Arkturierna via Suzanne Lie, 27 oktober, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

”Hörsamma uppropet att Transmutera Gaia

från en Planetarisk till en Galaktisk Kultur”

27 oktober, 2017

Ni måste komma ihåg att ni INTE är ensamma och att ni ALDRIG har varit ensamma. Ni kom till denna jordfarkost för att befria Gaia från Sin långa process av att leva inom illusionen av att vara en tredje-dimensionell planet.

Därför måste ni befria er själva från er personliga illusion om att ni ”bara är en 3D-person”. Er process börjar genom att ni avancerar ert ”koncept av ert SJÄLV” från att vara en medlem av en ”Planetarisk kultur” till att bli en medlem av en ”Inter-dimensionell Planetarisk kultur”.

Ni har även haft många olika Hemma-världar, såsom:

Venus, Mars, Plejaderna, Tau Ceti, Andromeda, Arkturus, såväl som flera andra planeter, vilka ni kanske inte har något hum om i er nuvarande inkarnation.

Vanligen väljer ni varje inkarnation med ett ”tema, och/eller en tillägnan”, för att transmutera så många komponenter av ert SJÄLV som ni möjligen kan till en femte-dimensionell vibrationsfrekvens, till varseblivningar och bidrag. Javisst, ni alla valde ett bidrag som ni bestämde er för att bidra med till Gaia, inom var och en av era inkarnationer.

Tidvis förmådde ni hålla dessa ”löften om bidrag”, men ibland kunde ni INTE hålla ert löfte. I själva verket glömde ni i vissa inkarnationer totalt era samtliga tidigare inkarnationer, och ni glömde till och med att ni hade haft flera inkarnationer – samt att ni kommer att ha många fler!

Av någon anledning ville många mänskliga ledare tala om för människorna att de från början var ”fördärvade” och att de skulle få ”arbeta hårt för att bli förlåtna”, eller att de INTE ”skulle komma in i Himlen”. Himlen var ofta känd som ett ställe där Änglar flyger omkring och spelar på harpa.

I verkligheten är Himlen precis som alla andra verklighetsfrekvenser. Men den verklighet som är känd som ”Himlen”, är en verklighetsfrekvens som genljuder till den femte dimensionen och bortom. I och med att alltfler människor, djur, växter och andra medlemmar av Gaias Jord, höjer sin resonansfrekvens till den femte dimensionen, så höjer hela planeten också Sin resonans.

Gaia som är den varelse som även är känd som Jorden, har varit väldigt tålmodig med sina Människor, vilka var ägnade att vara de högst utvecklade av Hennes alla arter. Men vissa ”människor”, eller de som är förklädda som människor, har varit de mest destruktiva av Gaias samtliga invånare.

Gaia höjer som bäst sin resonansfrekvens, eftersom Hon är redo att påbörja sin process av den Planetariska Uppstigningen. Denna process kommer att bli mycket svår för de många mänskliga invånare som har levt sina liv baserat på Service för Självet, snarare än Service för Andra.

Dessa ”tätare varelser” blir troligtvis skrämda av Jordens förändringar, vilka fortsätter äga rum när varenda komponent inom Gaias riken för jord, luft, vatten, växter, djur och människor, accelererar sin inneboende resonansfrekvens till allt högre frekvenser av kärnresonans.

Dessa högre frekvenser av kärnresonans kommer till en början att påverka de mer utvecklade människorna, växterna, djuren och aspekterna i Gaias kropp, genom att låta sig själva fullständigt vakna upp till sitt sanna, Multi-dimensionella SJÄLV.

Vi är glada över att få se att till och med de människor som alltid har varit täta och statiska, börjar bli mindre täta och alltmer rörliga. I själva verket håller alltfler komponenter inom Gaias tredje-dimensionella verklighet på att omstrukturera sig själva för att kunna genljuda till allt högre frekvenser.

Denna ”omstrukturering” i Gaias form, ner till baslinjens varelser, vilka är elementalerna, förorsakar en stor olägenhet för de människor som alltid har levt via ”makt över andra”. Den rädsla som ständigt har drivit deras liv har utvidgats, i och med att deras beteende i allt högre grad fortsätter att bli planlöst och irrande.

