Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 5 november 2017

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

5 november 2017

Kära ni, vi hälsar er med kärlek och respekt då vi bevittnar hur så många av er modigt arbetar er framåt genom de täta lagren av skräp som nu landar då ni expanderar er själva och Gaia till högre frekvenser av Ljus.

Ni gör ett bra jobb, ha inga tvivel angående det baserat på yttre omständigheter som lätt kan lura även de mest utvecklade när de glömmer att vara centrerade och på sin vakt. Detta betyder inte att ni aldrig kommer att reagera negativt, eller uppleva motstånd, mot yttre sken, men då ni lär er att snabbt tolka dem genom insikten om att det inte finns någon Gudomlig lag som stödjer dem kommer ni att se att de inte längre har den makt de en gång hade och att de inte påverkar er på samma sätt. Detta är Ljusarbete.

Detta betyder inte att ni inte ska involvera er eller hjälpa till i någon situation om ni blir vägledda därtill, utan att vadhelst ni blir vägledda att göra, gör ni från en nivå av uppvaknad medvetenhet, en mer utvecklad sådan än när ni sov i illusionens dröm.

Vi vill tala om de förändringar som nu sker inom och utom så många av er. Förändring representerar alltid ett energiskifte inom personligt eller globalt medvetande. Den yttre bilden är alltid en sinnets tolkning av den andliga verkligheten uttryckt i överensstämmelse med det uppnådda tillståndet av medvetande hos någon individ, grupp eller till och med globalt. (Ett medvetande fyllt med trosuppfattningar om dualitet och separation uttrycks precis som det – upplevelser av dualitet och separation.) Ni är skapare.

Då en persons medvetande utvecklas tolkas dennes sinne som en högre och bättre form.( Sinnet är kakformen, medvetandetillståndet är smeten.) De av er som upplever besvärande frågor på alla nivåer just nu faller inte tillbaka andligt sett eller går tillbaka, men är snarare nu redo att uppleva, undersöka och rensa alla återstående lager av cellulära minnen för att göra plats för de högre frekvenser av Ljus ni nu är redo att integrera. Ej längre brukbar energi kan inte bäras med till det nya och högre.

Många av er upplever känslomässig sorgsenhet då människor, platser och saker verkar försvinna ut ur era liv, men förändring är ofta bara förändringen av något så som ni hittills har känt det. Många saker kommer att snabbt dyka upp i någon ny och bättre form medan människor, platser, saker etc. helt enkelt sakta försvinner ur era liv om ni inte längre är i linje med dem. Ha tillit till processen mina kära, och kom ihåg att bara det illusoriska konceptet av något kan upplösas.

Livstider levda i ouppvaknat tredjedimensionellt medvetande skapade en värld baserad på dualitet och separation. Många av dessa uppfattningar är aktiva i individuellt och universellt cellulärt minne och är fortfarande accepterade som sanningar. Den vanliga uppfattningen att några saker är goda och några är dåliga är en av dem, för det goda är lika mycket ett koncept som det dåliga. Gott och ont är bara de två ändarna på dualitets-pinnen. Se djupare in i allting för att upptäcka verkligheten bakom.

Länder, grupper och individer fortsätter att främja det ”rätta” sättet att agera, allt från relationer, till affärer, hälsa och mer. Undersök era övertygelser noggrant, kära ni, för i dem kommer ni förmodligen att hitta mycket ni hittills accepterat och aldrig ifrågasatt men som nu inte längre står i resonans med ert nuvarande mer utvecklade medvetandetillstånd.

Processen av att frisläppa gamla övertygelser skapar ofta konflikter inom familjer eller grupper som hålls samman av ett likartat trossystem. Det kan vara mycket skrämmande när ens grunder ifrågasätts eller plötsligt börjar vittra genom insikten att mycket av det som ansetts vara sanning istället bara har varit trossystemet hos någon auktoritetsperson eller grupp som ni utan ifrågasättande har accepterat.

Mycket av dagens omvälvningar är ett resultat av integrationen av det Gudomligt feminina och balanseringen av de maskulina och feminina energierna. Övertygelser angående bägge könen börjar falla bort. Koncept gällande maskulinitet kontra femininitet fortsätter främjas genom filmer, böcker och auktoriteter, men fler och fler individer vaknar upp, ifrågasätter och vägrar spela med i könsspelet.

En ”riktig karl” har länge framställts som tuff, orädd och okänslig. Dessa föreställningar har konstant predikats till män från barndomen i tron att det ska hjälpa pojken att bli en man. Detta har resulterat i en total blockering av flödet från Gudomlig feminin energi till många män, och när en liten bit Gudomlig Feminin energi ändå läckt genom, känner de eller blir tillsagda att de är ”omanliga”.

