Arkturierna via Suzanne Lie, 23 juni

Suzanne Lie: Arkturierna

Minns det som ni alltid har vetat.

23 juni, 2015

Mellan er tredjedimensionella verklighet och er Multidimensionella verklighet finns en portal. Ni håller alltmer på att förena er 3D Jordiska kropp med er Multidimensionella Ljuskropp.

I och med varje högre tanke och kärleksfull känsla utvidgar sig den portalen till att omfatta bägge och alla era versioner av era nuvarande uttryck av ert Jag såväl som de alltmer ökande dimensionerna av ert Multidimensionella JAG.

Det finns mentala enzymer inom er tallkottskörtel som är ”geo-kodade transmittorer” och som talar om för er var ni befinner er i tid/rum och/eller i de högre dimensionernas Här/Nu. Dessa transmittorer tar emot och projicerar alla tankar av den femte dimensionen och bortom den, genom er tallkottskörtel och in i er hypofys, för att sända dem ut till alla områden i er kropp via ert endokrina system.

Men dessa meddelanden sänds inte ut förrän er hjärna bestämmer ifall NI tror på att denna varseblivning/uppfattning är ”verklig”. Ljuskvoten i er hjärna kommer att åtskilja verkliginte verklig. Kvoten av Ljus i er hjärna bestäms av det stadium av medvetande som ni har.

Om ni har ett medvetande i ett högredimensionellt stadium kommer ni att uppfatta Ljus, Auror, Änglar, Galakter, Mirakel, Frid och Hopp som verkliga. Ni kommer också att uppfatta mörker och illusion som ICKE verkliga. Om ni befinner er i ett lägre stadium av medvetande blir illusioner, dåliga nyheter och de myriader mörka formerna verkliga, medan Ljus, Uppstigning och Transcendens inte blir verkliga.

När ert trossystem avgör att en stimulus är verklig, blir den mottagen av er tallkottskörtel, skickad till er hypofys och sedan distribuerad genom er kropp via ert endokrina system. Å andra sidan, om ert trossystem avgör att denna stimulus inte är verklig, så kommer den att gå till er mentala dators ”skräpkorg” som ”skräppost.” Avvägningen om verklig eller inte verklig avgörs av ”Ljuskvoten” inom er hjärna.

När ni medvetet uppfattar och accepterar intryck av högre frekvens; upplevelser, kommunikationer osv, skapar ni en högre Ljuskvot i er hjärna för ni har avgjort att upplevelser av en högre frekvens är VERKLIGA.

När ni en gång har släppt in den högre Ljuskvoten i er hjärna genom att upprätthålla ett högre tillstånd av medvetande, sammanslås er hypofys av det sjätte chakrat och tallkottskörteln av det sjunde chakrat för att öppna upp ert Tredje Öga.

Sammanslagningen av er tallkottskörtel och er hypofys öppnar Tredje Ögat. Hypofysen är ungefär lika stor som en ärta och finns bakom mitten av pannan, mellan ögonen. Därför kallas ofta det sjätte chakrat för Pannchakrat.

Hypofysen är känd som ”Mästarkörteln” för den verkar som en huvudkontrollcentral, som sänder ut meddelanden till alla de andra körtlarna från sina två lober, som är den bakre loben och den främre loben. Hypofysen påverkar den rätta tillväxten i körtlarna och organen och reglerar könsutvecklingen. Hypofysen kallas ”sinnets boning”, med bakloben som reglerar de känslomässiga tankarna som poesi och musik och den främre loben som reglerar konkreta tankar och intellektuella koncept.

Å andra sidan, är tallkottskörteln känd som ”boningen för upplysning, intuition och kosmiskt medvetande.” Tallkottskörteln liknar intuition, medan hypofysen liknar förnuft.

Tallkottskörteln är formad som en kotte och finns i mitten av hjärnan bakom och strax ovanför hypofysen. Tallkottskörteln innehåller pigment liknande det som finns i ögat och är förbunden med optiska talamus; därför kontrollerar den påverkan av Ljuset på er kropp.

Tallkottskörteln befinner sig i den bakre delen av den tredje hjärnventrikeln och hypofysen finns i taket av den tredje ventrikeln. Det är sammansmältningen av essenserna i dessa två körtlar i den tredje ventrikeln i er hjärna som öppnar ert Tredje Öga. Tallkottskörteln verkar på två sätt för att inhibera hypofysens funktion.

För det första så är hypofysen ansvarig för att aktivera adolescensen och sexualitetens debut och tallkottskörteln kontrollerar hypofysen för att förhindra ett för tidigt sexuellt uppvaknande.

