Arkturierna via Suzanne Lie, 17 juni, 2018

Arkturierna

via Suzanne Lie

17 juni, 2018

”Den Femte-Dimensionella Uppstigningsprocessen”

Jag Är den ”JAG ÄR” som jag vet att ”JAG” Är!

Processen för den personliga och planetariska uppstigningen är inget för ”svaghjärtade”. Processen för den personliga och planetariska uppstigningen är tidlös och existerar inom NUET! Men inom vilket NU existerar denna uppstigningsprocess?

Den frågan har olika svar för varje enskild individ. I själva verket är varje individ en ”pusselbit” i det kosmiska pusslet av skiftande verklighetsfrekvenser.

Det är på grund av dessa ”skiftande verklighetsfrekvenser” som många Galaktiker har valt att ta sig tredje-fjärde-dimensionella jordfarkoster inom detta NU. Vi har skyddat, väglett och så långt som möjligt på detta karmiska plan, bistått Gaia med att återgå till sin sanna fjärde-/femte-dimensionella verklighetsfrekvens.

Varje planetarisk verklighet har en ”resonansfrekvens”. Resonansfrekvensen är den primära frekvens till vilken den planeten, och/eller civilisationen genljuder. Men när en verklighet rör sig till en ”process för återfödelse” av att expandera sin resonansfrekvens till följande oktav, så kan denna verklighet vara mycket utmanande.

Det beror på att dessa övergående verkligheter inkluderar en verklighet som är redo att övergå till en högre frekvens, såväl som en verklighet som INTE är redo att expandera till de högre verklighetsfrekvenserna.

När en planetarisk varelse, såsom Gaia, är redo att ”skala av sig sin 3D-Matris” och transmutera till en högre verklighetsfrekvens, så måste mörkret i sin helhet avslöjas så att det på ett kärleksfullt sätt ska kunna transmuteras till de högre frekvenserna.

De som frivilligt ställde upp för att ta sig en jordfarkost inom detta NU, har tagit sig en jordisk farkost för att på ett bättre sätt kunna hjälpa Gaia. Men det är synnerligen viktigt att våra ”volontärer som hjälper Jorden” NU vaknar upp till minnena av sitt högre-dimensionella SJÄLV, samt de löften som de gav innan de valde sin nuvarande jordfarkost.

Vänligen tänk på att din ”jordfarkost” är den kropp som du för tillfället bär och som består av tredje-dimensionella element som skapar en fysisk gestalt. Din ”jordfarkost” inkluderar också det högre-dimensionella medvetandet i dina fjärde-, femte- och bortom, uttryck för ditt Multi-dimensionella SJÄLV.

När denna verklighet genljuder till en högre frekvens, såsom på gränsen mellan den tredje dimensionen på väg till den fjärde och/eller fjärde till den femte dimensionen, så sker det en stor förändring inom den verkligheten.

Utifrån perspektivet hos den femte-dimensionella verklighetsfrekvensen, till vilken vi/ni kommer att återgå, så är ert tredje-dimensionella själv mycket likt en bil som ert mänskliga själv har köpt, så att vi lättare ska kunna färdas genom den tredje-dimensionella verkligheten.

Tidvis sammansmälter mänskligheten så mycket på djupet med sin ”bil”, det tredje-dimensionella självet, att de tror att detta är deras SJÄLV. Det stämmer att er tredje-dimensionella farkost är en förlängning av ert högre-dimensionella SJÄLV som valde att bära en jordfarkost inom detta NU under det planetariska skiftet.

Men DU är INTE din jordfarkost. DU BÄR din tredje-dimensionella jordfarkost, så att du ska kunna samverka med och hjälpa till med transmuterandet av de tredje-/fjärde-dimensionella verkligheterna, tillbaka till sin sanna femte-dimensionella verklighetsfrekvens.

Vi Galaktiker tänker inte på ”verkligheter” såsom platser. Vi tänker på verkligheter såsom frekvenser. Därför har/skulle en fysisk ”plats” kunna ha många olika verkligheter inom olika frekvenser hos Gaias planet.

