Ashtar via Christine Preston, 28 januari, 2018

Ashtar

via Christine Preston

28 januari, 2018

ASHTAR COMMAND: Kära Ni, detta är en Varning ifrån Ashtar Command. Vi närmar oss en tid med svårigheter, med anledning av den planetariska justering som kommer att äga rum i och med processen med Avslöjandet (Disclosure). Jorden har trätt in i ett synnerligen tätt område inom den Ring av Ljus som kallas Fotonbältet och hela Solsystemet blir knuffat av elektromagnetiska vågor. Dessa vågor bidrar i hög grad till det Stora Uppvaknandet, i och med att foton-ljus och gammavågor i de elektromagnetiska strömmarna skalar bort negativa element från mänsklighetens psyke, mycket på samma sätt som cirklarna och svärden i Ärkeängel Mikaels Blå Flamma, såväl som hos Elohim-entiteterna Hercules och Astrea.

Vi refererar till inneboende krafter inom den persona som har skapats av jaget i processen av att använda sig av Guds ljus, men som representerar ett utflöde eller en förvanskning. I varje ögonblick gör jaget ett val att på ett korrekt sätt använda sig av denna kraft, eller att inte göra det. Endera berättigar ni Ljuset i och med att ni använder er av det, eller så förvränger ni det, i och med att ni lever era liv.

På grund av nedstigningen till dualitetens 3:e dimension, har miljarder själar skapat ett ego som har ett eget liv och upptar psyket, den undermedvetna och den medvetna hjärnan hos en person som befinner sig i en inkarnation.

Deras inneboende värderingar och egenskaper har blivit förvrängda. Ni känner till det verktyg som ni kan använda er av för att genomgå en rening inom ert psyke. Vi hänvisar till att Kalla på Ärkeängel Mikael, eller Elohim, för att befria er från sådana element såsom tvivel och rädslor, samt även alla förvrängningar gällande den Gudomliga Modern/Faderns egenskaper. Ni känner till renandet av auran och chakrana, som också är instrument eller bägare för att kunna ta emot gudomligt Ljus. Ni kan omskapa er själva enligt en bild av Kristusmedvetandet, som är er blåkopia och som står i färd med att stiga ner. Detta är en grundläggande insikt att ha för att kunna uppskatta de förändringar som äger rum med anledning av att Solsystemet och Jorden befinner sig inom Ringen av Foton-Ljus, som till storleken är cirka tio gånger större än Vintergatans Galax, inom vilken ni existerar. Men den brer ut sig ovanför och under Galaxen som en vertikal ögla, så Galaxens kanter befinner sig inte ständigt inom denna Foton-Ring. I och med att Galaxen rör sig i rymden, förblir dess kanters extremiteter utanför denna Ring i tusentals år och korsar den sedan om igen.

Detta är verkligen Ashtar Command. Denna överföring kommer från en Kommunikationsenhet.

Angående hur stort detta Foton-bälte är, så är det tio gånger större än Solsystemet. Det är en Ljuskropp som överstiger den mänskliga naturen. Som tidigare har konstaterats, innehåller den elektromagnetiska energier och dess Gammastrålar belyser för tillfället hela Jorden. Dess partiklar har en avskalande effekt på de ackumulerade substanser som bildar en förtätning av Ljuset i den mänskliga kroppen, samt till och med i den planetariska kroppen.

Detta har skett genom att man på fel sätt har använt sig av Guds Ljus under flera årtionden och i tusentals år. Ljus-substanserna avskalar psyket dess negativa element och konverterar, eller transcenderar, därför egot.

