Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 12 juni

kanalsol

 

Välkomna kära ni. Allt eftersom den nya världen framträder, börjar ni se att föreställningar och begrepp från tidigare generationer försvinner, trots försök att hålla dem kvar, av de som finner trygghet i dem.

Ser ni tillbaka ytterligare några år, och jämför tankarna kontra nu, kan ni se hur långt ni har kommit. Djurens rättigheter som de är i dag, var ovanligt även så sent som för 20 år sedan. Kvinnor och män, både individuellt och i grupp, kommer att inse att den feminina energin inte är mindre än den maskulina, utan att båda är lika viktiga för helheten.

De som blivit uppfostrade, eller fått veta att de är mindre värda från födseln, syndiga eller på något annat sätt förstörda och i behov av åtgärder, vaknar upp till den sanna naturen, och återtar den kraft de fråntagits, genom okunnigheten av dem med dessa vanföreställningar.

Många av er har upptäckt att vissa problem som oroat er, och som hittills orsakat smärta, ilska eller frustration, inte längre påverkar er som de en gång gjorde. När ni inte längre bär på denna energi, löses den helt enkelt upp, eftersom det inte finns någon energi för att hålla den kvar. Endast egenskaperna från den Gudomliga Medvetenheten hålls kvar av lagen.

Den uppnådda medvetenheten om denna sanning, hjälper till att stå emot det onda, bekämpa fel, och kämpar mot det som ni tycker håller er borta från det ni behöver. Ni börjar förstå att allt ni söker, finns redan fullt ut och komplett inom er, och hålls där av Gudomlig Lag. Evolution är att flytta bortom ackumulerade falska föreställningar, för att ni ska kunna uppleva vem och vilka ni egentligen är.

Varje liten bit av spirituellt medvetenhetsflöde, uppnås automatiskt under en normal dag, eftersom sanningen realiserad, (inte bara intellektuellt) blir de ni är. Ni är medvetenheten, inte bara fysiska kroppar. När ni lever i det högsta uppnådda tillståndet av medvetenhet, uppstår nya sanningar när ni är redo att integrera med dem, ofta när ni minst anar det. Sanningen är oändlig, det finns inget slut.

Eftersom uppväckta individer, blir medvetna om sina oönskade vanor och egenskaper, börjar de vidta åtgärder (fysiska, känslomässiga, mentala och även andliga) för att avlägsna de ”oheliga” kvaliteter de har upptäckt. (Föreställ er munkar och ”heliga” som piskar sig, eller de som förskönar korsfästelsen med den falska tron att lidande är ”heligt”.)

I själva verket är dessa typer av åtgärder onödiga och representerar en oupplyst föreställning av den andliga resan – resan från känsla till själ. . Den fysiska kroppen är en helig behållare av er medvetenhet, som formats av er och är nödvändig för att kunna leva i en tredimensionell energi.

Att känna motstånd för en människa, plats eller sak, ger kroppen naturlig kraft. Detta betyder vördnad i stället för motstånd, av negativa mänskliga vanor och egenskaper. Acceptera det helt enkelt som aspekter av vilka ni just nu är, och inse att det inte finns någon lag som håller det kvar. Mänskliga egenskaper av alla slag, kan vara kraftfulla verktyg, som tjänar till att belysa någons trossystem, och ta bort begrepp och övertygelser, som nu manifesterar sig som de negativa egenskaperna ni vill bli av med.

Motståndet är lika gammalt som mänskligheten. Själen försöker alltid att bli erkänd för vem eller vilken den är, och för den outvecklade kommer detta att manifesteras i en tredimensionell form. Själens längtan efter att bli medvetet erkänd kommer aldrig att upphöra, eftersom det är realiteten av vilka ni är. Frihet och helhet är aspekter av det Gudomliga, som hålls på plats för evigt genom Gudomlig lag, men kan inte manifesteras högre än individens uppnådda medvetenhetstillstånd. Även mördaren tror att han bringar helhet till vissa situationer.

Motstånd börjar ofta när någon som nyligen blivit spirituell plötsligt vaknar upp till en sanning, och bara kan förstå den genom sitt tredimensionella tillstånd av medvetenhet. Dessa blir ofta proselyter, och försöker påverka alla, både de som vill och inte vill lyssna, för de har fått veta sanningen och alla måste tro det samma, annars går de förlorade.

I sin iver att sprida det de tror är den enda sanningen, uppmanar de sina anhängare att motstå något som inte passar detta begränsade trossystem. Ofta kämpar dessa kära själva, med sakerna de fördömer, och försöker eliminera genom andra. Detta syns tydligt i agerandet hos många organiserade religioner.

