Ishvara via Ann Dahlberg, 8 september 2023

Ishvara via Ann Dahlberg
8 september 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag heter Ishvara och idag vill jag tala lite om vetenskapens betydelse i den värld som ni lever i.
Vetenskap har alltid funnits i människors liv. De har sedan urminnes tider uppfunnit olika saker som har underlättat livet. De har uppfunnit och förfinat olika verktyg som har underlättat deras arbete.
Efterhand som århundraden har gått har de blivit mer avancerade och intelligensen har växt i människors sinne och hjärna. De har gått igenom en stor utveckling under årtusendens förlopp. Utvecklingen har idag blivit så avancerad och ökat i sådan takt, så det kan vara svårt för alla människor att förstå och följa med dess för- och nackdelar.
En del är bra för människans utveckling men de kan också missbrukas och bli till en nackdel eftersom de också kan påverka er hälsa och ert välbefinnande på ett negativt sätt. Det kan dock finnas lösningar på det, men de kommer inte alltid fram eftersom makt och girighet fortfarande styr många människors liv.
Ljuset har dock ökat lite efterhand på Jorden som kärleken och förståelsen för alla människors väl och ve ökar i människors hjärtan. Det har börjat i familjerelationer och fortsatt ut i samhället för att sedan omfatta länder där man har utvecklat olika kulturer och språk. Kärleken och intelligensen har vuxit lite sida vid sida och har ibland dominerats av den ena sidan eller den andra sidan.
Intelligensen och vetenskapen har idag utvecklats till en sådan grad att den börjar komma in på den ovillkorliga kärlekens område. Den kan inte ensam fortsätta att ensam utvecklas utan att ta med den andliga och kärleksfulla aspekten som omger den. De ska nu förenas igen och ge Jorden och människorna den hjälp som de behöver för att känna sig hela och fria i den värld som de lever i.
Den andliga aspekten och kärlekens energi uppenbarar sig nu med en starkare kraft för att påminna människorna om att de är andliga och har en själ som är förenade med allt som finns runt omkring dem. Det är många vetenskapsmän som inser det och du kan även genom historien se att de upptäckter som har gjorts av stor betydelse för mänskligheten är gjorda av människor som har
använt sig av den gudomliga aspekten i sitt liv.
Många visa ord har kommit från dem och strofer av vad de har uttryckt kan dyka upp lite här och där. De har emellertid inte införlivats inom forskningen, då de inte har kunnat bevisas genom de mätmetoder som de har använt sig av.
Idag har många forskare tagit till sig av den andliga aspekten, när de har studerat deras arbete, men de accepteras inte fullt ut på grund av de normer som fortfarande gäller inom den etablerade vetenskapen eller den forskning som just nu bedrivs på Jorden.
Det sker dock en successiv förändring inom forskningen och fler forskare har funnit att deras mätmetoder inte räcker till utan att de tar med det fält som redan finns inom och runt om dem själva.
De har funnit att världen och hela universum bärs av en osynlig energi, en stor kraft, som de med vördnad måste erkänna och även uppleva inom sig själva.
Det är det här ljuset, den här energin och den här kraften, som många människor känner av idag.
En ny andlighet har vaknat på Jorden och många människor söker nu sitt hjärtas ljus. Medkänslan och kärleken ökar människor emellan allt eftersom porten till deras hjärtas ljus öppnas bit för bit.
Ljuset lyser nu starkare på Jorden för att ni ska förena ert högre sinne (er intelligens) med det högre hjärtat, som är fyllt av gudomlig kärlek för att bli fullkomliga människor som nu lever i kärlekens och ljusets rike.
Det är det steg som ni nu ska ta, kära människor på Jorden. Det är det steg som ni nu har valt och förberett er på. Ni är kärleksfulla och gudomliga och ett nytt rike väntar redan inom er och kommer att manifesteras på Jorden efterhand som ni upptäcker det.
Stor kärlek
Ishvara

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *