Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson 2 december, 2016

th-1

Själens Uppstigning: Känslomässig och Mental Mognad

av Himmelska Vita Varelser

via Natalie Glasson

2 december, 2016

Vi är de Himmelska Vita Varelserna, vi kallas så på grund av det rena himmelska vita ljus som vi utstrålar ur våra väsens kärna och källa. Vi har följt med och stöttat Jordens uppstigning och mänskligheten alltsedan dess skapelse. Vi tillför vår energi till varje övergång som sker på Jorden och inom varje själ. Det är vårt mål att inom varje själ få skapa och återaktivera en vibration och ett perspektiv av salighet. När en vibration av salighet utan yttre anledning manifesteras från djupen inom er, symboliserar detta er hågkomst av er sammankoppling och ständiga förening med Skaparen. Salighet är ett tillstånd bortom kärlek, det är den energi som uppstår och upplevs när ni känner igen er själva som ett förkroppsligande av Skaparens rena kärlek. Vårt syfte är att stötta er harmonisering med Skaparen, genom att väcka upp er hågkomst av Skaparen.

Be om att få Healing

Under denna tid av uppstigning som för närvarande stundar på Jorden, finns ett behov att så ofta ni kan, be om att få en nerladdning av healing-ljus till hela er varelse och verklighet. En kraftfull övergång äger rum, som kräver stora mängder stöttande healing-energier. Er själ håller på att alltmer sammansmälta, bli samspelt och förkroppsligad med den fysiska nivån. Er själ behöver ytterligare healing-energi för att kunna stötta sitt samspel med er fysiska varelse och personlighet. Er kropp, personlighet och aura-kropp behöver hjälp för att kunna säkerställa att alla aspekter i er själ framgångsrikt blir förkroppsligade, med lätthet och perfektion. Ibland när en högre aspekt inom er, mera fullständigt sammansmälter med den fysiska verkligheten, kan vissa aspekter i er avfärda denna energi, för de befinner sig inte helt i harmoni med de nya energierna som ska förankras. Detta är när ett trauma inom sinnet, kroppen eller känslorna kan uppstå. Med ytterligare healing-energi blir alla aspekter inom er förberedda och justerade med de nya vibrationerna i er själva och sanningen önskar bli förkroppsligad. Vi, de Vita Himmelska Varelserna önskar erbjuda er våra healing-energier, för att stötta den pågående övergången som sker inom er.

Himmelska Vita Varelser, jag kallar på era rena och kraftfulla healing-energier, ljus och medvetande, att bli nerladdade till alla aspekter inom mig. Må era healing-energier stötta hela min varelse i dess harmonisering med den nya aspekten av min själ som gryr inom mig. Vänligen lös nu upp alla former av förnekande eller allt som skulle kunna hindra sammanslagningen av min själ med hela min varelse. Tack så mycket.’

Syftet med att Själen nu ska Förkroppsligas

Den uppstigningsprocess som ni nu upplever har syftet att utveckla er andliga mognad inom er mentala och emotionella kropp. Er själ slås samman specifikt med dessa två aspekter av er själv och er existens på Jorden, för att sporra er att tänka och känna utifrån er gudomlighet. Om er tankeprocess uppstår inom sanningen inom er själ, och era känslor föds utifrån medkänslan i er själ, så blir det lättare för er att agera, reagera, uppleva och skapa utifrån en plats av kärlek, från Skaparens sanning. Er själ stöttar er i att få tillgång till och förena er själv med ett högre, rent och äkta medvetande. Med er själs stöd kan dessa övergångar verka subtila och ändå kommer ni att lägga märke till en djupt rotad frid, kärlek och glädje som uppstår och som strålar ut från varje aspekt i er varelse. Detta beror på att era emotionella och mentala kroppar harmoniseras med, helar, förkroppsligar och uttrycker kärleken i er själ. Ny visdom kan från er själ förankras i er medvetna uppmärksamhet, men detta är inte det ursprungliga syftet för denna uppstigningsövergång. Syftet är att uppnå förståelse, kärlek, medkänsla och frihet inom era emotionella och mentala kroppar, därav även era känslor och tankar.

