Arkturierna via Suzanne Lie, 6 maj, 2018

 

Arkturierna

via Suzanne Lie

6 maj, 2018

”Ett Inter-Dimensionellt Meddelande från Era SJÄLV”

 

Kära Ni som håller på att Uppstiga!

Vi Arkturier har kommit till er medvetenhet för att påminna er om att Ni INTE är ensamma! ”Den stora förändringen” pågår som bäst osynligt och samtidigt högljutt inom ert NU.

Vi ska börja med VAD som kommer att förändras och sedan fortsätta med VILKA, VAR, NÄR och HUR, som utgör komponenterna i denna pågående förändring.

VAD kommer att förändras, och HÅLLER PÅ ATT förändras, inom resonansfrekvensen för er nuvarande verklighet. Varje verklighet har olika höjdpunkter för förändring i olika verklighetsmatriser, vid olika tidpunkter.

Vi börjar med ”Vad är en verklighetsmatris?”

För den mänskliga kroppen skulle matrisen kunna vara ert skelett och för Gaia, den planetariska kroppen, skulle matrisen vara Hennes planetariska Kärna.

På grund av att människorna står upprätta har de ett upptill och ett nertill med huvudet upptill och fötterna nertill. Å andra sidan så är en planetarisk verklighet rund. Därför är ”skelettet” mer som planetens Kärna.

“Kärnan”, såväl som de system som är fästade vid ”kärnan” skapar det nätverk genom vilket ”förändringarna i matrisen” kommer att ske. I själva verket så skapar kärnan, så väl som alla de system som är vidhäftade kärnan, det centrala nätverk från vilket denna planetariska eller personliga verklighet transmuterar till en högre resonansfrekvens.

Det finns ”Kärnor” för varje verklighetsfrekvens och dessa kärnor skapar en energimässig väg, genom vilken högre verklighetsfrekvenser kan möta och samverka med lägre verklighetsfrekvenser.

Precis såsom ert fysiska själv är förbundet med de fysiska verklighetskärnorna, så förenar sig era icke-fysiska fjärde-dimensionella och bortom, uttryck för ert själv med de högre frekvensmatriserna. Det är dessa högre frekvensmatriser som ligger utlagda mycket i likhet med en lång trappa, som gör det möjligt för en som är i uppstigande att ”följa sin Uppstigningsväg”.

Ifall ni blickar ut i er fysiska värld, så förmår ni inte varsebli er Uppstigningsväg, eftersom den inte ligger utanför er, utan finns inne i er KÄRNA. För den större familjen, såsom er jordiska planetariska familj och er galaktiska familj för ert högre-dimensionella själv, så förmår er större människofamilj varsebli er familj som en helhet.

Galaktikerna lever i frid inom sina själv inom Galaxen, för de är alla förenade med sin inre kärna som förenar dem med den inre kärnan i hela verkligheten. Dessa varelser är inte längre vidhäftade sin ”personliga kärna”, utan är också och i första hand, fästade vid sin Galaktiska Kärna.

Å andra sidan, när ens personliga kärna INTE är förenad med ens planetariska och/eller Galaktiska Kärna, så är man vad människorna kallar ”individer”. Men något som tredje-dimensionella människor ofta inte kommer ihåg, är att precis så som ni har individuella fingrar, så skulle dessa fingrar inte fungera ifall de inte var förbundna med handen, som är förbunden med armen osv, osv.

De individuella organen och kroppsdelarna fungerar endast när de är sammanlänkade med det hela, i detta fall med hela kroppen. På samma sätt så vet vi Galaktiker att vi behöver förena oss med vårt Solsystem, såväl som med vår Galax, som vi uppfattar som vårt Hem, vårt Solsystem.

I själva verket så känner vi oss som ETT med samtliga medlemmar i vårt Solsystem, såväl som vår Galax. I och med att Mänskligheten alltmer rör sig till sitt inneboende ”Galaktiska Medvetande”, så kommer även de att uppfatta alla medlemmar i Vintergatans Galax som medlemmar i deras större familj.

