Arkturierna via Suzanne Lie, 3 juni

Arkturierna

3 juni, 2015

Kanal: Suzanne Lie

En Introduktion till hur vi blir ETT    Människorna och Planeten

Allt handlar om uppmärksamhet och avsikt. I de högre dimensionerna styr uppmärksamheten era avsikter och de ljuder lika högt som era röster hörs i den tredje dimensionen. I verkligheten ljuder de högre för att de skapar kraftfulla tankeformer som känns som vinden mot era ansikten, regn på era huvuden, doften av något som ni minns, solen på era pannor eller den kyliga föraningen av en annalkande storm.

När ni fäster er uppmärksamhet på någonting allierar ni er med det, eftersom det inte finns någon separation, eftersom ni är bekanta med det i den tredje eller till och med i den fjärde dimensionen. Därför går det till så, att då ni fäster er uppmärksamhet på något, styr den era avsikter, era val, till att förena sig med och uppleva det som ni kallar verklighet.

Vi säger ”verklighet” eftersom det inte finns några gränser runtom människor, platser eller saker. Men det finns en aura runt allting i den femte dimensionen och bortom den. Den femte dimensionen är troligen den första dimension som ni kommer att återvända till för att få uppleva det liv som ni samtidigt lever där.

Låt oss förklara ovanstående påstående. Ni, medlemmarna i ”bortalaget”, placerade er på två ställen samtidigt in i er nuvarande jordiska farkost. Därför har ni en pågående verklighet i en bestämd verklighet i den femte dimensionen, där ni valde att ta er en form på Gaia för att hjälpa till med den planetariska uppstigningen.

Om ni återvänder till den bestämda plats i verkligheten i den femte dimensionen, där ni anmälde er som frivilliga att placera er på två ställen samtidigt i ett jordiskt fordon, till den plats som troligen är ett av Rymdskeppen eller Moderskeppen, kommer ni först att distraheras av er naturliga förmåga att uppfatta allas auror. De flesta av varelserna på Skeppen är av den femte dimensionen eller ännu högre, så de bär en klar gyllene aura.

Slutligen kommer det att bli naturligt att se aurorna, vilka också är ett sätt att kommunicera. Med andra ord kan ni kommunicera via ett Ljus Språk genom att tala aura till aura och/eller så kan ni ta hjälp av en röst.

På grund av att det finns många besökare som kommer från Jorden, övar medlemmarna på Skeppen att använda sina röster regelbundet. Ofta sänder de Ljus Språket som ett sätt att lära ut detta språk till besökarna.

Dessa Skepp, och speciellt era besök på Skeppen, är ett sätt på vilket ni kan befinna er mitt-emellan er vanliga tredje dimensions resonans och ert femte dimensionella själv. Detta ”mitt-emellan” är INTE den fjärde dimensionella drömvärlden utan mer av en ”Tröskel till den femte dimensionen”.

NU stiger ni in i detta mitt-emellan. Detta mitt-emellan är mycket likt öknen mitt-emellan bergskedjorna, de vida vattnen mitt-emellan hamnarna. Medan ni befinner er Mitt-Emellan måste ni SLÄPPA TAGET om att försöka kontrollera vart ni är på väg.

Men ni är inte på väg vartsomhelst, eller närsomhelst, för ni håller på att lämna den kända världen av tid för att resa in i den okända världen av NU. Därför gör ni ingen fysisk, emotionell eller mental resa.

Denna resa är obeskrivbar för er 3D –hjärna. Det är en resa där ert medvetande genomgår en övergång. Denna medvetandeövergång kan inte beskrivas via något tredje dimensionellt språk. Den kan endast beskrivas via Ljus språkets bildframställning.

Därför använder vi bilden av ett barn som tar sig över en klätterställning (”Monkey Bars”). Klätterställningen  är mycket som en stege som hålls horisontellt ovanför markytan mellan två vertikala stegar. Barnet måste klättra på den vertikala stegen till det översta steget och sedan sträcka sig för att ta tag i den horisontella stegen med ena handen medan han också håller i sig i den vertikala stegen.

Sedan måste han ”släppa” den vertikala stegen och svinga ena armen framåt för att grabba tag i nästa steg på den horisontella stegen. Vid det laget hänger han från den vertikala stegen likt en apa som hänger från ett träd. Därför används namnet ”monkey bars”.

Men med er resa mitt-emellan den tredje dimensionella tiden och rymden och in till NUET i den femte dimensionen och bortom den, finns det INGEN sekvens av fysiska stegpinnar att hålla sig fast vid där ni skall ta er igenom.

