Arkturierna via Suzanne Lie, 6 december, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

6 december, 2017

NI är ”Galaktikerna i Mänsklig Utformning”

Inombords, eller kanske ovanför, finns ett nytt SJÄLV som försöker födas INUTI. Eller kanhända detta SJÄLV ständigt har varit levande och är ”de vi” som lever i ett femte-dimensionellt NU. Vi börjar få denna insikt i tillräckligt hög grad, att vi i allt ökande takt är redo att släppa det gamla och omfamna det nya. Som vi mycket väl är medvetna om är termen ”försöka” mycket mindre kraftfull än termen ”göra”. Men vi blir alltmer medvetna om att vårt medvetande är på väg in i ett område, eller är det en frekvens, som vi aldrig tidigare har upplevt medan vi bär en tredje-dimensionell jordfarkost.

Allt fler av oss, vilka omfattar de ”VI som är Galaktiker i en mänsklig förklädnad”, får uppleva en ”Kallan på SJÄLVET”, som är en inter-dimensionell påminnelse om att vi ska utvidga vårt medvetandetillstånd i tillräcklig hög grad för att kunna minnas att vår ”3D-kropp” bara är en förklädnad för att vi ska kunna ”vandra på Jorden utan att bli upptäckta”. Vi (Galaktikerna i mänsklig utformning) är medvetna om att vi, för att skifta vårt medvetande till en högre frekvens, behöver utvidga frekvensnivån i de tankar och emotioner som ofta verkar uppstå inifrån denna kropp.

Den svåra biten, när vi INTE befinner oss i ett högre medvetandetillstånd, är att vi inte är medvetna om den verklighet inom vilken vi INTE är begränsade till våra tredje-dimensionella farkoster!

Vi kan i själva verket ofta glömma bort att vi faktiskt bär dessa kroppar på samma sätt som alla ”dolda” livsformer på Jorden ”bär en farkost som är uppbyggd av Gaias element och elementaler”.

Dessa myriader jordfarkoster kommer i oräkneliga storlekar och utformningar, från så små som en Nyckelpiga till så stora som Klippiga Bergen. De som har fått förlorade vill att vi ska tro att alla dessa former ”bara är saker”, så att de ska kunna hitta ett sätt att ”tjäna pengar” från att förstöra något som är en underbar medlem av Gaias jordfarkost.

I och med att vi rör oss allt djupare in i det som vi med stort hopp har kallat ”vår Uppstigningsprocess”, börjar vi fundera över de Uppstigna Mästarnas liv och allt som de hade att delge, minnas och ge till andra, för att de tillräckligt mycket skulle kunna släppa den fysiska världen för att låta sitt medvetande flöda till det okända.

Detta ”okända” är i själva verket vårt femte-dimensionella SJÄLV som vi vagt kan minnas. Kanhända har vi högre-dimensionella upplevelser inom detta NU, eller så kan vi uppleva några ”Själens mörka nätter”. Dessa ”mörka nätter” benämns i 3D-världen ofta som ”depression eller ångest”.

Faktiskt så förekommer det en hel del depression och ångest i den tredje-dimensionella verklighetsfrekvensen. Det var denna depression, ångest och rädsla som fick oss att glömma att vi i själva verket är Multi-dimensionella Varelser som har valt att ta oss en 3d-farkost för att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning.

Lyckligtvis ”börjar” allt fler av oss att ”börja minnas” något som vi en gång visste, men som vi glömde när vi tog oss våra tredje-dimensionella jordfarkoster. Därför börjar vi, de Ljusvarelser som för närvarande döljer oss som ”människor”, att sakta vakna upp till våra Högre SJÄLV.

I och med att vi fortsätter att vakna upp till våra Högre SJÄLV, börjar vi komma ihåg våra SJÄLV som bär en femte-dimensionell Ljuskropp och som bor på ett Rymdskepp eller inom avlägsna, högt utvecklade världar.

Vi kan också komma ihåg att vi kom hit för att ”kort besöka Jorden” så att vi skulle kunna återrapportera till våra Rymdskepp och/eller Hemvärldar, vad vi hade upptäckt gällande hur vi, Galaktikerna, på bästa sätt kan hjälpa till med Gaias Planetariska Uppstigning.

Anledningen till varför allt fler av våra mänskliga uttryck har förmått ”minnas våra SJÄLV” har till stor del berott på Arkturierna och vår Galaktiska Familj som från sina Skepp har kommunicerat med oss.

