Arkturierna via Suzanne Lie, 16 november, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

16 november, 2017

ER KONTROLLPANEL FÖR HÖGRE-DIMENSIONELL INFORMATION

Mottagen av Sue Lie från Arkturierna via en LÅNG dröm på morgonen

I morse hade jag en LÅNG dröm som handlade om att vi använde våra Chakran som Inter-dimensionella Kommunikations-Centraler. Jag kunde på djupet observera hur varje Chakra fungerar som ett ”relä-system” för att koppla upp oss med vissa komponenter och områden i vårt Högre SJÄLV. På det sättet kan vi bättre förena oss med Gaias planetariska jord-rutnät.

Samtidigt är dessa Planetariska Jord-Rutnät sammankopplade till vårt kompletta Chakrasystem, vilket i själva verket tjänar som ett extremt komplicerat system för Inter-dimensionell Kommunikation. Dessa Inter-dimensionella Kommunikationssystem är av en femte-dimensionell natur och är inneboende komponenter i vårt Chakrasystem.

Något som mänskligheten inte utbrett har känt till, är att deras Chakrasystem en gång i tiden kalibrerades till deras Inter-dimensionella, femte-dimensionella SJÄLV, sitt fjärde-dimensionella Astrala SJÄLV, såväl som deras femte-dimensionella Ljuskropps-SJÄLV.

I och med att vi alltmer genljuder till den femte dimensionen och bortom, kommer denna Inter-dimensionella Kommunikation via vårt chakrasystem att ske lika naturligt som en tredje-dimensionell kommunikation.

Vi ska gå djupt in i detalj, såväl som att sammanlänka vår information med den information som vi för flera tiotal år sedan sände över till Suzille, gällande det sätt på vilket varje Chakra tjänar som ett ”Inter-dimensionellt Kommunikationssystem”.

Vi kom till Suzille under hennes drömliv, för att vägleda henne till Rymdskeppet, så att vi på bästa sätt skulle kunna förklara de komplexa mekanismerna inom Inter-Dimensionell Kommunikation och som vi äntligen har bestämt oss för att släppa ut till mänskligheten.

Naturligtvis kan en stor del av mänskligheten inte tro på detta ”medfödda, inre system” i sin Ljuskropp, för deras medvetande har ännu inte utvidgat sig bortom det tredje-dimensionella livets många bekymmer och utmaningar.

Vi, er Arkturiska och Galaktiska Familj, beklagar väldigt mycket att så många av er fortfarande lever i den mörka tätheten inom ”NUET Före Begynnelsen”. Vi Arkturier önskar på djupet berömma var och en av er som känner sig fångna i ”korselden” för både femte-dimensionell information och de tryckande meddelanden som sänds ut av De som gått Förlorade på Jorden.

Vi ber er att ta ett ögonblick, ta i själva verket resten av er inkarnation, till att föreställa er hur kära Gaia lider av ”korselden” i de avancerade kommunikationerna Hon får ta emot från människorna i Sin ”Femte-Dimensionella Planetariska Befäls-Central”, förvirringen och ropen på hjälp från de skrämda o-uppvaknade människorna, samt från de mörka som bär en mänsklig kropp för att dölja sina sanna, mörka och mycket ”icke-mänskliga” själv.

Alla dessa olika frekvenser av mänskligheten existerar inom ett och samma NU på samma platser på Gaias kropp. Dessa platser/områden på Gaias kropp är ”under attack” och blir bombarderade med lägre-dimensionella energifält av makt-över-andra.

Vi önskar påminna våra ”uppvaknade som bär 3D-kroppar för att dölja sina sanna SJÄLV”, att deras ”Upprop till Aktiv Tjänstgöring” nu ges. Om ni känner att ni behöver hålla ert Uppdrag ”osynligt” för andra, eller hålla ert namn ”osynligt för andra” så är det ok enligt oss.

