Elohims Transmission via Asiltoksal 4 september 2021

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/GrEcZyq-tmUy8f0uoGQDyGm8PN_4-FIiaHaA6c-N2I4rODpUUx9_eYmR4319XLUV0NMVirTcWUxPp9KaDK5Eu35p9ItmAsygVhrJPYIrJOLt7eZAZQ=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2011/09/Hathors.jpg

 

Elohims Transmission via Asiltoksal 4 september 2021

ELOHIMS TRANSMISSION – SJÄLENS AVTAL – 4 SEPTEMBER 2021

 

Hälsningar. Vi är Elohim.

Genomförandet av mänsklighetens Uppstigningsprocess kommer att kräva att hela mänskligheten förstår det större perspektiv som kan inbegripas i den mänskliga formen. Självförverkligandets resa var alltid utformad för att leverera de expanderade medvetandestillstånden som ger insikt, förståelse och förverkliganden av hela existensen, om livet självt, beträffande relationer, separation och enighet.

Och eftersom denna resa av självförverkligande finns inneboende i er alla, kommer den ibland att kräva medvetna val. Ibland kommer den att kräva viljestyrka, hängivenhet och lojalitet, och att känna och förstå den medfödda kraften som driver på för ert uppvaknande, för er utveckling, för er expansion.

Och i denna resa av självförverkligande, kommer ni att bevittna de utmaningar med villkor som uppstår inom barriärerna, barriärer för samhällsstrukturer, barriärer som uppstått av de många livstider ni levt, av de många upplevelser ni ännu inte har bearbetat; Inte fullt ut.

Dessa hinder kommer att visa sig som ett inre motstånd, som en inre utmaning; ibland, som en inre smärta. Konflikter i det inre, konflikter i det yttre, är en indikation på hinder för individens självförverkligande. Ingen konflikt existerar utan att dessa barriärer etableras; energin rör sig, medvetandet expanderar.

Och när ni upptäcker dessa hinder, kommer ni lägga mening till dem – och försöka förstå själva hindret, att kategorisera, att strukturera, att förstå genom sinnet – men dessa hinder som uppstår är inte avsedda för att begripas; är inte avsedda att förstås. De är bara en indikation på större tillit, ett större överlämnande, en större öppning; en vetskap om att ni är på rätt väg.

Ni kommer att finna tillfälliga lättnader genom att undvika de hinder som uppstår; ni kommer att finna tillfällig frid inom er. Men den friden, denna tillfälliga anpassning, kommer att göra sig synlig i andra former, då som hinder återigen. Se omgivningen som den gudomliga reflektion den är, för er och för er utveckling. Varje detalj, varje ord, varje tanke och varje känsla som uppstår, inom er och i er omgivning, är själva resan.

Medvetandetillstånden som uppnås genom dessa överföringar, är för att stödja expansionen, utvecklingen och självförverkligandet av er: er själs medfödda önskan, det medfödda inbäddade syftet med existensen i mänsklig form. Att låta er själva finnas inom dessa energier som tillhandahålls, för att ni ska se att ni är älskade, att ni stöttas och att ni hålls; så att sinnet får återställas, för att hjärtat ska slappna av och för att kroppen ska kunna överlämna sig; så att själen får företräde, så att själva essensen av er växer fram, till ytan, för att själva er varelse ska kunna känna alla aspekter av ert liv, så att er varelses essens ska kunna komma genom er, utan filter, utan hinder, utan censur, utan inflytande från det förflutna, utan förväntningar på framtiden.

I detta nuvarande ögonblick är allt som existerar du: en själens behållare som är fylld med mänskligt medvetande, och som upplever den mänskliga formen för evolutionens ändamål. I detta nuvarande ögonblick, i er miljö: en ren konstruktion för reflektion och mer lärande, för större förståelse och större insikt om vilka ni är. Själens överenskommelse är först och främst att förse er med denna betydande upplevelse i mänsklig form, en upplevelse som ni har valt, en upplevelse som har valt er.

I detta val kommer den mänskliga formen att ge ett betydande område av upplevelser, relationer, hela känslospektrat, tankens spektrum, spektrumet av kroppsliga upplevelser och spektrumet av allt som denna verklighetskonstruktion har att erbjuda er. Vila i lugn och ro, för det är det viktigaste i själens avtal. Acceptera denna mänskliga form genom valet som gjorts, som den glans den bär med sig, som storheten den ger.

Genom denna acceptans som uppstår, bevittna känslorna av tacksamhet, uppfyllelsen, närvaron; bevittna när expansionen och öppningen av ert hjärta omfattar hela er varelse. Detta är de ni är, och de ni kan vara hela tiden: fyllda av tacksamhet, djupt närvarande, som mottagare och sändare av det liv som rör sig genom detta plan, med kärleken till skapelsen som håller samman hela existensen. Inget motstånd i detta ögonblick, ingen konflikt i detta ögonblick, bara flödet av kärlek till skapelsen, flödet av existens.

I samarbete med mänskligt medvetande väljer en själens innehavare specifika lärdomar; lärdomar som krävs för alla som har ett medvetande, för att det mänskliga medvetande ska utvecklas. Varje själ spelar en viktig roll i detta samarbetsavtal. Det är också ett val. Själsinnehavare som har upplevt många liv, många livsformer, kommer att erbjudas betydande och utmanande lärdomar.

När dessa lärdomar framträder minns inte individen att den gjort dessa val, gjort dessa avtal. Den omedelbara reaktionen är att observera smärtan i själva utmaningen, den omedelbara önskan som uppstår för att undvika smärtan, att skapa mening och tolkningar kring denna inre och yttre konflikt, att skapa en känsla av förståelse, att hantera den verklighet som framkommer på grund av de ingångna avtalen.

Men när ni tillåter er att finna detta tillstånd av tystnad, försvinner dessa önskningar om undvikande och motstånd, och då blir smärtan bara till en impuls att observera, att bevittna; eftersom smärtan blir en styrande kraft till att expandera ännu mer, att bli ett bränsle för evolutionen. Den medfödda önskan att frigöra alla överenskommelser som någonsin gjorts, för att stanna i bekvämligheten där ni känner igen er. Men som ni kan förstå, så kan ni verkligen finna denna nivå av bekvämlighet, anpassning och närvaro, utan att friskriva er från dessa ingångna avtal – genom ert tillstånd av enbart närvaro, genom ett tillstånd av att vara, så har ni förmågan att acceptera allt som är, och följa alla avtal och de verkligheter som skapats genom dem.

Ingen utmaning verkar oöverstiglig då. Ingen utmaning verkar vara ett hot mot er existens, ett hot mot kärleken, ett hot mot era relationer, ett hot mot egots uppbyggnad. I detta tillstånd av varande, blir ni de enda observatörerna som då innefattar hela livet. I det här tillståndet finns det ingenting att uppnå, ingenting att åstadkomma, inget att lösa. Då finns bara du: den största observatören av din existens, i dess mest kraftfulla tillstånd.

När ni befinner er oftare i dessa tillstånd av existens, i dessa tillstånd av observation, kommer de hinder som upptäcks genom de ingångna överenskommelserna, att lösa sig, den ena efter den andra. Smärtan ni tidigare behövde stå emot, kommer inte längre att krävas för att visa er riktningen. Det lidande ni en gång upplevde, kommer inte längre att dyka upp, eftersom tolkningarna och de betydelser som är associerade med hindren, försvinner.

Detta är vägen till självförverkligande. Detta är vägen till att uppfylla själens överenskommelser, alla överenskommelser som någonsin gjorts för att stödja er utveckling och utvecklingen av medvetandet i mänsklig form, de kollektiva fördelarna av er existens. I många generationer har mänskligheten lärt sig på detta speciella sätt, genom denna speciella konstruktion.

Även om det finns ett oändligt antal lärdomar kvar, ett oändligt antal som är obearbetade och ofullständiga, så har tiden för mänsklighetens evolutionära process genom uppstigning, kommit från denna konstruktion till en ny konstruktion av existens. Och dessa själsavtal har tjänat er och hela mänskligheten, men de kommer att ersättas av nya avtal som kommer att hjälpa mänsklighetens uppstigningsprocess. Alla andra avtal kommer att finnas kvar, men kommer inte längre att vara ert livs främsta drivkraft. Om ni väljer det, blir resultatet en förändring av ert sinne, en transformation av ert hjärta och ert känslomässiga tillstånd, en transformation av er kropp och dess fysiska tillstånd.

Vilka är ni utan dessa avtal som driver er verklighet? Hur kommer det att kännas utan avtalen, hindren, reaktionerna och de svar som denna verklighet skapar för er? Och hur kommer er kropp att anpassa sig till detta nya direktiv för er existens i mänsklig form? Omfamna denna nya konstruktion, denna nya överenskommelse som kommer att ha företräde framför alla ingångna överenskommelser: överenskommelsen om utvecklingen av medvetandet, överenskommelsen om självförverkligandet, överenskommelsen om mänsklighetens uppstigning.

Och den här nya primära drivkraften i ert liv kommer att justera alla andra avtal som någonsin ingåtts, de kommer att anpassa er närmiljö, er verklighet, era vanor och beteenden, de etablerade känslorna och tankarna, och ni kommer att känna er lugna och avslappnade i denna omvandling av era varelser, och i omvandlingen av er omgivning. Ibland kommer ni att bli utmanade av själva transformationen, eftersom upplösningen av egots konstruktion, upplösningen av känslomässiga konstruktioner, såväl som omvandlingen av denna fysiska form, kommer att utmana den verklighet ni känt till.

Den verklighet som ni har lärt er älska – som trots dess smärtor, trots utmaningarna – så har det har blivit ett välbekant hem, en pålitlig upplevelse och miljö: pålitlig av att ge utmaningar och smärtor i den mänskliga existensen, pålitlig i att ge ett spektrum av känslor, ett spektrum av upplevelser.

Kan ni vila i det okända? Kan ni vila i den obekanta utvecklingen av denna nya verklighet? Denna omvandling kommer att ske, ett steg i taget, en tanke i taget, en känsla i taget och ett ögonblick i taget.

Och närhelst ni känner er utmanade, kom ihåg det varandetillstånd ni kan åberopa: det tillstånd av varande ni kan ta er in i, kommer att göra skillnad i utmaningen ni observerar och upplever. Det är en perspektivnivå som kommer att ge er befrielse, frihet och en lösning – och ni kommer att se alla ingångna avtal för att kunna slutföra dem, ett efter ett.

Ni kommer att se resultaten med förändringar i er existens. Ni kommer att se förändringen i denna verklighet och hur ni själva är i era relationer. Ni kommer att förändra er observation, er mentala konstruktion, era ageranden. Ni kommer att bevittna förändringen av era känslomässiga tillstånd, er uppfattning om er själva och andra. Ni kommer att se att beteenden och vanor upphör till följd av denna omvandling.

Detta är det nya själsavtalet, en acceleration av en inbäddad sanning i er själ. Medvetenhetsutvecklingen, processen av självförverkligande och uppstigningsprocessen, kommer att bli de enda primära själsavtalen.

Tack för att ni lyssnade på våra ord. Vi kommer nu att börja den energetiska anpassningen.

Elohim:

Tack för att ni tog emot dessa justeringar. Denna överföring är klar.

Och ni kan stanna kvar i den här kokongen av oändligt vitt ljus, denna ovillkorliga form av kärlek, som håller alla delar av er. I detta tillstånd utan tankar och känslor – och i stillhet – är allt möjligt. Den gudomliga förbindelsen ni alltid har haft märks tydligt, fyller er helt klart. Ta emot från denna anslutning, ta emot allt ni kan. Alla delar av er, hela kroppen, alla kroppens celler, ända ner till ert DNA, alla era organ, till och med era ben, era leder, era muskler; varje del av er tar emot, varje del av er återskapas med närvaron av denna kärlek till skapelsen, väven för all existens.

Och ni bevittnar hur denna väv, det vita ljuset och kokongen håller ert hjärta, alla era känslor, alla minnen, bearbetade och obearbetade, fullständiga och ofullständiga, integrerade och ointegrerade. Hela ert väsen hålls med samma omsorg, med lika stor vikt och lika stor kärlek och uppmärksamhet. Och ni märker hur ert sinne med alla de tankar ni någonsin haft, hålls med stor omsorg, med stor kärlek – även de utmanande mentala konstruktioner som ni fortfarande håller fast vid, till och med det ni själva uppfattar som verkligt i er omgivning. Allt hålls med denna gudomliga kärlek, utan att försöka förändra er, utan att godkänna eller ogilla; bara håller er i denna verklighet med en oändlig omsorg.

Fortsätt att förbli i detta tillstånd av att vara, så länge ni behöver – för då kanske ni kommer att bevittna hur det integreras i er de följande dagarna, de följande veckorna; de följande månaderna och de följande åren.

Tack för att ni deltog idag. Det är ett nöje att få kontakt med er alla på detta speciella sätt, och det är ett nöje att göra detta arbete tillgängligt för alla som är redo att ta emot.

 

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...