Arkturierna via Suzanne Lie, 12 december

Oneness7sig

Arkturierna 12 december 2015
via Suzanne Lie
Födelseprocessen av Nya Jorden Del 1 & Illusionen av Kontinuitet

FÖDELSEPROCESSEN AV NYA JORDEN

DEL 1

Vad är Nya Jorden? Hur skapar vi Nya Jorden? Hur lever vi på Nya Jorden? Det är frågor som vi ställer oss därför att vi känner att något är väldigt annorlunda. Samtidigt finns det mycket som är detsamma som det alltid varit. Tyvärr är en del av det som är samma, mörker och indoktrinering.

Lyckligtvis, mellan detta mörkret och indoktrinering, som är på gränsen till att upphöra, lyser ett ljus från det som börjar. Det som börjar är att vår tredje- och fjärde-dimensionella Jord expanderar i sitt uttryck av femte-dimensionella Ljuskroppen Jorden.

Vi, medlemmarna av mänskligheten, strävar efter att expandera in i vår egen femte-dimensionella Ljuskropp så att vi kan bli befolkningen som bebor denna underbara, reviderade, uppdaterade version av vår älskade planet Gaia. Men innan vi går in i den nya, låt oss ägna en stund åt att gå tillbaka till hur Gaia blev en tredje-dimensionell planet.

Precis som mänsklighetens medlemmar är mångdimensionella varelser är planeten som vi lever på också en flerdimensionell varelse. Eftersom många människor kalibrerar vårt medvetande för att återgå till vårt femte-dimensionella jag, hjälper vi Gaia att återvända till Hennes ljuskroppsplanet.

Eftersom vi hjälper Gaia hjälper Gaia oss. På detta sätt skapar vi ett ömsesidigt bistånd av ”personer som hjälper planeten” och ”planet som hjälper personer.” På grund av detta växelverkande bistånd kan våra mänskliga erfarenheter av transmutation till den femte dimensionen sammansmältas med Gaia och Gaia kan dela Hennes erfarenheter med oss. På detta sätt fungerar människor och planet som ett team för att förvandla vår verklighet in i resonans med femte-dimensionen, ljuskroppsmänniskor som delar verklighet med en femte-dimensionell ljuskroppsplanet.

Precis som vi människor är multidimensionella varelser som har sänkt vår frekvens för att vara vårt tredje-dimensionella uttryck av JAG, liksom vår fjärde-dimensionella astralkropp och aura, har Gaia gjort samma sak. I själva verket har femte-dimensionella Jorden alltid funnits eftersom det genljuder bortom tid och inom Nuet av En.

Vi alla, volontärerna till tredje- och fjärde-dimensionella Jorden, beslöt att sänka vårt medvetande och skicka våra varseblivningar in i projektionen av tredje- och fjärde-dimensionella Jorden. Tredje- och fjärde-dimensionella Jorden är ungefär som ett hologram.

Bilden av Gaias multidimensionella ljus filtreras genom ett tredje-dimensionellt prisma för att skapa en illusion, en verklighet som gjuts på livets etrar för att skapa den tredje-dimensionella planeten som kallas Jorden. Egentligen är Jorden tredje-dimensionell jord, luft, eld, vatten och fjärde-dimensionell eter.

Eftersom vi har gjort så många inkarnationer till Jordens verklighetssystem, tror vi att vi är PÅ Jorden snarare än I en holografisk projektion. Våra otaliga inkarnationer har också fått oss att glömma att inom vår multidimensionalitet är vi obegränsat ETT med Källan.

Medan vi var inom vår högsta resonansfrekvens, valde vi att gå in i illusionen av den tredje-/fjärde-dimensionella Jorden. För att gå in i denna illusion var vi tvungna att nedgradera vårt medvetande så mycket att vi glömde att vi ÄR Källan eftersom Källan är allt i allt.

Därför kan vi inte vara från Källan eftersom vi inte kan lämna Källan. Att lämna källan är bara en tredje-dimensionell illusion. I verkligheten finns det ingen separation från Källan utom på den holografiska projektionen av en tredje-dimensionell planet.

Jorden har varit så genomborrad av mörker och fruktan under så mycket av henne planet-tid att vi, Gaias väktare, har glömt att Gaia är av Källan, vi är av Källan – Allt är av Källan eftersom Alla Är Källan. Vi är Källan eftersom Källan är Allt i Allt.

Dock är den holografiska projektionen av fysiska Jorden så engagerande att vi blev indoktrinerade i konceptet att Jorden är verklig och att vår föreställning/minne av våra högre verkligheter inte är verkliga.

Så låt oss nu titta på begreppet vad som är verkligt. Verkligt är en tredje-dimensionell term. Även det fjärde-dimensionella Astralplanet är medvetet om att tredje-dimensionella Jorden är en projektion. Medlemmarna av den fjärde dimensionen vet detta eftersom de har ”dött” eller mediterat för att gå in i denna fjärde-dimensionella verklighet.

