Arkturierna via Marilyn Raffaele, 7 maj, 2017

Arkturierna

via Marilyn Raffaele

7 maj, 2017

 

Kära läsare! Återigen kommer vi i kärlek och med de bästa avsikter för ert andliga framskridande.

Trots att världsutvecklingen verkar ha avstannat, vara oförändrad och till och med förefaller regrediera, var medvetna om att de intensiva Ljusfrekvenser som just nu strömmar till Gaia arbetar för att avslöja de alltsedan länge dolda skapelserna i det o-upplysta enhälliga medvetande som baserar sig på dualitet och separation och som har fängslat och fortsätter hålla mänskligheten i bojor.

Kaos i världen tjänar till att väcka upp många som fortfarande bekvämt lever i tron på att allt som man får höra från regeringar, kyrkor och experter, måste vara sant. Man börjar återkräva sin makt och frågar: ”Är detta verkligen hur jag vill att min värld ska vara? Är detta verkligen så här saker och ting förhåller sig?”

Det finns ett litet element som fortsätter med att hålla igång det mörka maskineriet, men övertygelsens energier tjänar till att mata in ny energi till deras maskinerier och håller dem vid liv. Detta håller på att förändras, detta är uppstigningsprocessen – när alltfler vaknar upp och vägrar spela deras spel, måste och kommer världsmedvetandet återspegla nya och högre uttrycksformer.

Det förekommer inga lagar som stöttar fattigdom, brist eller begränsningar av några slag andra än de som bildas av tron på dem. Brist är en del av det universella medvetandet (dualitet – att ha och inte ha) tills det inte längre är ens medvetandetillstånd. Den gudomliga lagen är en lag av överflöd och mångfaldigande. Se på grässtråna och trädens löv, för dessa återspeglar Lagen om överflöd i manifesterande.

Där det finns ett medvetande som man har nått fram till (inte intellektuell kunskap), av enhet med Gudomlig fullkomlighet, så förekommer överflöd, för dörren har öppnats. Nya och bättre idéer börjar utan möda strömma till livets samtliga aspekter och saker och ting som är nödvändiga, verkar på något sätt dyka upp när de behövs. De flesta människor lever fortfarande under dualitetens tumme, som manifesterar sig i motsats-par och uppfattas enligt mänsklig standard som normalt.

Efter att ni har levt under ett medvetande av dualitetens dominans och separation i livstid efter livstid, förefaller tanken om fullkomlighet och helhet för många som opraktisk och ouppnåelig. Försök att inte stå emot överflödets sanning och hitta på anledningar till varför det inte kan finnas. Energierna inom den tredje dimensionens upplevelser (upplevelser av brist och begränsning) förblir förvarade och aktiva inom cellminnet tills de blir utrensade – den process som ni nu befinner er i.

Mänskligheten bombarderas ständigt med energier av rädsla, brist och begränsning, vilket kan göra uppvaknandet svårt, speciellt för dem som är nya för sanningen. Detta är varför vi säger att det är viktigt att ni begränsar er överdrift av att ta del av nyheter och saker som fortsätter att hålla er kvar i det gamla medvetandet. När ni i börjar uppmärksamma olika frågor, använd dem i stället till att väcka upp en medvetenhet om sanningen: ”Ja, jag ser detta, jag förnekar det inte, men sanningen är…”

Avsikt är alltid nyckeln i varje handling. När en individ deklarerar sin avsikt att vakna upp, börjar resan och vecklar ut sig med Nåd, när det Högre Självet börjar dra till sig de upplevelser som kan vara nödvändiga för den andliga utvecklingen. Vissa av dessa upplevelser är inte de lyckliga ”ljus- och kärleksupplevelser” som en sanningsstuderande ofta förväntar sig, men till slut kan varje själ gradvis förändras, från att behöva ”väckarklockor” till att kunna ta lärdom av sin inre vägledning.

Ni är redo att omfamna och integrera fullkomlighet och helhet, för ni förstår nu att det Gudomliga Medvetandet är allt som existerar och att DET därför måsta vara essensen av vilka och vad ni är. Separation och disharmoni kan inte existera inom DET ENDA. Den andliga evolutionsresan är den gradvisa uppfyllelsen av detta medvetandetillstånd, genom meditation, studier, övningar och livserfarenheter.

Många tror fortfarande att den andliga resan är fullständig på en viss nivå av medvetande. Uppstigningen är ett skifte in till en högre-dimensionell energi, men den avslutas aldrig. Uppstigningen fortsätter till de högre dimensionerna, för Källan är Oändlig; den uttrycker Sig själv för evigt, på nya och oändliga sätt. Människan, Guds uttryck av Sig själv, söker sålunda också ständigt efter ny medvetenhet om Sitt Ett-Själv.

Det mänskliga tillståndet med sin dyrkan av intellektet, är i själva verket den nedersta pinnen på en mycket hög-dimensionell stege.

Inom det mänskliga trossystemet förekommer det alltid mål, drivkraften till att uppnå något fysiskt, emotionellt, mentalt eller andligt mål, för att man sedan ska kunna bocka av det från listan och ta sig vidare till ett annat mål. Den andliga evolutionsresan är pågående, varje ny facett av medvetande bygger på det som man redan har uppnått.

Det finns ingen punkt där ni inte längre skulle få uppleva nya och högre sätt att förstå sanningen om ni är öppna för den. Överflöd/mångfaldigande är en Gudomlig lag och manifesterar sig sålunda på alla nivåer (fysiska, emotionella, mentala, andliga), vilket är varför motstånd till förändring leder till en blockering av dess uttryck, såväl som dess andliga utveckling.

Detta är ofta ett problem för andliga lärare, ledare, experter och till och med individer som kommit långt på den andliga vägen. När någon tror att man har kommit fram och att det inte finns något mer att lära sig, så blockerar man allt nytt från att komma in. Man skriver böcker och håller kurser och förespråkar sin uppnådda medvetenhetsnivå, men för att man så starkt identifierar sig med sina tankar som man lär ut, så skulle varje förändring representera en förlust av ”självet” och därför känner man ett motstånd och fruktar det.

Självutnämnda andliga ledare och deras följare upprätthåller ofta det största motståndet mot sanningen. De håller stelt fast vid koncept om sanningen och tror att dessa är helheten. De gör dessa koncept till sin livlina och vägrar att bli mottagliga för något som skulle kunna avvika från sina trossystem.

Detta är en ständig brist inom de många organiserade religioner som tvingar sina följare till stränga regler (vilka i verkligheten helt enkelt är vissa ”ledares” tre-dimensionella koncept gällande sanningen). En olydnad inför dessa regler är ofta straffbar, i denna värld såväl som i den nästa, där ett evigt straff väntar. Dessa falska läror tjänar till att skapa en perfekt blockering för en högre förståelse.

När en individ i sanning är redo att utvecklas, börjar gamla trosuppfattningar som man alltsedan länge har ansett vara sanna, automatiskt vika undan – personens resonans har förändrats och befinner sig inte längre i linje med dem. Detta kan leda till en period av personlig kamp och rädsla, såväl som stridigheter inom familjen, kyrkan och bland vänner, för fram till denna punkt kan deras trossystem ha varit deras enda sammanhållande band.

Evolution innebär förändring. När ni utvecklas andligt, blir resultatet alltid nya idéer i relation till arbete, livsstil, gillande och ogillande, övertygelser osv, oberoende av vilket ert arbete kan vara. Evolution är Källans eviga förverkligande inom Sina samtliga uttrycksätt och medvetandetillstånd. Källan bekräftar och älskar SIG SJÄLV.

Vissa av er märker att era käraste andliga övningar och läror inte längre genljuder med er på de kraftfulla sätt som de en gång gjorde. Detta innebär inte alltid att det är slut med dessa saker, men det indikerar ofta att ni är redo att gå vidare bortom det sätt på vilket ni har förstått dem, till en djupare insikt gällande den sanning som de representerar.

Frukta aldrig att lämna övningar och vanor bakom er, som vid någon tidpunkt har varit livsviktiga för er resa. Inse att andliga övningar i sig själva aldrig har haft kraften att göra er till vad ni redan är. De är helt enkelt verktyg som tjänar till att förstärka energin och hjälpa er att se och förstå på en högre nivå. I likhet med alla verktyg, så blir andliga övningar förlegade för när ni väl har uppnått medvetandet om vilka och vad ni faktiskt är, vad är då meningen med dem?

Kreativitet i alla sina former är det Gudomliga Feminina som uttrycker Sig självt – Den Gudomliga Modern föder fram nya idéer i oändlig form och variation på alla nivåer och inom alla dimensioner. Det Gudomliga Femininas energi bor inom hjärtcentrat och i och med att allt fler människor låter sina hjärtan öppnas, integrera och aktivera den Gudomliga Feminina energin, i balans med det Gudomliga Maskulina, så kommer detta att manifesteras som kreativa idéer, vilka man fram tills nu aldrig har kunnat drömma om.

För att denna sanna kreativitet ska kunna flöda och manifestera sig, så måste det Gudomliga Maskulina också integreras, för de är två halvor av ett Gudomligt Helt. Män börjar bli vägledda till att integrera och låta sina Gudomliga Feminina flöda, medan kvinnor vägleds till att integrera och låta sina Gudomliga Maskulina flöda. Kreativa tankar om att den ena skulle kunna vara utan den andra är antingen icke-existerande eller endast möjliga att kunna bli manifesterade på sätt som är ofullständiga, tre-dimensionella och ofta oinspirerande.

Låt processen ha sin gång kära ni, tillåt processen äga rum. Frukta inte att omfamna och implementera varje ny sanning till samtliga facetter i det dagliga livet. Ha tillit till att ert Högre Själv ständigt vägleder och leder er dit ni är redo att gå. Låt processen ha sin gång.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

The Arcturians via Marilyn Raffaele, May 7th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...