Arkturierna via Sue Lie, 9 juni 2019

Arkturierna via Sue Lie, 9 juni 2019

Jordbundna Perceptioner av den Femte Dimensionen – Arkturierna genom Suzanne Lie

 

Kära Arkturier,

Har ni något meddelande till mig idag? Ja, vi Arkturier, har meddelanden till er alla varje dag. Men, kära jordbor, jorden är en ”planet av fri vilja”. Därför behöver ni be oss, om ni behöver kommunicera med er större Galaktiska Familj.

Det är själva handlingen med att be om hjälp från er högre dimensionella familj, som öppnar tvåvägsportalen mellan er tre/fyrdimensionella verklighet, och vår femdimensionella familj och bortom.

Ja, vår familj av Ljusvarelser är redo att svara på alla samtal, från sina vänner och familj som modigt valt att ta jordfarkoster, under de utmanande tiderna med de planetära utmaningarna. Lyckligtvis ser vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, att fler och fler av våra ”volontärer på Gaia”, börjar minnas sina sanna interdimensionella och multidimensionella SJÄLV.

Naturligtvis, kommer minnet om ett interdimensionellt meddelande från ert högre dimensionella SJÄLV, snabbt att försvinna från er tredimensionella medvetenhet. Därför påminner vi er NU, att komma ihåg att dokumentera de meddelanden ni mottar från de högre dimensionerna.

Men, hör vi er fråga, ”Hur vet jag att jag har fått ett högre dimensionellt meddelande?” Svaret på den frågan är, att ni låter ert Hjärta och Sinne sammansmälta till ETT med ert femdimensionella SJÄLV. Fast vi, er Galaktiska Familj, inser hur svårt det kan vara att börja och avsluta dagen med en kort, eller lång, medveten anslutning till ert eget högre dimensionella SJÄLV.

När ni valde att ta en jordfarkost på Gaia under detta NU, kanske ni inte mindes de många utmaningar ni skulle möta under en inkarnation på Jorden, med Gaias komplexa energifält som till viss del skrämmer, men ändå är fylld med essensen av ert sanna Multidimensionella SJÄLV.

Faktum är att fler och fler av våra modiga varelser, som antog kroppar i NUET med stor planetär förändring, börjar minnas sina möten med sina Högre SJÄLV, liksom med andra medlemmar av sin Galaktiska Familj.

Vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, är medvetna om processen för uppvaknande och expansion av era högre dimensionella kopplingar. Detta uppvaknande är väldigt viktigt, eftersom det låter er ta emot, och förstå mer och mer av era femdimensionella och multidimensionella aspekter, av ert Multidimensionella SJÄLV.

Men även med det större uppvaknandet av er ”Medvetenhet om SJÄLVET”, så kan det fortfarande vara svårt att ta emot och tolka de femte, och högre Interdimensionella Meddelandena, som fler och fler av er börjar eller redan lärt sig/minns, hur man tar emot .

”Varför är det svårt att ta emot ett femdimensionellt meddelande?”

Till viss del så beror det på, att istället för att höra ett budskap i ert sinne, eller via era ”ögon” eller ”öron”, så uppfattas vårt interdimensionella meddelande via ert Hjärta. Som många av er vet, så kommunicerar Hjärtat inte via ord som talas eller skrivs.

Ert Hjärta är Kärnan av er livskraft. Därför kan ni, när ni ”tror” eller ”önskar” få ett meddelande från en högre dimensionell varelse, plötsligt upptäcka er själva i kontakt djupt inom er och högt ovanför, talandes med den Högre Varelsen.

Hur upplever ni dessa meddelanden? Vårt svar skulle bli olika beroende på människan, såväl som för de olika Galaktiska Varelserna. Men det alla dessa olika former av interdimensionell kommunikation har gemensamt, är att ni ”känner” resonansen från högre dimensionella energifält.

Ni kan välja att antingen dokumentera dessa meddelanden, drömma om dessa meddelanden, komma ihåg dessa meddelanden, ignorera och/eller glömma dessa meddelanden. Faktum är att om ni inte dokumenterar er interdimensionella kommunikation när ni får meddelandet, eller mycket snart därefter, så kommer ni sannolikt inte att minnas dem.

Ni förstår, när ni kom hit – föddes i era nuvarande jordfarkoster, var det, och är fortfarande, vanligt att ni glömde era interdimensionella meddelanden och upplevelser. Ofta glömmer ni dessa högre upplevelser, eftersom det kan bli alltför utmanande att leva två liv (på Jorden och i Högre Dimensioner).

