Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele,4 oktober 2020

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

4 oktober 2020

Välkomna kära läsare.

En känsla av att förlora hoppet har anfäktat några av er, till och med när ni motsätter er den. Vet att det är ok att känna de känslor som kommer upp i dessa kraftfullt energetiska tider, då så mycket negativitet blir förstärkt i det yttre. Gör inte motstånd mot dem eller döm er själva när de kommer, utan erkänn dem bara för vad de är (opersonliga) och släpp dem. De kan tjäna som perfekta verktyg för att öva på det ni vet.

Mycket av det ni nu bevittnar på den yttre scenen är ett tredje-dimensionellt svar på den falska rädslo-information som framhävs av olika mediaformer, av dem som drar fördel av att bibehålla okunskap och rädsla hos majoriteten.

Många gamla och inte längre relevanta program börjar brytas ned för att skiftas till högre former, men för mänskligt tänkande verkar det som om allt går bakåt och blir sämre. De som inte förstår vad det är som sker reagerar då från sin nivå av medvetande, vilken ofta är baserad på dualitet och separation.

Andlig utveckling är ostoppbar. Det tredje-dimensionella trossystemet som i eoner styrt livet på jorden, måste lösas upp i sitt eget intet för att kunna ersättas av det som är av en högre verklighet. Detta har alltid varit känt av sanningssökare, men det var många som inte förväntade sig att resan från tredje-, genom fjärde- och in i femte-dimensionell energi skulle vara så fylld av kaos och förvirring. De föreställde sig en mild övergång in i en lycklig fredlig värld utan bråkmakare.

Släpp alla koncept eller förväntningar ni fortfarande kanske har angående hur en global eller personlig uppstigning ska vara. Lita på att den Gudomliga planen utvecklas som den ska för det är en process, en mycket kraftfull sådan, som inte kan störas av dem som bara inte tycker om idéen. Att individer uppstiger till högre dimensionell energi medan de kvarstår i sina fysiska kroppar har aldrig tidigare hänt och det observeras med spänning av dem i andra dimensioner.

Om en individ skulle integrera energi med hög resonans allt på en gång utan förberedelser, skulle han dö, därför att hans fysiska system inte skulle vara kapabelt att assimilera den. Det är därför som ni upplever en process där kvarvarande täta energier rensas från cellulärt minne samtidigt som energier med högre resonans integreras. Hastigheten, timingen och villigheten för detta avgörs av varje individs Högre Själv, så jämför aldrig er process med någon annans.

Alla är inte redo i denna livstid att till fullo integrera 5:e dimensionell energi. Faktiskt gör de kanske precis det de kom för att göra i detta liv och försök att upplysa någon när de ännu inte är redo, är inte annat än att störa processen. Det är därför det är viktigt att släppa känslan att behöva ”väcka upp” vänner och familj i en falsk tro att ni gör dem en tjänst. Lita alltid på er intuition angående vem som har ”öron att lyssna med” och då kan ni kärleksfullt dela vad ni vet.

Ibland tolkar sinnet hos någon som är nyuppväckt till energi och sanning integrationen av högre och annorlunda frekvenser som en invasion och gör motstånd, vilket orsakar personen upplevelse av smärta, negativitet och ofta rädsla. Då sinnet vänjer sig vid processen klingar dessa saker av.

Tillåt, tillåt, tillåt, kära ni. Ni är redo för tillåtande.

Att tillåta innebär inte att ni ger upp i bemärkelsen att vara maktlös, utan det betyder istället att ni lever i varje nu-ögonblick från er högsta nivå av andlig medvetenhet, utan att försöka heala, förändra eller korrigera det. Det kräver att man lever sin sanning i varje ögonblick, inte bara när det känns lämpligt.

För att kunna komma till tillåtandet måste man först förstå det, eftersom tillåtande, för mänskligt tänkande, inte verkar vettigt och står i motsats till tredje-dimensionella övertygelser om ett framgångsrikt liv. Att tillåta är ett steg i varje persons evolutionära process då den uppnår ett medvetande av EN. Detta låter dem sedan leva livet från en plats av tillit och förtroende, med medvetenhet om den verklighet som ligger bakom allt som syns. Ni som läser och är i resonans med dessa meddelanden är redo att tillåta, annars skulle ni inte vara intresserade eller ens förstå denna information.

Ni har gjort det förberedande arbetet under era många livstider. Ni har studerat och utövat många olika sanningar och ni har haft goda, dåliga och hemska lär-upplevelser. Ni har levt i nunne- och munkkloster och i andra religiösa församlingar. Ni har varit krigare och fredsmakare, man och kvinna, rik och fattig, smart och dum, hälsosam och sjuk, lycklig och olycklig, fri och slav. Ni är nu kvalificerade att acceptera verkligheten om vem och vad ni är och att sluta döma er själva efter tredje-dimensionell standard, vilken nu blivit obruklig för er.