Inom er tredje- och fjärde-dimensionella planetariska familj förekommer det inte alltid (och ibland sällan) samarbete och enhetsmedvetande. I själva verket så förekommer det alltför ofta argumenterande och till och med krig inom er planetariska familj.

Att leva i en tredje-/fjärde-dimensionell verklighet är alltför ofta fyllt av oenigheter, argument, stridigheter och till och med krig. Men femte-dimensionella humanoider lever inom ett samarbete för DEN ENDA.

Varför är den tredje/fjärde dimensionen inte baserad på samarbete? Anledningen är att den femte dimensionen inte har tid och rum, vilket är ”Operativsystemet” för de tredje-/fjärde-dimensionella verkligheterna.

Anledningen till detta är till stor del för att den femte dimensionen och bortom, INTE har ”tid och rum” som sitt ”operativa system”. Tid och rum är betydelsefullt för att en själ ska lära sig om individualitet, vilket hör till första klass – Kursen om Individualitet – som Gaia erbjuder Sina invånare.

När det förekommer separation och individualitet gällande tid och rum, finns det tider då människor kommer överens och vissa tider då människor INTE kommer överens. Vi ber nu att ni inte ska förväxla planeten med de varelser som bebor denna planet.

Precis i likhet med att människorna har ett familjesystem, så har också planeterna ett ”familjesystem”. Ibland kommer familjerna överens och ibland kommer de INTE överens. För länge sen, när ert Solsystem var ungt, så förekom flera strider mellan planeterna i detta system, vilket är en av de främsta orsakerna till varför ”Galaxens Väktare” bildade en energi-matris runt era yngre planeter Jorden och Mars.

Venus, Gaias planetariska syster, var ursprungligen en planet för kärlek och skönhet och hade ingen önskan om att strida. Å andra sidan så gillade Mars, Gaias planetariska bror, att slåss med andra. I själva verket så har detta stridande i hög grad skadat planeten.

Men Mars är den plats där humanoider inkarnerar för att lära sig hur man ska leva i svåra situationer och bli en ”tapper krigare”. Dessa humanoider besluter sig ofta för att inkarnera på Gaia och alltför ofta tar de med sig sin stridslystna natur.

Gaia ligger mellan sin kärleksfula, konstnärliga systerplanet och sin stridslystna andra planet. Därför har Gaia tagit på sig egenskaper från både Venus och Mars. Men att ha Venus och Mars två ytterligheter på Gaias planet har lett till många krig samt förstörelse för hennes planet.

På grund av dessa extrema polariteter hos Venus och Mars, har ett flertal krigsliknande varelser kommit till Jorden för att få ”njuta av striden” eller, förhoppningsvis, för att få lära sig hur man ska leva i fred och kärlek så som Gaias sanna önskan var.

Så som vi ovan har förklarat, så har Gaia ett ”familjesystem” som är:

Hennes Planetariska System

Hennes Galaktiska System och

Hennes Kvadrant enligt Rymdsystemet

Ifall grannarna i ett område kommer överens, så är det ett lugnt, kärleksfullt och sammanhållande grannskap. På samma sätt, när planeterna i ett Solsystem kommer överens, så är det ett kärleksfullt och sammanhållande Solsystem.

Javisst, planeterna är levande varelser! Som vi har sagt, så är Venus och Jorden kärleksfulla systrar, medan Mars är en ”besvärlig bror”. Därför tjänar Jorden som en buffert mellan Venus och Mars, och har komponenter av både Venus kärlek och Mars eviga stridande.

Därför kan tredje-dimensionella människor, vilka i själva verket är högre-dimensionella varelser som valde att ta sig en 3D-kropp på Gaias Jord, en rätt så förvirrande tillvaro. Å andra sidan så har Gaias syster Venus endast invånare som är av den femte dimensionen och bortom, vilket gör den till en mycket kärleksfull planet.