Vi är glada att få se att våra markplacerade ”Sändebud för Ljuset” hittar sätt att skydda sig själva från ”själens mörka natt”, som vissa områden av Gaias planet får uppleva. Denna ”själens mörka natt” som Gaia får, och i händerna på ”de Mörka” har fått uppleva, blir även utsänd till våra Sändebud för Ljuset.

Lyckligtvis fick våra Sändebud för Ljuset genomgå långa lektioner gällande ”Den VERKLIGA historien i Gaias förflutna”, såväl som speciella sätt på vilka de Mörka enkelt kan upptäckas, oberoende av vilken ”förklädnad” de för närvarande bär.

Det ovannämnda säger vi inte för att skrämma upp er, utan för att påminna er om att ni ALLA har genomgått fullständig utbildning innan ni tog beslutet att ta detta Uppdrag för att Hjälpa Gaia. Vänligen kom ihåg att Gaia är EN Varelse som inkluderar Alla Människor, ALLA medlemmar av Gaias växt-, djur-, fågel-, och insekt-riken, alla mänskliga och våra SAMTLIGA Galaktiska medlemmar, vilka frivilligt har ställt upp för detta Uppdrag.

Vi inser att när man tar sig en mänsklig kropp, så slås man av ett tredje-dimensionellt operativsystem som vanligtvis raderar ens femte-dimensionella, inter-dimensionella kommunikationssystem.

Vi är MYCKET glada över att få se, och vi är stolta över vår markbesättning, som har lyckats med att ”återförena” sig med sitt inneboende högre fjärde- och femte-dimensionella Operativa System. Dessa högre-dimensionella Operativa System blir lätt bortglömda när ens medvetande glider in i dimman i det tredje-dimensionella ”logiska-sekventiella operativsystemet”.

Problemet är att de tredje-dimensionella operativsystemen till stor del har minskat på grund av de många krigen, de utbredda miljöföroreningarna (som skadar människorna lika mycket som de skadar de andra medlemmarna hos Gaias kropp) samt de otaliga LÖGNER som ”omsluter” Sanningen, för att förminska och dölja den.

Kära Volontärer till att Bära en Jordfarkost under detta NU, vi er Galaktiska familj berömmer er storligen för ert enorma mod och er uthållighet att gå vidare genom denna ”Mörka Natt före den NYA Gryningen”.

Det är av denna anledning som vi höll ett Större Inter-dimensionellt Möte på flera av våra Skepp under er ”föregående natt”. Därav, ifall någon av er fortfarande kan minnas era drömmar, ber vi er att skriva ner dem så att ni bättre ska kunna dela med er av dem till andra. Suzille kommer bara ihåg att ”Chakrana är Diskar för Inter-dimensionell kommunikation”, såväl som bilderna av dessa ”diskar” som flyter omkring inför hennes syn som ”färgade cirklar som verkade likna chakran”.

Dessa diskar är INTE era chakran, utan de är ”Inter-dimensionella Kommunikationssystem” som är sammanlänkade med Chakrasystemen hos alla däggdjur och hos utvecklade livsformer på Gaia, såsom människorna.

Ett ”Inter-dimensionellt Kommunikationssystem” är inter-aktivt med alla varelser, människor och icke-människor (såsom fåglar och valar), vilka kan förstå och/eller varsebli de energimönster som ständigt flödar ovanför, under och omkring samt igenom Gaias Planetariska System.

Gaias Planetariska System liknar i hög grad er mänskliga hjärna, i det att den är den ”kommandocentral” där all inter-dimensionell information tas emot, besvaras och lagras. Er mänskliga inter-dimensionella kommunikations-central finns lagrad i er kropp, tillsammans med ert Chakrasystem som är det ”upptagningssystem” som bäst kan återge er ”lagrade information”.

Er hjärna är menad att vara en ”Mästar-fil” för all inter-dimensionell information som ni får ta emot via er mycket effektiva ”Informations-Upptagnings-System” i era chakran.

