Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 26 februari 2017

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

26 februari 2017

 

Kära läsare, vi möter er i kärlek i denna tid av så mycket, som det verkar, kaos. Var inte rädda, då allt är som det ska vara för utveckling och tillväxt av majoriteten. Det är en tid av förvirring även för er som vaknat upp och många av er ifrågasätter om det verkligen finns en pågående process av uppstigning.

Ni bevittnar de första barnastegen av uppvaknande för dem som tills nu har accepterat som sanning allt vad de tillsagts av regeringar, kyrkor och så kallade experter. Inre ögon börjar öppnas, och i och med det börjar små glimtar av medvetenhet utvecklas. Många inser plötsligt att mycket av vad de utan ifrågasättande accepterat inte har varit det bästa för majoriteten utan istället det bästa för några få.

Observera att många börjar stå upp för sig själva och kräver svar. Ljuset börjar skina på dem som bekvämt gömt sig bakom sina agendor av själv-tjänande och de har inga svar – kejsaren(illusionen i världen) har slutligen blivit igenkänd som varande utan kläder.

Vana vid blind lydnad är många i maktpositioner inte beredda på ifrågasättanden och känner heller ingen skyldighet att svara. Lydnad utan ifrågasättande är en facett av gammal energi som snabbt upplöses i närvaron av de högre frekvenser av Ljus som nu för med sig sanningen om individuellt bemyndigande till medvetandet i världen.

Då majoriteten börjar erkänna och göra anspråk på sin medfödda kraft skapar det stor rädsla hos de bekväma som profiterar på status quo. Detta i sin tur får dem att svara på det sätt de känner igen, med verktygen i den tredje dimensionens trossystem – repression, våld och bestraffning.

Återtagandet av den medfödda kraften är ett av de första och mest kraftfulla stegen på den evolutionära resan, men många har ännu inte till fullo förstått vad det är de börjar känna. Eftersom individer bara kan uttrycka sitt rådande medvetandetillstånd, bevittnar ni en svallvåg av handlingar som speglar beslutsamhet, ibland fredligt, ibland inte.

Var inte rädda, mina kära, för allt är som det ska vara för stunden. Som vi tidigare sagt betyder detta inte att uppvaknade individer inte kan välja ståndpunkt så länge som handlingar utförs med avsikt att tjäna, att vara förebilder, och sända ovillkorlig kärlek i syfte att hjälpa andra att vakna upp till högre metoder av beslutsamhet.

Vi vill tala om kärlek i handling, kärlek som inte bara är känslor eller medvetenhet, utan kärlek uttryckt utåt genom talade ord eller utförda handlingar. Som med alla handlingar är det avsikten som fastställer energin i vilken handlingen flödar. När ovillkorlig kärlek är intentionen bakom en handling, bär den alltid en hög resonans oavsett hur världslig den förefaller vara för andra.

Det finns tillfällen när barska ord eller handlingar är det enda sätt en grupp eller individ kan förstå att deras ord eller handlingar inte är acceptabla eller att det de gör lägger sig i någon annans frihet eller bästa. Föräldrar gör detta hela tiden när de disciplinerar, eller bestraffar, sina barn.

Sorgligt nog är inte alla barska handlingar baserade på ovillkorlig kärlek. Ofta innebär bestraffning av barn, fångar, kyrkomedlemmar eller andra under någons auktoritet inte att det görs med tanke på den personens väl, såsom de intalar sig, utan som en ursäkt för att ge sig hän åt maktmissbruk.

Maktmissbruk är ett verktyg som används av dem som omedvetet bär på energier av otillräcklighet och låg självkänsla. Att utöva makt över andra utan kärlek ger dessa kära en falsk känsla av att ha den styrka och makt alla söker, men som bara kan hittas inom.

Kärlek i handling innebär att man frågar sig själv: ”Varför utför jag denna handling? Är det för att bestraffa eller informera? Är det för att dominera, eller lära ut? Eller är det helt enkelt för att jag nu väljer att uttrycka kärlek i alla mina handlingar?”

Efter att ha upplevt många livstider på jorden är sinnet och reflexerna hos många fortfarande programmerade, tills de rensas, att handla utifrån rädsla, dömande och kritik i obekanta situationer. Dessa reaktioner är antingen gamla energier som fortfarande är aktiva i cellminnet eller inlärda koncept från denna livstid rörande 3D-regler om hur allt måste vara för att det ska vara rätt.

Den gradvisa, pågående evolutionen av mänskligheten känns lätt igen genom att studera hur ”reglerna” för en generation verkar gamla och löjliga för nästa och sedan förändras helt. Det har varit så mycket onödigt lidande i det förflutna, och fortfarande idag, bara för att ”regler” påtvingats de obemyndigade av någon ”auktoritet”, till exempel politiker, kyrkoledare, föräldrar, eller vuxna barn.