Ibland, som barn, kunde ni minnas och fortsätta er högre dimensionella kommunikation, eftersom det var bra för ett barn att använda sin ”fantasi”. Men dessa kommunikationer är inte någon fantasi. Er ”fantasi” är inte bara ”något hjärnan hittar på eller någon dröm”.

Att fantisera innebär förmågan att lyssna, känna, kommunicera och tro, att ni har möjlighet att expandera er medvetenhet om verkligheten, till att kunna omfatta den högre fjärde, femte och bortom frekvenserna av perception, tankar, kommunikation och verklighet.

Innan vi fortsätter, vill vi berätta om de vanligaste Galaktikerna som bär jordfarkoster. Vi kommer inte att ge er några namn, ännu, eftersom det bara skulle vara deras mänskliga namn. Istället kommer vi påminna er om att låta ert SJÄLV uppfatta era egna, personliga, femdimensionella frekvenser av ert eget, medfödda Galaktiska SJÄLV.

Om ni dras till vår kommunikation, är det troligt att ni antingen är i processen med att upptäcka, eller redan upptäckt ert Galaktiska SJÄLV. Ert Galaktiska Själv kan härröra från Arkturus, Plejaderna, Antares, såväl som från någon Uppstigen Mästare och/eller från någon i Änglarnas Rike.

Vi Arkturier vill påminna er om, att många av er som hittat, och tagit er tid att läsa vårt meddelande, också är medlemmar i de högre dimensionella verkligheterna, och har valt att ta en jordfarkost i ert NU.

Vi säger ”verkligheter”, hellre än ”verklighet”, för när ni uppfattar något av dessa högre dimensionella uttryck av SJÄLV, så kommer ni sannolikt att uppleva en plötslig känsla av NUET i er tredimensionella ”tid”.

NUET av de Högre Dimensionella Varelserna, är svårt att beskriva för många av våra Jordvänner, eftersom dessa Högre Varelser har en resonans bortom det människor skulle betrakta som ”tid” och ”rum”, och de flesta av era ”tredimensionella tankar och uppfattningar om verkligheten.”

Människor på Jorden som ännu inte har vaknat upp, är väldigt ofta fortfarande bundna till begreppen om tid och rum, på det sätt som det upplevs via deras fysiska själv.

Er tredimensionella uppfattning om en högre dimensionell varelse, är ofta ungefär samma som om ni befann er djup nere i vattnet, och tittade upp på någon som flyter på ytan, med Solljuset strax ovanför. Den här personen kan uppenbara sig som en vågform som rör sig ovanför er.

Detta liknar hur ni, våra jordvarelser på Jorden, uppfattar de Högre Dimensionella Varelserna. Med det vill vi säga, om en jordvarelse överhuvudtaget kan se en Högre Varelse.

De första visionerna av de Högre Dimensionella Varelserna, verkar ofta finnas på avstånd, fladdrande, eller mer som en ”stark känsla”, snarare än som något kan uppfattas via ögonen. Faktum är att de första perceptionerna av Högre Dimensionella Varelser ofta sker via Hjärtat, eller när jordvarelserna ”drömmer” eller ”mediterar”.

När ni befinner er i ett högre tillstånd av medvetenhet, kan er fysiska medvetenhet lättare uppleva det högre ljuset, i de högre dimensionella verkligheterna. Vi säger fysisk ”medvetenhet” snarare än fysisk ”form”, eftersom tredimensionella människor ofta inte kan uppfatta några delar av sina femdimensionella, högre SJÄLV. En del av orsaken till denna brist, är att den femte dimensionen resonerar ”bortom tiden”.

Mänskligheten har tränats, och/eller har i liv efter liv upplevt, att deras fysiska värld är verklig, och att deras högre dimensionella uppfattningar ”bara är deras fantasi”. Därför, är deras högre dimensionella uppfattningar INTE verkliga.

Denna ”osanning”, skapades av människor som inte ville att andra människor skulle vakna till sina högre dimensionella perceptioner, tankar och idéer. De som vill behålla sin ”makt över andra”, vill inte att mänskligheten vaknar upp till de större sanningarna.