Processen befriar mänsklighetens psyke från alla förvrängningar, samt allt mörker och den terminologi som vi har på plats kontrollerar dess effekter genom att diffundera partiklarna och säkerställa att absorptionen av ljus framskrider, samt att den är positiv. Alltför mycket vid någon tidpunkt skulle kunna ha en destruktiv inverkan. Denna process förorsakar Uppvaknandet och höjer er till högre vibrationsnivåer av andlighet, av kärlek, och det förstärker er kapacitet för förståelse. Ni förmår ladda ner ljuskoder till hjärnan, vilka ni översätter till information och kunskap. Ni har fötts i kroppar med en DNA som av era föräldrar och förfäder har vidarebefordrats till er. Om ni går tillbaka flera tusentals år i historien, så utförde Annunaki vissa modifieringar i mänsklighetens DNA för att hålla mänskligheten ovetande om sin identitet och sin funktion. Med andra ord ’ovetande om livets alla innebörder’. Till exempel syftet med den materiella världen och den fysiska dimensionen. Samt de fysiska änglarnas inneboende förmågor, de förmågor som man ursprungligen hade, eller innan det planetariska övertagandet skedde för cirka 400,000 år sedan, efter att den Galaktiska Federationen återfick kontrollen över Solsystemet för ungefär en miljon år sedan. Detta skedde efter planeten Maldeks förstörelse och en era av nergång inom Solsystemet på grund av närvaron av de Reptiliska styrkorna av mörker. Skapandet av Maldek några miljoner år innan dess, skedde för ett projekt gällande den fysiska dimensionen, vilket nu kommer att fullbordas i en Gyllene Tidsålder efter att Jorden, eller Gaia, har höjts upp till en högre vibrationsfrekvens. Detta är beroende av dess invånares vibrationsnivå, av deras uppfattning om Verkligheten, vilket i sin tur påverkar deras egen verklighet och täthet.

Denna budbärare är inte utbildad i Vetenskap och vi använder oss av termer som hon är bekant med. Vi kommer inte på djupet att utforska den tekniska aspekten av Resonans och Hertz, men vi ska ge er vissa detaljer gällande detta ämne. Den Resonans som sker gällande mänskligheten motsvarar medvetandenivån, eller förfinandet, i termer av civilisationen. Eller ni skulle kunna kalla det nivån av rättrogenhet eller Andlighet. Det har att göra med psyket, själen, eller jaget och det kommer att förmå röra sig tillsammans med den eteriska sfären ut ur kroppen när individen somnar, ifall dess resonans är hög. Efter döden befrias jaget inte alltid ifrån reinkarnationshjulet, för det har inte befriats från sina negativa drag. Det är alltid nödvändigt med Ljus för att balansera karma. Många själar har förmått uppstiga efter döden, för de är rättrogna och att uppnå detta utanför kroppen är en enklare uppgift. Uppstigningen skulle kunna ske efter en omskolning inom de eteriska sfärerna, till och med tiotals år efter att man har gått över. Vid den här tiden har många själar som har uppstigit, återvänt till ett förkroppsligande för att ta del i Jordens Uppstigning i den fysiska dimensionen och tätheten. Detta är det storslagna projektet för denna Tidsålder.

Planen att höja upp Jorden, såväl som hela Solsystemet samt bortom, håller på att implementeras, liksom också manifesterandet av den Allsmäktige Gudens gudomliga Vilja och har varit på gång alltsedan evinnerliga tider. En Profetia, såsom den som Ärkeängel Mikael gjorde känd för Galaxen för mer än 25 miljoner år sedan, var ett uttalande gällande hans kännedom om Guds Vilja, vilket han tog ner till den fysiska dimensionens nivåer för att det skulle bli manifesterat. Det tillkännagavs för både Ljusets och Mörkrets styrkor. Han avslöjade inte vilket planetariskt system och vilken planet som i de sista dagarna skulle komma att spela nyckelrollen i utvecklandet av Händelserna, innan allt liv skulle komma att lyftas upp till en högre oktav eller dimension, i en gyllene tidsålder. Då skulle den fysiska dimensionen komma att brukas såsom den ursprungligen var tänkt. Genom att försöka ingripa med denna plan påverkades mörkrets krafter genom den vision som de upprätthöll, utan att inse det. Jorden skulle komma att spela en nyckelroll i manifesterandet av den Gudomliga Viljan och vi befinner oss alla nära målet, för den planetariska kroppen håller på att översvepas med ett inflöde av energi, som påverkade Solsystemet den 20 mars, 2016. Idag den 22 mars har denna ljusström omsvept världen för andra gången. Energierna kommer in genom Solen och diffunderar genom kosmiska kanaler, genom planeten Venus, genom Lord Sanat Kumara och Logos of Earth, såväl som andra vanliga kanaler av medvetande.

