Arkturierna via Sue Lie, 8 februari, 2019

Arkturierna

via Sue Lie

8 februari, 2019

”Solen lyser upp det dolda mörkret”

”Solen” representerar det som ni uppfattar tydligare i dagsljus. Med ”dagsljus” menar vi det som ni med lätthet kan uppfatta, eftersom det är ”upplyst” ovanför eller framför er. Därför representerar denna varseblivning det som ni har valt att uppfatta med ert medvetna sinne.

Å andra sidan reflekterar Månen cirkeln av ljus i nattens mörker. Denna ”cirkel av ljus – till mörker – till ljus” är det som ni har inom ert inre medvetande och som ofta är dolt i ert undermedvetna sinne.

Med ”det undermedvetna sinnet” menar vi de minnen, upplevelser och det inre vetande som ni medvetet, eller omedvetet, har valt att dölja från ert dagliga liv. När ni är redo att uppfatta det som ni har valt att dölja från ert medvetna minne, så kommer ni att låta ert inre själv kommunicera med ert yttre själv.

Då återfår ni era inneboende och yttre uttryck i ert fysiska själv, såväl som inom ert icke-fysiska medvetande.

Men huruvida ert medvetande lyser framför er liksom i dagsljuset, eller döljer sig inom de inre skuggorna i ert omedvetna själv, så påverkar ert medvetande – ert medvetandetillstånd – ert dagliga liv på dagen och ert inre liv under sömnen eller i djup meditation.

I själva verket så är det via djup meditation medan ni befinner er i ert ”dagliga liv” ELLER inom ert ”drömliv” som ert medvetande kan kommunicera med ert fysiska själv. Om ni väljer att kalla in högre information om er själv, era mål och någon annan inre vägledning som ni önskar, så behöver ni vända er ”inombords” för att finna svaren.

Ja, det stämmer att samtal med familj, vänner och/eller en terapeut kan hjälpa er att se det som ni medvetet eller omedvetet har dolt från ert dagliga, uppvaknande själv.

Men dessa hemligheter från ert själv kommer i slutänden att träda fram i ert dagliga liv, era val samt med era vänner och/eller er familj. Det finns vissa som aldrig delar med sig av sitt inre själv med andra, utan det skapar en mycket djup ensamhet. Denna ensamhet beror på att man har isolerat den som man tror att man är från andra.

Vi Arkturier säger: ”Vem tror du att du är?” för när du öppnar upp dig till LJUSET i ditt själv, så kommer du aldrig mer att behöva hitta ditt ”själv” genom att återspegla det till andra.

Men andra ord, du kommer aldrig mer att behöva söka uppmärksamhet eller behov från andra, eftersom du har öppnat upp, åtminstone vissa, av dina inre hemligheter för ditt EGET SJÄLV. När du förmår vara ärlig med dig själv, genom att låta ditt ”inre ljus” skina PÅ dig, så är dina hemligheter inte längre hemliga för dig själv.

När du kan lysa med ljuset på dina egna ”hemligheter för dig själv” så kommer du inte längre att känna en förnimmelse eller rädsla av att ”de ska få reda på det”. I själva verket så är det mer troligt att ”de ska få reda på det” när du HÅLLER hemligt sådant som du är rädd för att dela med dig av. Vi säger ”rädd för att dela med dig” i det att du inte ”av misstag delar med dig något som du inte vill dela med dig av”.

När detta sker, kan du känna dig generad, skamsen eller ledsen. Det är uppenbart varför du skulle kunna tänkas känna dig skamsen eller ledsen, men varför skulle du känna dig generad? Svaret är att du INTE har kommit till frid med denna del av dig själv, så du kan skämmas över det.

Vi, er Galaktiska Familj, vill att ni ALLA ska vara medvetna om att ni ALLA har högre-dimensionella uttryck av ert SJÄLV som har sin hemvist i de högre-dimensionella världarna och/eller ombord på Rymdskepp. De flesta av er valde att glömma bort ert Galaktiska SJÄLV när ni tog er en jordfarkost för att hjälpa Gaia, eller för att rensa den gamla karma som ni är redo att släppa taget om.

Därför är beslutet att minnas ert högre-dimensionella SJÄLV ett tecken på er egen inre styrka. Precis som ni kan se ner från en bergstopp till dalen nedanför, så kan ert högre-dimensionella SJÄLV se ner från den femte dimensionen till de fjärde- och tredje-dimensionella upplevelserna i den ”Mysterieskola” som ni har skapat för er själva.

Vi säger ”skola”, för ni skulle endast välja att inkarnera på den stackars lidande Gaia inom detta NU ifall ni ville släppa taget om någon gammal karma och/eller ni ville hjälpa Gaia med Hennes ofantliga uppdrag att uppstiga med en hel planet från den tredje-dimensionella verklighetsfrekvensen till den femte verklighetsfrekvensen.

Om du läser detta meddelande, så är det sannolikt att du befinner dig bland dem som har valt att lämna din Hemvärld i den femte dimensionen och bortom, för att komma till Gaia för att hjälpa Henne med den stora utmaningen att släppa taget om de mörka (Illuminaterna), tillbaka till sin ”ursprungsort” så att de på bättre sätt ska kunna hjälpa till med att väcka upp människorna.

Problemet är att Illuminaterna använder sig av dessa förlorade människor, som lever i daglig rädsla och/eller brist på kärlek för sin hemplanet, såsom sina assistenter för att hålla kvar Gaia i ett ständigt tillstånd av skada och/eller fara för att råka ut för en planetarisk förstörelse.

Man kan säga att ”planetarisk förstörelse” är en alltför stark term, men vi, er Galaktiska Familj, måste gång på gång påminna er om att människorna befinner sig i processen av att I HÖG GRAD förstöra självaste den planet på vilken de har valt att inkarnera.

Gaia har varit, och är fortfarande, en MYCKET tapper planet för att frivilligt ställa upp för att tjäna som ”en skola för den mänskliga evolutionen”. Denna ”skola” var en underbar tanke tills de Förlorade kom till Jorden. Dessa Förlorade (som bar mänskliga kroppar) kom från sina egna hemvärldar, vilka de hade förstört. Därför behövde de en annan planet på vilken de kunde pådyvla sitt själviska och mycket dåliga beteende.

Lyckligtvis har de människor som befinner sig i medvetna kommunikationer med sitt Högre SJÄLV förmått kalla på sin femte-dimensionella och bortom Galaktiska Familj. Men problemet är att Gaia är en planet med ”fri vilja”.

Vad det betyder är att alltför många av de människor som var menade att vara de mest utvecklade varelserna på planeten, har blivit bortdragna från Kraftens LJUS INOMBORDS och till MÖRKRET av Makt ÖVER.

Dessa mörka tog med sig så mycket mörker till Gaias planet att många av människorna (som var menade att vara Gaias Vårdare) föll UT ur LJUSET och IN TILL mörkret. När en människa väl faller in till mörkret av ”makt över andra” kan det ta dem många livstider att minnas sitt sanna Högre SJÄLV som endast fungerar utifrån Multi-dimensionell KÄRLEK.

Vi Galaktiker, som vistas ombord på Rymdskeppen runtom Jorden (vilka vanligtvis är osynliga för de tredje-dimensionella människorna) har kommit till Jorden för att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning. Gaia skulle normalt redan ha uppstigit (vilket betyder till den femte dimensionen) vid det här laget i detta NU, ifall det inte hade varit för att Hon på DJUPET varje dag blivit sårad och på många sätt, av de människor som uppfattar Gaia som ett ting till vilket de kan göra vadsomhelst.

Dessa Förlorade har heller INGEN sympati för de människor som dagligen lider. Dessa Förlorade bryr sig enbart om sig själva och om de ”pengar” för vilka de gör vadsomhelst för att få fram.

Vi är ledsna över att se hur ”pengar” ofta har större kraft än kärleken. Varför skulle pappersbitar som har präglats av människor, eller till och med guld som har stulits från Gaias kropp, ha en sådan stor betydelse för människorna?

För att besvara denna fråga måste vi ta oss en titt på ”mänsklighetens olika frekvenser”. Frekvensen hos varje person har mycket att göra med ens förmåga att ”ta hand om och ÄLSKA” de människor, platser, situationer och saker som kommer in i ens dagliga liv.

De Uppstigna Mästarna bar en gång i tiden en mänsklig kropp, men de uppsteg långt bortom den tredje-dimensionella födelsen och döden hos sina jordfarkoster. Dessa Uppstigna Mästare förmår, och det gör de ständigt, hjälpa Gaia utifrån de högre dimensionerna, såväl som genom mänsklighetens uppvaknade och uppvaknande, Multi-dimensionella SJÄLV.

Men vanligen, men inte alltid, har dessa Multi-dimensionella tagit sig en mänsklig jordfarkost för att tjäna som ett exempel för människorna via det sätt på vilket de älskar kära Gaia djupt, samt tjänar Henne fullständigt. Det är på detta sätt som de jordfarkoster som de har valt att bära, förmår återgå till sina inneboende, högre-dimensionella uttryck för SJÄLVET när deras jordfarkost har ”dött”.

Naturligtvis är det endast ”jordfarkosten” som dör, eftersom SJÄLEN befinner sig bortom ”dödens” tredje/fjärde-dimensionella koncept och konsekvens. Många goda SJÄLAR har tagit sig an en tredje-dimensionell jordfarkost för att ”vandra bland” alla som har gått ”förlorade” för minnet av sitt sanna Multi-dimensionella SJÄLV.

Livet på den tredje-dimensionella Jorden är MYCKET utmanande inom detta NU. Det finns de från ”mörkrets krafter” som INTE vill ge upp sin ”makt över andra” och/eller de pengar som dessa förlorade har samlat på sig, för det mesta på kärlekslösa och/eller olagliga sätt.

”Makten över andra” som döljer sig i mörkret, har emellertid framgångsrikt övertalat många människor om att ”vad du har” är viktigare än ”vem du är!” Lyckligtvis börjar allt fler medlemmar av mänskligheten hitta modet att gå in i sitt eget, verkliga eller inbillade mörker, för att hitta sitt eget Inre Ljus.

När det Inre Ljuset väl har upptäckts, börjar modet växa sig allt starkare. Detta mod kommer inte bara från det som sker i deras tredje-dimensionella liv. Detta Modets Ljus kommer från ens eget Inre Ljus.

De flesta människor föddes med ett Inre Ljus, men vissa har haft så svåra liv att de har fallit in till mörkret. Sedan fanns de Mörka som i hemlighet är avundsjuka på alla som lever i Ljus och Kärlek. Ni förstår, de Mörka kan stjäla många saker, men de kan inte stjäla kärlek från någon annan.

Kärleken färdas i en cirkel. När kärlek väl flödar in till en välkomnande cirkel, växer den och expanderar från upplevelsen av att inte bara KÄNSLAN av KÄRLEK, utan mest av allt känslan av att GE KÄRLEK. Javisst, det finns alltför många former av ”självisk kärlek” eller ”falsk Kärlek”, men eftersom all kärlek färdas i cirklar, så återvänder också detta slag av kärlek tillbaka till sändaren.

KÄRLEKEN färdas i cirklar och den återvänder alltid tillbaka till dem som har sänt ut kärlek för att dela den med andra. ”Att Dela med sig av Kärlek” sker när kärleken allt tydligare lever i Ljuset. Å andra sidan vistas självisk och falsk kärlek i fruktan och mörker.

Den Sanna Kärlekens djupaste skönhet är att den är det bästa sättet att heala, inte bara den som är skadad, utan också den som ger healing. Eftersom Sann Kärlek strömmar i en cirkel, så kommer den kärlek som sänds ut till andra i slutänden återvända till avsändaren. Med andra ord så kan den Sanna Kärlekens LJUS genomtränga MÖRKRET hos sorg, själviskhet och smärta.

Sann Kärlek strålar likt Solen. Och när man lever inom denna kärlek, så kommer ens ljus att genomtränga det djupaste mörkret. Vi skulle vilja säga att alla de som lever i kärlek inte kommer att uppleva smärta, skada eller besvikelse, men vi kan inte göra det. Gaia är en ”planet för lärande” och många Själar tas sig ett förkroppsligande på Gaia för att ”Lära sig om Kärlek.”

Många har tagit lärdom om kärlek, och många har inte gjort det. Men NU har Gaias invånare en stor utmaning. De som enbart förmår älska pengar och saker har åsamkat älskade Gaia en STOR skada. Därför kallas de som i sanning förmår älska Gaia till att SÄNDA SIN KÄRLEK TILL GAIA.

Men denna kärlek som de sänder till Gaia, kan inte vara passiv kärlek. Den kärlek som mänskligheten kallas till att sända till Gaia är Aktiv Kärlek. Aktiv kärlek innebär att varenda av Gaias medlemmar (eftersom det mesta, om inte all skada på Gaia på sätt eller annat initierades av människorna) kallas till att upptäcka det sätt på vilket varenda människa har gått inombords för att finna det sätt på vilket de har sagt att de skulle hjälpa Gaia innan de tog sig sin nuvarande inkarnation.

Denna hjälp för Gaia baserar sig på samma Villkorslösa Kärlek som Gaia har sänt ut till mänskligheten. Det är NU dags för mänskligheten att FÖRST OCH FRÄMST TÄNKA PÅ GAIA. När allt kommer omkring, vad vore värre för mänskligheten än att få uppleva sin hemplanets förstörelse?

Om man bara ser på hur många ”katastrofer” som enbart över en mänsklig livstid har ägt rum på Gaia, så skulle man helt och fullt förstå varför Galaktikerna, med en stor uppoffring, har valt att ta sig en mänsklig jordfarkost i hopp om att de på något sätt skulle kunna påverka mänskligheten att STÄLLA MODER JORD I FÖRSTA RUMMET!

När allt kommer omkring, ifall Jorden blir obeboelig, var skulle människorna placera sina tjusiga hus, sina dyra leksaker, moderna bilar och enorma båtar? Alla dessa mänskliga leksaker skadar Gaia på fler sätt än vad människorna önskar veta.

Men ju längre det dröjer för människorna att möta sanningen, desto svårare kommer det att bli för människorna att heala den planet som de har skadat. Ifall människorna INTE healar Gaia, var ska de placera sina tjusiga hus, sina enorma bilar och sina snabba båtar?

Vi, medlemmarna i den Galaktiska Familjen, finns NU här för att väcka upp dig till din multi-dimensionella hågkomst så att Du ska minnas:

VEM du är inom ditt Multi-dimensionella SJÄLV

VAD du gav löfte om att göra för Gaia i din nuvarande inkarnation

VARFÖR du valde att ge detta specifika löfte

VAR du ska fokusera din service för Gaia

NÄR ska du minnas att du måste påbörja din service NU?

Vi är medlemmarna i din Galaktiska Familj, som påminner dig om att påminna andra om att ifall de önskar rädda sin planet:

SÅ ÄR DET NU DAGS

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...