Därför skulle vi vilja besvara några av de frågor som de tredje-dimensionella som bor på Gaia har ställt. Vi önskar besvara dessa frågor för att påminna alla er som bär era jordfarkoster att ert Högre SJÄLV finns tillsammans med oss inom detta NU och är redo att hjälpa oss, såväl som redo att hjälpa ER.

Allt vi behöver göra är att BE OM DET. Vi ska i själva verket nu dela med oss några allmänna frågor och svar som har ställts av människorna och besvarats av deras egna högre-dimensionella, Galaktiska SJÄLV.

******

Det Mänskliga Självet Fråga #1

Jag har i ögonvrån fått se många ovanliga saker. Kan ni hjälpa mig att bättre förstå vad som händer?

Det Galaktiska Självet Svar #1

Det som sker är att du aktiverar dina femte-dimensionella varseblivningar. Dessa är tre större faser som kommer att hjälpa dig i och med att du framskrider genom aktiveringen:

Fas ETT är att aktivera dina femte-dimensionella intryck.

Fas TVÅ är att integrera dessa femte-dimensionella intryck till den verklighet som du för närvarande tror att är ”VERKLIG”.

Fas TRE är att du börjar införa dessa intryck i ditt vardagsliv och använder dem till att hjälpa dig när du fortsätter att expandera ditt medvetande.

******

Det Mänskliga Självet Fråga #2

Skulle Galaktikerna, när de ser på de nuvarande energifälten på Jorden, berätta om hur individuella, troliga verkligheter blir starkare eller svagare?

Det Galaktiska Självet Svar #2

En Möjlig Verklighet förstärks i och med att alltfler av mänsklighetens medlemmar tror på den. Människorna lägger sin uppmärksamhet på det som de tror att är ”verkligt”, men lägger inte sin uppmärksamhet på det som de ”inte tror är verkligt”. Därför är det faktiskt den kollektiva uppmärksamhet som läggs på ett koncept som har kraften att transmutera detta koncept till en verklighet. Vad många människor inte känner till är att:

”Den verklighet som man väljer att tro att är verklig, är den verklighet som man i första hand kommer att uppmärksamma”. Sedan, när mänskligheten uppmärksammar en given verklighet, så tar man den alltmer till det tredje-/fjärde-dimensionella Kollektiva Sinnet. Det är det Kollektiva Sinnet som har makten att transformera ett koncept till en verklighet.

Det mänskliga Självet Fråga #3

Vilken är förhållandet mellan en skapelse av en individuell verklighet och en verklighet som har skapats av mass-medvetandet?

Det Galaktiska Självet Svar #3

Massmedvetandet har en större makt att skapa en verklighet. En skapelse av en individuell verklighet är något som för det mesta är tredje-dimensionell. Detta beror på att de högre-dimensionella verkligheterna existerar mer inom det ”kollektiva sinnet”, medan många människor på Jorden främst lever via sitt individuella sinne.

Naturligtvis spelar traditionen en stor roll, eftersom vissa kulturer lever i enfamiljs-kulturer medan andra kulturer lever i en gruppmiljö. De kulturer som lever i gruppsituationer är mer benägna att ha ett kollektivt medvetande, medan kulturer som lever i individuella eller små familje-enheter är mer benägna att ha ett individuellt medvetande.

*****

Mänsklig fråga #4

Vad är Ljus-språket?

Det Galaktiska Självet svarar #4

Ljusspråket är ett sätt på vilket ett högre fjärde- eller femte-dimensionellt meddelande kan förmedlas utifrån avsikten i medvetandet hos sändaren av meddelandet och till medvetandet hos den som har för avsikt att ta emot meddelandet.

*****

Mänsklig fråga #5

Vad är en Aktiv Avsikt och hur relaterar den till Ljusspråket?

Det Galaktiska Självet svarar #5

Till att börja med ska vi utvidga vår betydelse av ordet ”avsikt”. Sedan ska vi börja med att beskriva det sätt på vilket ”en avsikt” och ”Ljusspråket” är detsamma.

Varken en avsikt eller ett Ljusspråksmeddelande är synliga för er fysiska varseblivning. Både en avsikt och Ljusspråket kan i själva verket endast förnimmas via era högre fjärde- och femte-dimensionella intryck.

Både era avsikter, och avsikterna hos Den ENDA, är i främsta hand möjliga att uppfattas via era femte-dimensionella intryck. Varken en avsikt eller Ljusspråket kommunicerar heller via separata ord.