Kanske har de också trätt in under deras drömtillstånd. I alla dessa scenarier har de expanderat sitt medvetande bortom illusionen av Jordens tredje-dimensionella holografiska projektion, för att skymta den verkliga verkligheten av villkorslös kärlek och multidimensionellt ljus.

När man är inom denna villkorslösa kärlek och multidimensionella ljus, kan man se, uppfatta och uppleva hur det multidimensionella ljuset till Jorden fragmenteras till sju separata olika frekvenser av färger/visuella och toner/auditiva. Denna separation börjar när det högre ljuset kommer in i det högsta fjärde-dimensionella under-planet och ökar när ljuset rör sig genom de allt lägre under-planen.

När det högre ljuset kommer in i den nedre astrala världen, vilket är den lägsta frekvensen av fjärde-dimensionella verkligheten, smälter rädslans mörker från Jordens långa våldsamma förflutna in i den lägsta frekvensen av astralljuset.

På tröskeln mellan den fjärde dimensionen och på väg in i tredje dimensionen, finns vad man skulle kunna kalla ett filter, som egentligen är ett prisma. Detta prisma separerar alla olika ljusfrekvenser så att det verkar finnas en separation från en färg/ton-frekvens till nästa färg/ton-frekvens.

Ett exempel på detta skulle vara om ni noggrant fyller en sil eller en skål med många små hål och fyller den med sand. När ni först fyller silen kanske sanden hålls ihop inom sandens enhet.

Men om ni skulle lägga ner en handduk eller ett blad och skaka silen, skulle ni se hur de olika sandkornen skulle falla i ett mönster som verkar vara separat. På samma sätt, när flerdimensionellt ljus av En flödar genom prismat (silen) in i tredje-dimensionella jorden, separeras det multidimensionella ljuset i sju olika färger av rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett.

Så, när Enheten av EN-multidimensionella ljuset strömmar genom prismat (silen) i den fjärde dimensionen, separeras det successivt från det multidimensionella ljuset till sju olika oktaver av verklighet som sedan gjuts in i den tredje-dimensionella matrisen av Gaias fysiska Jord, som är baserad på separation.

Er erfarenhet av att vara tredje-dimensionell är egentligen att ni går genom den fjärde dimensionens prisma för att finna er själv ingjuten i illusionen av den tredje-dimensionella planeten. Vad som händer i ert Nu är att detta tredje-dimensionella föremål, den fysiska Jorden, expanderar sin frekvens in i den femte dimensionen.

Jorden gör denna justering genom att släppa Hennes fäste i den tredje-dimensionella matrisen, som bygger på illusionerna om separation från allt liv och, det viktigaste, den Stora Illusionen av separation från Källan.

På grund de oräkneliga år Gaia har suttit fast i matrisen med att vara en tredje-dimensionell planet på vilken många varelser har upplevt en tredje-dimensionell verkligheten, har det gjort Hennes planetövergång svår.

Lyckligtvis, inom detta NU flyttar fjärde-dimensionen in i frekvensen för femte-dimensionen så att den inte längre fungerar som en sil eller ett prisma för att separera det multidimensionella livet i de sju olika oktaverna av en tredje-dimensionell verklighet.

I själva verket omkalibrerar Gaia allt mer Hennes tredje-dimensionella uttryck in i Hennes fjärde- och femte-dimensionella uttryck. Men för att slutföra denna omkalibrering måste Hon lämna 3D-Matrisen och överföra Hennes ständigt växande energifält på Hennes medfödda multidimensionella energifält.

Gaia var alltid tänkt att ha alla sina många verklighetsfrekvenser beboeliga för otaliga livsversioner. Men rädslan som samlades på hennes planet minskade hennes multidimensionella ljus så att Hon inte kan slutföra sin återkomst till sin multidimensionella planet utan hjälp från sina många invånare.

ALLA växt- och djurriken bistår henne, men även de är under dominans av människoriket. Lyckligtvis, eftersom det multidimensionella ljuset inte längre rör sig genom filtret, prismat av hennes lägre fjärde-dimensionella astralplan, kommer det in i tredje dimensionen, inte uppdelat i sju separata oktaver, utan som en ström av enhetligt, multidimensionellt ljus.

Detta flerdimensionella ljus går in i mänsklighetens hjärtan och sinnen för att befria dem från deras långa exil från sitt Multidimensionella JAG. När mänskligheten allt mer minns deras Multidimensionella JAG, kommer de också att delta i att hjälpa Gaia med Hennes planetära transmutation.

När människorna på Gaia som har kommit ihåg deras sanna multidimensionella jag, skapar portaler av ljus, kan det mörker som har samlats i Gaias aura transmuteras genom detta multidimensionella ljus som strömmar direkt från femte dimensionen.

Eftersom processen av att det högre ljuset rör sig genom det fjärde-dimensionella prismat börjar skifta, kommer den tredje- och fjärde-dimensionella Gaia bli EN.

Det finns därför inte längre detta filter som skiljer de olika frekvenser av ljus åt. Inom detta NU reser multidimensionellt ljus från den femte dimensionen och försöker dela sig med allt liv.

