Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 9 juli, 2017

Arkturiska Gruppen

via Marilyn Raffaele

9 juli, 2017

Kära Ni, återigen sträcker vi oss ut till er i kärlek, för att få välsigna, hela och informera alla som önskar det. I denna tid av stridigheter och förvirring måste ni lära er att vila inom samt att leva utifrån den högsta nivån av ert medvetande. Många av er ”testas” så att säga, inte av Gud som endast känner Sin egen oändliga fullständighet, utan av er själva.

Ni ställs inför ett val; ”Tror jag verkligen på vad jag känner till om sanningen eller gör jag det inte? Baserat på bilder och nyheter borde jag vara rädd, men baserat på den sanning som jag känner inombords, varför skulle jag reagera på den yttre scenen om den är en illusion? Det finns ingen, det har aldrig funnits någon, inte heller kan det någonsin finnas en verklig död”. Dessa ord låter chockerande för vissa, men behöver beaktas av alla som tar sin andliga utveckling på allvar. Antingen finns Gud, eller så finns Gud inte.

Vi vill tala om kärlek som en emotion. Enhet kan på den mänskliga nivån upplevas som en form av förenande. Detta har under tidens lopp kommit att tolkas på hundratals olika sätt, beroende på individuella medvetandetillstånd. På grund av att man har trott på separation, har denna förenande energi blivit selektiv och endast närvarande hos vissa människor.

På den mänskliga scenen har den attraktion eller aversion som man kan känna gentemot någon annan, vanligen att göra med ömsesidiga upplevelser från tidigare liv, en omedveten men ändå aktiv energi (ur cellminnet), som man kan minnas från en interaktion med eller en kunskap om en person från en annan tid. Detta är källan till det som kallas karma. Karma är inte ett oåterkalleligt straff för någon handling i det förgångna, vilket många tror, utan det är snarare närvaron av gamla energier som fortfarande är aktiva och behöver rensas ut.

Karma uppfattas av många som en slags ”hämnd”, för när energi söker efter att komma i linje med en likadan energi, förefaller det som om detta inträffade. En karmisk uppgörelse mellan två människor sker automatiskt när den ena eller båda utvecklas och börjar leva utifrån ett högre medvetandetillstånd, i vilket de energier som genljuder lägre inte längre existerar. Ifall man endast har en tilltro till dem och ingen lag som stöttar dem, så existerar de helt enkelt inte längre.

Men det som återstår kanske ännu inte förmår lösa upp och rensa ut gammal energi vid denna högre nivå. De som helt och hållet lever inom ett tredje-dimensionellt trossystem förstår inte energi och karma, så de söker efter att lösa upp karmiska interpersonella frågor i enlighet med sina koncept och övertygelser – ofta genom våldsamma handlingar eller ilskna konfrontationer. Detta tjänar bara till att fortsätta med samt aktivera en karmisk situation som vid någon tidpunkt i någon livstid kommer att behöva rensas upp.

Detta kan lätt ses som världskaos. Alla, andligt vakna eller inte, upplever intensiteten i de Ljusfrekvenser som just nu strömmar ner på Jorden. Dessa energier som genljuder mycket högt, avslöjar och tar personliga och kollektiva energier upp till en medveten uppmärksamhet, vilka sedan måste rensas ut för att man ska kunna integrera de högre energierna.

Kraftfulla och heliga energier upplevs på alla nivåer; fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt, detta tjänar till att dra alla som är redo, i en riktning mot att vakna upp till ett självbemäktigande. De som lever av andras ignorans gillar inte detta och de fortsätter därför med att sända ut och förespråka illusionen. Håll er vakna, kära Ni.

Den andliga resan drar ofta (Attraktionslagen) människor in i relationer och situationer som de i själva verket inte riktigt gillar. Man börjar ifrågasätta: ”Vad tänkte jag egentligen?” De flesta är omedvetna om att den ”lika energi” som skapade situationen var lagrad som energi och aktiv inom cellminnet från det förflutna.

Men under denna kraftfulla övergångstid, så blir många obehagliga situationer, snarare än att vara karmiska, ett perfekt scenario gällande det kontrakt som ingicks före födelsen, skapat och överenskommet av alla involverade för syften att avsluta alla återstående lärdomar, samt att lösa upp alla gamla frågor, som en förberedelse inför uppstigningen.

