Återföreningen av världarna börjar av April Bender, 4 april

Återföreningen av världarna börjar, av April Bender

Ytterligare ett år har passerat, en till båge i den stora spiralen av tid. Er själ /ande/ ert väsen, har utökats mycket både på djupet och bredden. Det har varit ett år av tester, utmaningar och mycket att ta in (för att ta emot Anden i dess många former/kanaler), olikt allt annat. Ni är inte längre er själva, eftersom ni har vuxit/expanderat bortom personligheten, bortom mänsklig beskrivning, bortom ljus/mörker, bortom er identitet – samtidigt som ni förblivit i kroppen.

Ni har tagit tillbaka kunskap, visdom, sanningen som finns i de djupaste delarna av Självet, ert blodsband, er anslutning till Gaia, Källan, och anslutningen till utomjordingar, synliga och osynliga (himmelska och planetariska). Ni har fungerat som en bro, en vän, en kod-bärare, medarbetare, och en healer mellan världarna. Detta är varje människas gudomliga födslorätt och avsedda uppgift, även om många fortfarande kämpar för att bryta sig igenom dimman (både internt / externt), och begär det. Men detta är verkligen vad det kollektiva strävar mot, återställning av fragmenteringen. Harmoni mellan världarna.

Många ljusarbetare, såväl som andra spirituellt invigda, som arbetar för det högsta goda och upplyftandet av mänskligheten och planetens villkor, måste inse, liksom ni gjorde, att som en multidimensionell varelse, finns det mer än en aspekt av Självet, och att dessa Själv måste integreras och anpassas, för att till fullo återta och aktualisera sin gudomliga födslorätt, för att vara ett bättre stöd i uppstigningen/ upplyftandet/ återställningen av planetens liv. Tiden har nu kommit för alla vägvisare, att bli medvetna om dessa olika aspekter av sitt Själv, de olika Graderna och Hierarkierna av Liv/ Anden och mänsklighetens verkliga uppgift inom Skapelsen – åtminstone i viss utsträckning. Eller för att uttrycka det tydligt, det är dags för en avrundning i den spirituella/ mystiska utbildningen, i väntan på nästa steg av människans evolution – den spirituella utvecklingen/ revolutionen, som gör att mänskligheten kan kasta bort sina bojor från illusionen och kräva sin rättmätiga plats inom Skapelsen. Men först måste ni vakna upp till den fulla sanningen om vilka ni är.

Må de inse, som ni har gjort, att när era Högre Själv (även kända som “stjärnvandrare, ((star walker)” i andra traditioner) bara är en aspekt – det finns också ett väsentligt Fysiskt Själv, och Drömmarna/ Självet av de Undre Världarna. Det Högre Självet är i förbindelse med den Himmelska/ Kosmiska Hierarkin och får glimtar av den gudomliga kosmiska planen, och Drömmarna/ Självet av de Undre Världarna, är i förbindelse med den Planetariska Hierarkien och får glimtar av den gudomliga mallen för Jorden/ Gaia, och det Fysiska Självet utgör manifestet /den materiella världens bro, och visar på förbindelsen dem emellan. De flesta spirituella vägar initierar (oavsett tradition) och tenderar att fokusera och uttrycka sig genom endast en, ibland två av dessa aspekter av Självet. Men alla tre måste vara aktiverade, anslutna, och medvetet arbeta tillsammans. Och naturligtvis finns det ytterligare en mängd aspekter av Självet mellan dessa tre huvudnivåer – men för enkelhetens skull – dessa tre är de mest viktiga när det gäller att säkerställa framgång med uppdraget (förenade och/eller med förenad medvetenhet).

Många ljusarbetare till exempel, föredrar att bara ha förbindelse med det Högre Självet och vill inte förankra sig i Jorden/Gaia. Där finns för mycket smärta och lidande, säger de, och de kan inte fort nog återvända – men hur ska de då kunna förvandla Jorden och slutföra arbetet, om de inte vill smutsa ner sina fötter (eller chakran)? De vill inte acceptera sin fulla natur – de föddes i en människokropp av kosmiskt ursprung, men eftersom de bor på Gaia/Jorden, går det inte att undvika att passera genom denna nivå, av spirituell initiering/utbildning, om de ska kunna ta “examen.” Eftersom en del av examen innefattar en rensning i förfädernas liv, som de bland annat föddes in i.

I allmänhet måste man lära sig att arbeta och kommunicera med alla former av liv (synliga och osynliga, förkroppsligade och inkarnerade) inom systemet som de är en del av – eller åtminstone bli medveten om dem. Som ni har förstått kan kraftfulla band och allianser skapas genom vänskap, utbyte, stöd och uppmärksamhet, som hjälper er lika mycket. Och många av dem, vill inget hellre än att återställa/ hjälpa till med uppstigningen genom sin Gaiska/ Jordiska erfarenhet. Det var aldrig tänkt att människorna skulle gå igenom detta ensamma, för den verkliga styrkan kommer med erkännandet av vår inneboende enighet, med andra former av liv och/eller medvetanden. Och dessa former/ ordningar / medvetanden, bryts och krymps också i någon mån, på grund av mänsklighetens sönderfall.

Alla former av liv/ medvetenhet inom systemet, som sprids ut till anslutna system, var tänkt för utbyte av energi och information från varandra – det skulle inte vara en ö för sig själv. Och detta har varit den största lögn som påtvingades mänskligheten – att ni är själva, är avskilda – att andra världar eller livsformer (sedda/osedda) inte existerar, och om de gjorde det, är de onda och ska inte blandas in.

