Ett Meddelande från Ärkeängel Zadkiel via Suzanne Lie, 5 augusti, 2019

Ett Meddelande från Ärkeängel Zadkiel

via Suzanne Lie

den 5 augusti, 2019

”Att öppna upp ditt Själs-ljus för Villkorslös Kärlek”

Välsignelser, jag är Ärkeängel Zadkiel.

Idag kommer jag till er genom ert Tredje Öga och Höga Hjärta för att påminna er alla om att ert Tredje Öga och Höga Hjärta kan identifiera och genomskåda VARJE tredje-dimensionell ”falsk-flagg-attack” och ”projicerad illusion”.

När de Mörka blir alltmer desperata, kommer de inte att stoppa för någonting, för att upprätthålla den Makt Över Andra som de har fått genom all rädsla som de har skapat genom makten av skrämmande illusioner.

De Mörka kan emellertid inte inse att de många andra som en gång i tiden vistades inom sina skrämmande illusioners grepp, har utvidgat sitt medvetande tillräckligt mycket för att kunna avgöra skillnaden mellan en illusion och en faktisk verklighet.

Jag, Zadkiel, ska NU berätta hur ert utvidgade medvetande gör det möjligt för er att avgöra skillnaden mellan det som är en holografisk projektion och det som är den tredje- eller fjärde- och/eller femte-dimensionella verklighet som har skapats av det förenade kollektiva medvetandet hos medlemmarna i varje respektive verklighetsfrekvens.

Först vill jag påminna er om att det i själva verket finns två versioner av Jorden. Den ena är den 3D-Matris till vilken grupperna för ”Makt Över Andra” är begränsade och den andra versionen av Jorden är Gaias faktiska planetariska kropp, som bara kan varseblivas av dem som lever enligt ”Makt Inom Sitt SJÄLV”.

Makten inom sitt SJÄLV är ett högre fjärde- och femte-dimensionellt koncept som alla som lever via ”makt över andra” anser vara en löjlig idé. ”Hur skulle vi kunna kontrollera alla som har funnit sin makt inombords?” frågar gruppen med Makt Över Andra.

Svaret på den frågan är att de inte kan kontrollera dem som har funnit sin inneboende makt inombords. Det är av den anledningen som ”de förlorade/Illuminaterna” har skapat flera holografiska projektioner som verkar vara fullkomligt verkliga för synen hos alla som fortfarande är begränsade till sina tredje-dimensionella varseblivningar.

De som har bibehållit och/eller kommit ihåg sitt fjärde-dimensionella medvetande, kommer att kunna ”minnas drömmar i vilka mörkret försöker dominera ljuset.” De kan också få information under sina meditativa upplevelser som förblir detta, fastän de tredje-/fjärde-dimensionella versionerna av ”livet på Jorden” fortfarande fortgår, det finns en annan verklighet som glimtar vid randen av deras uppmärksamhet. Inom denna ”andra” verklighet, transmuterar Jorden till Sitt femte-dimensionella uttryck.

De som fortfarande är bundna till 3D-Matrisen, som har tjänat som ett frekvensnät för att begränsa Gaias planetariska medvetande till de tredje/fjärde dimensionerna, är inte kapabla att ens begripa att någon verklighet kan genljuda till den femte dimensionen, där tid/rum är förlegade och allt liv genljuder till medvetandet för HÄR och NU.

Allt fler människor håller lyckligtvis på att expandera sitt medvetande och därför sitt varseblivningsfält, till att omfatta förmågan att avgöra skillnaden mellan en holografisk projektion och en faktisk levande verklighet, där elementen för Jord, Luft, Eld och Vatten har smultit samman till att skapa livsformer som kan acceptera Själs-Ljus.

Den största skillnaden mellan den sanna verkligheten och en holografisk verklighet är Själsenergin. Ett hologram är mycket likt en docka. En docka förefaller vara verklig, men ifall man observerar dockan genom Tredje Ögat och/eller Höga Hjärtat, så vet man att denna ”docka” INTE har någon själs-energi.

På samma sätt har en holografisk projektion ingen själsenergi. Mycket likt en docka, har en holografisk projektion en ”dockmästare”, som talar om för dockan vad den ska säga eller göra. På samma sätt vägleds de Mörka av sin osynliga ”dockmästare”, som talar om för dem vad de ska göra och när de ska göra det.

En av de saker som de Mörka har gjort, har varit att skapa holografiska projektioner som blandar ihop sig med den tredje-dimensionella fysiska verkligheten. Vissa komponenter i 9-11-katastrofen är ett exempel på det här slaget av sammanblandande.

De som har gått förlorade, eller en del kallar dem de mörka, kan inte avgöra skillnaden mellan en holografisk projektion och en faktisk verklighet, för de har för sig själva förnekat integrationen i sitt eget själs-ljus.

Därför har de ingen aning om att det finns människor som kan bruka sina inneboende andliga krafter för att avgöra skillnaden mellan en holografisk och en sann verklighet. Eftersom dessa som har gått förlorade inombords inte har något själs-ljus, så kan de inte varsebli själs-ljuset i andra varelser, eller ens i andra verkligheter.

Våra volontärer på Jorden, vilket avser de av er som frivilligt ställde upp för att lämna ert högre-dimensionella Rymdskepp eller er Hemvärld, för att ta er en fysisk jordisk farkost på den tredje-, fjärde-dimensionella Jorden, kan å andra sidan enkelt varsebli frekvensen hos människor och situationer, genom att observera procenttalet av det själs-ljus som strömmar in i och ut ur varje person, plats eller sak.

Jag Zadkiel, bjuder in er till att använda ert ständigt utvidgande minne till att på nytt komma ihåg en tid när ni blev varse ett flygplan när det var fullt av människor. Kom ihåg att ”själs-ljus” i det här fallet inte betyder ”andlig”. Det ”själs-ljus” som JAG här talar om, är det ”livskrafts-ljus” som var varenda människas första andetag när ni föddes.

Många av er, våra jordbundna, har förmått upprätthålla denna känsla av andlig vägledning genom hela livet. Använd nu er fantasi, som är en femte-dimensionell tanke, för att varsebli de ”falska-flagg-incidenter” som har ägt rum under era senaste tiotals år.

Många av er har undrat varför ni har tvivlat på att dessa händelser varit ”verkliga”. Men ni vågade inta tala med alltför många människor om era tvivel utav rädsla att de skulle betrakta er som ”knäppa”.

Men det är det faktum att ni är knäppa, konstiga, bisarra och/eller märkliga, som gör att ni förmår avgöra skillnaden mellan verkliga situationer som är fyllda med själs-ljuset hos de människor som upplevde dem och situationer av ”falsk-flagg”-holografiska projektioner, som saknar all ”känsla av själs-ljus”.

De mörka som skapade de här skrämmande holografiska projektionerna, har förlorat sitt eget själs-ljus på grund av liv av ”makt över andra” och ”service för självet”. Därför kan de inte avgöra skillnaden mellan en holografisk projektion och en sann verklighet som har fått ta emot livet via ”själs-ljusets första andetag”.

Jag, Ärkeängel Zadkiel, har blivit utvald att informera er om att de Förlorade planerar att skapa fler holografiska projektioner med avsikten att skapa ytterligare fruktan. De Förlorade, även kända som Illuminaterna, är mycket bekymrade, för de håller på att förlora kontrollen över självaste 3D-Matrisen, nätet för den tredje dimensionen, som de har skapat.

De skapade en 3D-Matris, som fungerar som ett frekvensnät för att hjälpa dem att projicera sina skrämmande illusioner till de tredje och lägre fjärde dimensionerna i Jordens mänsklighets verklighet. Olyckligtvis för de Förlorade, håller alltfler av människorna på att ”logga ut” från 3D-Matrisen och utvidgar sitt medvetande för att omfamna Gaias femte-dimensionella ”Själs-Ljus”.

”Hur loggar vi ut?” hör jag er fråga. Svaret är att NI, de uppstigande människorna, medvetet eller omedvetet, väljer att sammansmälta ert medvetande med Gaia för att på bättre sätt dela er andliga essens med Moder Jord.

Ni kan på bästa sätt dela ert mänskliga själs-ljus med Gaia genom att sända Henne Villkorslös Kärlek. Gaia kommer att omfamna, och omfamnar, ert mänskliga själs-ljus och använder tacksamt kraften i ert själs-ljus för att heala Sin extremt skadade planet.

På grund av ert åtagande med att dela ert ständigt utvidgande Själs-Ljus med Gaias elementaler för Jord, Luft, Eld och Vatten, loggar ni ut ur 3D-Matrisen och delar er andliga livskraft med Gaias Jords fysiska kropp.

På grund av ert storslagna bidrag förmår Gaia inte bara heala flera av de sår som mänskligheten har åsamkat Hennes planetariska kropp, utan Hon växer sig också tillräckligt stark för att skjuta ifrån sig 3D-Matrisen från Sin Planetariska kropp.

Då, precis såsom ett torrt löv inte kan överleva en eldsflamma; så kan inte 3D-Matrisen överleva frekvensen i Gaias expanderande själs-ljus. Därför håller 3D-Matrisen på att frigöras från Gaias Jord och flyttas till en lägre-dimensionell plats för att härbärgera alla som fortfarande genljuder till den tredje dimensionens frekvens.

De Förlorade börjar inse att ifall de vill ha ett format inom vilket de kan fästa sin tynande livskraft, så kommer de att behöva ”lyftas bort” tillsammans med 3D-Matrisen. Matrisen lyfts bort från Gaias kropp och transporteras till att omge en annan planet, måne eller asteroid som är av en lägre frekvens.

Den här informationen kan förefalla mycket ovanlig för många av er, men alltfler av Gaias mänskliga invånare inser att något är mycket annorlunda. Djuren, fåglarna, insekterna, fiskarna och andra medlemmar av Gaias Jord, är mycket medvetna om den stora förändring som sker.

Att kommunicera via separata ord som binds samman för att skapa en kommunikation, besvärar inte dessa icke-mänskliga medlemmar på Jorden. I stället har de icke-mänskliga varelserna på Jorden aldrig uppfattat sig själva som ”separata” från Jorden. Därför står deras djur- ”själs-ljus” i ständig kommunikation med Gaias planetariska själs-ljus.