Teknologin hjälper till att lindra och fördela stötarna av dessa. Allting i den materiella världen håller för tillfället på att belysas och ljuset hjälper också elementalernas rike. Ljusarbetarnas böner och åkallande hjälper till att absorbera Ljuset. Det är gynnsamt att höja medvetandet, andligheten och den resonans vid vilken kropparna vibrerar. Bönerna tillåter Änglariket att ingripa där det behövs. De Blå Fåglarnas teknologi, vilka är högre-dimensionella, såväl som teknologiskt avancerade varelser, hjälper till att filtrera Foton-bältets högt laddade elektromagnetiska partiklar och gammastrålar. Ett exempel är de biosfärer som nu kan observeras nära Solen, eller i skyn, där det för några tiotals år sedan inte fanns några.

Den höjdpunkt i energierna som inträffade den 20 mars har kallats för en Våg, men i den bemärkelsen att en grupp av själar som var redo att ta in detta ljus, har fått sin resonans påverkad av den och då har höjt upp sig till en högre nivå på stegen för dimensionerna, eller medvetandet. De själar som kunde ta del i samma process med inflytandet från energihöjdpunkten de 28 september förra året, för att de var redo för detta, tas ännu högre i och med detta andra utbrott av elektromagnetisk ljussubstans. De befinner sig på toppen av den pyramid av ljusarbetare som symboliskt representerar Guds Kropp på Jorden. De utgör Kvinnan i Himlen som föder fram Kristusmedvetandet, Uppenbarelsebokens Människobarn, och samtidigt är dessa själar Kristi Brud, ett Kollektiv.

De ingår ett äktenskap i en klädnad av klart ljus, eller en gyllene och sol-klädnad, och de vandrar på Guds Strålars regnbågsbro och de blir denna Väg. Man arbetar på deras chakrasystem. Allt fler själar förmår ingå telepatisk kommunikation och kommer vid någon tidpunkt bli kontaktade av sina Högre Jag, eller av Uppstigna Mästare.

Men den Drake som väntar på att sluka människobarnet som Kvinnan håller på att föda fram, denna Drake är vad som återstår av de Mörkas styrkor, vilka har kontrollerat mänskligheten.

De är Illuminaterna och Kabalen med sina astrala motsvarigheter och överherrar, fastän ett utrensningsarbete av dessa i tiotals år har ägt rum, vilket nämns i videon ’Vials of Karma’. Avlägsnandet av vissa bland bibliska och mytologiska Lucifer-karaktärer har ägt rum.

Den Första Vågens själar på toppen av mänsklighetens Pyramid är på väg till den 6:e dimensionen. De befinner sig nu fysiskt fast förankrade i den 5:e dimensionen. I meditation, telepatisk kommunikation, eller då de tonar in sig, kan de nå den 12:e dimensionen men blott i medvetandet. Den Andra Vågen av själar som har påverkats av strömmarna av de elektromagnetiska Ljus-energierna samt gammastrålar, har nu passerat igenom ’nålens öga’ och trädde in i den 5:e dimensionen. De övriga själarna under dem färdas igenom den 4:e dimensionen och börjar bli påverkade på samma sätt som deras mer vibrerande bröder och systrar blev ungefär under åren 2012 till 2014.

Processen var svårare för den Första Vågen och det tog längst tid för dem att uppnå sin status. Den Andra Vågen kommer att uppnå samma status i en snabbare takt. Sedan kommer den Första och den Andra Vågen av själar att förenas, för att hjälpa resten av mänskligheten att uppnå samma transformationer i en Tredje Våg. Vad de Första Vågorna upplever delas genom ett fält, på grund av att de är sammanlänkade med varandra. Den Andra Vågen kommer att ha vaknat upp och känner sig manade till att dela med sig av sin nya vision.