Å andra sidan leder den inneboende övergång som de uppvaknade, samt de som står i färd med att vakna upp, får uppleva, till att deras medvetande kan varsebli och uppleva allt högre frekvenser av verkligheten. Naturligtvis kan dessa högre verklighetsfrekvenser inte ”ses” på samma sätt som fysiska personer förmår varsebli sin fysiska verklighet.

I och med att en fysisk människas medvetande börjar expandera till den högre fjärde och femte dimensionen, avslöjar deras inneboende ”fantasi” viktig information om att dessa ”Gaias blivande ledare” vet att de måste dela med sig till andra.

Såsom med alla större övergångar, om man är medveten om och förberedd på en förändring, så kan man lättare släppa sitt ”motstånd mot förändringen”. Att motsätta sig en förändring är vanligt för hela mänskligheten.

I och med att mänskligheten allt lättare och naturligt kan öppna sitt medvetande för att omfamna upphetsningen och äventyret av att vara en medlem av ett Galaktiskt Samhälle, så kommer processen med den planetariska transmutationen att flöda allt snabbare och friare.

Lyckligtvis börjar också alltfler ”människor” att omfamna processen att öppna sitt medvetande till det faktum att ÄVEN de är ”galaktiska varelser” som tog sig en tredje-dimensionell kropp på Gaia för att hjälpa Henne när Hon rör sig djupare, och högre in i Sin process av den Planetariska Transmutationen.

Eftersom mänskliga jordfarkoster är konstruerade av samma element av jord, luft, eld, vatten och eter som Gaias kropp, så kan människor ställa sig i linje med en kollektiv process av planetarisk evolution genom att låta sin kärna, sitt elementala själv, också utvidga sig till en högre-dimensionell resonans.

Både Gaia och Hennes SAMTLIGA invånare, förbereder sig för ”Den Stora Övergången” till följande oktav av resonans/verklighet. Inom Gaias förflutna, närhelst en människa började genljuda till sin femte-dimensionella resonans, försvann man ur synfältet hos alla vilkas medvetande fortfarande genljöd till de tredje/fjärde dimensionerna.

I själva verket har det förekommit specifika platser som också förefaller ”försvinna” för varseblivningen hos de tredje-dimensionella människorna. Men dessa platser och människor fanns fortfarande här, men deras resonans befinner sig bortom de flesta människors varseblivningsförmåga.

Även nu finns det fortfarande många människor som inte kan varsebli de femte-dimensionella varelser som alltid har väglett dem. Lyckligtvis är det så att när de expanderar sitt medvetande till den femte dimensionens resonans, så kan de också expandera sina varseblivningar till den femte-dimensionella verklighetsresonansen.

I själva verket så har alltfler av er haft denna upplevelse, men ni trodde att det ”bara var er fantasi”, eller ”bara en dröm”. Vi säger till er alla inom detta NU att ”fantasi”, såväl som era ”högre-dimensionella drömmar” är VERKLIGA, femte-dimensionella upplevelser.

Men precis såsom ni varseblir era fjärde-dimensionella ”drömmar och/eller kreativa värld” på ett annorlunda sätt än ni varseblir er alldagliga värld varje dag, så varseblir ni även den femte-dimensionella verkligheten på ett mycket annorlunda sätt.

Precis såsom ni INTE uppfattar er fjärde-dimensionella fantasi och drömvärld på samma sätt som ni uppfattar er tredje-dimensionella verklighet, så kommer ni INTE uppfatta den femte dimensionen på samma sätt som ni uppfattar de tredje- och fjärde-dimensionella verkligheterna.

Javisst, alla de ”olika dimensionerna” har olika livsformer som existerar inom varje dimensionell verklighet. Det finns många högre-dimensionella verkligheter som är fyllda med livsformer som är obekanta för era tredje-dimensionella perspektiv.

Lyckligtvis är det så att när ni ”mediterar” eller drömmer en speciell ”dröm”, så kan er jordiska kropp uppleva ett ögonblick av kalibrering till de femte-dimensionella verkligheter dit Gaia och Hennes invånare är på väg att återvända. Vi önskar att vi kunde säga att Gaias samtliga invånare kommer att återgå till den femte dimensionen, men Gaia är en planet av ”energi ut – energi tillbaka”.

Med andra ord, de energifält som mänskligheten ger ut till ”livets flöde” av den tredje-/fjärde-dimensionella Jorden, kommer att återvända till dem som sände ut dem. För att det tredje-dimensionella ”livsflödet” styrs av TID och RUM, så kommer ni ofta att behöva befinna er på en viss plats vid en viss tid för att fullständigt förmå harmonisera ert Personliga Medvetande med det Planetariska medvetandet på denna givna plats.

