Arkturierna via Sue Lie, 4:e december

Oneness7sig

Arkturierna via Sue Lie, 4:e december

Identifiera den Första Orsaken av Arkturierna genom Sue Lie

 

Omedelbart efter att jag skrivit den förra bloggen, Inre Reflektioner den 30/11, fick jag det här meddelandet från Arkturierna:

Älskade Uppstigande Varelser,

Vi Arkturier är hos er NU för att hjälpa er, våra modiga Uppstigande Varelser, när ni tar er igenom er ständigt växande övergång. Först tycker vi att era kroppar ska få vila, efter att ha haft ett hyperaktivt sinne.

Era sinnen är så aktiva, eftersom de försöker anpassa sig till de högre frekvenserna av ljus, som alltid består av information. Era hjärnor är anpassade till att översätta tre- eller fyrdimensionell information, beroende på hur utvidgat ert medvetande blivit.

Vi är glada att påminna om att i NUET, är många av er i färd med att förvandla era tre/fyrdimensionella rum/tid-hjärnor, till det femdimensionella Multidimensionella Sinnet av Här/Nu.

För att hjälpa er att få en bättre ”upplevelse” av denna pågående transmutation, ber vi er att:

Ta ett djupt andetag…

Känn Nu hur båda era tredimensionella och femdimensionella mentala operativsystem är engagerade i denna stora övergång …

Centrera NU er medvetenhet till ert Höga Hjärta, för att återfå den Visdom, Kraft och Kärlek ni fick vid födseln, och som finns inom er…

Det är lätt att glömma denna medfödda gåva, när ni befinner er inom den pågående transmutationen till ett högre dimensionellt uttryck av ert SJÄLV. Vi vill påminna om att era Hjärtchakran uppmuntrar er att dokumentera de meddelanden ni tar emot.

Innan ni dokumenterar er upplevelse, är det bra om ni KÄNNER den högre frekvensen i denna information.

Ta därför en lång stund för att slappna av och anpassa ljusflödet i ryggraden …

Ni kanske märker hur lätt Kundalini stiger upp er ryggrad …

Lyckligtvis, kan fler och fler av er känna, hur värmen från Kundaliniljuset lättare stiger upp i er ryggrad, mot ert Hjärtchakra …

Ert Hjärtchakra uppmuntrar er att dokumentera all information ni får via detta ljus, så att ert Halschakra kan hjälpa er att förstå och berätta om det …

Då Kundalini kommit helt till Halschakrat, kan ni känna er uppmanade att kanalisera meddelanden från ert Högre Själv, via er röst …

Blandningen av era Tredje, Fjärde och Femte Chakran, förbereder er för de många möjliga förändringarna som ni NU kommer att kunna känna, och dokumentera för att bättre kunna förstå och dela med er till andra …

Förändringarna kommer att fortsätta i kroppen, liksom i er verklighet, när er Kundalini stiger upp, för att ansluta sig med Högre Ljus och ert Kronchakra …

Det är Kronchakrats anslutning till det högre ljuset som aktiverar kopplingen mellan era Multidimensionella Sinnen, och era tre/fyrdimensionella hjärnor.

När ni är anslutna till era Multidimensionella Sinnen, kommer ni att känna ett kall av att uttrycka era Galaktiska SJÄLV via konst, berättelser och information, som ni kommer att ledas till att dela med er av, på det sätt ni valde innan ni tog era nuvarande Jordfarkoster.

Det är nästan det NU för manifestationen, och era nya liv.

Är ni redo att släppa taget om vissa delar av era liv så långt?

Då hör vi att ni frågar, ”Vad är det vi behöver släppa taget om?”

Det ni behöver frigöra, är orsaken till alla handlingar och beteenden, som inte kan respondera till den femte dimensionen. För att frigöra orsaken, måste ni identifiera de tankar, känslor och handlingar, som hindrar er från att komma i resonans med den femte dimensionen.

Ni kommer att börja med att identifiera den ”Första Orsaken.” Vi definierar den Första Orsaken som det som skapar de första tankarna och känslorna, som binds samman för att skapa det ”Första Konceptet”. För att ändra ett beteende, måste ni börja med det som kan ha orsakat beteendet.

Föreställ er vilka tankar och emotionella reaktioner som har skapat tillsammans, och/eller som uppstod från det konceptet. Vi använder inte ordet ”koncept” bara som en idé. Vi använder det också som ett begrepp, med förmågan att kunna föreställa sig.

När era tankar och känslor går att föreställa sig som ett ”koncept”, börjar de att bindas ihop och flätas samman, på ett multidimensionellt sätt. De lägsta frekvenserna av den konceptuella bindningen, innehåller rädsla och tvivel. Omvänt, innehåller de högsta frekvenserna av den bindningen, kärlek och ljus.