När ni uppnår Uppstigningen, öppnar ni upp Vägen och det var Jesus Kristus som öppnade den för tvåtusen år sedan, inte genom att han dog på korset, utan genom att han återuppstod från det mänskliga medvetandet. Han integrerade Kristusmedvetandet och kallades då Kristus, men detta har med tidens gång gått förlorat. Ni öppnar upp Vägen och kan då deklarera: JAG ÄR Vägen, JAG ÄR Sanningen, JAG ÄR Livet. På grund av Uppstigningen kan mörkret förbrukas. Det kommer att bli transmuterat för att ni transcenderar det. Tack vare Uppstigningen och intensifierandet av Ljuset kommer allt som är mindre än Kristusmedvetandet att försvinna.

Förstå att processen håller på att saktas ner med hjälp av teknologi, för ifall det hade skett såsom naturen hade för avsikt, så skulle avskalandet av psyket vara smärtsamt, av den blotta anledningen att Solsystemet färdas genom den täta substansen av foton-Ljus. För att kunna uppstiga behöver ni ha magnetiserat ljus, för ifall ni var fyllda av en stor procentsats mörker, så fanns inte mycket kvar av er när det blev avskalat från er. Detta är varför de mörka Herrarna ville lämna Solsystemet. Det är emellertid på grund av nåd som den Allsmäktige erbjuder alla medel av ingripanden för att rädda så många själar som möjligt.

Undertryckandet av sanningen kan inte uthärda inom detta Ljus och i processen för Uppstigningen. En stor förändring äger rum i psyket på de individer som arbetar inom media och som arbetar som Journalister. Det är genom deras ögon som ni varseblir världen, eller hur? Det finns några som kallar sig själva undersökande journalister och som motsätter sig kontroll. De tolererar inte att man talar om för dem vad de ska rapportera. De väljer sitt samvetes väg. De är i många fall inkarnationer av Galaktiska varelser. De är Stjärnfrön. De återställer minnet av vilka de är. De bryr sig om vad som är rätt och de står i linje med Sanningens Försvarare, Ärkeängeln Mikael. De skär igenom propagandans falskheter. Visa planer tynar bort på grund av den Violetta Flamman som raderar orsakerna och kärnan i alla problem, om de så är personliga eller globala. På det viset framskrider världen i snabb takt. En stor del av den fysiska kaos och allt tumult förorsakas av uppvaknandet och kravet på förändring. Förändringarna är ofantliga ifall ni blickar in i er själva, enligt vilken metod för introspektion ni än använder er av. Er kapacitet för förståelse om vad som pågår har i hög grad ökat.

Jag började med att nämna en kommande tid av svårigheter och planetarisk justering. Ni har nu bakgrunden till att förstå att det fortfarande finns en motståndsrörelse mot Uppstigningsplanen, som är resultatet av en brist på harmoni med den Gudomliga Viljan. Den har uppstått ur felaktiga koncept och en filosofi gällande antikrist, samt materialism och allt som representerar den illusion som upprätthåller ’de makter som skulle finnas’ i greppet för en urtida indoktrinering. De som befinner sig på kontrollpyramidens topp har gjort sitt drag som i ett schackspel, för att gå vidare med en plan som för länge sedan planerades. De har försökt med olika taktiker för att skapa en global konflikt och en beväpnad rymd. De förstod inte att Uppstigningsprocessen är kosmisk och att den även påverkar de planetariska kropparna i Solsystemet. De upptäckte att de inte kunde lämna jorden, inte heller fly med sin hemliga teknologi och sina rymdskepp. De skulle gilla att förkunna äganderätten över Solsystemet. De hade för avsikt att använda sin holografiska teknologi för att iscensätta en utomjordisk invasion, sådan som den i ’Independence Day’ eller ’The War of the Worlds’. De hålls under uppsikt av den Galaktiska Ljusfederationen samt Ashtar Command, som inte skulle tillåta detta.