Ni lämnar det som är bekant i ert 3D -tänkande och rör er (medan ni hålls stilla) in i verkligheter som styrs av operativsystem som ni aldrig har upplevt medan ni har befunnit er i en fysisk form. Vi kan också säga att ni kommer att göra denna tidlösa resa till det som är HÄR i NUET, utan några som helst kartor. Det finns ingen GPS som kan leda er, ingen (förutom ert Multidimensionella SJÄLV) som har rest i förväg för att ”sondera terrängen”. NI flyter in i det okända med enbart villkorslös kärlek som er kompass.

Denna resa, som ni NU gör, har inte någon känd destination för ni reser inte till en annan plats. I stället flyttar ni till en högre verklighetsdimension.

Mycket likt fåglar som reser över den vidsträckta himlen och valar som färdas över den vida oceanen, kommer ni att färdas genom de många dimensionerna. Men era föräldrar eller fågelflocken eller valstimmet är inte med er för att lära er hur ni skall navigera på er färd. Därtill använder valar sonar ekolokalisering, medan fåglar har hjälp av pyttesmå bitar av en magnetisk metall som heter magnetit som gör det möjligt för dem att använda jordens magnetfält som en flyttguide.

Men er resa är bortom tredimensionella ljud eller magnetiska fält. I verkligheten är er jordiska farkost mycket som de startraketer som används för att skicka upp rymdfarkoster förbi motståndet i jordens atmosfär.

Precis som en startraket ramlar av när rymdfarkosten har passerat motståndet, så kommer er tredje dimensionella jordiska farkost att ramla av och er femte dimensionella Ljuskropp kommer att fortsätta er färd. Men er jordiska farkost kommer inte att skadas när ni spricker ut i Ljuskroppen.

Er jordiska farkost kommer att förvaras inuti er Ljuskropp, precis som er Ljuskropp förvaras inuti er fysiska kropp. Er Ljuskropp förvaras inom Kundalinikraften, som förvaras inom er ryggmärgskanal. På samma sätt kommer er fysiska kropp att förvaras inom kärnan av er Ljuskropp.

Var goda och kom ihåg att ni från födseln är en multidimensionell varelse som har en kropp som är mycket lik ett hölje av medvetande, som alltid är en beståndsdel av ert Multidimensionella SJÄLV, om ni så är medvetna om detta faktum eller inte.

Olyckligtvis har mänskligheten blivit lärd att leta utanför efter den information som de behöver. Därför vet man inte att alla frågor kan få svar och sökande kan uppfyllas inom energiförpackningen i ens egen fysiska jordfarkost.

Resan som vi talar om är en resa som sker INOM er jordiska farkost, INOM ert medvetande. Det är ert tillstånd av medvetande som driver den GPS som visar vart ni är på väg.

Men, när ni går bortom illusionen om tiden, måste ni släppa allt fasthållande vid ”startraketen” i ert tredje/fjärde dimensionella SJÄLV och tillåta er femte dimensionella Ljuskropp att gripa tag i rodret.

Hur KÄNNS det att tillåta er Ljuskropp att vägleda er genom de trånga passagerna inom Mitt-Emellan? De ”trånga passagerna” representerar känslan som er kropp känner när ni behöver tränga er igenom två platser.

Er kropp upplever sannolikt något av den känslan nu för polariteterna i 3D –verkligheten håller på att få kontakt med varandra. Inom kärnan av den förbindelsen finns det ”Mitt-Emellan” som vi talar om. Detta Mitt-Emellan börjar bli allt trängre, allteftersom all verklighet börjar genljuda med NUET.

Inom ert NU, börjar ert medvetande att utvidga sig bortom den tredje dimensionens begränsningar och illusioner. Därför uppfattar ni er 3D –verklighet ur ett högre perspektiv. Sålunda verkar era dramer, plikter, sysslor och arbete i er fysiska värld mödosamma och tråkiga.

Samtidigt känner ni en stark längtan att vara kreativa, att hitta ny information, att utforska vad som pågår med er och att värma er i en ny känsla som ni aldrig förr har känt. Men precis så  som ni inte skulle kunna stanna kvar i vatten som är för ”hett” alltför länge, så kan ni inte stanna i dessa högre frekvenser alltför länge.

Det är inte det att ni inte vill stanna kvar i den frekvensen. Det är snarare att ni inte ”kan” stanna kvar i frekvensen. Ert 3D –liv behöver er. Ni har ansvarsområden, plikter och sysslor. Ni har också många saker som ni gillar i ert 3D –liv, såsom människorna, platserna, skapandet och era bidrag till en föränderlig värld.

Nåväl, här får ni goda nyheter. Ni behöver INTE ge upp ert 3D –liv. Kom ihåg att ni inte lämnar hela er fysiska värld. Ni lämnar endast TIDEN i er fysiska värld för att få uppleva NUET i den femte dimensionen och bortom den.