De olika organen i er fysiska kropp befinner sig inom olika områden i er kropp, de behöver olika slags mat och personlig omvårdnad och de existerar i ett spektrum från ”ett friskt organ” till ett ”skadat eller osunt organ”.

På samma sätt som ni skulle lägga specifik uppmärksamhet vid någon del i er fysiska kropp som är skadad, eller osund, så lägger ni alla specifik uppmärksamhet till någon del i Gaias kropp som förefaller vara skadad, angripen, osund och/eller i behov av specifik uppmärksamhet.

Vad vi Arkturier, såväl som hela er Galaktiska Familj, önskar påminna er om, är att VAR OCH EN AV ER valde att ta er en fysisk farkost inom detta NU. Såsom ni mycket väl är medvetna om, så älskar vissa människor Gaia och Hennes SAMTLIGA invånare.

Å andra sidan så uppfattar vissa människor INTE Gaia som en levande varelse, utan som ett stycke mark som de kan ”tjäna pengar på”, eller ”göra vad de vill med”. Dessa ”människor”, som vanligtvis inte är riktiga människor, utan Illuminater/Mörka, bryr sig enbart om sin egen personliga, finansiella eller officiella vinning.

Vi beklagar att dessa varelser tidvis förmår överta en situation inom vilken de har förmågan att fullständigt utöva sitt inneboende behov av att ha ”makt över”. Men det finns fortfarande mänskliga lärdomar där vissa människor måste lära sig utav sina egna misstag eller på grund av sin personliga brist på inre vägledning. Dessa människor är de som INTE kommer att vara redo att transmutera sitt medvetande och sin fysiska kropp till den femte dimensionens resonans.

Lyckligtvis är det så att eftersom tiden är en tredje dimensionens illusion, så om de bara kunde utvidga sitt medvetande till den fjärde dimensionen, så kan de flytta sitt medvetande till de fjärde-dimensionella ”skiftande tidsvågor” som åtminstone låter dem få besöka verkligheter inom de högre dimensionerna.

Dessa ”skiftande tidsvågor” når högre och högre dimensioner av ”tid/rum”, i och med att Gaia alltmer rör sig till Sin ursprungliga femte-dimensionella resonans. Gaia var alltid menad att vara en femte-dimensionell planet, men de Mörka attackerade Henne för att de visste att hon var den ”Uppstigningsplanet” om vilken profetior hade uttalats.

Denna Uppstigningsplanet, även känd som Jorden eller Gaia, var en gång en underbar värld med myriader slags personer, platser, situationer och saker. Men eftersom Gaia var ”DEN som skulle uppstiga”, försökte Illuminaterna – vilka inte kunde uppstiga, för de valde att leva ”Vägen av Makt Över”, snarare än ”Vägen av Makt Inombords” – ta över Gaia.

Olyckligtvis blev invasionen av Jorden rätt framgångsrik och varade alltför länge. Lyckligtvis förekom det underbara tidsåldrar under vilka ”Makt inom”-människorna förmådde skapa starka ”Topp-Samhällen”, där människorna levde inom Villkorslös Kärlek och Service för Andra.

Vi Arkturier, såväl som de andra ur ”den Villkorslösa Kärlekens Beskyddare”, ”Makt Inombords” och ”Service till Andra”, skapade otroliga Topp-Samhällen. Medlemmarna i dessa ”Topp-Samhällen”, såsom Lemurien, Atlantis, tidiga Grekland och tidiga Rom, älskade sin planet Gaia och behandlade Henne som sin Moder.

Så var det tills ”de mörka” tog över. På grund av att Gaia valde att vara en ”planet-av-fri-vilja”, kunde hennes människor välja att leva via ”makt över andra”. Det var under dessa tider som en hel del skada åsamkades samtliga Gaias livsformer. Men detta mörker tjänade också som en läromästare, på ett sätt som var tvärtemot det sätt där Ljuset är en lärare.

Ljuset lär mänskligheten allt som är kärleksfullt, vänligt, osjälviskt och förberett för att bli transmuterat till högre frekvenser av verkligheten. Å andra sidan så lärde mörkret ut rädsla, ilska, själviskhet, girighet, vilket alltid förorsakade större skador på Gaias planetariska kropp.

