Arkturierna och Plejaderna via Sue Lie, 28 maj, 2018    

Arkturierna och Plejaderna

via Sue Lie

28 maj, 2018         

”Fantasi som en Femte-Dimensionell Tanke”

Vad är fantasi?

Fantasi inkluderar bland annat förmågan att visualisera med kreativa delar av ditt sinne och din hjärna för att kunna aktivera din resursrikedom, samt din skapande och artistiska/vetenskapliga hjärna.

Artistisk och vetenskaplig läggs i samma kategori, för de kallar bägge på din förmåga att tänka på, föreställa dig samt/eller i din yttre värld önska skapa något som du har funnit inom ditt hjärta och ditt sinne.

Vi säger ”funnit inom ditt hjärta och ditt sinne” för hjärtat längtar vanligen efter feedback-öglan av att i hjärtat hitta en önskan, ett mål, ett kreativt uttryck osv, som du förmår ”plantera” i hjärnan.

Ifall dessa önskningar osv endast stannar i hjärtat, kommer du att gilla det och kanske till och med älska dig själv mer på grund av det. Men ifall denna önskan inte expanderar till att omfatta din hjärna, så kommer den antagligen att förbli såsom en tanke och blir aldrig till en skapelse.

En ”skapelse” är något som bär en livskraft. Många av dessa skapelser svävar inom ditt medvetande, men den är ingen skapelse förrän du ”ger den liv” i din fysiska värld, genom att dela den med andra. På det sättet kommer din kreativitet ”inte ifrån dig och för dig, utan genom dig och för andra”.

På detta sätt tillåts ett högre-dimensionellt uttryck av ditt SJÄLV och/eller ditt medvetande, ett sätt på vilket det – ditt högre-dimensionella uttryck för skapande – kan strömma genom portalen hos DITT SJÄLV och in i portalerna hos andra som genljuder till denna högre-frekventa kommunikation.

Javisst, kreativiteten genljuder till en högre frekvens, för den är en ”upplevelse för hela hjärnan”. Med andra ord så kallar en skapande satsning på att skaparen ska använda sig av både sin logiska, rationella, mentala vänstra hjärnhalva för att umgås med sin kreativa, spontana, emotionella högra hjärnhalva.

Hur upplevs fantasin?

Ifall man förmår ha tillit till sina instinkter och deras budskap, kan fantasin vara mycket gynnsam för att man ska hitta den Cirkel av Ljus där ens fantasi är innesluten, för att träda in i hjärtat hos den som håller på fantiserar.

Vissa människor har fått lära sig att fantasi är ”slöseri med tiden”, men en person som skulle säga det till en annan är troligen oförmögen att tillåta sig själv åtnjuta sitt ”tänkande med hela hjärnan”. Tänkande med hela hjärnan sker när man förmår använda både sin kreativa, fantasifulla högra hjärnhalva och sin ”affärsomhändertagande” vänstra hjärnhalva.

Hur delar man fantasin med andra?

Fantasin är i hög grad begränsad när den inte delas med andra. Fantasin är ofta något som kan utvecklas till en ny, skapande och möjlig verklighet. Ifall man ignorerar fantasin, ger man inte tillåtelse till att flera möjliga verkligheter får födas fram till er fysiska värld.

Därför är det mycket givande att dela med sig av sina fantasier till andra, i det att era egna idéer kan förstärkas genom att ni delar dem med andra. Fantasin blir inte långlivad ifall den ”sluts till” eller ”hålls hemlig”.

Lyckligtvis expanderar fantasin i hög grad när den delas. Men det är viktigt att vara medveten om ifall den som du önskar dela den med är någon som också kan omfamna sin egen fantasi. På det sättet förekommer det en frihet i att umgås med idéerna utan att känna fruktan för dömande.

Å andra sidan, ifall du är redo att dela ditt kreativa själv, så har du troligen redan upplevt att ”fruktan för dömande från andra” får dig att stanna upp i ditt spår. Därför ska vi nu tala om ”fruktan”.

Fruktan är fienden till skapande uttryck. Å andra sidan så kan ett skapande uttryck minska din fruktan. Det känns mycket bra att låta din fantasi få en röst, en bild och/eller något annat sätt på vilket din fantasi tas fram från ditt hjärta och sinne, för att delas med andra.

Vissa människor är rädda för det dömande som de ”kan” få ta emot ifall fantasins uttryck blir kritiserat av andra. Detta är normalt, så känn dig inte usel gällande dig själv ifall du också har upplevt rädsla eller dömande gällande ditt uttryck för ditt Högre Själv.

När du tillåter dig själv att VARA ditt skapande SJÄLV, så kommer den glädje som du får från denna lilla handling att mer än kompensera för allt dömande ifrån andra. Var också uppmärksam på att ifall du presenterar ditt skapande såsom ”inte kommande från dig utan igenom dig”, så kan du på ett bättre sätt låta ditt högre själv vägleda dig. ”Att komma igenom dig” innebär att du tjänar som en ”jordande station” för de högre-dimensionella vågor av skapande som sänds till frekvensen hos den tredje/fjärde-dimensionella Jorden, från de högre verklighetsfrekvenserna.

När du låter dig själv KÄNNA den högre energin som strömmar in i dig medan du är kreativ, vänligen ta dig ett ögonblick för att be inombords eller ovan: ”Tack så mycket för denna överföring. Från vem, eller varifrån får jag ta emot denna information och hur kan jag tacka er?”

Att vara tacksam för dina kreativa överföringar/idéer, kommer att hjälpa dig med att medvetet ta emot dina högre meddelanden, såväl som att ära dem såsom gåvor som kommer GENOM dig, inte FRÅN dig.

När du uppfattar dig själv som en ”kanal av högre-dimensionellt Ljus”, så är ditt mänskliga ego inte aktiverat, eftersom budskapet är en ”gåva” från de högre verklighetsfrekvenserna med vilka du NU får tillgång till en ständig kontakt.

Vi säger ”ständig kontakt” för när du väl förenar dig med en varelse från den femte dimensionen och bortom, är du inte längre bunden av den tredje-dimensionella tiden. Då, närhelst du känner en stark längtan att dokumentera dina inter-dimensionella budskap, så har du en ”hård-kopia” att dela med dig av till andra.

Vissa kan dela med sig med ord, andra med bilder, danser, sånger osv. Med andra ord, en kreativ handling som du delar för att uttrycka sina högre-dimensionella upplevelser, låter dig allt djupare förena ditt dagliga medvetande med det högre-dimensionella medvetandet, vilket kommer GENOM dig och inte FRÅN dig.

När du väl förmår ge fullständigt erkännande till Källan för dina kommunikationer och/eller inspirationer, är ditt ego befriat från din kreativa handling. Det är ditt eget ego-själv som har samlat ihop och hållit kvar alla gånger som du blev förödmjukad, kritiserad och/eller retad för att du visade upp ditt sanna kreativa, multi-dimensionella själv.

Vi Plejader arbetar ofta tillsammans med Arkturierna för att påminna vår markbesättning om deras ”anledning till att inkarnera”. Anledningen till att ni valde att ta er en tredje-dimensionell jordfarkost inom detta NU, är grunden i det uppdrag som ni valde att förverkliga inom er nuvarande inkarnation.

En sak som du kommer att bli glad över att inse, är att fastän du dömer dig själv som att ha misslyckats, eller känner att andra dömer dig för vad de uppfattar som ett ”misslyckande”, så ifall du går vidare kommer du att upptäcka att vad andra tänker om dig är MYCKET oviktigt jämfört med hur du dömer dig själv.

När du låter dig själv ”följa med strömmen” i din egen inre vägledning som du djupt inombords kan känna, så stärker du dig i själva verket tillräckligt mycket för att kärleksfullt skicka iväg all inre eller yttre kritik. Denna kritik kanske sårar dina känslor, men den glädje du känner i och med att du uttrycker din kreativitet, överstiger långt din rädsla för dömande.

Du märker också att glädjen av att låta dig själv uttrycka ditt SJÄLV via vilket som helst slag av skapande som du väljer, låter dig sända ”villkorslös kärlek” till alla som kanhända dömer dig. Du kan sända denna kärlek, för du har låtit dig själv få villkorslös kärlek för dig själv via uttrycket för din egen skapande kraft.

JAVISST, skapandet är en ”kraft”. När man befinner sig i handlingen av att ”skapa” något som kom IGENOM en, inte FRÅN en, så känner man sig ”som ETT” med en högre verklighetsfrekvens, såväl som en högre frekvens i ens eget Multi-dimensionella SJÄLV.

Javisst, HELA mänskligheten har ett Multi-dimensionellt SJÄLV, fastän deras skadade medvetande inte tillåter dem att uppleva sina egna högre frekvenser av SJÄLVET. Detta tillstånd kan på bästa sätt helas genom att du låter någon, en terapeut, en kärleksfull vän, till och med ett husdjur, eller genom en promenad i Naturen, omkalibrera din ”KÄNSLA AV SJÄLVET” tillbaka till den Multi-dimensionella DU som du alltid har varit, men tillfälligt har glömt bort.

I och med att du börjar minnas dina egna högre-dimensionella uttryck av SJÄLVET, så kan du lättare anpassa dig till en multi-dimensionell verklighet i vilken en ”osynlig högre guide/SJÄLVET” är en vanlig uppfattning om att samtliga medlemmar av denna verklighetsfrekvens helt och hållet omfattar den.

Många av de våra som valde att ta sig en tredje-dimensionell jordfarkost för att hjälpa till med den planetariska uppstigningen, har känt sig mycket ensamma. Men när de väl kan komma ihåg det ”uppdrag” som de valde innan de tog sig denna inkarnation, så minns de att de genljuder till flera verklighetsfrekvenser inom den ENDAS NU.

Konceptet gällande multipla verkligheter som löper parallellt inom samma NU är mycket svårt att acceptera för alla som fortfarande befinner sig i Matrisen av att vara ”bara” tredje-dimensionella. Det är det långsamma, eller plötsliga uppvaknandet till den första medvetna interaktionen med en högre-dimensionell aspekt av ens SJÄLV som får en på ”Vägen till att Minnas ens SJÄLV”.

Till en början tror de flesta av er att ert SJÄLV är en annan varelse som genljuder till en högre och/eller annorlunda verklighet. Men ifall ni börjar ha regelbundna kommunikationer med denna ”inre varelse” som ni på något vis VET att är verklig, så börjar er tredje-dimensionella hjärna att om-kalibrera sig till att ta emot mer och mer högre-dimensionell information.

Det är ofta till stor hjälp att dokumentera dina upplevelser med ditt Högre SJÄLV, eftersom din tredje-dimensionella hjärna ofta inte kan kvarhålla femte-dimensionella stimuli. Ifall du skriver ner, tecknar, sjunger och/eller delar din information vidare så sker därför två saker.

Den ena saken som sker, är att ditt Högre SJÄLV blir uppmärksamt på att du NU är redo att ”göra ett diktat” och dela det med din tredje-dimensionella verklighet.

Den andra saken är att du kommer att möta andra likt dig, som gör det lättare för dig att inse att ditt Högre SJÄLV befinner sig i ständig kommunikation med dig. I och med att du delar med dig av din upplevelse med andra, så öppnar du dig i själva verket upp din inneboende ”inter-dimensionella portal” till dina egna högre-frekventa uttryck av ditt SJÄLV, såväl som dina Galaktiska Vänner och din Familj.

När du väl har en ”öppen kanal” mellan ditt tredje-/fjärde-dimensionella fysiska/astrala själv och ditt femte-dimensionella högre-/multi-dimensionella SJÄLV, så kommer ditt liv att flytta till nästa medvetenhetsoktav.

Med denna nya, expanderade medvetenhet i ditt Multi-dimensionella SJÄLV och din Multi-dimensionella Verklighet, kommer du aldrig mer att känna dig ensam. Du skulle kunna vara ensam mitt ute på havet, men ditt högre-dimensionella SJÄLV finns med dig, samt vägleder och beskyddar dig.

På vilket sätt är du ett uttryck för ditt Högre SJÄLV?

Svaret på denna fråga är: VARJE DAG PÅ ALLA SÄTT!

 

 


The Arcturians and Pleiadians via Sue Lie, May 28th, 2018 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...