Därför kan ert medvetande utvidga sig till den femte dimensionens resonans, vara med om en underbar upplevelse, för att sedan återvända till 3D precis en sekund innan eller efter att det stack iväg. Naturligtvis kan er 3D –hjärna inte registrera denna information eftersom den bara är kalibrerad för att vara med om och acceptera information gällande den fysiska världen.

Men när ni utvidgar ert medvetande till den femte dimensionen och bortom den, börjar ni funktionera via den ”yttre hårddisken” i ert Multidimensionella Sinne. Därför är era multidimensionella resor till NUET tillgängliga för er att återkomma till närhelst ni utvidgar ert medvetande till den femte dimensionen, så att ni kan läsa hårddisken.

”NUET” innebär den femte dimensionen och bortanför. De som helt genljuder i den tredje dimensionen, eller till och med den lägre fjärde dimensionen, kan inte uppfatta förändringarna inom sitt själv eller inom sin verklighet, för dessa förändringar sker i frekvensen från den femte dimensionen.

Förändringarna som faktiskt sker är att NI förenar er med den femte dimensionen och bortom den. Men NI måste tro för att kunna varsebli. Er tredjedimensionella hjärna har ett filter aktiverat som endast tillåter er att varsebli det som ni tror på. Den ”störningen” i er 3D – hjärna placerades där för länge sedan under Atlantis mörka tider.

Men ni kan enkelt utvidga ert medvetande bortom den inplanterade övertygelsen med hjälp av ert Multidimensionella SJÄLV. Det är NU dags för er att ta tag i rodret i ert eget liv. Resan till NUET som vi talar om är sättet på vilket ni kommer att bli Mästaren i ert eget liv.

Makt-Över-Andra kan endast existera i den tredje och lägre fjärde dimensionen. När ni väl har utvidgat ert medvetande till den högre fjärde och femte dimensionen, kommer ni att bli en ljusflotte som flyter över en djup ocean. Det som sker på havets botten utgör inget hot mot er, men ni kan välja att assistera andra som inte ännu har gjort resan mot sina egna ”ljusflottar”.

Medan ni håller på hjälper andra, ber vi er att också hjälpa er kära planet, Gaia. Även hon tröttnar på de låga frekvenserna och de oupphörliga dramer som människorna som är fästade vid Hennes 3D-matris håller på med. Precis som ni är redo att återvända till er Multidimensionella Människa, är Gaia redo att återvända till Sin Multidimensionella Planet.

Några kan ännu inte tro att verkligheten kan förändras till en högre frekvens. Därför kan de inte varsebli den. De som å andra sidan kan tro på att de från födseln är multidimensionella, håller på att förändras tillsammans med Gaia och de är i ständig förändring.

Hur förnimmer ni KÄNSLAN av ert Multidimensionella SJÄLV i ert dagliga liv? Ta ett ögonblick och identifiera alla förändringar ni har upplevt när ert fysiska själv är i färd med att förena sig med ert Multidimensionella SJÄLV.

Er fysiska kropp förändras för ert medvetande utvidgar sig. Ert multidimensionella medvetande tjänar som en multidimensionell matris för energiförpackningen i er fysiska form. Denna multidimensionella matris rymmer en sammanhängande form/energi –förpackning så att ni skall kunna vistas i er jordiska farkost (hållas vid liv i 3D) medan ni genomgår denna enorma övergång.

Er kropp består också av samma element och grundläggande beståndsdelar som jord, luft, eld och vatten, vilka planeten består av och där er kropp NU lever. Sålunda delas alla förändringar som ni gör på den elementära nivån, med Gaia.

På samma sätt delas Gaias samtliga elementära förändringar med er via er fysiska kropp. Börjar ni NU förstå den enorma storleksomfattningen i denna process av personlig och planetarisk transformation?

Vi kommer att hjälpa er att förstå mer om ert mänskliga själv, tillika med Gaias planetariska Jord -själv. Precis som ni har sju energifält, som är kända som chakran, så har även Gaia det. Både Gaia, hennes människor och alla hennes invånare håller på att byta resonansfrekvens.

Detta mänskliga och planetariska skifte, denna transformation, börjar inom chakrasystemet. Chakran är virvelrörelser som påverkar och/eller styr era sinnen, kroppselement, medvetandetillstånd, sociala och utvecklingsförändringar, endokrina körtlar, nervsystem, förbindelser till Jorden och dimensionella uppfattningar.

När människan och planeten blir ETT, chakra efter chakra, kan mänskligheten och Gaia förena sina satsningar och sitt arbete som EN VARELSE och höja Jorden och Hennes invånare till den femte dimensionen och bortom den.

ANSLUT ER TILL OSS NÄR VI FÖRENAR VÅRA PERSONLIGA OCH PLANETARISKA CHAKRAN DÅ MÄNNISKAN OCH PLANETEN BLIR ETT.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...