Ni ställer in frekvensen av er skapelse genom tillståndet i ert medvetande, när ni anammar början/födelsen av ett koncept. När ni anammar er skapelse, förvandlar ni den till en möjlig verklighet.

När ni begrundar, tänker på, delar, känner och kommer ihåg andra liknande skapelser, då ni försökte men slutade, uppstår det mycket känslomässiga minnen.

Dessa minnen är väldigt starka manifestationer, eftersom känslorna och föreställningarna blandas samman i era fysiska kroppar. Denna fas av ”sammanblandning med era fysiska kroppar” är mycket viktig, eftersom era fysiska kroppar är den del av er varelse, som planterar denna uppfattning i Gaias kropp.

Precis som att ni måste plantera ett träd i marken, om ni vill att det ska växa till sin fulla storlek, så måste ni plantera era begrepp i marken av Gaias Jord, för att de ska få möjlighet att växa till sin fulla kapacitet.

När era koncept växer, växer ni, skaparna, också. Eftersom ni har anslutit konceptet till er fysiska kropp, liksom till planetens kropp, då kommer Ni – de fysiska Skaparna av detta – att bli djupt bundna till era egna fysiska kroppar, såväl som till den fysiska kroppen i det land där ni förankrat det.

På detta sätt blir konceptet inte bara djupt bundet till era fysiska jordfarkoster, utan också till Gaias fysiska Jordfarkost. Eftersom era koncept är jordade i Gaia, går de djupare in i kroppen på Gaia, på jakt efter andra liknande begrepp.

Till att börja med ”leker”dessa koncept som barn. De lär känna varandra och ”lånar varandras leksaker.” Men vad menas med ett ”koncepts” leksak? Leksakerna är naturligtvis de fysiska manifestationerna här.

Därför, det som en gång var en tanke som samsades med en känsla, förvandlades sedan till en möjlig fysisk manifestation. Kärnan inom denna möjliga verklighet, är den ursprungliga uppfattningen.

När ”möjliga” fysiska verkligheter planteras i jorden, växer det ut ”rötter”. På samma sätt som då växtens rötter tränger ner genom jorden, för att finna och ansluta sig till liknande rötter, tar sig ett jordat koncept genom jorden, för att hitta liknande koncept.

Dessa jordade koncept blandas med andra jordade koncept, för att skapa ”skott” från den första ”roten” för att den ska finna fler av sin sort. Tänk på dessa ”rötter” mer som ”sökmotorer” i datorn, där ”vissa delar” med information ansluter sig till varandra, när de hittas.

Denna sammankoppling skapar många fler, och många andra möjliga koncept. Dessa möjliga konceptsammankopplingar, blandas och växer för att skapa möjliga verkligheter. Dessa möjliga verkligheter kommer ursprungligen från det ”första konceptet”.

Är ni medvetna om hur era tankar och känslor får ett eget liv, och skapar själva en egen verklighet?

Har ni, skaparna, ”kontroll” över denna skapelse/verklighet? Problemet är att de flesta av de mänskliga skaparna av dessa ”tänkta begrepp”, är INTE medvetna om att de skapade, eller ens att de tänkt det som sedan blev verkligt.

Många människor har INGEN föreställning om, hur deras slumpmässiga tankar och känslor kan ta sig uttryck i deras egna liv, utan tänker samma saker igen, och skapar en lika dan verklighet.

Förstår ni nu, varför ni behöver vara Herrar över alla era tankar och känslor?

”Åh,” vi hör vad du säger, ”men om det alls händer, så skulle det bara vara på en cellulär nivå.”

Ja självklart. Men kom ihåg, att allt liv en gång började på en cellulär nivå.

”Åh,” säger ni, ”det är inget problem, det kommer att ta LÅNG TID innan dessa koncept tar sig genom RYMDEN, och kontaktar varandra för att växa.”

Vi Arkturier, måste påminna er om att Gaia expanderar bortom sin tre/fyrdimensionella matris av Tid/Rum,och flyttar in i sitt femdimensionella HÄR och NU.

I en femdimensionell verklighet, tar ingenting ”tid” att skapas, och allt uppfylls i HÄR och NU.

De vi vill påminna er om, är att Gaias gamla 3D/4D-Matris, kopplas bort från hennes planetkropp, eftersom den resonansfrekvensen är alltför låg, för att kunna upprätthålla något samband med kroppen av Gaia, på det femdimensionella planet.

De människor, vars medvetande är begränsat till resonansen av de tredje och lägre fjärde dimensionerna, är helt omedvetna om allt som vi hittills har berättat. I själva verket, om vi skulle försöka berätta för dem, så skulle de inte – kan de inte tro det.

Dessutom skulle de inte, kan inte ens, höra våra högre dimensionella meddelanden, eftersom deras medvetande, och därmed deras tankar och känslor, är instängda av rädslan de blivit tränade i att bära. Vi beklagar att så många människor tränades i att bära rädsla, och den träningen har pågått sedan Atlantis fall.