Ert Sjunde chakra, Kronchakrat, är er Mästar-fil, inom vilken era SAMTLIGA inter-dimensionella meddelanden lagras. När ni ser på detta uttryck hos det Sjunde Chakrat, kan ni se hur det öppnas och till och med ”sänder ut sina tentakler” för att samla in viktig Inter-dimensionell information? Vilken slags information har ERT Sjunde Chakra idag filtrerat IN TILL ert medvetande?

Ert Sjätte, Pannchakrat (Tredje Ögat) gör det möjligt för er att ”ta emot, översätta och avläsa” den information som ständigt laddas ner till hela ert Chakrasystem. När ni ser på detta uttryck för ert Tredje Öga, vilken högre-dimensionell information har det idag samlat in?

Ert Femte, Halschakrat, är er ”Inter-dimensionella Kommunikation” genom vilken ni kan höra, översätta och inter-kommunicera med de högre-dimensionella uttrycken inom ert Multi-dimensionella SJÄLV. När ni ser på detta uttryck för ert Halschakra, vilken information önskar ni uttrycka igenom detta chakra?

Vi Arkturier önskar säga att var och en av er kan skapa eller ladda ner, vilken bild ni önskar för vart och ett av dessa chakran. Hitta eller skapa en bild som passar för ER. Eller, tillåt er själv att rita eller skapa en bild för vart och ett av dessa chakran som ”kallar på er”.

Ert Multi-dimensionella SJÄLV lever multipla, ”parallella liv” tillsammans med ert tredje-dimensionella, Jord-bundna själv, som för närvarande bär en jordfarkost.

SAMTLIGA dessa versioner av ert Multi-dimensionella SJÄLV är sammanlänkade via ert Chakrasystems inter-dimensionella kommunikationssystem.

Chakrana från Sju till Fem är de främsta portaler genom vilka ni får ta emot era ”Inter-dimensionella Meddelanden” från ert SJÄLV, som för närvarande vistas inom den femte dimensionen och bortom.

SAMTLIGA människor som frivilligt ställde upp före sin nuvarande inkarnation för att ”Hjälpa till med Gaias transmutation” har gjort regelbundna resor till sina Rymdskepp, som cirkulerar runt Gaia för att skydda Henne så mycket som möjligt under Hennes valda format i att vara en tredje-dimensionell planet.

Gaia kör för närvarande det Tredje-Dimensionella Operativsystemet av Makt Över”. Lyckligtvis håller Gaia NU på att transmutera Sitt Operativsystem till ett som är ”Makt Inom. Det behövs inte alltför mycket efterforskningar från er sida för att upptäcka hur det finns många som kämpar emot denna förändring, i synnerhet Illuminaterna som har åtnjutit sin långa regim av Makt ÖVER.

Lyckligtvis har Gaia talat. Formatet Makt Över som har styrt Hennes Planet alldeles för länge, har åsamkat Hennes planet stor skada. Därför har Hon NU uttalat att Hon är redo att utvidga sig till Sin Femte-dimensionella Planetariska frekvens.

Gaia är medveten om att flera av Hennes tredje-dimensionella människor kanske inte kommer att förmå göra denna övergång, men Hon är övertygad om att Hennes SAMTLIGA inter-planetariska element och elementaler är redo och ivriga att utvidga sin resonans till en högre frekvens.

I själva verket fokuserar många elementaler, och alltfler människor, på att hjälpa Gaia transmutera (transmutera betyder att ”höja frekvensen”) Sitt Tredje-/Fjärde-dimensionella Operativsystem gällande tid, rum, separation och makt över …

Till ett Operativsystem för ett Femte-dimensionellt HÄR NU, samt Makt Inom.

Det finns mycket som Gaia har fått lära sig under Sin långa resa i egenskap av en tredje-dimensionell planet, men Hon är NU redo att släppa taget om alla som har upprätthållit Hennes frekvens i en lägre hastighet, så att de kan ha Makt ÖVER Andra.