När ni reagerar negativt på någon person, plats eller händelse, ta en paus och fråga er själva vad reaktionen handlade om. ”Vad tror jag får mig att känna på det här sättet?” Är det sant? Negativa reaktioner är era lärare och välsignelser, de tjänar som verktyg för att hjälpa er upptäcka sådant som ni kanske fortfarande håller i ert trossystem, och låter er sedan släppa det och rensa ut det ni finner.

Detta är en högst kraftfull tid på jorden. Högfrekventa energier av Ljus strömmar in, tillgängliga för alla. Dessa energier påverkar alla och låter dem enkelt känna igen allt som inte står i resonans med universell kärlek.. Universellt medvetande ligger i de smärtsamma plågorna av att föda individuellt bemyndigande. Det föds nu, idag, i världen omkring er.

Ovillkorlig kärlek måste föras in i varje handling, oavsett hur världslig den än verkar vara. Att hålla upp dörren för någon medan man i tysthet bekräftar hens gudomlighet gör er till Ljusarbetare och låter denna enkla handling bära en andlig frekvens. Samma handling, men utförd med en känsla av plikt eller koncept av separation, flödar inte med samma energi, men förefaller vara densamma.

Handlingar av tjänande som utförs utan medvetenhet om enhet(ovillkorlig kärlek) är en mycket viktig fas i resan för de är de första stegen mot att uppnå medvetande av enhet. Alla handlingar av tjänande är i verkligheten kärlek, även om den agerande personen inte inser det.

Varje individ behöver bara leva ut från sitt högsta uppnådda medvetandetillstånd. Om en person väljer att leva från ett lägre medvetandetillstånd än hen uppnått( låtsas, för att tillfredsställa andra) kommer hen att uppleva skuld och oro för hen är inte synkad med sitt inre själv.

Intention – intention- intention – mina kära. I början måste ni förbli medvetna om intentionen bakom varje ord och handling, men det kommer snart en tid när denna medvetna ansträngning inte längre behövs för er övning har blivit ert uppnådda medvetandetillstånd och får alla handlingar att automatiskt flöda på strömmar av ovillkorlig kärlek.

Att uppnå ett medvetande av enhet med allt inom den ENDA är målet för den andliga resan. Många av er är redan där och märker att ni väldigt sällan reagerar på saker som ni en gång gjorde. Ni har blivit vägvisarna och tiden att visa vägen är mycket nära då många nu snabbt blir redo för visning.

Riterna och ritualerna hos organiserade religioner är bara verktyg – några effektiva, andra inte, vanligtvis skapade av välmenande människor, inte Gud, i syfte att informera andra om sanningen(deras version av den). Varje själ når en punkt vid vilken det inte längre känns meningsfullt att fortsätta med organiserade religiösa ritualer för man har nått insikten att den enda verkliga kyrkan är den som finns inom. Detta betyder inte att man aldrig mer kan delta i kyrkliga aktiviteter, men tron att de är nödvändiga finns inte längre.

Alla organiserade religioner börjar med budskap om mottagen sanning och lärs ut av en individ som uppnått ett högt utvecklat medvetandetillstånd. Emellertid, inom en generation eller två blir alltid renheten i originalbudskapet förlorat och börjat fyllas med falskheter.

Detta inträffar när renheten i originalbudskapet tolkas och lärs ut av dem med mycket lägre utvecklat medvetandetillstånd. Dessa lärare, präster, auktoritetspersoner kanske menar väl, men på grund av deras oförmåga att förstå den verkliga innebörden i den djupare sanningen, som den lärdes ut av originalläraren, lär de ut koncept, inte sanningen.

Det finns ändå fortfarande de som behöver vägledningen och strukturen i organiserad religion som hjälp att lära sig man ska uppträda, men varje själ når en punkt där lärdomar framförda till dem av andra känns gamla och mossiga – lita på den känslan. Sanningen ligger stilla inom och väntar på ett erkännande av varje person, för var annars kan Sanningen finnas, med er varande det ni är – det Enda Gudomliga Medvetandet, allt som är.

Vid en given punkt måste varje person sluta söka sanningen utanför sitt själv. ”Sanningen” som den lärs ut av andra kan aldrig stiga högre än det uppnådda medvetandetillståndet hos läraren som ofta är välmenande, men ändå har många tredje-dimensionella trosuppfattningar.

En riktig andlig lärare vägleder och lär alltid sina studenter att söka inom, det enda ställe där sanningen kan finnas. Detta är syftet med meditation, naturen och tystnads-övningar som stillar sinnet så att den lilla rösten inom kan höras.

Den evolutionära resan är helt enkelt processen av att komma ihåg vem och vad ni redan är, genom upplevelser av separation. Varje bit av insikter som uppnås måste sedan levas och uttryckas likt frukter som verkar komma från ingenstans på fruktträd. Om frukten inte plockas blir den outtryckt och ruttnar.

Låt frukterna av er medvetenhet flöda rikligt, utan rädsla, i varje situation, buren på strömmar av ovillkorlig kärlek.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...