Slut på Del ETT

 

30 Slöjor av Illusion

SJUNDE SLÖJAN

”Illusionen av Kontinuitet”

”Lady Astrea, Lady Astrea.”

”Ja,” jag hör plötsligt en röst som väcker mig. ”Jag är här, kallar ni på mig?”

”Oh, ja,” svarar jag, ”Jag antar det. Jag visste inte att jag gjorde det, men jag är glad att ni svarade mig. Tror ni att jag mindes, och kallade på er för att hjälpa mig tillbaka?”

”Det kan vara så, min kära. Men kom, det är er tur för cirkeln.”

Återigen går jag in i den välbekanta cirkeln, och igen går Damerna mot mig för att hjälpa till att ta bort ytterligare en slöja, och som tidigare hör jag rösten av Lady Leto som säger, ”Kära, slöjan som lyfts i kväll är ”Illusionen av Beständighet.” På er Jordiska planet verkar allt vara konstant. Träden, husen, bergen och ängarna verkar alla vara konstanta, orubbliga former av fysisk struktur.

Men är detta verkligen en illusion, för beständighet står i relation till ert medvetandes beständighet. Allt som uppfattas av de fysiska sinnena är relativt medvetandetillståndet vid tidpunkten för perception. Vad som kan tyckas vara en klar, tom himmel i ett medvetandetillstånd kan i stället, i ett annat medvetandetillstånd, vara full av änglars och devors liv. Medvetandet hjälper också till att bestämma tidens gång.

”Medan man är i mänskligt medvetande är tiden konstant och måste upplevas på ett linjärt sätt. I det mänskliga medvetandet verkar fysisk struktur vara den mest konstanta eftersom tidsgränsen är ständigt närvarande för att stabilisera och maskera de ändringar som kan förekomma bortom rum och tid. Men i ”JAG ÄR”-medvetandet är tid inte längre en faktor som måste hanteras på ett linjärt sätt. I stället kan tid användas som en kompass för att styra ens medvetna erfarenhet och perception till det önskade fokuset av tid och rum.”

Nu tar Brodern slöjan och Hilarion talar, ”Kära, den enda sanna beständigheten är JAG ÄR-medvetande. All perception står i förhållande till ett medvetandetillstånd och för att kontrollera perceptionen måste man därför kunna styra sitt medvetande. Alla andra medvetandetillstånd utom JAG ÄR-medvetandet har en mänsklig komponent och har därför en inneboende svaghet. JAG ÄR-medvetandet är av det gudomliga och är därför perfekt.

”Så, i ert sökande efter beständighet i Jordelivet, sök i stället efter lämplig kunskap om er själv så att ni får behålla JAG ÄR-medvetande hela tiden. Alla de mänskliga problem som fungerar som ankare för att dra ner er upprepade gånger hotar detta höga medvetandetillstånd.

Först när ni kan lossna er från dessa mänskliga ankare kommer ni att kunna behålla JAG ÄR-medvetandet. Som ni har upplevt är detta verkligen en svår uppgift. Men de enda ankare som verkligen kan dra ner er är era egna problem. Därför, min kära, lär känna er själv och älska det ni lär er. Genom att göra detta kan ni gå över till beständigheten av ert eget högre dimensionella jag. ”

Den andra Brodern tar nu slöjan och Apollo talar, ”Solen är den mest konstanta fysiska strukturen i er galax. Naturligtvis, det är också i förhållande till ens medvetandefokus. Medan man är i det mänskliga medvetandet verkar Solen vara en brinnande eldboll, ouppnåelig och obeboelig av människan. Men i en högre verklighet är det ett stort tempel som sjuder av liv, både mänskligt och gudomligt. Naturligtvis kan en människa inte ta sin fysiska attiralj till detta tempel och inte heller kan han nå det under en livstid om han är bunden av en fysisk struktur.

”De som är bundna av tid och rum strävar efter att resa i himlen i deras konstanta fysiska strukturer och använda sina Jordbundna bränslekällor. De vet inte att när de befriar sig från illusionen om den fysiska världen, kan de transporteras varhelst deras sinnen kan föreställa sig. Sinnet, fritt från tron ​​på begränsning av den tredje dimensionen kan uppleva och resa genom hela universum med en hastighet snabbare än ljusets hastighet, eftersom sinnet färdas med tankens hastighet.

”Varje tanke är då ens personliga rymdskepp. Varje tanke kan tillåta er att resa, bli, uppleva och veta allt som är möjligt eller omöjligt. När ni arbetar igenom era fysiska ankare, lägg märke till vilka som drar kraftigt i ert fordon. Lär er att hitta de personliga övertygelser som binder denna stoppande dörr till ert medvetande. Frukta inte tidens gång i denna process, eftersom de få Jordestunder som ägnas åt denna strävan kan befria er för en evighet från all Jordisk tidstruktur.”

”Känn era ankare så att ni kan rulla in dem när ni vill vara fri, och låt dem sjunka när ni vill ha erfarenhet av beständighetens illusion.”

 

http://sananda.website/birthing-Nya-Jorden-part-1-via-suzanne-lie-december-12th/

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...