Många icke-människor, som förbereder sig för att ta sig en inkarnation på Jorden, kommer att ta sig några livstider på Venus för att förbereda sig för att ”vara en människa”. Men det är klokt ifall de också tar sig några inkarnationer på Mars.

Jorden har, fastän hon är lika kärleksfull som Venus, åtminstone till en början, tagit på sig mycket av Mars stridslystnad. Denna stridslystnad har varit nödvändig för mänsklighetens tredje-dimensionella medvetande, för att man ska kunna skydda sitt land eller sitt område.

Problemet är att mänskligheten inte ser till den högre och djupare anledningen som baserar sig på Gaias planetariska system, och till stor del på varelser av ”makt över” som kom till Jorden för att ”ta över”.

Alltför många människor har tagit på sig attityden av ”makt över andra”, som inkräktarna till Jorden förde med sig. Jordens varelser tog även på sig attityden av ”den är min för jag tog den”, något som de mänskliga nybyggarna har följt under alltför många inkarnationer.

Det allra viktigaste är att mänskligheten till stor del har glömt bort att Jorden, Gaia, är en levande varelse som kan skadas och förstöras. I själva verket har förstörelsen av Jorden i hög grad ökat inom er förståelse av ”tiden”.

Det är av den orsaken som vi Galaktiker har kommit till er medvetenhet för att hjälpa er att minnas att ÄVEN DU är en Galaktisk varelse som för länge sen, eller nyligen, tog beslutet att få uppleva att vara en tredje-dimensionell humanoid varelse.

Vi, er Galaktiska Familj, inser att det är mycket svårt för oss, varelser av femte dimensionen och bortom, att föreställa oss hur extremt svårt det kan vara för en tredje-dimensionell människa.

Medvetandet hos tredje-dimensionella människor sträcker sig från en människas eller ett rovdjurs medvetande – i själva verket är det mänskliga rovdjuret ofta mycket mer ondsint än något rovdjur i djurform, hela vägen i frekvens fram till att vara den människa som:

Uppnår ett uttryck av en höjdpunkt i medvetandet,

Ger service till andra,

Ger service till Gaia och till andra,

Slutligen blir en Uppstigen Mästare.

Men de Uppstigna Mästarna från Jorden är få och det är lång intervall mellan dem. Detta är inte Gaias fel, utan mänsklighetens fel för att de INTE är så utvecklade som den planet som de lever på. Därför bryr sig en alldeles för stol del av mänskligheten inte om varandra, inte heller bryr de sig om sin planet Jorden.

Olyckligtvis bryr sig dessa människor i främsta hand, eller helt och hållet, om sig själva, sina pengar och/eller sin berömmelse, sin personliga familj och andra människor, deras pengar, deras ägodelar, deras regering och vissa andra människor.

Lyckligtvis förefaller det som om alltfler människor börjar bry sig om Gaia. I och med att mänskligheten börjar utvidga sitt medvetande bortom sina egna personliga liv och börjar inkludera det område av Jorden där de bor, andra områden på Jorden som behöver hjälp, såväl som alla de varelser som bor på Gaias Jord, i dess Luft, Eld och Vatten, så utvidgas deras medvetande från ett personligt medvetande till ett planetariskt medvetande.

Dessa människor som håller på att vakna upp och som har vaknat upp är:

Vakna för sitt Högre Medvetande, Vakna för sitt Högre SJÄLV,

Vakna för det faktum att de kom till Gaia FÖR Gaias skull, såväl som för Gaias SAMTLIGA invånare, och inte bra för de mänskliga invånarna. Men det är de mänskliga invånarna som skapar störst skada och KAN ge Störst Service.

Dessa är de människor vilka ofta är Galaktiker och vilka valde att ta sig en inkarnation som en människa som kommer att minnas, skapa och gå längs uppstigningstrappan som handlar om att:

Vara vakna för sitt Högre Medvetande

Vara Vakna för sitt Högre SJÄLV

Vara vakna för det faktum att de kom till Jorden – inte för sig själva – utan för Gaia

Dessa uppvaknade har en medvetenhet om att de är Multi-dimensionella Varelser som har ett:

Tredje-dimensionellt Mänskligt Själv

Fjärde-dimensionellt Astralt Själv

Femte-Dimensionellt Galaktiskt SJÄLV

Sjätte-Dimensionella samt bortom, uttryck för sitt Multi-Dimensionella SJÄLV

Dessa uppvaknade människor är medvetna om att de, precis likt ett träd som har många grenar, så har människorna många uttryck för sitt SJÄLV. Ett träd har en stam som har flera grenar, som har flera löv, rötter och en kärna.

Ifall kärnan är frisk så kan trädet förbli friskt. Men ifall trädets kärna inte är friskt, så kommer trädet inte att kunna förbli friskt. En av mänsklighetens största KÄRN-frågor är separationen från deras eget Multi-dimensionella SJÄLV.

Så snart som människorna kommer ihåg sitt Multi-dimensionella SJÄLV, inser de att man INTE bara är en människa och de inser att de är sammanlänkade med alla Högre-Dimensionella Uttryck försitt själv, sin hela Galaktiska familj, såväl som de många olika varelser med vilka de på ett osynligt sätt är förenade.

När Gaia har ett ”Topp-Samhälle” eller en ”Topp-Era” så är det för att människan kan se, inse, veta att det förekommer en verklighetsfrekvens som sammanlänkar allt liv. Precis såsom ett träd som har en sund stam, som är förenad med JORDEN, samt friska löv som värmer sig i Luften, Solens Eld, och Vattnet från regnet.

Det är Förbindelsen med Kärnan, som för mänskligheten är Kärnan för Service till Andra, som hjälper Gaia att förbli sammanlänkad med Sina Element, Elementaler, Sin Kärna, Sitt Sol-system och Sin Galax.

Hur skulle någon kunna tro att man är ensam? Svaret på den frågan är att alltför många av mänsklighetens medlemmar har glömt att de, människorna, var menade att vara Gaias Väktare. Och varför glömde de bort det?

Mänsklighetens medlemmar som glömde (för det finns många, många människor som har kommit ihåg och som NU kan minnas), de glömde för att de INTE var förenade med Jordens element och elementaler, Luften, Elden/Solen/Ljuset och Vattnet. Men mänskligheten var MYCKET förenad med pengar, ambition, ryktbarhet, kontroll och makt över andra.

Mänskligheten börjar emellertid vakna upp från sin Mörka Natt, för att minnas att de INTE är ensamma. Vi, er Galaktiska familj, är ERA egna högre-dimensionella uttryck för den fysiska kropp som ni för närvarande bär.

Med andra ord så är detta ett ”Inter-dimensionellt Budskap” från ert SJÄLV till ert själv.

Vi, er Galaktiska Familj, finns ständigt med er! I själva verket har vi alltid funnits med er, men era 3D-sinnen kunde inte varsebli oss ÄNNU.

NU, när ert medvetande utvidgar sig, så utvidgar sig era varseblivningar likaså.

SE genom Hjärtat för att förnimma vår Inter-Dimensionella Kärlek.

KÄNN denna Inter-Dimensionella Kärlek i och med att ni sysslar med ert dagliga liv.

HÖR våra budskap när vi sänder dem till ert hjärta och sinne.

VAR MEDVETNA om att vi ALLTID finns tillsammans med er!

Vi Arkturier och er Galaktiska Familj sänder er

Villkorslös Kärlek och Multi-Dimensionellt Ljus.

 

 

 

Inter-dimensional Message from your SELF–Arcturians through Sue Lie

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...