Många jordiska riken anses mörka, skuggiga, och helvetiska eller “onda” till naturen. Jorden har badats i blodet av det lidandet, hur skulle hon inte ha blivit det? Och under tiden, har dessa avtryck och minnen lagrats inom Jorden, i ert psyke, i ert blod (eftersom ni föddes på Jorden), och måste också konfronteras och förvandlas genom helande, för att en återställning så småningom skall kunna förverkligas. För det är en konfrontation berikad med högre sanning och en stor visdom och kan därför inte undvikas.

Mallen (eller den gudomliga planen) som måste återställas, bor djupt inne i Jorden. Den har alltid funnits där, ett ljust glödande frö/en sol, som har hållit kvar den ursprungliga avsikten eller kopian av Jorden. Också inom Jorden eller i dess många riken, inklusive planethierarkien: Det 7:e Rådet (de andra Råden sträcker sig utåt från Jorden), världssjälen (den gudomliga feminina/modern), era förfäder när de inte var inkarnerade (flyttade runt i hela världens boningar eller Devachan men var ändå anpassade till er), andar av växt- och djurriket, mineralintelligenser, vilka är mycket högt uppsatta varelser som inkarnerade en liten del av Självet för planetens upplevelse, Sidhe/Älvor eller “De Lysande”, de som är längre fram i Jordens utveckling än den nuvarande mänskligheten, och som för länge sedan gick under jorden, elementalerna och de vägvisande andarna, och platsandar, för att inte tala om den inre passagen från Jorden till hennes många systrars riken, som beskrivs i gamla myter.

I själva verket finns det mycket magi, under, visdom och även stort helande och vitalitet att upptäcka inom de planetära rikena. Och de flesta varelser inom dessa riken, stora och små, synliga och osynliga, försöker återförenas i Världen/ Det Kosmiska Trädet, så att den stora Sången av Livet/ Skapelsen, kan höras än en gång med sitt rätta och rena frekvens/ resonans. När sambandet mellan dessa världar är återställt, kommer mänskligheten att återigen uppleva vad som kallas 5D och/eller få mycket större erfarenhet av universellt enhetsmedvetande. Slöjan tunnas nu ut anmärkningsvärt snabbt, och tecken för det mystiska och mirakulösa blir synliga.

Det rekommenderas att om en spirituellt invigd inte har arbetat på ett mycket engagerat sätt, med sin Dröm/De Undre Världarnas aspekter av Självet, att de skaffar sig erfarenheter från en jordbaserad bana och/eller från Shamanska traditioner. Om, å andra sidan, den invigde är ganska bekant med denna aspekt av Självet, men inte med sitt Högre Själv (eller Stjärnvandrar-Självet), att de verkligen arbetar med att utveckla ett samband med denna aspekt av Självet.
Se tidigare inlägg om Connecting with Higher Self . Och återigen, ha i åtanke målet att uttrycka/ integrera alla aspekter av ert Själv, också inom den fysiska eller vardagliga personlighetens Själv.

 

Anledningen till att dessa ytterligare aspekter av Självet lyfts fram vid den här tiden, och anledningen till att ni personligen triggades att röra er mer fullständigt inom dem det senaste året, är därför att, mycket snart kommer många hemligheter som har hållits dolda från mänskligheten, inklusive deras sanna förflutna/ historia, att tillkännages. Lägg till den flod av minnen som kommer att aktiveras/frigöras i blodet/ i DNAt, hos individerna, och dessa hemligheter avslöjas samtidigt som de högre energiinduktionerna från rymden fortsätter att katalysera uppvaknandeprocessen, då kommer en stor förvirring och kaos sannolikt att bli följden. Om man inte är förankrad i sina olika aspekter av Sitt Själv, kan det bli mycket förvirrande, genom att man först måste processa all information, sedan lägga ihop alla delar av bilden korrekt, samt urskilja sanningen från falska minnen och relaterade emotionella avtryck, som uppkommer vid transmutationen. Ni och andra liknande (i kontakt med multidimensionella aspekter av Självet) kommer att hjälpa massorna att förstå vad som händer. Ni kommer att behövas som stabiliserande krafter för individer och kollektiv på flera nivåer: fysiska, emotionella, mentala och spirituella. Ni kommer också att ha en mycket sannare och större känsla av vad som faktiskt kommer ut i varje givet ögonblick, på grund av dessa utökade energetiska kopplingar. Och kom ihåg, ni kommer inte att göra detta ensamma, ni kommer att ha era nya allierade (synliga och osynliga, förkroppsligade eller inkarnerade) som bistår er. Det gör er till ganska formidabla krafter mot dem som försöker hålla planeten nere, på en låg nivå.

En stor del av förarbetet har redan gjorts – snart börjar enandet. På många sätt har det redan börjat. Detta innebär, att alla strukturer som stöder illusionen av separation, kommer snart att falla sönder, och detta innefattar de interna konstruktionerna från enskilda sinnen. Det rekommenderas att alla spirituellt invigda, ljusarbetare eller vägvisare, tillbringar denna återstående tid med att strama upp sina allianser och/eller de medskapande, genom att aktivt arbeta med sitt eget inre enande och återtagningsprocess. För de som redan jobbar på detta själva, rekommenderas det att ni fortsätter att fördjupa och bygga ut era allianser, och ytterligare integrera olika aspekter av Självet. För snart kommer alla strömmar att sammanstråla.

Tills nästa gång…

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

You may also like...