För det andra, så anses den mänskliga tanken vara ett resultat av en tillfälligt avbruten handling och tallkottskörteln förhindrar att tankar omedelbart mynnar ut i ageranden. Detta förhindrande får er att blicka inåt och på ett djupare plan fundera över era ageranden och reaktioner. Detta inåtblickande är viktigt för självinsikt eftersom den förflyttar vår uppmärksamhet från den yttre världen till den inre.

När den yttre världen försvinner, dras er cirkel av medvetande samman för er främsta uppmärksamhet är fokuserad på ert inre Jag. Det är den inre uppmärksamheten som magnetiserar ”andligt Ljus” till tallkottskörteln. Hjärnans tredje ventrikel är en smal öppning som finns vid basen av hjärnhalvorna och åtskiljer de två talamusområdena. Dessa talamusområden är hjärnans ”lagerlokal” för alla era sensoriska intryck.

När hypofysen och tallkottskörteln är fullt utvecklade och stimuleras genom meditation i de sjätte och sjunde chakrana, sammanslås deras vibrationer och aktiverar Tredje Ögat. När Tredje Ögat väl är öppet, får ni en personlig tillgång till högre medvetande. Det öppnade Tredje Ögat kallas ”Själens Öga”.

Tallkottskörteln är ofta sovande för ert tredjedimensionella Jag fokuserar vanligen på den yttre, upplevda världen, snarare än de högre sfärerna. Genom övningar såsom meditation och yoga, kan ni minnas hur ni skall låta det Kosmiska Ljuset komma ner i er individuella kropp genom den optiska talamus -nervförbindelsen i kronchakrat.

Den mänskliga hjärnan har en grundläggande likhet med ett mänskligt, androgynt embryo. Hypofysen är laddad med positiv, maskulin laddning, och tallkottskörteln håller en negativ, feminin laddning.

När de maskulina och de feminina energierna möts i hjärnan kallas det för det Mystiska Äktenskapet. Detta Mystiska Äktenskap initierar uppkomsten av ert Multidimensionella medvetande och er medvetna förflyttning till den femte dimensionen och bortom den.

Det Mystiska Äktenskapet inträffar när Kundalinikraften vaknar och stiger upp längs er ryggrad. Kundalini är den högsta oändliga energin, hoprullad i spiralform och dynamisk, vid roten av er mänskliga ryggrad.

Med Kundalinikraften skapas kontakt mellan den oändliga Gudomliga kreativa energin och den ändliga, fysiska sexuella energin. För att uppnå er högsta andliga potential medan ni är inkarnerade i en fysisk form, måste den stora massan av Kundalinienergi, som är inlåst i rotchakrat, släppas fri att förflytta sig upp till ert kronchakra.

Den stigande Kundalinin drar sitt starka energifält upp från Moder Jord, genom nervkanalerna i centrum av er ryggmärgskanal och in i medulla oblongata, genom hjärnbryggan (pons) i er hjärna och sedan till hypofysen bakom era ögon. Under tiden har tallkottskörteln också fått ta emot detta Kundalini -Ljus från de högre dimensionerna.

Rotchakrat, vid basen av er ryggrad, representerar er förbindelse med den feminina Gudinne -energin som är manifesterad i planeten Jordens kropp. Kronchakrat, ovanpå ert huvud, representerar den maskulina Gudsenergin som existerar som en ren potential i de icke-fysiska dimensionerna.

Kundalini -energi strålar ut från prana, livskraften, inom Jorden från Solen. Kundalini är i världens Östra delar känd som Gudinnan Shakti. När Gudinnan Shakti väcks upp, sveper Hon oss upp i Sin enorma passion för att återförenas med Sin Lord Shiva i kronchakrat. Detta Mystiska Äktenskap symboliserar sammankopplingen av de maskulina och de feminina energierna inom era kroppar och ert Multidimensionella medvetandes uppvaknande.

I Västvärlden symboliseras Kundalini av den medicinska symbolen Caduceus, staven med två ormar som i spiraler ringlat sig runt den. Överst finns två vingar, som är bilder av Merkurius eller Hermes, som är Gudarnas Budbärare.

Caduceus är symbolen för healing, hälsa och transformation. Staven i mitten symboliserar ryggmärgskanalen. I Yogafilosofin kallas mittsträngen Sushumna och den representerar den jordande, neutrala strängen av de tre delarna i den stigande Kundalini.

Den vänstra strängen är Ida, som representerar den feminina sidan. Den är negativt laddad, den slutar vid den vänstra näsborren och den har egenskaper som kyla och är besläktad med Månen. Den högra sidan kallas Pingala, som representerar den maskulina sidan. Den är positivt laddad, slutar vid den högra näsborren och har egenskaper av hetta som är besläktad med Solen.