När människorna äntligen lärde sig mörkrets hårda lärdomar, återtog många av dem sitt samhälle till ett ”Samhälle Baserat på Ljus”. Sedan kom ytterligare ett samhälle med Topp-upplevelser. Mörkret och Ljuset turades om att styra planeten om och om igen. Mörkret förstörde och Ljuset återuppbyggde och utvidgade det som hade blivit förstört.

Det betyder att så mycket som möjligt återvände till Ljuset. Olyckligtvis finns det många av Gaias områden som endast kommer att kunna återuppbyggas när Gaia återgår till Sin sanna Multi-dimensionella Planet och kan erbjuda utsikten av ett femte-dimensionellt samhälle, när väl människorna kan balansera sitt medvetande inom de högre dimensionerna och väljer att leva via Villkorslös Kärlek.

Men kära Gaia är nu trött. Hon har fått nog av förändringarnas cykler från ljus till mörker, och sedan från mörker tillbaka till ljus. Gaia har varit en ”utbildningsplanet” tillräckligt länge. Hon har i hög grad njutit av Ljuset, precis som människorna gjorde, men Mörkret lämnade alltför många ärr på Hennes Planetariska Kropp, av vilka många inte har blivit healade.

Lyckligtvis, äntligen, så är alltfler människor tillräckligt utvecklade för att kunna inse att de är Multi-dimensionella Varelser. Därför kan de färdas uppåt längs frekvensbanan av Ljus till de högre dimensionerna inom Gaias Multi-dimensionella SJÄLV för att besöka Gaias högre-dimensionella verklighetsuttryck.

Dessa högre-dimensionella representanter för Gaia är storslagna läromästare och är glada över att få vidarebefordra sin storslagna visdom till alla som förmår upprätthålla ett femte-dimensionellt medvetandetillstånd tillräckligt länge för att kunna ta emot och förstå dessa högre meddelanden.

När väl de som håller på att Uppstiga har tagit emot, dokumenterat och förstått dessa högre budskap, blir de ombedda att dela informationen vidare med andra människor som är redo att hjälpa Gaia med Sin planetariska uppstigning.

Dessa varelser har tagit informationen ner till människorna, med avsikten att väcka upp dem. Olyckligtvis var mörkret alltför ofta så starkt att det med lätthet förmådde släcka ljuset, så att mörkrets tidsåldrar ofta var längre än Ljusets tidsåldrar.

Därför beslöt många medlemmar att de skulle kunna hitta LJUSET inuti sig själva. De behövde inte bli martyrer för att ta in nästa övergång från mörkret till ljus, eftersom de kunde vara villkorslöst kärleksfulla lärare, författare, konstnärer och ledare.

Med andra ord, råder en ny era av ”Makt Inombords”- människor som har tillbringat flera inkarnationer på femte-dimensionella Rymdskepp och inom Hemmavärldar, såväl som inom flera inkarnationer på kära Gaias Jord för att lära sig och undervisa i vad som behövdes för att på bästa sätt förbereda Gaia samt så många av Hennes varelser som möjligt, för den PLANETARISKA UPPSTIGNINGEN.

Vad innebär den Planetariska Uppstigningen och hur kan vi hjälpa till för att skapa den?

Detta är en fråga som var och en av Gaias medlemmar enligt ”Service för Andra” och vilka är i färd med att stiga upp, måste finna inombords, inom sina egna högre frekvenser i sitt eget Multidimensionella SJÄLV! Ifall dessa Uppvaknade, som tjänar i egenskap av människor på Gaia i detta NU av transmutation till en femte-dimensionell verklighet, NU är redo att ACCEPTERA GAIAS KALLELSE.

Vilken är denna kallelse? Vad innebär ”Gaias Kallelse”? Det är för att alltfler tappra, transmuterande människor utvidgar sitt medvetande från ett Personligt Medvetande till ett Gruppmedvetande, till ett Planetariskt Medvetande, som Gaia kommer att kunna:

Transmutera deras verklighet från en Planetarisk Kultur till en Galaktisk Kultur.

Vi Arkturier kommer inom kort att återkomma för att berätta mer för er om Planetariska och Galaktiska Kulturer.

Välsignelser från oss Arkturier, såväl som från er HELA Stjärnfamilj.

 

The Arcturians via Sue Lie, October 27th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...