Eftersom det var meningen att Förenta Staterna skulle bli flampunkten för den Planetariska Transmutationen, har det förekommit en hel del planetarisk oro i det området. För att Gaia ska kunna fortsätta med Sin transmutation till en högre frekvens, ber Hon att människorna från HELA Jorden hjälper Henne med Hennes ”Återgång till Sitt Högre SJÄLV – Hennes personliga och planetariska själv”.

Vi Arkturier, såväl som Gaias SAMTLIGA planetariska vänner, ber mänskligheten assistera oss i detta åtagande att ”befria Gaia från Hennes 3D-bojor”. Under Suzilles långa dröm på morgonen, kunde vi sända henne ett sätt på vilket Chakrasystemet var ägnat att bli ”KONTROLLPANELEN FÖR UPPSTIGNINGEN”.

Vi har redan förmedlat vår ”Introduktion gällande Sjunde, Sjätte och Femte Chakrana”, som vi nedan ska repetera:

Ert Sjunde chakra, Kronchakrat, är er Mästar-fil, inom vilken era SAMTLIGA inter-dimensionella meddelanden lagras.

Ert Sjätte, Pannchakrat (Tredje Ögat) möjliggör för er att ”ta emot, översätta och läsa” den information som ständigt laddas ner till hela ert Chakra-system.

Ert Femte, Halschakrat, är er ”Inter-dimensionella Kommunikation genom vilket ni kan höra, översätta och inter-kommunicera med de högre-dimensionella uttrycken inom ert Multi-dimensionella SJÄLV.

Tillika som ovan har konstaterats, så lever Ert Multi-dimensionella SJÄLV multipla, ”parallella liv” tillsammans med ert tredje-dimensionella, Jord-bundna själv, som för närvarande bär en jordfarkost.

SAMTLIGA dessa versioner av ert Multi-dimensionella SJÄLV är sammanlänkade via ert Chakrasystems inter-dimensionella kommunikationssystem.

Chakrana från Sju till Fem är de främsta portaler genom vilka ni får ta emot era ”Inter-dimensionella Meddelanden från ert SJÄLV, som för närvarande vistas inom den femte dimensionen och bortom.

Suzille vaknade upp med dessa bilder i Sitt sinne, när vi bad henne att idag lägga upp dem för att hjälpa er i processen att ”tolka era egna chakran”.

När ni tittar på uttrycket för det Sjunde Chakrat, kan ni se hur det är öppet och till och med ”har sina tentakler ute” för att samla in viktig Inter-dimensionell information? Vilken information har ERT Sjunde Chakra idag filtrerat in till ert medvetande?

Vi Arkturier ber att ni ska tillbringa EN dag med att fokusera på ert eget Kron-/Sjunde Chakra. Dokumentera vad ni har fått ta emot i er dagbok och/eller på denna blogg. Säkerställ att ni ställer en fråga till ert Sjunde Chakra:

”Mitt personliga chakrasystem, hur kan jag förmå avläsa ditt energifält, så att jag på ett bättre sätt ska kunna få ta del av en daglig kommunikation med dig? Det är bäst att fokusera på ett Chakra i taget, tills ni har utvecklat en djup relation med detta chakra. Utvidga sedan er kommunikation med ert SJÄLV till att omfatta nästa chakra neråt längs ryggraden.

Det Sjunde Chakrat finns överst och det Första Chakrat finns längst ner.

Vänligen kom ihåg att det INTE finns något rätt eller fel sätt att förena er med era chakran, i själva verket är det bästa sättet att förena er med, samt bilda en relation med vart och ett chakra, det sättet som ÄR ERT EGET.

Varje Chakra är en ”Inter-dimensionell Portal” genom vilken ni kan kommunicera med hjälp av högre uttryck i ert Multi-dimensionella SJÄLV. Ha tålamod och tillit till ert SJÄLV.

Det bästa sättet att kommunicera med era chakran är ERT EGET SÄTT. Ifall ni önskar dela med er av ”ert eget sätt” i Kommentarsfältet, vänligen gör så.

Välsignelser, Arkturierna genom Sue Lie.

 

 

The Arcturians via Sue Lie, November 16th, 2017 – Sananda

 

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...