Varför det behövs Emotionell och Mental Mognad

Många människor på Jorden får nu tillgång till större volymer av ljus, visdom, medvetenhet och upplysning. De uppnår sina andliga initieringar i snabb takt, på grund av sin hängivenhet och sitt engagemang att få uppleva ett förenande med Skaparen. Den ständiga höjningen i Jordens vibration framhäver också den fart med vilken många människor får tillgång till olika nivåer av ljus-dimensioner, uppstigning och upplysning. Även om man har ljus som pulserar genom sig själv, måste vissa människor fortfarande bemästra de lärdomar som den mentala och den emotionella kroppen bringar fram. Varje övergång och uppstigningsnivå som uppnås, blir till en början sammanslagen med själen och den andliga kroppen, sedan måste samma energier eller en förståelse smälta samman med den mentala kroppen, den emotionella kroppen och den fysiska kroppen, för att en fullbordan av övergången helt och hållet ska kunna äga rum och för evigt bli jordad i er fysiska verklighet och medvetande. Det förekommer ett behov att ladda ner och skapa densamma andliga mognad som uppnås och som kommer att bli hågkommen inom den andliga kroppen också inom de emotionella och mentala kropparna, annars saknas en komplettering av uppstigningens varje nivå.

Ni kanske upptäcker en brist på andlig mognad, medvetenhet och förståelse inom de emotionella och mentala kropparna hos andra i er omgivning. Ni kanske märker att vissa människor uttrycker andliga sanningar och andlig visdom och ändå agerar de negativt gentemot andra; med klander, dömande eller rädsla. Andra kanske förkroppsligar kraftfulla och underbara kärleksvibrationer i meditationer och ändå låter de ständigt sina emotioner bli igångsatta av den yttre världen. De upplever känslor av osäkerhet, ilska, brustet hjärta, nedstämdhet och förargelse, vilket får dem att svänga mellan kärlek och emotionellt trauma. Ni kanske lägger märke till att vissa människor utstrålar sådan generositet och agerar som rena exempel på vänlighet gentemot andra och ändå plågar de sig själva inåt med destruktiva tankar och känslor, de tror att de är ovärdiga att själva få ta emot detsamma. Det är naturligt när ni stiger ombord på er uppstigningsväg, att växla från begränsat tänkande och kännande till ett utvidgat tänkande och kännande. Ofta är det mer utmanande att upptäcka områden med avsaknad av andlig mognad inom era egna tankar och känslor. En avsaknad av andlig mognad inom era känslor och tankar innebär att dessa ännu inte har blivit fullt harmoniserade med er själs sanning och kärlek. En avsaknad av andlig mognad inom era känslor och tankar kan symbolisera att det förekommer ett destruktivt eller begränsande mönster inom dessa två kroppar, som ännu inte har tagits itu med, blivit helat och frisläppt. När vi De Himmelska Vita Varelserna, talar om en bristande andlig mognad i era emotionella och mentala kroppar, så innebär det inget dömande, vi vill helt enkelt dela med oss att helandet av emotionella sår och att släppa negativa mentala vanor, är en del av er uppstigningsprocess. Medan ni fortfarande håller fast vid emotionella sår och negativa tankar, kommer ni inte att helt och hållet kunna uppleva en förening med Skaparen; er uppstigning hämmas på många sätt. Emotionell och mental klarhet låter er att mer fullständigt överlåta er själva och låter hela er varelse absorbera och förkroppsliga alla höga vibrationer av ljus som ni kan nå.

Vi inser att ni kanske känner att det finns många sår och negativa vanor inom er emotionella kropp, så väl som negativa tankar inom er mentala kropp. Ni kanske känner att det är en omöjlig uppgift att föra in healing till alla dessa. Detta kan bli speciellt utmanande när ni inser att det är mycket vanligt att ni är omedvetna om de flesta blockeringar och begränsningar som ni har skapat inom er mentala och känslomässiga kropp. Det pågående uppstignings-skiftet sker i och med en övergång och sammanslagning av de högre aspekterna i er själ, då de smälter samman med hela ert väsen och i synnerhet er personlighet känner till svaret och kan stötta er oerhört mycket under resan mot andlig mognad. Er personlighet består av era tankar, övertygelser, vanor, perspektiv, ert omedvetna, era åsikter, känslor, emotioner, sår, medvetna sinne och er själ. Era emotionella och mentala kroppar spelar en nyckelroll. När ni låter den högre aspekten och det högre medvetandet i er själ smälta samman med er personlighet, kommer er själs healing-energi, visdom, sanning och gudomliga kunskap att påverka dessa två kropparna och skapa balans, förståelse, gudomlig inspiration och ett nytt perspektiv. Det innebär att er själ är redo att stötta den andliga utvecklingen i ert sinne och era emotioner, så att ni bakom er ska kunna lämna alla illusioner, rädslor och begränsningar för att få omfamna och uppleva sanning, kärlek, salighet och bemäktigande.

