De Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson, 3 mars 2017

Principerna för Uppstigningen och 

den Kosmiska Lagen 

av de Himmelska Vita Varelserna

Kanaliserat genom Natalie Glasson 3 mars 2017 

Originalkälla: Sacred School of OmNa

Att jorda vårt ljus in i vår varelse och få kontakt med vår själ, vi, de Himmelska Vita Varelserna för fram Principerna för Uppstigningen och den Kosmiska Lagen för att assistera er vid denna tid i er evolution. Många av er är osäkra på uppstigningsresan som ligger framför er, liksom hur er egen personliga uppstigning kan hjälpa till med transformationen av Jorden på en fysisk nivå till en plats i kärlek, fred och harmoni. Kontrasten mellan kärleken ni upplever inom er varelse, kan vara så olik de energier som visas upp i den jordliga verkligheten. Detta i sig kan orsaka känslor av desillusion, rädsla och separation. Många erkänner att ju mer de tar kontakt inåt, desto mer vill de dras sig undan från den jordliga världen med dess förvirring och hårda upplevelser. Medan detta är en naturlig reaktion, är det motsägelsefull mot er energi. Ju mer ni ta kontakt inåt i er varelse, och fokuserar på att sända ut, utstråla och leverera energi, medvetande och ljus som ni tar emot, ut i världen, desto mer kommer ni att expandera era energier. Ni kommer att erkänna att dessa strålande energier, trygga miljö och tröstande kärlek inom er kan hittas i den jordliga verkligheten när ni och andra är villiga att erkänna den. När ni blir en stråle av ljus genom att ta kontakt inom er varelse och expandera er energi snarare än att dra tillbaka er energi, kommer ni inte bara få tillgång till er kraft, ni kommer också notera hur ni berör och inspirerar andra att göra samma sak.

Uppstigningsprincip nr 1: Ta kontakt med kärnan/essensen i er varelse och expandera medvetet er energi utåt så att den syntetiseras med er fysiska kropp, aurafält, verklighet och värld. 

Rädsla orsakar upplevelser av separation medan separation orsakar upplevelser av rädsla. Båda skapar en smärta så djup att den blockerar er förmåga att se, uppleva och ta emot Skaparen. När smärtan är helad, då blir själen och alla aspekter av er varelse fria, och kan expandera in i Skaparens sanna potential som existerar inom er. Där det finns rädsla och separation, finns en ensamhet eller en tillbakadragning i er energi, liksom en oförmåga att fullt ta emot det konstanta flödet av energi från Skaparen. Ni svälter er själva på livskraftsenergin från Skaparen; det är mer så när ni håller fast vid rädslan och separationen, hellre än när ni upplever den och släpper den. Varje gång ni ger energi till rädsla eller separation kopplar ni från en aspekt av er själva, så det som ni håller fast vid blir en skapelse och upplevelse inom er varelse. Rädsla och separation ses ofta som möjligheter att komma över negativa energier och gå in i en plats av frid, kärlek och större tillväxt. Detta kan vara sant. Men vi, de Himmelska Vita Varelserna, kommer från en plats där rädsla och separation ses som att skada sig själv eller själv-tortyr. Vi säger inte detta till er för att orsaka ytterligare smärta inom er varelse. Rädsla och separation eller tillbakadragningen av er energi är skapad av perspektiven ni väljer att hålla fast vid och trosuppfattningarna ni väljer att ge energi till, ofta omedvetet. Dessa blir instrument för självplågeri och lidande. Det är intressant att erkänna att alla människor har dessa karaktärsdrag i viss utsträckning, de utvecklades från skuld under tiderna för Lemuria, Atlantis och tidigare. Ofta ser människor sitt dömande, upplevelse av lidande och känslor av att vara utan stöd som en naturlig aspekt av sin varelse, istället är det en mönster av skuld vilket kräver helande för att skapa frihet och expansion av sanningen.

Uppstigningsprincip nr 2: Hela och släpp mönstren av rädsla och separation vilka skapar smärta och tillbakadragning av er energi. Att uppleva och släppa tillåter er att vara i det konstanta flödet av Skaparens livskraft som skapar frihet och expansion av er sanning. Observation och medvetet val är nyckeln. 

