Kollektivet via Salena Migeot, 4 mars

Teamet

Kollektivet

Ett budskap från era guider

via Salena Migeot

4 mars, 2016

Käraste Ni!

Vi älskar er kraftfullt och ber om ert samarbete med att förbättra situationen i er värld. Vi påminner er kärleksfullt om att ni är exceptionella varelser som har mycket mer kraft än ni tror. Detta gäller varje område i ert liv. När ni använder er vetskap om hur kraftfulla ni är för att utföra positiva förändringar i era liv, så kommer ni att förbättra era liv enormt och det kommer sedan att ha en dominoeffekt på er värld. Er värld befinner sig på gränsen till en vändpunkt. Önskar ni tippa över till en större framtid eller tippa över till större rädsla och kraftlöshet? Vi ber er att hålla denna fråga i sinnet i alla era åtaganden gällande er rörelse framåt. Världen är vad ni gör den till med era tankar och val, mer än av någon annan orsak, anledning, handling, händelse eller omständighet. Vid en viss punkt var allting som existerar blott en tanke. Varje biologisk utveckling, varje kemisk reaktion, varje uppfinning, varje omständighet är en tanke som har manifesterats för att skapa något som inte existerade tidigare. Mänskligheten frågar sig ofta varför Gud skulle skapa det ena eller tillåta det andra, när det i verkligheten är ni som skapade dessa saker som ni ifrågasätter genom era kollektiva tankar, rädslor, upplevda behov att försvara er själva och ert upplevda behov att döda eller bli dödade, om det så gäller ett vilddjur, en insekt, eller er medmänniska.

Skaparen tillät er att skapa er egen verklighet och ni har i flera tusentals år kollektivt skapat exakt den värld som ni lever i. När ni förstår sanningen om detta och tillåter er själva att börja skapa en ny verklighet för er själva och er värld, så kan ni och kommer ni att skapa en ny värld genom kraften i era tankar, ord och handlingar. Detta kommer att kräva en hel del av upphävande för er del. Det betyder inte att det inte kan bli gjort. Vad vi menar med upphävande är: Om ni hade möjligheten att radera vissa saker från ert sinne, ert medvetande, ert samhälle, er värld, vilka skulle dessa saker vara och hur skulle ni gå tillväga?

Låt oss börja med barnmisshandel. Barn är fullständigt och helt oskyldiga tills de på något vis blir korrupta. De är rena andliga varelser födda till ett täthets-kaos och det krävs en period av anpassning för dem för att acklimatisera sig till livet utanför livmodern. Om deras fysiska och psykologiska behov fortsätter att bli uppfyllda, kommer de att växa på ett sunt sätt och fortsätter att utvecklas till starka varelser som ständigt ökar sin fysiska, känslomässiga och mentala medvetenhet och styrka. När detta sker, i de flesta fall, minskar samtidigt deras förening med källan, när de alltmer börjar reagera på sin omgivande miljö och på många sätt upplever de lägre känslorna av rädsla och ilska.

Om den som tar hand om den unga tvivlar på sin förmåga att ta hand om den lilla, så får den lilla ta emot dessa tankeformer i sitt fält och kan bearbeta detta på ett antal olika sätt. Barnet kanske upplever att dess vårdare är olämplig att ta hand om det, att det inte är värdigt att bli omhändertaget, att det inte vill skapa svårigheter för sin vårdare, så det uttrycker helt enkelt inte något behov av någonting, eller det har rätt att få sina behov tillfredsställda, så det kräver uppmärksamhet genom tårar, ilska eller något annat oönskat beteende som påkallar uppmärksamhet. Var och en av dessa ”coping” mekanismer har en mycket stor inverkan på barnets personlighet och hur det upplever världen. Barnet lär sig att skilja mellan de vårdare som ’vet’ hur de ska ta hand om det och de som inte gör det. De börjar utveckla ett system för att reagera på olika vårdare på olika sätt, baserande sig på vad de uppfattar hos varje vårdare via deras tankar, ord, handlingar och allra viktigast, den energi som de utstrålar.

