EN VÄRLD UTAN MAKTHAVARE, January 31st, 2024

EN VÄRLD UTAN MAKTHAVARE
2024-01-31
Älskade ni!
När den Planetära övergången smalnar av inför sitt slut, då expanderar människans medvetande i samma proportion, så att alla kan förstå att cykeln verkligen definitivt stänger på planeten jorden. Uppenbarligen har varje medvetande sin egen förmåga att absorbera sådan information, så det finns fortfarande motstridiga förståelser.
Men som det har sagts här andra gånger, att för varje dag märks bildandet av de två tidslinjerna tydligt, och det blir dessa tidslinjer som samlar själarna, redo eller inte för uppstigningen. Var och en följer den grupp som är anpassad till deras frekvens.
Under de senaste åren, när medvetandet låtit sig förnyas, får människor vägledning, information och riktning som står i proportion till deras förmåga till uppfattning och förståelse. Först efter det kan man faktiskt förstå de förändringar som sker. Allt tar fart inför de sista ögonblicken av den planetära övergången.
Det finns en plan som är så välgjord för världarna, att människans sinne ännu inte kan förstå den. Endast ett fåtal ganska ytliga riktningar görs tillgängliga, men får ändå medvetandena att öppnas ordentligt och kunna absorbera sådan information. Men varje dag växer den gruppen alltmer som är villig att leda i dessa otroliga tider för mänskligheten på jorden.
I tidigare inlägg, ända sedan 2015, har vi gett er vägledning och analys kring detta ögonblick av planetär övergång. De som har följt med här har redan ett välutvecklat diagram över utvecklingen av denna övergångsprocess, och de slutliga förändringarna. Vi pratar på ett enkelt och objektivt sätt och tar steg för steg med oss ett växande antal för information, så att alla kan förstå på sitt eget sätt.
Tolkningen behöver inte vara densamma för varje medvetande, men förståelsen som var och en kommer att ha möjliggör de bästa valen, även förtroendet för att vägarna är de bästa och att slutet verkligen är nära. Många ser redan horisonten bortom flaggan som skiljer de två dimensionerna.
Alla de kända systemen i 3D kommer inte att existera i 5D. Som det sades för några veckor sedan, vi kommer inte att glömma det förflutna för det var vägen för vårt lärande, men vi måste tillåta det NYA, för inget blir sig likt igen. Om övergången sker över en period på runt trehundra år, med början runt 1750, då kan vi förstå att vi faktiskt är i slutspurten.
De bästa och mest otroliga åren inom övergången upplevs av den nuvarande generationen inkarnerade på jorden. Du, jag och nästan 8 miljarder andra själar är privilegierade att vara här, och tillsammans med planeten göra den efterlängtade övergången. Utmaningar kommer inte att saknas, men belöningen för denna erfarenhet kan inte bli större. Vi ska bära detta arv till Kosmos. Bortom det oändliga Universum. Du kommer för alltid att ha din historia i Kosmos. Man kan alltid säga: JAG VAR DÄR
Tillbaka då till övergångsskiftet, om att alla system kommer att bytas ut, och då kommer ett av dem att vara mest slagkraftigt: SYSTEMET FÖR STYRNING. Inget sådant system fanns i läroplanen för denna själsskola. Allt skapades och utvecklades av människorna själva. Lärandet här var obegränsat med fria val att skapa, utveckla, skörda resultatet av allt, alltid inom dualiteten, polariteter och tillåtandet av rättvis Gudomlig rättvisa, inom dess lagar.
Regeringssystemet startade redan under den mänskliga civilisationens tidiga dagar, när människor kom ut ur grottorna och flyttade för att leva i grupper eller kollektiv. Ursprungligen var tanken att styra och organisera grupperna och anpassa ödet för var och en. Ego och maktbegär introducerades dock i det mänskliga DNA:t genom genetiska experiment utförda av invaderande raser, som också hade som syfte att kontrollera och använda människor för tjänster till deras fördel, eftersom sådana raser inte tilläts inkarnera i fysiska kroppar på Jorden.