Både en avsikt och Ljusspråket projicerar ut sina meddelanden från medvetandet hos den som ”talar”, i formen av en mental bild och/eller en emotionell känsla.

Ifall mottagaren av detta meddelande är bekväm med känslan i detta osynliga meddelande, dras man till meddelandets källa. Å andra sidan, ifall man är obekväm med känslan i det osynliga meddelandet, så dras man bort från meddelandets källa. Sanningen är att mänskligheten talar och lyssnar till Ljusspråket ett tusental gånger dagligen, men man är inte medveten om det. Ljusspråket genljuder till frekvensen hos femte-dimensionella Gammavågor.

Ifall mottagaren är oförmögen att uppfatta, tona sig in till och ta emot de gammavågor som bär meddelandet till ens medvetande, kan man därför inte ta emot, läsa, tolka eller ens vara medveten om ljusspråket, eller de Gammavågor som levererade det.

De Gyllene Varelserna inväntar er på tröskeln till den femte dimensionen, redo att assistera er genom att undersöka/betrakta era Multi-dimensionella Auror. Vi, Galaktikerna, är medvetna om att alla, såväl som allting, i er verklighet i övergången befinner sig i en process av att transmuteras till nästa verklighetsoktav.

Av denna anledning har era ”3D- mänskliga” uttryck av självet genomgått flera inkarnationer i ett försök att hjälpa Gaia med Sin Planetariska Transmutation från en tredje-/fjärde-dimensionell planet till en ”femte-dimensionell/multi-dimensionell planet”.

Vi säger ”femte-dimensionell/multi-dimensionell planet” för den femte dimensionen är ”Tröskeln” till den Multi-dimensionella Jorden. Vi är väl medvetna om att majoriteten av mänskligheten inte är medveten om att Gaia är en multi-dimensionell planet. Många människor är också omedvetna om att de ALLA är multi-dimensionella människor.

När en planet väl börjar sin transmutationsprocess till en femte dimensionell resonansfrekvens, så kan de som förmår utvidga sitt medvetande lättare anpassa sig till en femte-dimensionell verklighet.

De som inte kan anpassa sig till de högre dimensionerna inom Gaias potentiella själv, kommer å andra sidan att i slutänden lämna den ”Uppstigande Jorden” och flytta till en annan planet som fortfarande är fast rotad i den tredje-dimensionella fysiska verkligheten.

Vad som sker är att femte-dimensionella våglängder börjar värma planeten på ett allt ökande sätt. Dessa våglängder liknar INTE radio- eller andra våglängder skapta av människan.

Dessa våglängder är Våglängder av Ljus som representerar olika ljusfrekvenser som kommer att börja hitta sin väg till Gaias enorma Planetariska Aura. Javisst, Gaia har en aura precis såsom Hennes samtliga levande invånare har en aura.

Anledningen till denna planetariska övergång är att den tredje-dimensionella verklighetsfrekvensen håller på att sammansmälta med den fjärde-dimensionella verklighetsfrekvensen som en förberedelse till att bli en planet av en femte dimensionell frekvens.

På grund av att ALLT liv ursprungligen är multi-dimensionellt, så finns det naturligtvis en Gaia inom alla de högre frekvenserna i den fjärde dimensionen och bortom. Många av er är i själva verket medlemmar av denna femte-dimensionella Gaia, såväl som Hennes lägre fjärde-dimensionella frekvenser, såväl som Hennes tredje-dimensionella frekvens.

Ett flertal av er har haft inkarnationer på Gaia under en av Hennes olika civilisationsfrekvenser. Tidsåldrarna i de högre verklighetsfrekvenserna kallades ofta ”toppsamhällen”.

Tidsåldrarna i de lägre verklighetsfrekvenserna var å andra sidan ofta styrda av krig, svält, svek och meningsskiljaktigheter människorna emellan. Det var bara under toppsamhällenas tid som de ovanstående frågorna och svaren ens kunde beaktas.

När Gaia befann sig i en tidsålder av låg frekvens, förekom det krig, hungersnöd, oenighet mellan människorna, såväl som en mycket låg kvot av utbildning och konstnärligt uttryck. Alla var upptagna med utmaningen att överleva, medan ”ledarna” levde i överflöd och dominans.