Barn trivs när de får känna sig älskade, trygga och omhändertagna. När de känner av en brist så lär de sig att på något sätt kompensera för denna brist. De utvecklar mekanismer för ”coping” och/eller strategier för att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Om deras grundläggande behov inte ständigt blir tillgodosedda, känner de sig allmänt ovärdiga och söker ständigt efter sätt att uttrycka att de är värdiga. De kanske strävar efter att bli den bästa studenten, att hjälpa sin mor eller läraren på alla sätt de kan, att bli bäst på allt de gör. Eller så kan de känna sig så ovärdiga att de inte ens försöker bli bättre än andra barn/studenter. Hursomhelst så svarar de på vad världen har gett åt dem.

När de blir utsatta för övergrepp, så bearbetar de detta i enlighet med sina livserfarenheter. De kan känna sig förstörda och känna att de måste ha gjort något för att förtjäna detta, vilket vidare leder till att de inte känner sig trygga i världen, de litar inte på sig själva, sina vårdare, eller världen. De kan känna att deras förövare inte ”är rätt” och de separerar sig själva från förövaren på alla sätt de kan, för att ta sig bort från all associering med förövaren och för att avlägsna allt själv-ansvar. De kanske rättfärdigar tiden med förövaren om detta ger dem en känsla av värdighet – antingen för att förövaren valde dem framför alla de andra barnen, eller för att förövaren tillbringar tid med dem, vilket ingen annan vuxen gör, eller för att de känner att de förhindrar förövaren att skada något annat barn genom att tillåta att deras övergrepp får fortsätta, eller för att de känner att de hjälper förövaren på något sätt – förövaren är sjuk och de hjälper honom eller henne att må bättre. I alla dessa scenarier har barnet en viss grad av medvetenhet om att det som sker är fel och att man skulle kunna göra något för att stoppa eller förhindra det, men om de inte har blivit lärda vad de ska göra om någonting sådant sker, kommer de inte att säga ett ord, ofta för att förövaren på ett uppenbart sätt har hotat dem – att det kommer att leda till konsekvenser om man berättar.

Så vad har nu detta att göra med den situation er värld befinner sig i? Ni är alla så upptagna med att överleva, att ni har glömt hur man frodas. Vi bjuder in er att bli sådana som frodas – att minnas att ni inte längre är barn som försöker klura ut hur man ska hantera allt som slängs åt ert håll. Ni är ert universums mästare. Skapa exakt det som ni vill ha i ert hem, ert liv, på er arbetsplats, i ert samhälle, ert län, ert land, er värld och på er planet. Att förbättra era personliga omständigheter är inte ens nära lika svårt som de flesta av er tror att det är. När ni väl förbättrar era omständigheter, finns det inget sätt på vilket ni inte påverkar andra. När ni lever från en plats av vetande att universum är en plats av överflöd för alla – att det finns tillräckligt för alla att få leva i överflöd, att frodas på alla sätt och att utan undantag få alla sina behov tillgodosedda, så kommer ni att släppa taget om den värld som styrs av en ”jag först”-mentalitet och som gör er alla så kollektivt svaga och behövande. Skapa den värld som ni vill ha, där alla har mat, kläder, husrum, hälso- och sjukvård, utbildning och förmågan att välja vad man vill bidra med till världen, av allt det som världen kan förse en med och sålunda skapar ni en god balans.

Ge er inte in i några koncept som hindrar er att skapa denna verklighet för alla. Vad gäller era regeringsskick, varför fortsätter ni att tillåta saker att vara så som de är? Varför stöder ni kollektivt fattigdom och krig och Jordens förstörelse, vilket i allt ökande takt förminskar er livskvalitet och hälsa? Var och en av er har makten att skapa en massiv samhällsförändring. Varje person eller institution som talar om annat för er, lever antingen i rädsla eller uppfattar att de får förmåner av att upprätthålla denna status quo. Verkligheten är att ingen gynnas när så många lider. Det finns absolut ingen anledning till att all den fattigdom ni upplever ska få fortgå. Den enda anledningen till att så många av er tror att universellt boende, utbildning, hälso- och sjukvård och så många andra saker inte är möjliga, är för att man har talat detta om för er via ett system som i hög grad har gynnats av att hålla er små och kraftlösa. Kära Ni, begrunda detta, verkar det inte vara vettigt att om alla fick husrum, kläder, mat och fick tillåtelse att välja den utbildning man vill, att världen då skulle kunna bli en bättre plats? Skulle inte människorna känna sig mer tillfredsställda? Mer glädjefyllda? Skulle det inte finnas mer tid till att leka, skapa, fira, att vara i ett tillstånd av tacksamhet för allt överflöd?

Den enda skillnaden mellan den verkligheten och den som ni nu upplever, är varseblivning. Om ni alla varseblir att ni har kraften att skapa en bättre värld för alla, så kan ni göra det. Tillgångarna finns redan där. Varför verkar det vara naturligt och rätt för er att tillåta några få inneha majoriteten av rikedomarna för alla när så många av helheten lider? Samtliga kan få uppleva en mycket hög nivå av välfärd när tillgångarna fördelas till allas förmån. Det är inte någons Guda-givna rätt att sträva efter och bevaka rikedom på andras bekostnad, ändå är det exakt det som har tillåtits bre ut sig och så få av er ifrågasätter detta system. Att omdistribuera rikedomarna skadar ingen överhuvudtaget. Inte ens de som innehar rikedomarna förlorar någonting, förutom lite papper och falska uppfattningar. De skulle exponentiellt vinna lika mycket som de som inte har någonting och som skulle bli katapulterade in i ett liv av välmåga, vilket skulle erbjuda dem en möjlighet att få uttrycka sin tacksamhet på ett sätt som bidrar till världen på ett sätt som bara de klarar av.

Var och en av er har ett unikt syfte. Hur kan någon möjligtvis leva ut sitt syfte när ens basbehov inte blir tillgodosedda? Inser ni vad vi säger, kära ni? Er regering fungerar inte. Det spelar ingen roll i vilket land ni bor, om ni inte får uppleva välfärd som ett samhälle, ett land, en nation; ert system fungerar inte och det är dags för en massiv förändring för alla, för allas högsta goda. Nöj er inte med mindre än grundläggande mänskliga rättigheter för samtliga över hela jordklotet. Bli inte duperade till att tänka att tillgodoseendet av grundläggande mänskliga rättigheter för alla skulle inkräkta på det som ni har eller har möjlighet att få ta del av. Ingenting skulle kunna var längre från sanningen. Om alla har tak över huvudet, hälso- och sjukvård och en grundläggande utbildning, så kan de förbättra sina liv på det sätt de väljer. Om de är hemlösa eller inte kan få sjukvård, så kommer de ständigt att få kämpa. Skulle inte ni vilja se alla i ert samhälle ha boende, utbildning och sjukvård? Skulle detta skada er på något sätt? Rakt tvärtom. Ju fler människors grundläggande behov som kan tillgodoses, desto mer förmår de att få ett yrke och skapa sig ett liv, hellre än att bara tigga för att existera. Ju fler som framgångsrikt kan få arbeta, desto mer har de att spendera på de varor eller tjänster ni tillhandahåller. Det blir en situation som blir gynnsam för alla.

Så, kära ni, det är dags att bryta er loss från era förövare. Ta tillbaka er makt och ta tag i det liv ni vill ha, inte det liv som era förövare tillåter er leva. Var medvetna om att de har fostrat er från tidig ålder att tro mycket av det som ni tror på och mycket av detta är falskt. Alla system som förordar brist och ojämlikhet är inte vad Skaparen planerade för er. Ni är gudomliga varelser som har en mänsklig upplevelse. Ni har glömt bort er gudomlighet. Vi påminner er: att leva ett gudomligt liv innebär att allt tillhandahålls för er. Det exiterar ingen brist, inget lidande, ingen önskan att få se andra lida. Det finns kärlek och allt som är kärlekens gudomliga manifestationer för alla.

Börja se att de sätt ni lever på inte fungerar och de sätt som världen är obalanserad på är ett resultat av ett massivt övergrepp på ert system. Gör er kraftfulla för att kunna bli er egen gudomliga befriare. Tala sanningen till er kraft och ropa ut era förövare för vilka och vad de är. Skapa förändring för er själv och sålunda banar ni väg för andra att göra detsamma. Berätta om det som inte är acceptabelt i ert samhälle och slut upp till enade styrkor tillsammans med andra, för att skapa större positiv förändring, för att misskreditera dem som skor sig genom att hålla er små, separerade, kraftlösa, behövande, rädda, dömande era medsystrar och – bröder, som kanske inte har det lika bra som ni och gör ert bästa för att må bra på alla sätt som ni önskar.

Föreställ er hälsa, välstånd och uppfyllelse för alla. Tala om det, skapa det i den utsträckning som ni kan och vet att det kommer att växa vidare och slutligen snabbt föröka sig för alla. Ni KAN göra vad ni väljer – inklusive att förändra de paradigm som säger att det alltid kommer att finnas svält, fattigdom och krig. Det är det som era förövare önskar er att tro. Det är endast sant om ni låter det vara så. Ni är självständiga varelser. Ni har uppfostrats på ett sätt som hindrar er från att veta det och att handla utifrån den platsen av er personliga kraft. Vi bjuder in er att lära era barn att de är gudomliga, de är suveräna, de behöver inte tro på att krig, fattigdom, sjukdom, lidande och hemlöshet är oundvikligt. Era barn har i sanning makten att förändra världen – mer än ni och er ansenliga makt. Tiden är mogen för er att minnas er gudomlighet och er suveränitet och vänligen lägg dessa visa ord på minnet: ”Herren hjälper dem som hjälper sig själva”.

Vem som eller vad som ni än uppfattar som Herren, är det för det högsta bästa för alla att veta att ni kommer att få gudomlig hjälp med att bryta er loss från de bojor som binder er till falska övertygelser av fattigdom, svält och krig. Ha tillit till det högsta goda för alla, inte till den så kallade eliten, som utgörs av några enstaka få. Ha tillit till överflödet hos den välvilliga Källan som kan och kommer att tillgodose era samtliga behov, när ni bemäktigar er själva tillräckligt för att be om det. Be med vetskapen om att det nuvarande paradigmet är allvarligt ojusterat ur sin balans och be på ett sätt som omfattar vetskapen att ni är gudomliga och därmed förtjänar ett gudomligt arv av rikedom, välmående, enhet, personlig autonomi och friheten att driva fram ert eget gudomliga uttryck i världen. Be med vetskapen om att alla som förmår leva meningsfulla liv på ett unikt sätt är begåvade att kunna dela sina gåvor med andra.

Var medvetna om att alla som lever i fattigdom, svält, okunskap och rädsla i sanning utgör en börda för samhället, inte så mycket på de sätt som ni har skolats till att tro, utan i avsaknaden av förmågan att få erbjuda sina medfödda gåvor till helheten. Var medvetna om att några av era största hjärnor, några av de mäktigaste varelser som någonsin har existerat, är omedvetna om sina egna gåvor på grund av den utsträckning i vilken de får utstå övergrepp från era nuvarande system. Deras gåvor är gömda bakom svält, hemlöshet, fattigdom, brist på medvetenhet om att deras kraft behövs i världen, för de lider i mentala institutioner eller sitter inspärrade i något fängelse som byggts för dem av dem som inte brydde sig om att se deras gåvor och vad de hade att erbjuda världen. Var medvetna om att brottslighet är ett resultat av övergrepp i vartenda enskilt fall. Ett stort antal av dem som lider av mentala sjukdomar upplever en stark avskärmning från det som är, på grund av det som de vet skulle kunna och borde vara och inte är det. Det är de som skulle kunna vara föregångarna i ett massivt samhälleligt skifte mot det rätta livet för alla. I stället sitter de fängslade, neddrogade till underkastelse eller stora illusioner, tvingade att leva i rädsla och misstro. Symptomen de visar är ofta rädsla, misstro och ifrågasättande av vad som är. Från vårt perspektiv är dessa mycket naturliga reaktioner på den nivå av övergrepp som de har fått bevittna och uppleva. Att underkasta sig är inte nödvändigtvis det mest hälsosamma valet. Det kan vara ett ”säkert” val – men till vilken kostnad?

Käraste ni, tänk gott om alla, har vi här uppmanat er, och fråga er själva hur ni personligen kan öka ert eget personliga välmående så väl som det samhälleliga välståndet och er medvetenhet om vad som är rätt för alla. Vad kan ni göra för att få till stånd de förändringar som ni vill se i världen? Vilket tror ni att ert gudomliga syfte är? Vad skulle ni göra för er själv och andra om ni visste att ni inte kommer att misslyckas? Skulle det vara annorlunda från de val som ni för tillfället gör? Hur kan ni få era val ni hittills har gjort och som återspeglar er personliga kraft och gudomlighet till en större inriktning?

Vi älskar er kraftfullt och vi försäkrar er viljan till större kraft och suveränitet.

Så är det.

Kollektivet av Guider.

Kanal: Salena Migeot

A Message from Your Guides via Salena Migeot, March 4th

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...