Arkturierna via Suzanne Lie, 4 maj, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

4 maj, 2017

UTVIDGA ERT VARSEBLIVNINGSFÄLT

Den Verklighet som ni UPPFATTAR, är den Verklighet som ni LEVER INOM

 

En av uppgifterna inom detta NU är att ni ska minnas hur ni ska kommunicera via femte-dimensionell telepati. Denna telepati börjar med ert Högre Själv. I detta fall, befinner sig ert Högre Själv sannolikt ombord på ett av de många Skeppen som omger Gaia.

Kanhända att ni precis håller på att vakna upp till det faktum att ni med lätthet kan kommunicera med ert alter ego ombord på skeppet. Ert alter ego är ert femte-dimensionella NI som också samtidigt existerar med ert tredje/fjärde-dimensionella NI.

Detta ”NI” befinner sig nu i processen av att förändra och transmutera ert uttryck av självet tillbaka till ert sanna, Multi-dimensionella Själv. När ni gör det, börjar ert varseblivningsfält i hög grad utvidga sig.

När ni utvidgar ert medvetande och därmed förändrar ert fält för er varseblivning, så kan er uppmärksamhet plötsligt hoppa från ett tredje-dimensionellt varseblivningsfält till ett fjärde-dimensionellt fält av varseblivning. Era varseblivningar kan till och med utvidga sig till ett femte-dimensionellt varseblivningsfält.

Ibland kan detta utvidgande av ert medvetande inträffa mitt uppe i mening, eller mitt i en konversation med ert Högre Själv. Till en början kanske ni tror att ni talar till ert femte-dimensionella själv.

Sedan kan ni plötsligt inse att ni talar till ett uttryck av er själv som är av en ännu högre dimension. Eller så kanske ni talar till ert högre-dimensionella själv och inser sedan plötsligt att ni också talar till ert tredje-dimensionella själv.

Det som sker är att tid och rum inom era varseblivningsfält håller på att frigöras och/eller förändras, för ert medvetande håller på att utvidga sig till femte-dimensionella uttryck inom ert Multi-dimensionella Själv.

När ni väl är fria från den tredje/fjärde dimensionens tid/rum, förflyttar ni er snabbt, eller gradvis, in i NUET inom ert femte-dimensionella själv. Ert femte-dimensionella själv genljuder till alla uttryck av er själv som kan flytta in i och ut ur er uppmärksamhet av anledningar som ni kanske, eller kanske inte, är helt medvetna om.

Men när detta börjar ske, tillåt er själva att slappna av in i upplevelsen om att ni plötsligt, eller sakta, kan uppfatta en verklighet som befinner sig bortom den tredje dimensionen, till vilken ni av gammal vana har, vad vi skulle kalla, ”varit beroende av”.

Detta ”beroende” av ett tredje-dimensionellt sätt att uppfatta verkligheten, släpps emellertid NU fritt och ni hungrar efter en återgång till det Multi-dimensionella Själv som ni nu kommer ihåg att ni hela tiden har varit.

Ni kan också få ta emot meddelanden från de Gyllene Varelserna, som ständigt påminner mänskligheten om att det NU är dags att transmutera och villkorslöst älska varje inkarnation som ni någonsin har haft på Gaias kropp.

Ni blir specifikt hänvisade till att påbörja er ”fältutrensning före uppstigningen”. Under denna utrensning inför uppstigningen måste ni backa bakåt till varje inkarnation som ni någonsin har haft på Gaias kropp, för att villkorslöst ge kärlek och transmutera vartenda obalanserat energifält, som ni någonsin har haft i någon av era inkarnationer på Gaia.

Precis som ni måste ”packa upp” vad ni har ”packat ner” för era lägerplatser, så kallar er uppstigningsprocess er att tydligt observera och villkorslöst ge kärlek till alla lärdomar inom samtliga liv som ni någonsin har haft inom Gaias tredje-dimensionella varseblivningsfält.

Sedan kan ni tacka Gaia för möjligheten att få använda Hennes tredje-dimensionella planet som ett format för era äventyr in till uppstigningen. Efter att ni har rensat ut allt mörker, eller all obalans som ni har lämnat kvar på Gaia, så kan ni tacka Gaia för att Hon har låtit er följa med Henne på Hennes äventyr på vägen i egenskap av en tredje-dimensionell planetarisk kropp.

Ni kan även tacka Gaia för att hon har tillhandahållit er ett format inom vilket ni kan hjälpa till med den storslagna uppgiften som ”den Planetariska Uppstigningen” innebär. Ni har nu, eller ni kommer snart att få, fullständiga avslöjanden gällande ert ursprungliga beslut att lämna ert femte-dimensionella skepp och/eller femte-dimensionella hem, för att komma till Jorden för att hjälpa till med den Planetariska Uppstignings-processen.

Många av er har valt att komma för att hjälpa Gaia inom detta NU. De flesta av er som läser eller lyssnar till detta meddelande håller på att vakna upp och/eller har helt vaknat upp till ert Högre Själv.