Det nuvarande regeringssystemet härstammar från dessa intressen långt tillbaka. Över tid, med stöd av dessa utomjordiska entiteter har allt fler människor preparerats med reptil-DNA. Sådana själar som förkroppsligas med denna profil, besitter en otrolig önskan om makt, omåttlig girighet och saknar medkänsla. Som sagt tidigare, de är kallblodiga. Bryr sig inte om konsekvenserna, så länge målen uppnås.
På sätt och vis, efter århundradena, har nästan varje människa mer eller mindre spår av reptil-DNA. Detta har på visst sätt möjliggjorts av olika anledningar i den Gudomliga Planen, för samtidigt har människor förberetts för en ständigt växande strävan efter framsteg, för även de som inte drivs till styrelsepositioner eller kollektivt ansvar, är engagerade i att nå framgång i sina strävanden och dagliga aktiviteter.
Men makthavaren för regeringspyramiden växte överdrivet, och krävde en allt mer robust bas. Det har med tiden skapat geografiska splittringar, länder, stater, kommuner, konglomerat, organisationer, icke-statliga organisationer, fackförbund, domstolar, forum, kommuner, kongresser, sekretariat, och fick med det större möjligheter att husera med en allt större makthunger.
Varje offentligt kontor som skapades, krävde också mer ekonomiska resurser från de som faktiskt arbetar inom det produktiva systemet. Och detta skapade vad som redan nämnts här som slaverilagen med arbete och skuldsättning. De som lämnade produktionsfunktionerna kunde hålla sig utanför, då de gick vidare till de som drar nytta av den. Och staten växte mer och mer då många såg att de kunde byta sida.
Nu har vi en verklighet som är jämförbar med en såpbubbla. En liten pust och den kommer att explodera och sluta existera. Både detta system och alla andra som inte skapades för att tjäna, utan för att dra nytta av det, kommer att upphöra att existera inom kort. Alla systembyten kommer att ske inom några år i den kända linjära tiden. Detta är den viktigaste delen av den planetära övergången.
Eftersom jordens frekvens lämnar efter sig den tredje dimensionens vibration, kommer energierna inte heller längre att göda de gamla systemen. Mänskligheten kommer inte längre att behöva styras, för varje medvetande kommer att vara autonomt, passande och ansvarigt för sig själv. I den nya jorden kommer samarbete att ersätta konkurrens, eftersom ingen förlorar och någon annan vinner. Alla kommer alltid att vinna så länge deras medvetanden är rena. Den renheten finns redan i varje själ. Gömd bakom slöjorna kunde varje inkarnerad själ uppleva polariteterna inom den dualitet som finns här i den tredje dimensionen.
Genom att lyfta slöjorna kommer all sanning och medfödd kunskap att finnas i varje uppstigande människas fulla medvetande. Detta kommer helt klart inte att hända de som ännu inte avslutat sina studier i denna skola.
Samtliga världar från den femte dimensionen, behöver inte de existerande systemen. Inte heller makthavarna. Ja, det blir hierarkier som t ex Äldreråd, där vissa beslut behöver fattas, men sådana beslut blir bara för den kollektiva disciplinen och organisationen. Det enda medvetandet som kommer att vara högst i dessa världar, är det egna. Alla vet hela tiden sin kompetens och sitt ansvar.
En ny era är äntligen på väg! Vi kan tydligt se nu att regeringar verkligen har blivit umbärliga. Det är ingen idé att fortsätta med detta föråldrade och konkurrerande system, som förtrycker mer än det bidrar. Exempel behöver inte ges; endast observeras, för de finns överallt och hela tiden. Stormen bedarrar nu. En tid av goda äventyr är nära och de saktmodiga och rena i hjärtat kommer att uppleva det. Du har förtjänat den här nya tiden. Allt är upp till dig själv, och ingen och inget har makten att stoppa det.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!
May be a doodle of heart

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *