt eller permanent. Många av er kan lägga märke till att ni råkar ut för fler olyckor, små incidenter och irriterande upplevelser. Det beror på att de planetariska och personliga energierna har blivit mycket intensiva och resulterar i ögonblicklig manifestation av vadhelst ni kan vara harmoniserade med.

Det är viktigt att ni från och med nu harmoniserar er enbart med er högsta sanning. När ni förblir harmoniserade med tredje-dimensionella koncept och övertygelser, oberoende hur ovidkommande de verkar vara, så är detta vad ni snabbt manifesterar, för det finns inget medvetande som inte kommer till uttryck. Likaså, där det råder en harmonisering med sanningen (harmoni, helhet, kärlek osv.), manifesteras former som återspeglar detta.

Börja använda alldagliga upplevelser som påminnelser – ”Vilken övertygelse harmoniserar jag mig med som har manifesterats som …? Är jag i harmoni med rådande och populära koncept av dualitet och separation, eller befinner jag mig i harmoni med sanningen?” Dagarna då man tänker på, studerar och diskuterar sanningen, medan man fortsätter leva ut i enlighet med det gamla trossystemet, är förbi för varje seriös studerande av sanningen.

Vilka människor, platser, tankar, övertygelser osv. väljer jag att harmonisera mig med? Allting är energi. Ni alla har fått uppleva att vistas med vissa människor som lämnar er med en känsla av att vara dränerade. Detta sker när ni samspelar med någon från en plats av sympati i stället för medkänsla, vilket får er att harmonisera er med deras energi som genljuder lägre och låter dem dra energi från er.

Tvivla aldrig på att det förekommer ett element som livnär sig på de negativa energierna i krig, våld och grymhet. När ni förstår detta, blir ni inte så lätt indragna i de täta och alltsedan länge dolda energier som nu stiger upp till ytan i världsmedvetenheten, för att bli sedda för den intighet som de faktiskt är, och för att de en gång för alla ska kunna bli utrensade.

Ni är kraftfulla för ni består av självaste substansen inom det Gudomliga. När ni befinner er i harmoni med detta faktum, kommer ni att märka att det blir manifesterat i varje aspekt av era liv. Detta betyder inte att allting plötsligt blir rosigt och att det inte längre finns några problem. Er medvetna insikt om helheten kan i själva verket mycket väl manifesteras som något som ni länge har fruktat att ta er en titt på, men som desperat behöver bli utrensat.

Släpp taget om att ständigt leta efter sanningen, för när ni gör det harmoniserar ni er med övertygelsen att ni är separerad från den och ni får leta i evighet. Andligt har ni utvecklats bortom att tro på att någon guru eller andlig lärare har mer eller är förmer än ni. De befinner sig ofta helt enkelt ett steg före er på er resa. Ha tillit till er intuition, för alla lärare är inte upplysta.

Alla förkroppsligar det Gudomliga medvetandets fullkomlighet, för ingenting annat existerar. Det är bara de falska övertygelserna om dualitet och separation som har accepterats in i medvetandet, vilka bildar upplevelser av att vara mindre än vad var och en är. Upplysning är inget mer än en resa full av upplevelser genom flera livstider och som avslutas med att man slutligen inser att ”Det som jag har letat efter ÄR JAG”.

”Jag är vad jag är.” Låt denna heliga och kraftfulla sanning bli ert mantra i varje situation. Det kommer att hjälpa er att komma ihåg att allt som ni har letat efter i livstid efter livstid, hela tiden har funnits fullt närvarande inombords. Det som jag har letat efter, är jag redan – EN Ständigt Närvarande, Allvetande och Allsmäktig Verklighet.

Helig kunskap medför skyldigheter och ansvar och får aldrig brukas för själviska ändamål, så som det i det förflutna har varit och fortfarande är idag. En stor karmisk börda följer dem som missbrukar sanningen. Men förstå att de ”mörka konsternas” skapelser är illusoriska och aldrig behöver fruktas, för de befinner sig inte i harmoni med verkligheten – villkorslös kärlek och enhet.

Alla spirituella tankar inom det Gudomliga Medvetandet förkroppsligas inom varje själs-överflöd, glädje, fred, helhet, harmoni, fullkomlighet osv. osv. Insikten om detta (inte bara intellektuell vetskap) blir sedan av hjärnan översatt till former som kan bli förstådda och är personliga för individen. Exempel: En medveten insikt om överflöd som en av Källans ständigt närvarande egenskaper, blir manifesterad inom de former som behövs av en individ, former som han/hon kan relatera till. I världen manifesteras den gudomliga egenskapen av Ständig Närvaro som former av transportmedel, vilka ständigt håller på att utvecklas.

Kära Ni, lev, förflytta er och håll er varelse inom sanningen, för ni är redo och är inte längre studenter. Den tiden kommer då verktygen för ert letande, vilka ni en gång varit väl betjänta av, måste släppas. I den mänskliga världen är det så att om en studerande vägrar att ta examen och i stället väljer att förbli en evig student, även om det inte fanns något nytt att lära sig, så skulle alla ifrågasätta hans/hennes förstånd. Detsamma gäller för den andliga skolan. Vid en viss tidpunkt måste varje studerande ta examen från sina yttre/intellektuella vägar, till de inre vägarna, där allting som är nytt ligger och väntar.

En harmonisering med sanningen manifesteras som verklighetens egenskaper. En harmonisering med allt annat än sanningen kan endast manifestera och föreviga illusionen.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

 

The Arcturians via Marilyn Raffaele, March 12th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...