Ert högre-dimensionella uttryck av ert SJÄLV tjänar troligtvis på ett av de femte-dimensionella skepp som ger assistans till Gaia inom detta NU. Detta Högre NI hjälper med all säkerhet er att rensa ut alla karmiska obalanser på Jorden som ännu inte har blivit balanserade och rensade.

Ni blir kallade till att transmutera, villkorslöst älska och rensa ut samtliga oharmoniska energifält som ni någonsin har lämnat på Gaias kropp under någon av era fysiska inkarnationer.

Det kan förefalla som en mycket svår uppgift. Vidare, ni kanske inte vet hur ni skulle kunna börja att ens kunna minnas allt som ni måste transmutera från alla era inkarnationer. Men lyckligtvis, förmår ert Kollektiva SJÄLV, de kollektiva energimönster i varje farkost som ni någonsin har haft, att vara er personliga guide.

Denna kollektiva version av ert SJÄLV är faktiskt ett högre-dimensionellt uttryck av ert själv. Därför förmår detta ”Högre NI” ta ert ”Mänskliga NI” genom alla de liv i vilka ni var Präster och Prästinnor för Gaia och tjänade som Landets Väktare.

Ert Högre SJÄLV kan också ta er genom alla inkarnationer i vilka ni var Landets Väktare i er mänskliga kropp, så väl som inom liv i vilka ni var Vattnens Väktare i er val- eller delfinkropp. Ja, många människor väljer att ta inkarnationer som en val eller en delfin, eftersom dessa två arter har mycket gemensamt.

Alla dessa versioner av er, arbetade för att hjälpa Gaias älskade planetariska kropp under många av era inkarnationer på Gaias älskade planetariska kropp. Därför har ni nu återvänt till Gaia för att hjälpa Henne med Hennes planetariska uppstigning.

Flertalet av er har återvänt via ert femte-dimensionella rymdskepp och har tagit er en jordfarkost som lever samtidigt med ert femte-dimensionella Själv ombord på Skeppet. Därför har ni ert femte-dimensionella själv ombord på skeppet och ert tredje-dimensionella själv ”ombord” på Gaias kropp.

Ert fjärde-dimensionella själv flyter genom det Astrala Planet, genom vilket ni kan resa fram och tillbaka mellan de tredje och fjärde dimensionerna under era meditationer och under era många hjälpaktioner som ni gör för andra.

Ni ger stor hjälp till andra för ni vet att ni kan, och för att ni minns inkarnationer i vilka ni inte kom ihåg givandets glädje. Ni kan minnas inkarnationer i vilka ni trodde att ni enbart var fysiska.

Men ni minns också specifika inkarnationer i vilka ni har kommit ihåg att ni är en underbar, Multi-dimensionell Varelse, som har tagit sig en tredje-dimensionell farkost för att hjälpa Gaia. Denna vetskap om ert Multi-dimensionella SJÄLV har i hög grad utvidgat ert varseblivningsfält.

Det fanns även inkarnationer i vilka ert medvetande hade gått förlorat i er tredje-dimensionella verklighet. Under dessa inkarnationer glömde ni bort den viktiga informationen om ert SJÄLV. Men sedan, en vacker dag, vandrade ni i skogen, skrattade med en vän, mediterade och/eller hade en underbar dröm och ni mindes.

Ni kunde minnas att ni är en underbar Multi-dimensionell Varelse, vars fält för varseblivning utvidgar sig bortom begränsningarna i ert tredje-dimensionella fysiska själv, in till ert fjärde-dimensionella astrala själv och in till ert femte-dimensionella ljuskropps-själv, som finns ombord på ert Rymdskepp redo att hjälpa Gaia.

Medan ni är i ert tredje-dimensionella själv, vägleder er hjärna er genom era tankar och handlingar, men det är ert medvetandetillstånd som avgör vilken frekvens av hjärnvågor som ni upprätthåller och vad ni är redo att varsebli.

Era högre-frekventa hjärnvågor tillåter er få en större förståelse om vad som äger rum i er verklighet, så väl som en enklare återgång till ert ursprungliga ”Multi-dimensionella Varseblivningsfält” gällande verkligheten. När ni väl kan upprätthålla detta Multi-dimensionella Varseblivningsfält, blir era femte-dimensionella och bortom, varseblivningar normala i ert dagliga liv.

Sedan börjar de högre-frekventa uttrycken i ert Multi-dimensionella SJÄLV alltmer integreras med er tredje-dimensionella jordfarkost och ni börjar minnas alltmer av de många inkarnationer som ni har haft på Gaias kropp.

Var och en av dessa inkarnationer har lämnat kvar ett energifält på Gaia. Inom vissa inkarnationer steg ni upp till ljuset och det energifält som ni lämnade kvar var ett föränderligt, skiftande energifält som andra kunde besöka inom sina egna meditationer.

Genom att meditera med avsikten att hjälpa Gaia, kunde dessa meditationsbesök till högre energifält också ge assistans för ens egen personliga uppstigning. Det förekommer även andra dimensionella fält på Gaia, vilka är lägre-dimensionella energifält.

Som en service för Gaia, kallas ni till att inom era meditationer, via er drömkropp eller till och med från era intryck av ert femte-dimensionella själv, varsebli dessa energifält av lägre frekvens.

När ni väl blir varse dessa energifält av lägre frekvens, inom vilka ni, eller andra, gick förlorade till den tredje dimensionens illusion, så kommer ni att minnas att sända dessa energifält Villkorslös Kärlek, såväl som att Stråla, Stråla, Stråla dem med Violetta Flammans transmutationskraft.

När ni gör det, så får ni se hur dessa förorenade energifält omedelbart och/eller gradvis transmuterar tillbaka till den femte-dimensionella Gaias rena uttryck, som ursprungligen fanns där för er att få uppleva inom ert femte-dimensionella NU.

Men på grund av att det saliga NUET inom den femte-dimensionella Jorden också ofta har splittrats och sänkts ner till den tredje-dimensionella Jordens skrämmande tid/rum, så påminner vi våra Kära som är i färd med att Uppstiga, att det är deras uppgift, samt deras hedersuppdrag, att transmutera dessa energifält.

Det är också deras självpåtagna ansvar att upprätthålla detta högre energifält, genom att åter och återigen komma tillbaka för att dela med sig av sin Villkorslösa Kärlek och Violetta Flamman. Vi vet att det kan förefalla omöjligt att hitta alla dessa lägre energifält, men ni måste inte hitta dem alla, eftersom dessa energifält kommer att finna er.

Dessa energifält som behöver bli transmuterade är medvetna om att det Högre Ljuset ger tecken till dem. Därför kallar dessa energifält i själva verket på er och ber att ni vänligen ska transmutera dem för de vill ta sig in till den Planetariska Uppstigningsprocessen.

På grund av att NI som befinner er inom detta NU har förmågan att uppskatta att HELA Gaia är levande, så kan ni tro på och därför varsebli, när ett energifält kommunicerar med er. Gaias SAMTLIGA energifält kan kommunicera, och de kommunicerar med er regelbundet.

Men ni behöver utvidga ert varseblivningsfält för att medvetet kunna vara uppmärksamma på dessa meddelanden. Dessa meddelanden kommer INTE från en tredje-dimensionell människa.

I stället kommer dessa meddelanden från en tredje-dimensionell plats på Gaia, från en tidigare inkarnation, från en del av er själva som behöver få hjälp inom det Astrala Planet och, på ett underbart sätt, från era Högre-dimensionella uttryck av ert SJÄLV. Dessa högre uttryck av ”ER” hjälper ”det ER” som bär en jordfarkost inom detta NU.

Det är denna ni, den ”ni” som för tillfället bär en jordfarkost, som har accepterat medvetenheten om era andra inkarnationer, såväl som PLIKTEN att villkorslöst ge kärlek till och transmutera ALLA dessa inkarnationer.

Det är denna ”Ni” som minns ”Uppstigningens Nyckel”. För att dela med oss av Uppstigningens Nyckel, ska vi berätta en historia om en man, som var fången i ett mycket högt torn och fick höra att han hade en viss tid på sig att hitta ett sätt att fly.

Under tiden i tornet gick han upp, han gick runt, han letade här och där och han försökte med allt. I själva verket försökte han med allt om och om igen. Sedan var hans tid ute och hans Guider kom dit och sade: ”Vi beklagar, men du har inte hittat vägen ut. Därför måste du stanna kvar här.”

”Men jag försökte med allt!” sade mannen. ”Jag har letat här, jag letade där, jag letade uppe, jag letade nere. Jag försökte med allt. Det här är inte rättvist”, ropade mannen. ”Det finns INGEN väg ut.”

Då sade Den som hade Uppstigningens Nyckel: ”Försökte du med huvudingången?

Vi önskar att ni alla kunde inse att allt ni behöver göra är att bara ”öppna huvudingången.” ”Huvudingången” är ert Tredje Öga, den ”huvudingång” som är ert Höga Hjärta. Denna huvudingång öppnas NU, i och med varje villkorslöst kärleksfull tanke och varenda gång som ni minns att transmutera mörkret med den Violetta Flamman.

I och med varje villkorslöst kärleksfull handling, med varje transmutationsprocess, med varje minne om er själva och med varje utförd tjänst ni ger till andra, så ger ni även till er älskade planet Gaia.

Vi, medlemmarna i era högre uttryck av ert SJÄLV, ser efter, och skyddar, våra tappra krigare som har tagit sig jordfarkoster. Vi säger även till era alla…

”Tack för att ni minns det kontrakt som ni ingick innan ni tog denna inkarnation för att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen.”

”Tack för att ni representerar oss så vist, så kärleksfullt och fullständigt mitt uppe i Gaias planetariska förändring, som har lämnat de flesta av er i klorna på det kaos som föregår all förändring”.

Välsignelser till er alla och vänligen kom ihåg att vi, varelserna inom ert Högre och Multi-dimensionella Själv, ständigt är med er och hjälper er inom varje andetag.

Vi är NI.

Arkturierna och er Galaktiska Familj.

 

 

 

The Arcturians via Sue Lie, May 4th, 2017

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...