Utifrån vårt perspektiv kan vi uppfatta de många versionerna av verkligheten som ”överlappningar”, med de lägsta verklighetsfrekvenserna nederst på överlappningen och de högre verklighetsfrekvenserna inom de resonansfrekvenser som genljuder högre.

Den första delen av ”Det Stora Skiftet” sker när invånarna i den mänskliga befolkningens tredje-/fjärde-dimensioner börjar skifta sitt medvetande från sitt inneboende medvetande av beta- och alfa-vågor i de tredje-/fjärde-dimensionerna till ett theta-vågs-medvetande.

Eftersom ens medvetandetillstånd avgör den verklighetsfrekvens som man uppfattar, är det närhelst en jordbunden (en Galaktiker i en mänsklig klädnad) skiftar sitt medvetande från de tredje-/fjärde-dimensionella hjärnvågorna till det femte-dimensionella gamma-vågs-medvetandet, som ens varseblivningsfält börjar expandera till att omfatta de fjärde- och femte-dimensionella perspektiven.

Med ett högre fjärde- och femte-dimensionellt medvetande, bär människorna vanligen fortfarande sin tredje-dimensionella jordfarkost, men de kan minnas hur man ska expandera sitt medvetande till den fjärde-dimensionella ”kreativa verkligheten”, såväl som till den femte dimensionens ständiga HÄR och NU.

När de fjärde/femte dimensionerna blir ens främsta ”vistelsefrekvens” kan man lättare se auror, utvidga sina instinkter och sin kreativitet, såväl som kommunicera med sina egna högre-dimensionella uttryck i sitt Multi-dimensionella SJÄLV.

Detta skifte är ofta en stor utmaning för våra mänskliga ”jordbundna”, för deras ”inre, högre-dimensionella SJÄLV” står ständigt och oupphörligt i färd med att påminna ens ”fysiska själv” som omger och innefattar medvetandet, om att minnas och förverkliga det Uppdrag som man valde medan man bar sitt Multi-dimensionella SJÄLV.

Alltför ofta blir det Högre Självet bortglömt under den långa och ofta svåra processen av att bära en tredje-dimensionell jordfarkost. Vi påminner ALLA vår frivilliga som tagit sig en jordfarkost för att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning, om att ni INTE är ensamma!

Vi, de högre-frekventa uttrycken av era multi-frekventa SJÄLV, upplever allting som ni, våra tappra volontärer som tog er en jordfarkost på den uppstigande Gaia, får uppleva.

En av de främsta saker som vi, er Galaktiska Familj, hjälper er med är att upprätthålla ett medvetande som genljuder till den mellersta-fjärde dimensionen och till den femte dimensionen. Vi vet att de flesta av er lever hektiska liv. Därför är dessa högre medvetandetillstånd något som ni kan besöka medan ni mediterar osv.

Återigen vill vi påminna er om att VI, er Galaktiska Familj i den femte dimensionen och bortom, ständigt finns tillsammans med er. Eftersom vi genljuder bortom 3D-illusionen gällande tid och rum, förmår vi vara tillsammans med er överallt och närsomhelst när ni behöver det.

Vi uppfattar ert fysiska plan såsom det äventyr gällande ”tid/rum” där ni kan minnas er inneboende tid/ ert NU och ert rum/HÄR i den femte dimensionen samt bortom, det som vi observerar från tryggheten och den villkorslösa kärleken inom vår femte-dimensionella verklighet, samt bortom.

En av de svåraste sakerna för mänskligheten att förändra är deras övertygelser. Vi önskar påminna er om att ni INTE behöver ändra på era övertygelser, men att placera dem genom filtret i ert femte-dimensionella medvetande.

Eftersom ert femte-dimensionella medvetande inte är bundet till tid eller rum, så kan det sväva till HÄR och NU i de många verkligheter som genljuder till den femte dimensionen och bortom.

 

Fifth Dimensional Ascension Process

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...