Frihet och expansion av er sanning är ett syfte och en upplevelse för alla att greppa på Jorden. Många människor på Jorden gömmer sin sanning från sig själva liksom för andra. Många kan inte själva se det som andra ser i dem, medan de distraherar sig själva från att erkänna närvaron av destruktiva vanor och att gudomligt stöd finns som strålar ut så kraftfullt inifrån dem själva. Förnekelse, distraktion och att ignorera sin sanning om det så är att erkänna negativa vanor eller närvaron av Skaparen inom, är en förlängning av önskan att dra tillbaka och gömma sin kraft och inre styrka. Många på Jorden erkänner begränsningarna på Jorden, även begränsningarna i den fysiska kroppen. Er sanna varelse är expansiv, vidsträckt och i sanning kan den inte hållas tillbaka. Att existera på Jorden i en fysisk kropp är som att försöka att klämma in himlen i en liten flaska. Många människor känner, utan att vara medvetna om det, att när de de existerar som en människa måste de hålla inne sin kraft, sin expansiva natur och energistyrka, för de känner att den inte kan uttryckas genom den fysiska kroppen och jordliga verklighet på samma sätt som den kan på de inre planen. En av lärdomarna med att existera i en fysisk kropp och den jordliga verkligheten är att det finns ett behov som en spirituell varelse att bli harmoniserad fullt ut med sin kropp. Genom det kan kraften och sanningen uttryckas med lätthet. Utan en harmoni mellan det spirituella självet och det fysiska självet, kan en rädsla formas för den inre styrkan och frånkoppling med Skaparen som orsakar att man tittar utanför sig själv. Man skulle kunna föreställa sig att detta är själens roll. Men det finns ett behov av det fysiska skapandet, vilket är ni. För att harmonisera er med er själ och inre kraft för att skapa den sömlösa sammansmältningen vilken är nödvändig för full expansion på Jorden.

Uppstigningsprincip nr 3: Fokusera på er själ med intentionen att sömlöst smälta samman med kraften av sanningen om hela energivarelse. Genom denna process kommer ni att ge stöd det rena uttrycket av er kraft och sanning genom er fysiska form utan rädslans reaktioner och resultat. 

Många människor kommer att säga att kärlek inte är svaret, och inte heller tjänar den den jordliga verkligheten med att skapa transformation. Kärleken vi talar om är Skaparens kärlek och reflektionen av Skaparen inom, i förbindelse med allt i enhet. Om ni är ovilliga att erkänna kraften och den heliga närvaron av kärlek, då kommer ni aldrig uppleva transformationerna och miraklen som kärlek kan skapa. För att erkänna kärlek finns ett behov att först upptäcka denna potenta energi inom er. Bara när ni låter kärleken inom er bli er helare, i er tjänst och er inspiration kommer ni inse dess nödvändiga närvaro inom er verklighet och på Jorden. För att utforska ert inre rum av kärlek, trygghet och tröst betyder att ni är villiga att acceptera er själva på alla nivåer av er varelse. Då är ni villiga att öppna upp till och överlämna allt ni erkänner att ni själva är. För att släppa er fysiska verklighet och identitet är inte att avvisa det materiella livet, det är att energimässigt fokusera er energi längs en ny kanal. Ni upplever fortfarande er personlighet, materiella verklighet och tillhörigheter. Men, ni inser att dessa är er skapelse. De är er skapelse från källa inom er, er kärlek ger bränsle och näring till alla era upplevelser, utveckling och uppvaknande. När ni inser att allt är en skapelse av källan som existerar inom er, snarare än en källa  på utsidan som ni inte har någon förbindelse med, accepterar ni allt som ni är och mer som en spirituell varelse. I sanning, tar ni ansvar för era skapelser och upplevelser och erkänner dem som det samma.

Uppstigningsprincip nr 4: Era skapelser och upplevelser är de samma, de föds från källan av kärlek inom er varelse vilken är er helare, tjänar er och inspirerar er. Ni tar ansvar för allt ni är när ni tar kontakt med och accepterar kärleken inom er varelse som er kraft och sanning. 

Principerna vi valt att dela med er från Uppstigningsprinciperna som alla är medvetna om de inre planen riktar er mot en enkel och kraftfull Kosmisk Lag vilken utgår från den kosmiska nivån. När den är förkroppsligad, skapar denna Kosmiska Lag ett kraftfullt uppvaknande och självinsikt inom er varelse.

Kosmisk Lag: Ju djupare er förbindelse med Skaparens Källa är inom er, desto mer expansiv och uttrycksfull blir ni som varelse. Förbindelsen skapar expansion; expansion genererar harmonisering med Skaparen, vilket manifesterar Skaparens heliga totala sanning och närvaro. 

Förbindelse inom = expansion/uttryck = harmoni med Skaparen = upplevelsen i fysisk form av sanning  och frihet.

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, vill dela med er dessa fyra Uppstigningsprinciper och en Kosmisk Lag för vi önskade uppmuntra er att expandera er energi utåt ut i världen runt er hellre än att dra in er energi inåt och gömma er själva, när ni utforskar djupare inom er varelse/källa/essens. Vi är närvarande med er som ett konstant stöd och källa till kärlek och lycksalighet för er att ta från.

Evig lycksalighet,

De Himmelska Vita Varelserna

Read More from the Celestial White Beings

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...