För att kunna få en lösning till stånd för vissa djupt inbäddade gamla energier, väljer en själ ofta att bli född in i en familj som återspeglar frågan. Detta tjänar till att aktivera den, inte att medge individen att ignorera eller begrava den djupt, vilket man inom tidigare livstider har gjort. Ett exempel: Någon som har varit djupt involverad i ett trossystem eller en religion i livstid efter livstid, men som känner att man är redo att ta sig bortom detta, kommer att välja en familj som fortfarande är aktiv inom detta specifika trossystem så att man kan utöva det, sedan utvärdera det och slutligen lämna det.

En person som har blivit nedvärderad och misshandlad under andra livstider, väljer ofta att inkarnera till en våldsam familj för att kunna aktivera sitt låga självförtroende och slutligen höja sig upp ovan det, och sålunda bemäktigande sig själv. Dessa typer av beslut görs innan födelsen och med hjälp av Guider som säkerställer att personen nu är tillräckligt stark och utvecklad, för att kunna ta tag i och rensa ut något som man kan ha burit på genom flera livstider.

Alla skapar ett lärdomskontrakt innan man inkarnerar, ett som för samman de rätta människorna vid den rätta tiden för de situationer som behövs för att man ska kunna lösa alla gamla koncept och övertygelser man är redo att släppa taget om. Det Högre Självet orkestrerar pusslets nödvändiga delar, och för allting samman vid rätt tid, för att man ska kunna aktivera den valda lärdomen.

Individer som är omedvetna om att det sker en planering innan man föds, kommer att försöka fly undan med alla tillgängliga medel, omedvetna om hur man ska bemöta denna specifika situation på en högre nivå. Dessa situationer kan förekomma mellan föräldrar-barn, syskon, make och maka, släktingar, grannar, vänner och bekanta och till och med platser. En medvetenhet om varandets sanning, betyder inte att man inte kan hjälpa, eller inte hjälper dem som kämpar, men det innebär att när man gör det så förmår man se bortom det yttre och man kan hjälpa utifrån medkänsla, inte sympati.

Så ni förstår, i verkligheten förekommer inga misstag och inga offer, fastän det med all säkerhet förefaller så för det mänskliga ögat och speciellt för dem som får den upplevelsen. Varenda själ befinner sig på en andlig resa på väg till att vakna upp till sanningen om sitt själv som SJÄLVET, till och med de som är totalt omedvetna och ointresserade av detta faktum. Det förekommer inga undantag, för var och en är en manifestation av det Gudomliga, ingenting annat existerar.

Det är viktigt att aldrig bli kvar inom en farlig situation, i tron att man är andlig och kan lösa något på en högre nivå. De andra som är involverade kanske bara är oförmögna att på något sätt harmonisera med högre sätt att hitta lösningar. Ha ständigt tillit till er intuition.

Karmiska förbindelser kan rensas ut när bara den ena personen är villig, men bägge behövs inte. När den villiga deltagaren väljer att inte längre engagera sig (inte så mycket med ilska, utan med en känsla av kärleksenergi), lyfter han/hon sig själv ut ur den gamla resonansen, och harmoniserar inte längre med den. Detta görs ofta av dem som inte har en medveten uppmärksamhet om en djup andlig sanning, men som har uppnått ett medvetandetillstånd som automatiskt vägleder dem i ritning mot att få möta situationer på nya och högre nivåer.

Det är enbart genom att välja att stanna kvar och mata vissa falska övertygelser som karmiska situationer kan fortgå. Utan energi att hålla dem på plats, kommer de helt enkelt att lösas upp. Om den andra personen eller de andra personerna väljer att fortsätta inom övertygelserna, påverkar det inte den som har valt att gå vidare, om inte de på nytt engagerar sig i varandra.

Det är viktigt att rensa ut de energitrådar som formas utifrån upplevelser av intensivt ’bra och dåligt’ mellan människor. Många bär trådar till vissa människor från livstid till livstid, vilket resulterar i en slags boja till denna person. Det sker ofta mellan en förälder och ett barn, mellan älskare, familjemedlemmar och vänner såväl som fiender.

Energitrådar kan lätt tas bort genom att man förklarar sin avsikt att göra det, man ber sina Guider om hjälp och under en stilla ostörd stund visualiserar man sina händer fyllda med Ljus som går in i ens Solar Plexus -chakra, för att varsamt avlägsna alla trådar. Lämna dem sedan kärleksfullt tillbaka till den andra personen och fyll upp det tomma utrymmet med gyllene Ljus.

En andligt utvecklad energiarbetare kan också utföra borttagandet av trådar för er, men använd alltid er intuition när ni letar upp en person för energiarbete. Välj någon som har en hög resonans, som arbetar från en utvecklad nivå av medvetenhet och inte någon som har lärt sig teknikerna men ännu inte har en god förståelse och ett medvetande om sanningen bakom dessa.