Den planetariska justering som ska ske, är den som gäller Avslöjandet (Disclosure), fastän detta redan pågår, i och med att det kommer att intensifieras. Det blir en svår tid även för ljusarbetarna, som har erhållit så mycket kunskap inom det alternativa området, för det som kommer att exponeras är mer än vad ni redan känner till. Allt ni känner till är toppen på isberget gällande undertryckandet av sanningen. Avslöjandet/Disclosure kommer att leda till problem. Det kommer att finnas ett behov av ledning.

Vågor av själar kommer att bli lärare och era livsöden vecklar ut sig. Ni kommer att återkalla minnen gällande vilka ni är och ert uppdrag blir tydligt. Tillsammans närmar vi oss en tid då ni förs till Ljuskamrarna för att få healing av era fysiska kroppar, såväl som att ni ställer klockorna baklänges. Ni kommer i allt högre grad förmå heala er själva och öka er vitalitet till och med innan ni stegvis i ert samhälle blir introducerade till vår närvaro. Under tiden har ni tagits till ljuskamrarna, ut ur kroppen, och effekterna av deras belysande manifesterar sig slutligen fysiskt. Bestrålandet från foton-bältet föranleder er för närvarande en viss trötthet, så det kommer att vara viktigt för er att sova de timmar som ni behöver och att väl ta hand om er. Sprid detta vidare. Efter denna höga topp av elektromagnetiska samt gammavågor, kommer ni att integrera energierna och skapa ännu fler förändringar. Det kan förkomma svårigheter framöver, men överlag borde det bli en intressant tid med en hel del urskiljande som sker. Ni kommer att upptäcka att er kapacitet för förståelse har ökat. Många händelser kommer att inträffa som ett resultat av Disclosure.

Jag talar på Ashtar Commands vägnar, samt på Officersteamets vägnar, i och med att detta meddelande kanaliseras för er information. Vi vakar över er, vi undervisar er, vid vår sida har vi de Mästare och Ärkeänglar som ni är bekanta med. Jorden kommer att befinna sig i den fysiska dimensionen, men av ett lättare slag och ni kommer att bli återställda, så att ni ska kunna fungera inom de högre dimensionerna med fullt medvetande på samma sätt som ni gör på det fysiska uttrycksplanet. Det har att göra med nedstigandet av kvantum-DNA:t tillsammans med Ljuskroppen samt Kristusmedvetandet. Ett storslaget arbete kommer att göras för att avlägsna föroreningarna inom elementen och detta kommer huvudsakligen att bli utfört när vi mera fritt kan röra oss i världen. Oceanerna kommer då att bli en mer lämplig miljö för Valarna, Delfinerna och alla arter som bebor dem. Media rapporterar om dessa arters död och människorna identifierar orsakerna, såsom föroreningar av haven med plast, överfiske, chemtrails, sonar-experiment, radioaktivitet, vulkanisk aktivitet under vattenytan. Utrotandet av dessa bidrar till uppvaknandet för många människor, eftersom detta är uppenbart synligt och de blir upprörda.

Vi närmar oss slutet på en tid då världen kommer att bli ännu mer omskakad än vad den idag är. Men vissa omplaceringar inom makten, bara om några få månader från och med nu, skapar också ett mer gynnsamt klimat för avslöjanden. Vi kan se att Segern står mycket nära och vi gläder oss över det. En ny varseblivning gällande Verkligheten av hela situationen på Jorden håller på att tas emot. Upplysning spelar också en del i hela processen och ni får se fram emot den Tredje Vågens framskridande, i och med att energierna vid årets slut når sin höjdpunkt.

Nu lämnar jag er med denna nya information och med tacksamhet för er större förståelse om det sätt på vilket den mänskliga naturen håller på att transcendera, såväl som för den service av våra medarbetare som är involverade i att publicera våra meddelanden. Håll er blick på skyarna och stjärnorna, för vi finns där ovanför er och vakar över er. Vi håller ett öga på er.

Detta var Ashtar Command, vi är era Galaktiska bröder och systrar och vi älskar er, Namaste!

 

 

 

Source: Galactic Federation of Light
Ashtar Command via Christine Preston, January 28th, 2018 – Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...