Lyckligtvis håller alltfler människor på att ”återvända till landet” och leva av vad de odlar i jorden. Denna expanderande trend sker på grund av Operativsystemet för 3D, som till stor del skapades och styrdes av Latmaskarna, De Mörka och/eller Illuminaterna, som hade gjort sina egna hemvärldar obeboeliga och för länge sen kom till Jorden.

Dessa förlorade styrde Gaias Jord i eoner, men NU strömmar det Högre Ljusets Själs-ljus till Gaias planet. Detta Högre Ljus väcker upp mänskligheten till vidden om att allt fler människor kan minnas sitt sanna, Multi-dimensionella SJÄLV.

När människorna kommer ihåg att deras essens INTE är begränsad till deras tredje-dimensionella farkost, så återfår de sitt Själs-ljus inre kraft som har gått förlorad under deras många inkarnationer av att ”blicka UPPÅT” för att kunna kommunicera med Själs-ljuset/Spirit.

Likt er, kära volontärer som tog er en jordfarkost inom detta NU, så kommer ni ihåg att ”blicka INÅT” för att kommunicera med Spirit/Själs-ljuset, då ni upptäcker er inneboende Visdom, Kraft och Kärlek.

Er inneboende Oändliga Visdom, Multi-dimensionella Kraft och Villkorslösa Kärlek kommer att vägleda er till att med lätthet avgöra skillnaden mellan illusionerna i 3D-Matrisen och den Sanning som lagras inom Gaias Kärna. När ni minns att blicka INÅT, snarare än UPPÅT för er personliga, högre vägledning, så kommer ni också ihåg att blicka in till planetens Kärna för att kommunicera med Gaia.

De Mörka skapade ”religioner” i vilka ”GUD” fanns långt borta UPPE i skyn. Människorna var tvungna att ”bege sig till en kyrka” för att prata med en utbildad människa för att kunna kommunicera med denna separata Gud som befann sig långt borta. Sedan började mänskligheten tro på att GUD fanns UPPE ovanför dem, snarare än djupt INUTI dem.

Därför tjänade man en överlägsen Gud, snarare än att man arbetade med den ENDA Andliga Kraften som var Kärnan i ALLT liv. När Gud befann sig långt borta i Himlen, kunde människorna ”komma undan med makt-över-andra”. I själva verket grundade sig de flesta av ledarna på makt-över-andra.

Eftersom människorna trodde att ”Gud” fanns långt ovanför dem och hade makt över dem, så accepterade de att de var svaga och behövde en ”större person” för att vägleda dem. Men det är NU dags för mänskligheten att minnas att deras förbindelse med de högre dimensionerna och andliga vägledning inte sker UPPÅT.

Det är NU dags för människorna att minnas att ALLT liv är ETT. Därför är mänskligheten ETT med GUD och ETT med JORDEN. För att kommunicera med Själs-ljuset och/eller för att kommunicera med Jorden, måste ni följaktligen gå INÅT till ert SJÄLV.

Jag, Ärkeängel Zadkiel, är den Sjunde Strålens Ärkeängel för Uppstigningen. Denna uppstigning vägleder er bortom illusionerna i den fysiska verkligheten. Den Sjunde Strålen är Transmutationens Violetta Stråle. Skillnaden mellan transmutation och förändring är att ”förändring” kan ske inom samma verklighetsfrekvens som vad ni förändras från.

Å andra sidan är transmutation inte bara förändring. Transmutation är ”en stigning i frekvens” hos någon person, plats, situation eller sak. Man kan förändras från ett hus, ett jobb, en längtan och/eller en kommunikation i tredje-/fjärde-dimensionen, till en annan tredje-dimensionell situation och stanna kvar inom samma format av tid/rum.

Men när man transmuterar en situation, en plats eller sig själv, så kan man stanna kvar i samma situation, men man kommer att uppleva den från en högre frekvens av varseblivning.

Precis som ni har en ”bättre vetskap om hur landet ligger till” från en bergstopp än från en djup dal, så har ni en bättre varseblivning om alla dessa verkligheter som NI kan skapa, när ert medvetande genljuder med den femte dimensionen och bortom, än när ert medvetande är begränsat till den tredje dimensionen.

”Medvetandetillståndet” avgör frekvensen hos ert Själs-ljus till vilken ni kan närvara, och er själs-ljus-frekvens avgör den verklighetsfrekvens där ni närvarar. Då är den verklighet som ni varseblir, den verklighetsfrekvens som ni kommer att få uppleva.

Vänligen kom ihåg att vi är era Ängla- och Galaktiska vänner, er familj och era guider, vilka genljuder bortom er tredje-dimensionella tid och rum. Därför finns vi ständigt tillgängliga inom NUET i vårt ETT för att hjälpa er.

Allt ni behöver ”göra” för att kalla på oss är att öppna upp ert själs-ljus till vår villkorslösa kärlek.

Välsignelser från Ärkeängel Zadkiel.

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...