Vi beklagar också att behöva säga, att de som gått förlorade till rädslan, är omedvetet bundna till 3D-Matrisen, som är Gaias 3D och lägre 4D:s ”frekvensnät” som skapades av de mörka, för att kunna styra allt de kunde av alla individer, platser, situationer eller saker.

Precis som de som är fångade i rädslan, är skaparna av rädslan också fångade i den 3D-Matris, de skapade för att ”fånga andra.”

Detta fungerade bra för dem, så länge det fanns tid och rum. Då kunde de skapa skrämmande situationer som inträffade ”hela tiden” och i ”varje rum där de kunde behålla kontrollen.”

Men inom det femdimensionella HÄR och NU, finns det ingen tid och inget rum. Därför är det ingen skillnad på ”att styra” eller ”att bli styrd.” Dessutom, i den ”styrningen” finns ingen tidsfördröjning, mellan det som skickas ut och när det kommer tillbaka.

Därför, precis NU, när de Mörka skickar ut sina energifält av skräck, så upplever de omedelbart precis den skräcken, de trodde sig ha skickat till andra.

Eftersom det INTE finns något RUM mellan den som skickar ut rädslan och dem de skickade till, får avsändaren omedelbart uppleva samma rädsla, de trodde sig ha sänt ut till andra.

Eftersom de tidigare mottagarna av rädslan, har utökat sitt medvetande till den femte dimensionen, kan de omedelbart känna igen meddelanden belagda med rädsla, och använda den Violetta Flamman, för att förvandla rädslan till ovillkorlig kärlek.

Den femdimensionella Violetta Flamman och den Ovillkorlig Kärleken, skapar en djup känsla av Enhetsmedvetande med allt liv. De Förlorade som lever av ”Makt Över Andra,” ser ingen fördel med Enhetsmedvetandet, eftersom det inte åstadkomma någon ”makt över” dem som är helt förenade i det.

Lyckligtvis, är barnen till de Förlorade inte förlorade. Fler och fler av den generationen, är intresserade av att uppleva Kraften Inom sig, som andra i deras åldersgrupp verkar ha fått.

I själva verket, har de ingen längtan efter att ha Makt Över Andra som sina föräldrar, eftersom de har utsatts av sina föräldrar och de äldres ” Makt Över”dem. De ser också hur deras vänner som finner sin Kraft Inom, är mycket gladare.

De till och med känner, att Kraften Inom som vissa människor i deras generation visar, är mycket ovanlig, och lockande. De upptäcker också, att de som har anammat sin egen Kraft Inom, utvecklar en förmåga av att skapa, tänka och dela manifestationer med andra, som inte ens deras mest kraftfulla auktoriteter känner igen.

Den nya generationen av de Förlorade, är inte ”förlorade” eftersom de ”ser” att andra i deras generation har ett djupt kamratskap, och känslan av ett gemensamt mål. Ännu bättre, de får välja sina egna mål, i stället för att ”stå i skuggan” av andra, som har makt över dem.

Lyckligtvis är de förlorade så ”förlorade” i sin själviska känsla av makt över andra, att de inte inser att de börjar förlora ”makten över” sina egna barn.”

Eftersom föräldrarna endast kan fungera inom formatet av 3D-Matrisen, kan de inte uppfatta den djupa omvandlingen som sker i, och på planeten Jorden. I själva verket, så förblindar deras arrogans dem så, att de inte ens ser omvandlingen inom sina egna barn, som snabbt rycker fram som som unga vuxna.

Samtidigt, djupt inne i Gaias Jord, håller de femdimensionella koncepten på att skapa en inre infrastruktur, genom att inrätta, organisera och ordna grunderna till basen för en ny planetgrund. Grundläggande organisationer, system och kollektiva tjänster, manifesteras på cellulär nivå, och gör det under det som verkar vara ingen tid alls.

Samtidigt som arrogansen hos de separerade ledarna som har makt över andra, håller dem så upptagna med att kämpa sinsemellan om det som förändras, att de inte kan, och inte kommer att kunna, erkänna att deras behov av att upprätthålla makt över andra, är orsaken till deras problem.

Därför håller de sig fast vid sin uppgift att skapa rädsla, som ett medel för att ha kontroll ÖVER andra. Eftersom de är så upptagna av att hålla fast vid det förflutna, förlorar de sin egen inre kraft, liksom deras Makt Över Andra.

Makt över andra kan vara, och har varit osynlig. Men det växande Enhetsmedvetandet av Kraft Inom, blir alltmer synligt.

Dessutom, medan Makt Över separerar, så ENAR Kraft Inom.

Vi er Galaktiska och Gudomliga Familj, inbjuder er att förenas med oss, samtidigt som ni förenar er med Gaia. På det sättet, kommer vi att skapa en femdimensionell matris av ljus, som vi kommer att utvecklas inom HÄR och NU.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...