Manifestationerna av det maskulina utan balanseringen av det feminina har varit och fortsätter att vara krig, våldtäkt, misshandel och konflikter tillsammans med en hel del inre tumult hos de män som utvecklats bortom det medvetandetillståndet men som pressas att vara aggressiva på negativt sätt för att vara ”manliga”.

I vissa samhällen, grupper och familjer anses kvinnor fortfarande vara svaga och oförmögna att fungera utan en man som tar beslut åt henne. Detta gamla koncept bleknar nu snabbt bort men fortsätter att framhållas av dem som är rädda för att förlora sin, som de uppfattar, maskulina makt och överlägsenhet.

Under andra världskriget klev kvinnorna fram och tog över ”maskulina” jobb, men när männen återvände hem startades en kampanj för att knuffa dem tillbaka till deras gamla roller, medelst annonser och foton som framställde kvinnor som lyckliga och tillfredsställda bara som hemmafruar som äger den senaste städ- och matlagningsutrustningen.

Avsikten var att få bort kvinnorna från jobben de utfört så väl och ge dem tillbaka till männen, som ansågs vara de enda ”riktiga försörjarna” av stora delar av samhället. Dessa kvinnor tvingades att omfamna och lyckades också uttrycka sin maskulina aspekt, vilket i sin tur födde ett nytt världsmedvetande rörande länge ingrodda koncept av maskulina och feminina roller.

Den maskulina energin är den aktiva, varande, görande energin och den feminina är den mottagliga, intuitiva, kreativa energin, vilka båda manifesterar fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt. Mycket av världens lidande har varit och är fortfarande resultatet av obalanserade skapelser som manifesteras när den ena energin finns men inte den andra. De är bara de två ansiktena av EN, som aldrig avsågs vara separerade.

Många kvinnor tror felaktigt att de måste agera som män för att vara framgångsrika, precis som män fortsätter att tro att de är svaga om de visar känslor eller någon annan så kallad feminin sida. Livet är menat att vara den utsökta dansen mellan dessa två Gudomliga aspekter som för evigt finns närvarande inom alla själar. Varje person är hel och komplett – sin maskulina(aktiv, varande, görande) energi, skyddande och stöttande sin kreativa, mottagliga feminina energi.

Undersök noggrant era övertygelser rörande vilka koncept ni kan ha antagit om det maskulina och feminina. Alla har blivit tungt programmerade i livstider av tredjedimensionella upplevelser såväl som från de pågående framställningarna av koncept som lever runt om i världen.

För att kunna gå mot högre frekvenser av uppstigning måste varje individ bekräfta och tillåta sina maskulina och feminina aspekter att balanseras och uttryckas. Den processen är aldrig ett försök att dra den ena eller andra till sig själv, utan är snarare erkännandet, bekräftandet och användandet av dem som redan närvarande inom. När individer är redo, men vägrar integrera den ena eller andra aspekten, blir de ofta väckta, de hamnar i någon situation som tvingar dem att uttrycka den energi de förnekar.

En kvinnlig kropp bär mer feminin energi precis som en manlig kropp uttrycker mer maskulinitet. Att låta de maskulina och feminina aspekterna arbeta tillsammans och flöda som komplement till varandra är bemyndigande – uttrycket av er helhet och verkligheten av vem och vad ni är.

Ni bevittnar för närvarande ilska, förbittring och hämnd då evolutionen försöker få till en balans och integrera det Gudomligt Feminina. Med tiden kommer detta att lägga sig och de två aspekterna kommer att börja uttryckas harmoniskt som de två facetterna av en helhet. Jämställdhet kommer så småningom att bli det kollektiva tillståndet av medvetande, för det är verkligheten.

Alla väljer före sin födsel vilket kön som bäst gagnar deras evolutionära process. Könsförvirring uppstår när någon levt många livstider i samma kön, en själ inser att den måste uppleva och lära sig det andra könets kvaliteter och väljer att inkarnera i en kropp som speglar detta. Eftersom människor är medvetande och inte bara fysiska kroppar fortsätter de ofta att uppleva den bekanta energin från sina många tidigare liv som antingen man eller kvinna och tror att de på något sätt hamnat i fel kropp.

Varje individ har levt som både man och kvinna och har haft alla hudfärger genom många livstider. Övertygelser baserade på koncept av dualitet och separation kommer fortsatt att framhävas av dem som ser ut att förlora på mänsklighetens uppvaknande, men ni är redo att komma ut och vara annorlunda och lämna illusionens nonsens bakom er. Ni är redo.

I erkännande av den Universella Helheten i hela skapelsen.

Vi är den Arkturiska Gruppen

Via Onenessofall.com

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

Du gillar kanske också...