Motstånd är baserat på tron att alla, inklusive de själva, är separerade från det Gudomliga (deras goda) men att detta kan rättas till genom olika fysiska, känslomässiga, mentala eller andliga metoder. Motstånd tros ofta vara det bästa verktyget för att eliminera problem, som bestämts vara felaktiga, syndiga, eller oacceptabla av de som tror sig vara myndigheten för rätt eller fel.

Gamla testamentet är en bok med regler och förordningar, och var nödvändig för den tid då det outvecklade samhället behövde regler. Två tusen år senare, förkunnade en upplyst lärare att han kom för att ge oss ett nytt testamente. Detta nya testamente, var tänkt att ersätta det gamla, för att vägleda mänskligheten till en medvetenhet, baserad på kärlek och enighet. Men i dag, håller många fortfarande fast vid reglerna i det gamla testamentet, medan de kallar sig ”Kristna”.

Inte alla, men de flesta människor, och definitivt alla som läser dessa meddelanden, har utvecklats bortom behovet av regler och förordningar, för att kunna leva i fred. Ni rör er in mot det nya testamentets medvetenhetstillstånd, där ni själva, såväl som alla levande varelser, är hedrade och respekterade som Gudomliga varelser. Tiden har kommit, och ni är redo att gå bortom skuld, dålig självkänsla, och alla aspekter från en tredimensionell medvetenhet.

Motstånd kan göra något relativt oviktigt till en mäktig fiende, som behöver övervinnas eller elimineras. Ovälkomna egenskaper och vanor kommer vanligtvis från cellulära minnen, från en livstid när dessa egenskaper var nödvändiga för överlevnad. Kämpa inte emot, utan låt dessa saker rensas ut genom ert inre arbete, med avsikten att utvecklas spirituellt.

När ni rör er djupare in i det medvetna livet av sanningen, kommer ni att börja lita på processen. Glöm aldrig, trots alla oenigheter inom eller utom er, att ni har ett Högre Själv, Guider, en före-födelse-plan, och att ni är här för att minnas och uppleva ert sanna jag på jorden. Motståndet minskar när människan utvecklas spirituellt, eftersom insikten om att det inte finns något att göra motstånd mot, slåss, eller försöka bli av med, bara är bilder som kommer från era tankar.

I alla dagliga aktiviteter, kommer det att finnas tillfällen då ni kommer att styras till att ta mänskliga steg, som kan visas som motstånd mot andra. Om ni styrs på detta sätt, lita på er intuition. Stanna aldrig i en våldsam eller kränkande situation, genom den falska tron att gå därifrån skulle betyda motstånd, att situationen är ett välförtjänt straff, eller att ni måste stanna kvar för att lära er något. Att lämna sådana situationer är inte motstånd, utan det är respekt och kärlek till er själva/ Självet.

En fin avgränsning håller motståndet borta från att vidta nödvändiga åtgärder. Vilka de är, beror på människans medvetenhetstillstånd. Är det en medvetenhet som ses genom att en verklighet framträtt, till följt av någon intuitivt guidad handling, eller är det helt enkelt ett försök att bli av med något som ses som makt? Ni har rätt att göra era val genom er fria vilja, men låt er styras inifrån.

Försök att inte känna någon skuld över den rädsla ni fortfarande kan känna, för det är mycket lätt att ta in världens universella rädsla här på jorden. Något att frukta, kommer att presenteras den 24/7, av regeringar, kyrkor, experter och alla andra med åsikter. De av er som är känsliga för energiupplever, upplever ofta inte en individuell rädsla, utan världens rädsla och tror att den är er egen. Var uppmärksamma på detta, håll ert energifält fyllt med ljus, och hävda aldrig att dessa energier är era egna.

Låt evolutionsprocessen utvecklas på sitt eget sätt, vilket kan vara mycket mer annorlunda än vad ni har förväntat er. Varje resa är individuell, och era lärdomar och erfarenheter är inte de samma som er grannes, inte heller kommer era erfarenheter att likna de ni kanske har läst om i andlig litteratur. Varje själ är unik, individualiserad i det Eniga.

Medvetenheten tar skonsamma och tysta steg till kännedom, ibland slingrande över stenar, och vid andra tillfällen genom ängar med vilda blommor. Oberoende av vändningarna på er individuella väg, eller hur igenvuxen den ibland kan vara, kom ihåg att den alltid är till bara är för er, och den har följt er genom era livstider, eftersom den skapades och infördes av er, och är en aspekt av er medvetenhet.

Varje själ tillåts enligt den fria viljan, att vila eller ta sidovägar så ofta den vill, men det finns tröst i att veta, att er andliga väg alltid finns närvarande, och väntar på er.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

 

 

Du gillar kanske också...