Ida och Pingala representerar de maskulina och de feminina energierna, vilka ni alla bär oavsett av vilket kön ni tillhör. Kundalini har två aspekter; en aspekt uppfattas ofta som den yttre, kosmiska energin i den andliga livskraften. I Kina är denna kraft känd som Chi, i Japan är den känd som Ki, i Indien är den känd som Prana och i Västvärlden som den Helige Anden.

Ni alla har Kundalini –energi flödande genom era kroppar, annars skulle ni inte kunna leva, för den är i sanning vår ”livskraft”. Kundalini är den energi som genomsyrar och innerverar världen som ni uppfattar den.

Ert Tredje Ögas Tempel befinner sig i den Heliga Triangeln i den tredje hjärnventrikeln. När ert Tredje Öga har öppnats kommer ni inte längre att vara begränsade till illusionerna i de tredje och fjärde dimensionerna, för ni kommer att se, känna och uppleva det Högre Ljuset av Universell Energi när den ”Flödar” igenom allt liv.

Denna upplevelse skulle kunna bli rätt överväldigande och det kan ta lite ”tid” innan ni lär er hur ni skall ”stänga av” Flödet för att kunna ta del i era alldagliga sysslor eller ”få igång” Flödet av Vetande, Förnyelse och Villkorslös Kärlek.

Var tålmodiga med er själva. Ni har vant er vid de strukturer som illusionerna har försett er med. I och med att ert Tredje Öga öppnas, kommer Flödet av det Multidimensionella Ljuset att förse er med en struktur av en högre dimension.

När ni jämför dessa olika strukturer av verklighet, kommer ni att inse att illusionens struktur är statisk och orubblig. Omvänt, är strukturen i det Högre Ljuset av Universell Energi dynamisk och ständigt varierande.

Med det Högre Ljuset som flödar genom ert liv, blir verkligheten en serie av ”Fönster av Möjligheter” som visar sig som val. Ni kan välja JA eller ni kan välja NEJ. Dessa val gör ni med er uppmärksamhet.

När ni ignorerar ett Fönster väljer ni NEJ och när ni uppmärksammar Fönstret väljer ni JA. När ert Tredje Öga väl har öppnats, måste ni därför vara vaksamma på vad ni fäster er uppmärksamhet vid. Fönstret som ni uppmärksammar, eller ignorerar, kommer att bli den verklighet som ni antingen stiger in i eller förnekar.

NUET gäller för er alla, att utvidga er medvetna uppmärksamhet på er högsta potential av ert JAG. Vi blir NU kallade till aktiv tjänst för att assistera Gaia i Hennes förändringsprocess. Därför måste ni först börja, fortsätta och/eller påskynda er egen process. Ni kommer att finna den process som bäst tjänar er inom ert eget Jag. Denna process måste faktiskt börja med ert Jag, för hur kan ni dela med er vad ni inte äger? Hursomhelst, så har ni ALLA den inre upplysning som vi har talat om.

Även om ni är sjuka, eller trötta, eller vilsna eller till och med fångade i mörkret, är NI fyllda med inre Ljus. Därför är det NU ni skall öppna ert Tredje Öga så att ni ska kunna se Sanningen som genljuder precis bortom lögnernas skuggor.

Med ert öppnade Tredje Öga kan ni se ert verkliga JAG i spegeln i stället för den mänskliga form som ni ser att ni bär. Vi påminner er om att titta i er spegel för att se på ert ansikte, se er sedan i ögonen, sedan in i era pupiller.

När ni ser in i era egna ögon, ta en ärlig diskussion med ert eget Jag. Se sedan in i era pupiller för att föreställa er (en femtedimensionell tanke) och se glansen av ert eget inre Ljus när det strålar ut från era ögon.

Sedan, precis ovanför era ögon, se in i ert Tredje Öga i mitten av pannan. Kan ni TRO på att ni har öppnat ert Tredje Öga? Kan ni släppa taget om ert egos förväntningar och dömande för att ta emot de lugna insikterna från ert Multidimensionella JAG?

JA, ja ni kan. JA ni är ert eget JAG. Ni är faktiskt HÄR NU med er Galaktiska Familj som ser genom ögonen i spegeln för att påminna er om att

VI ÄR HÄR NU!

Vi är inuti er. Vi är NI.

Vi kommer till er för att påminna er om att MINNAS vad ni redan vet, vilket är:

”NU är det dags för er att bli ert Multidimesionella JAG,

Inte enbart i era meditationer, utan i ert dagliga liv.                                                                                               Välsignelser till er alla.”

Arkturierna och er Galaktiska Familj

Arkturierna – Minns Det Som Ni Alltid Har Vetat.

Kanaliserad av Suzanne Lie. 21 juni, 2015

http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...