När Gaia befann sig i ett Toppsamhälle, kunde Hon å andra sidan genljuda till en högre frekvens utan fruktan och förstörelse genom krig och fattigdom. Eko-systemet var harmoniskt, föroreningarna var minimala och utbildning, kreativitet och andlighet frodades.

Inom dessa toppsamhällen åtnjöt människorna ett högre medvetandetillstånd, för det rådde större frid och kreativitet. Under dessa ”toppsamhällens ”tid kunde även allt fler människor uppfatta att ifall de skadade Gaia, så skulle de även skada sin verklighet – inklusive sina egna fysiska kroppar.

Såsom ni alla kan se från att läsa Nyheterna, gäller detta inte i stora delar av Gaia inom detta NU. Men Gaias Kärn-frekvenser står i färd med att påbörja sin transmutationsprocess (att utvidgas till en högre resonansfrekvens).

Precis som en person blir något hämmad när man befinner sig i en förändringsprocess, så sker därför detsamma för Gaia. Problemet är att det finns en faktion av människor som INTE vill att Gaia ska stiga upp tillbaka till Sin ursprungliga femte-dimensionella frekvens.

Dessa människor, som ofta är kända som ”Illuminaterna”, kom till Gaia under en av Hennes Toppsamhällen och de förvandlade Henne snabbt till ett ”Samhälle av kaos”. De skapade detta negativa skifte för de visste att de INTE skulle kunna överleva på en femte-dimensionell planet, eftersom resonansen skulle vara alltför svår för dem att utstå.

Lyckligtvis har de Galaktiska Varelser som bor i den femte dimensionen och bortom, anlänt för att besvara Gaias rop på hjälp. Problemet är att Gaia är en planet av fri vilja, vilket innebär att invånarna på denna planet har fri vilja att välja vilken verklighet de önskar få uppleva.

Som tur är håller procentandelen på att öka bland de invånare som bär en fjärde- och femte-dimensionell resonans samt bortom, i sina kroppar, tankar och känslor. Därför kan Gaia ha en chans att transmutera tillbaka till Sin sanna resonans av den femte dimensionen och bortom.

Vi Galaktiker har tagit beslutet att vi inte står ut med att längre se Gaia lida. Därför kommer vi att alltmer träda in på Gaias planet. Vi behöver vara försiktiga så att inget krig startas, vilket skulle inträffa ifall de som gått förlorade insåg att vi finns här för att hjälpa Gaia och Hennes invånare.

Av den anledningen kommer vi stillsamt och varsamt att börja genom att arbeta med dem som har vaknat upp och som är kärleksbaserade människor, för att hjälpa dem att underlätta för många djur, element och elementaler, vilka har stöttat kära Gaia under Hennes långa ”mörka natt”.

Denna mörka natt börjar gry till en femte-dimensionell version av Gaia som tillräckligt länge har väntat inom Planeten Jordens livmoder.

Javisst, precis såsom mänsklighetens Ljuskropps-SJÄLV ligger latent inom er ryggrads kärna, så ligger Gaias Ljuskropps-PLANET latent inom kärnan av Gaias planetariska kropp.

Kraften i EN Ljuskropp är större än många tredje-dimensionella som har gått förlorade inom ”Makt Över Andra – Matrisen”. Denna Makt Över – Matris börjar i själva verket att stängas ner och kommer i slutänden att lyftas bort från kära Gaia.

När detta inträffar, kommer de som har gått förlorade inte längre ha någon resonans på Jorden som de kan tolerera. Därför behöver de lämna Gaia och hitta en planet av en lägre frekvens som kan tolerera deras låg-frekventa tankar, emotioner och gärningar.

Då, precis såsom Gaia var tvungen att växa genom konflikter och lösningar, så kommer nästa ”nyligen befolkade” planet att växa genom konflikter och lösningar.

”När inträffar NUET för detta skifte?”, får vi Galaktiker ofta höra er ropa. Vi besvarar den frågan genom att säga: ”Vi, er Galaktiska Familj, kommer att hjälpa er när ni ”eskorterar” dem som har gått förlorade ombord på sina skepp, samt bort från Gaia FÖR ALLTID.

Välsignelser, Vi är ni inom era högre-dimensionella uttryck av ert SJÄLV.

Vänligen kom ihåg OSS, eftersom vi aldrig har glömt bort er.

Era Galaktiska Själv.

 

Kanaliserat genom Suzanne Lie.

 

 
The Arcturians via Suzanne Lie, December 6th, 2017 – Sananda

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...