I livstider har ni lärts, och lärs fortfarande, att ert goda finns utanför er och att ni måste göra allt ni kan för att få det. Ni lärs metoder och tekniker för att dra det till er även i metafysiska läror. Så kallade ”experter” på alla livets områden har försetts med makten att avgöra era val, vilket i realiteten är ett uppgivande av den inneboende makt som varje individ har som Gudomlig Varelse..

Alla måste så småningom komma att tro och lita på att de är gjorda av Gudsmateriel, Gudomligt Medvetande och att de därför redan förkroppsligar allt som Gud består av – frid, harmoni, överflöd, trygghet och säkerhet, fullkomlighet, helhet, intelligens och att deras verklighet är Allestädes Närvarande, Allsmäktig och Allvetande på varje nivå. Detta består av absolut sanning. Att uppnå detta medvetande är vad hela resan handlar om.

Gör inte det misstag som vissa har gjort när de lärt sig om enhet med Gud och sedan går omkring och säger att de inte behöver göra något därför att ”jag är Gud” eller ”allt är en illusion, bara ignorera det”. Detta är mycket dumt därför att det, tills sanningen blir ett uppnått medvetandetillstånd, bara är information och inte kan manifesteras utåt. Att komma dit är den evolutionära processen.

Då sanningen integreras och blir ens medvetandetillstånd, kommer man att börja uppleva Gudskvaliteter i sitt personliga liv, kvaliteter som alltid varit fullt närvarande men inte åtkomliga genom mänskligt tänkande. Kom ihåg, medvetande är materialet för form.

Exempel: En medicinsk doktor som uppnått ett medvetande av sin fullkomlighet som Gudomlig Varelse, kommer att se att lösningen på ett medicinskt problem helt enkelt presenterar sig för hans medvetande utan kamp. Sinnet tolkar medvetande individuellt. Det vill säga, mekanikern kommer inte att få en ny idé gällande operation, inte heller kommer kirurgen att få information om hur man lagar bilen (om han inte frågar och behöver den).

Det är dags att göra anspråk på er Gudomlighet istället för att fortsätta betrakta föreställningen om ENHET som bara en trevlig idé för de mer andliga än er. Ingen är mer andlig än någon annan. INGEN. Skillnaden är att vissa vet det och andra inte. Alla är Källan som uttrycker sig Själv för DET är allt som existerar.

Religiositet har kommit att bli betraktat som andlighet. Grannlåten, riterna och ritualerna i många religioner kommer att upplösas då mänskligheten i ökande grad blir medveten om att den redan är ett med Källan och inte behöver religiösa ritualer för att få det att hända. Det finns de som även fortsättningsvis kommer att behöva dessa saker, som ett första steg i sitt uppvaknande, så de kommer inte att försvinna helt, men för de flesta kommer de inte längre att vara nödvändiga.

Varje gång ni möter en utmaning från er högsta nivå av medvetenhet, blir den en del av kollektivet där den blir åtkomlig för andra som kan behöva precis den lösningen i sitt liv. Eftersom det bara finns ETT, blir allas handlingar och tankar automatiskt en del av det kollektiva medvetandet. Då kollektivet alltmer matas med energier av sanning och Ljus, kan högre former börja dyka upp på den yttre scenen. Ni hjälper helt enkelt till att lyfta kollektivet genom vanliga handlingar utförda, eller ord talade, med andlig medvetenhet och Kärlek. Det är jobbet.

Ni behöver inte bli världsledare eller gurus för att göra det ni kom för att göra. Det är bara frågan om att leva den sanning ni känner till om er själva och andra i alla situationer, och då ni gör det utvecklas mer medvetenhet och öppnar er till nya nivåer. Att leva sanningen är svårt i dessa tider. Rädsla och ilska gör det mycket frestande att återgå till det bekanta med lösningar och tänkande som fungerade tidigare. Emellertid existerar den energi som upprätthöll många av dessa koncept inte längre, vilket gör dem ogörliga.

Varje dag för med sig allt mer ökande högre Ljusfrekvenser. Ni kommer att känna dem men det gör också de som fortfarande till fullo är nedsänkta i illusionen, ofta bemyndigande dem till någon form av yttre handling. Erkänn Ljuset inom varje person, speciellt dem som orsakar problem. Visualisera flammor av Ljus som omger jorden och sänd Ljus från ert Heliga Hjärtcenter till alla jordens kungariken – kristallerna/mineralerna, växterna, djuren, devorna/elementalerna/naturandarna, och alla människorna.

Att leva livet från denna nivå behöver inte vara komplicerat. Det kräver inte att man lever ensam på en bergstopp och mediterar dag och natt, även om några få fortfarande är kallade att bara hålla Ljuset. Istället är det att lära sig leva, vara och låta er högsta insedda sanning om Gud, själv, och alla livsformer styra era val.

Ni är tysta vaksamma vaktposter som observerar och vakar över sanningen då ni bevittnar spelet av illusion mot verklighet.

Ni är redo.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...