Sammanslagning av er Själ med Era Emotionella och Mentala Kroppar

’Min älskade själ, jag inbjuder dig nu till att smälta samman din energi, ditt ljus och ditt medvetande med hela min varelse, speciellt min personlighet samt mina emotionella och mentala kroppar. Vänligen hela alla emotionella och mentala sår, blockeringar, begränsningar, vanor, rädslor, negativa mönster och perspektiv som jag håller fast vid. Vänligen entusiasmera mitt sinne och mina emotioner med din kärlek, visdom, klarhet och intuition, så att mina mentala och emotionella kroppar ska kunna uppnå andlig mognad och vara i harmoni med uppstigningen i min andliga kropp och själ. Hjälp mig att upptäcka vanor och perspektiv inom mitt sinne och mina emotioner, som behöver bli helade och frisläppta, så att jag ska kunna uppleva en förening med Skaparen, vilken blir manifesterad som ren salighet inom hela min varelse. Himmelska Vita Varelser, vänligen hjälp och övervaka denna process. Tack så mycket.’

Hur man Uppnår Andlig Mognad

Ni kan uppnå emotionell och mental mognad genom att observera de tankar och känslor som ni dagligen skapar. Lägg märke till att era tankar och känslor inte är slumpmässiga och i de flesta fall, agera inte på grund av utifrån-kommande intryck eller upplevelser. Ofta upprepar de sig. När ni dagligen observerar era känslor och tankar, så kommer ni att känna igen mönster, cykler och vanor. Dessa kan återupprepa sig i så hög grad att de blir tråkiga, tröttande och monotona att observera. Detta är då kärleken i ert hjärta och er själ blir nödvändig på grund av det högre medvetande som kärlek och medkänsla manifesterar inom ert väsen. Ni kommer då att kunna få tillgång till de insikter och den vägledning som behövs för att skapa nödvändig healing.

När ni upptäcker en aspekt i ert sinne eller era emotioner som ni önskar hela:

  • Aktivera först kärlek och medkänsla från ert hjärta och stråla ut dessa rena vibrationer till hela er varelse.
  • Fokusera på den emotion eller den tanke som ni önskar hela och föreställ er att ni placerar den i ert hjärtchakra, där den kan absorbera all den kärlek som den behöver för att bli helad och frisläppt.
  • Tillåt er själv sedan att bli vägledd eller fundera på vilken handling som behövs för att ytterligare ge healing och fysiskt kunna släppa taget om denna tanke eller känsla. Detta låter healingen bli förankrad till er fysiska nivå, så väl som att den för evigt frigör energin.

Till exempel, om mönstret handlar om att vara ovärdig, skapa en handling som låter er hedra att ni är värdig. Om såret härstammar från en gammal relation, skapa ett steg som helt och hållet låter er släppa taget om relationen.

När ni i er verklighet tar er tid att fokusera på era tankar och känslor och inser att de är viktiga delar av er uppstigningsprocess, så kommer ni att tillåta er själv att tona in er med det högre, upplysta och heliga medvetandet i er själ. Ni kommer att få tillgång till ett nytt perspektiv i er själv, i andra, i verkligheten och i den värld som kan befinna sig bortom allt som ni i denna stund kan föreställa er. Ett perspektiv som stöttar och hjälper er att vara ert sanna förkroppsligande av kärlek.

Med evig kärlek och salighet.

 

De Vita Himmelska Varelserna

 

Read More from Celestial White Beings

 

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

 

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...