Men å andra sidan, så finns det många högre varelser som är kärleksfulla och snälla, såsom Arkturierna, Plejadierna, Venusianerna och Antarerna. Alla dessa Galaktiker är befriade från Jordens ”tid”, eftersom de är i resonans till den tidlösa femte dimensionen och bortom.

Den femte dimensionen omger också Jorden, men man måste ha en medvetenhet som är i resonans till den femte dimensionen och bortom, för att kunna förstå och acceptera en verklighet som är utan tid och rum.

Den femte dimensionen fungerar INTE via tid och rum. Till att börja med så är tiden relativ till storleken på Solen som varje planet roterar runt. Om planetens Sol är väldigt stor, så blir det inte så mycket ”tid”, så som ni ser den på er nuvarande Jord, eftersom HELA er värld då skulle vara ljus hela tiden. En annan viktig komponent i den ”planetära tiden”, är hur stor omloppsbana planeten har runt Solen.

Det finns också psykologiska orsaker till de olika uppfattningarna om tid. Ofta, om ni gör något ni tycker om, så ”Flyger Tiden iväg”. Men om ni är uttråkade eller gör något ni inte vill, och om ni då tittar på klockan, så ser ni att tiden gått väldigt långsamt.

Då ”tiden” börjar förändras för att Jordens frekvens har ökat (det vill säga om ni fortfarande finns på Jorden), och flyttar in i den femte dimensionen, kan ”tiden” inte längre beaktas, eftersom mänskligheten alltmer kommer att tänka och agera inom NUETS parametrar.

Ert nuvarande perspektiv på er nuvarande tredimensionella verklighet, är bunden av ”tidens illusion”. Denna uppfattning av ”tid”, förändras stort om ni besöker ett femdimensionellt Stjärnskepp. Ett femdimensionellt Stjärnskepp, är inte i resonans med illusionerna av tiden, som på den tredimensionella Jorden.

Faktum är att den tredimensionella Jorden har en ”tid” som skiljer sig mycket från den fyrdimensionella Jorden. Många av er har upplevt den ”fyrdimensionella Jorden” när ni gjort något väldigt kreativt, använt stor koncentration eller haft totalt fokus, istället för hur lång tid det tog. Ni har alla haft erfarenheter av att ”tiden flyger iväg” eller att det ”tar evigheter!”

Även när ni går in i ett mycket kreativt eller svårt projekt, och äntligen kan ta en minut för avkoppling kan ni säga ”WOW, tiden flyger iväg!” Å andra sidan, om ni gör något ni inte gillar, så skulle ni sannolikt titta upp och säga, ”Å NEJ, tiden är bara kryper fram.”

Som ni kan förstå från ovanstående exempel, så är faktiskt tiden en ”Illusion av den tredje dimensionen.” Men några av era tredimensionella illusioner är faktiskt femdimensionella sanningar. Ni har till exempel tittat upp mot himlen och sett ett moln som ser ut som ett Stjärnskepp. Men, är det en illusion av ett moln som ser ut som ett Stjärnskepp, eller är det ett Stjärnskepp som ser ut som ett moln?

Vad händer om ni drömmer om att ni befinner er på ett Stjärnskepp eller flyger ert eget Rymdskepp? Är det ”bara en dröm”, en ”illusion”, eller en sann verklighet som ert femdimensionella SJÄLV skickade till ert fyrdimensionella sovande SJÄLV, i hopp om att ert tredimensionella SJÄLV skulle minnas drömmen.

Men även om ert 3D-själv minns drömmen, skulle ni kunna tro på att ”drömmen” verkligen var ett ”minne”, som ert SJÄLV i er 4D-dröm, skickade till ert sovande 3D-SJÄLV?

Det bästa svaret på den frågan är – skriv ner den!! Om ni skriver ner, spelar in eller på något annat sätt dokumenterar era ”sovande” upplevelser, så kan ni kanske se ett mönster eller ett ”doldt meddelande”, som ger er svar på frågor om, ”Vad är verkligt och vad är fantasi?”

Vi, Arkturierna, avslutar detta meddelande genom att säga:

ER FÖRESTÄLLNING ÄR VERKLIG,

OM NI VÅGAR TRO DET.

Naturligtvis så kan er fantasi inte vara VERKLIG för någon annan, för det är tron på möjligheten som kan göra era ”drömmar VERKLIGA!”

Vi ses på vårt Skepp! Men kommer ni att tro på att vårt möte är verkligt??

Välsignelser från Arkturierna och er Galaktiska Familj.

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...