Ett meddelande från Mästarna inför Den Gyllene Tiden via Kamala Everett och Sharon Rose, 5 april, 2017

Ett meddelande från Mästarna inför Den Gyllene Tiden

via Kamala Everett och Sharon Rose

5 april, 2017

 

Den roll du spelar är att vara redo för detta, att välkomna detta och att ständigt vara fridfull under denna process, så att den inte blir störd av ditt ego, i tron att denna process borde gå i en bestämd riktning, snabbas på eller saktas ner. Detta kommer bara att uppnås i enlighet med dina egna krafter av kärleksfull mottaglighet med relation till din egen Guds-Närvaro.

Den största rollen du spelar gäller att släppa taget om uppfattningen att du tror att du vet, eller att du tror att du förstår, vilken den bästa planen är eller vilka idéer som är bäst för dig eller andra att följa. Nästintill alla har alla möjliga engagemang och uppfattningar gällande det resultat som de tror att ska äga rum och detta är självaste grunden i dualitetsmedvetandet … att tro att man vet bättre eller annorlunda än Gud. Genom att tro att du visste vad som var bra eller rätt för dig, fick du även förståelsen om att du trodde att du kunde ”känna igen” vad som var bra eller rätt för någon annan. På ett eller annat sätt, kan du ibland ha låtit andra veta hur de ska kunna ”bättra på sig själva” genom att lyssna på dina råd.

Denna kraft gällande rådgivande förslag från en till en annan har varit ett av de största hindren för att mänskligheten skulle kunna få bukt med sin historia baserad på dualitet. Detta tänkesätt har också lämnat känslor av skuld, skam och ovärdighet hos både förövaren och mottagaren.

Töm ditt ego-sinne på samtliga förslag, varseblivningar, åsikter och så kallade fakta, genom att dagligen ta dig tid att vara stilla och fridfull för att kunna höra Guds röst inombords. Det är på det sättet, och enbart på det sättet, som den malplacerade betydelse som man ger sitt eget ego-tänkande, kan börja lätta och bli sedd för den dårskap som det har skapat. Ett stillat sinne är aldrig benäget att lägga någon uppmärksamhet på dessa gamla dualitets-former, eftersom det äntligen kan sluta upp med att finna något värde i föråldrade tänkesätt.

Genom att gå in i ett lugnt tillstånd av varande, kan du bokstavligen svälta ut alla återstående tredje-dimensionella tänkesätt och deras relation till gamla vanor som har involverat att ge kraft till de ego-baserade nivåerna i ditt sinne. Och när du befinner dig på denna stilla plats, lämna då en kärleksfull begäran till Moder/Fader Gud att inför dina högre nivåer i ditt sinne placera allt som du är redo för och allt som du behöver få veta för varje stund som harmoniserar med din Gudomliga plan. När denna begäran görs med glädje och harmoni, så börjar ditt sinne då – och bara då – fyllas med Guds Vilja eller Idéer och detta är i själva verket begynnelsen på att leva i Enhet med Guds närvaro, som bor inom dig.

Ett medvetet utövande av att leva i tacksamhet och Gudomlig Kärlek fortsätter skörda omåttliga fördelar, eftersom dessa är mycket viktiga nycklar för att man ska kunna leva ett liv som centrerad inom sitt Guds-Själv. Att vara fullständigt levande innebär att be om och lyssna till, Guds oändliga Sinne i stället för det begränsade sinnet i egots personliga själv och detta är den viktigaste nyckeln för att du ska kunna leva i fullständig Enhet med Gud via din egen Guds-Närvaro.

Guds Sinne är i sanning ett Universellt Sinne, som är gränslöst och bortom all omåttlighet för den mänskliga hjärnan. Enbart din hjärtbaserade, kärleksfulla och ödmjuka önskan att komma till Guds Frid, kan öppna dörren till Källan och dess vidsträckta och oändliga skattkammare. Du får då direkt från Guds Sinne en förståelse om hur du ska använda den på ett sätt som är för allas högsta goda, i stället för det goda för ditt själv och några få andra.

Guds Sinne kan inte förstås med några som helst mänskliga referensramar, varseblivningar eller åsikter om hur något skulle kunna eller borde vara. Det fungerar endast i nuet och tar ingen hänsyn till ett mänskligt förflutet, eftersom Gud inte skapade ditt förflutna, det gjorde du med dina tankar, känslor, ord och gärningar. Guds oändliga Sinne kan endast nås när du befinner dig i balans med den Gudomliga Kärleken och Visdomen, samt i den ödmjukhet som följer med att aktivt utöva ett liv i Enhet med din egen Guds-Närvaro. Inget i en människas sinne kan producera sådana slag av Guds resultat, vilka inte avtar med tiden.

 

 

 

Golden Age Message from the Masters via Kamala Everett and Sharon Rose, April 5th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...