Emotioner är en stor och förvirrande del av det liv som levs i en tredje-dimensionell energi. Sexuell attraktion har kommit att innebära kärlek. Misstycke har kommit att innebära att en annan person på något sätt är mindre värd. Förvirring gällande negativa emotioner sänder ofta iväg folk till terapeuter, där man ofta analyserar och allt djupare bäddar in dem, snarare än att man kommer fram till kärnan i vilka övertygelser som har skapat dem.

Detta betyder inte att ni inte kan söka upp den här typen av hjälp om ni blir vägledda till att göra det, inte heller betyder det att terapeuter inte på allvar skulle försöka hjälpa människor. Hjälp tillhandahålls för alla medvetandestadier, på alla nivåer, men för alla som andligt är redo för det djupare arbetet, kan det skapa en andlig fördröjning på grund av att man inte längre harmoniserar med en hel del av de tredje-dimensionella uppfattningar och tekniker man använder sig av. För dem som vägleds till att söka hjälp hos en terapeut, be att bli vägledd till någon bland dem som har ett utvecklat medvetande. Det finns många därute, men de gör ingen reklam.

Att ta läkemedel för att hantera emotioner tjänar helt enkelt till att maskera och trycka dem allt djupare inombords, snarare än att låta dem bli förstådda och utrensade. Om de inte är helt nödvändiga, vilket de ofta är inom det tredje-dimensionella trossystemet, så borde läkemedel undvikas. Alla kemikalier som intas, påverkar energifältet och en stor del av informationen gällande läkemedel baserar sig på girighet och falska koncept gällande det som är normalt.

Läkemedel/droger som tas utifrån ett val förespråkar en falsk känsla av andlighet och helhet som resulterar i beroende, andlig fördröjning, och ofta ett slöseri med en livstid och planerade lärdomar. För dem som är vakna för sanningen, är det viktigt att hålla kroppen ren och klar, för att kunna skapa en lämplig farkost för integrerandet av högre frekvenser.

Tillåt emotioner att bli uttryckta, stå inte emot dem, hata dem inte, skäms inte över att ha dem. Älska dem som en facett av vilka ni är just nu och lägg märke till att emotionerna tjänar till att uppmärksamma er på ert trossystem och ert lagrade cellminne som nu är redo att bli utrensat. Ni är inte längre någon ouppvaknad människa om ni läser dessa meddelanden, så sluta upp med att tänka om er själva på det sättet. Ni är långt på väg till en uppstigning till högre-dimensionella frekvenser, ni är inte längre sanningssökare.

Ert medvetandetillstånd återspeglas utåt. Om ni får uppleva en svår situation med någon, något, eller en plats, upptäck detta som en signal om att något försöker rensas ut – någon falsk övertygelse som ni fortfarande håller fast vid. Fråga er själv: ”Vad är det jag tror att får mig att känna så här?” Detta kommer att visa er vad det är som behöver ett djupare efterforskande.

Såsom vi många gånger har konstaterat, så är Kärlek Enhetens energi, men tolkas i enlighet med ens individuella medvetandetillstånd. Varenda fråga gällande dagligt liv kan lösas när det väl blir förstått att det bara finns En. Detta låter er sedan känna igen och rensa ut alla övertygelser av separation som ni fortfarande kan hålla kvar, samt bereda rum för ett nytt och mer utvecklat medvetandetillstånd att få utvecklas.

Förvänta er inte att ni aldrig mer kommer att få uppleva en reaktion på någon som har sårat er eller att ni därför skulle vara ett andligt misslyckande. Utrensandet och helandet äger rum när ni öppnar er för sanningen om allas Gudomlighet, men inom kroppslighetens täthet tar det tid innan helandet helt och hållet kan integreras.

Era handlingar inåt och utåt gällande villkorslös kärlek kanske aldrig har någon effekt på en annans handlingar och övertygelser, så förvänta er inte att de ”problematiska människorna” i ert liv ska förändras. Deras uppvaknande är deras jobb, inte ert.

När ni växer inom sanningen och medvetandet får ni upptäcka att vissa människor och situationer helt enkelt försvinner ut ur ert liv. Det beror på att ni inte längre befinner er i linje med de lägre genljudande ord och gärningar som är involverade, vilka tillät er att bli sårade. Ni kan nu ”låta barbarerna rasa”, medan ni kan leva och röra er till högre verkligheter av Kärlek och sanning.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

The Arcturian Group via Marilyn Raffaele, July 9th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...