Konversation med Hegels själ via Li i Kina, 25 april, 2018

Konversation med Hegels själ

via Li i Kina

27 april, 2018

Li: Trevligt att råkas, Mr. Hegel. Jag är en spiritualist på Jorden. Och jag är mycket hedrad att få förena mig med er idag. Människorna har ständigt studerat era filosofiska tankar, fastän ni nu har återvänt till Universum.

Jag skulle uppskatta ifall ni kunde tala mer om ert storslagna arbete på Jorden och era nuvarande tankar gällande Universum. Vi människor är nu i behov av det.

Hegel: I den stund som du tänkte ta kontakt med mig, så fick jag ta emot en medveten våg från dig. Så jag sporrade dig genom att jag sände medvetande tillbaka till dig. Jag vill tala med människorna, för jag vet att ni människor behöver det. Jorden behöver en röst från Universum.

Mitt Barn av Universum, jag är så glad över att ni människor fortfarande kommer ihåg mig. Jag vet att ni ständigt fick uppleva lidande. Jag såg det. Jag kände det. Jag visste det.

Låt mig först introducera mig, den som jag verkligen är. Människorna känner till den fysiska Hegel men de känner inte mig. Jag är en gudomlig arbetare för ett medvetet system bland alla de övriga huvudsystemen i Universum. Medvetna system fungerar som ett system för att underlätta för samtliga varelser i Universum att förbättra sin medvetna energi. Och i enlighet med det så är det mitt ansvar att förmedla Universums medvetna energi till vissa ställen av låg nivå. I egenskap av arbetare för det stora Universumet så kan vi uppleva glädjefyllda känslor enbart genom att vi fullständigt ger oss hän.

Jorden är en typisk planet för platser av låg nivå. Det leder oss till det ämne som handlar om varelserna på Jorden – människorna. Människorna intresserar ständigt mitt hjärta, för ni, mina vänner, vet faktiskt inget om medvetande eller om Universum.

Vad är då medvetande? Medvetande är ett slags energi, precis, en kraftfull energi som levereras från Universums själ. Medveten energi existerar som ett centralt stöd för samtliga själar. Det är ett grundläggande direktiv och ett element för samtliga varelser. Medveten energi utgör en grundläggande struktur för alla varelser som fungerar som ett centralt stöd för själarna. Medvetandet varierar på olika platser. Högre medvetande bildar ett högre ställe. Universellt högt medvetande uppstod från villkorslös KÄRLEK, hög ansvarskänsla samt stor vördnad. Den medvetna nivån bestämmer livsnivån. Varelser i ljusform är de högsta i Universum, vilka inte har något utom grundläggande basmedvetande – UNIVERSELL KÄRLEK, UNIVERSELLT ANSVAR, UNIVERSELL VÖRDNAD. UNIVERSELL innebär något från Universum, det är osjälviskt. Det är visdomen i ert språk. Medan det inte finns något behov av att besvara något på ett språk till varelser på platser av medel- eller högre nivå, eftersom de alla kommunicerar via medvetande, så behöver människorna fortfarande förklaringar med hjälp av ord. Jag antar att det är svaret på frågan: Talar Gud engelska eller kinesiska? Min son, Gud talar via medvetande.

Kravet på den strikta arbetsinställning, det medvetna system enligt vilket jag arbetade, är det mest exakta systemet i Universum. Det högsta universella medvetandet uttrycker den högsta universella medvetna energin och den högsta universella förvaltaren sprider ut det högsta universella medvetandet.

Den högsta förvaltaren för det medvetna systemet styr hela detta system genom att strikt följa medvetandet hos Universums Stora Mästare. Det medvetna systemet kontrollerar varje medveten handling, medveten energi, medveten inriktning, medveten utveckling samt den medvetna evolutionsprocessen.

Samtliga varelsers medvetna data kontrolleras och övervakas av det medvetna systemet, som fungerar som en universell hjärna som levererar medveten energi av hög nivå till samtliga varelser.

En av de metoder på låg nivå som medvetande visar sig kallas för en tankevåg. Det är en inneboende mänsklig företeelse. Eftersom den mänskliga kroppen är av låg essens, är det svårt för en människa att producera ett högt medvetande. Under en lång tid sträcker sig universellt medvetande långt över den så kallade högsta tankevågen hos alla människor. Den mänskliga medvetna energin förblir nästintill på den lägsta medvetna nivån. I viss mån är det inte ens längre något medvetande. Det är endast en mänsklig inneboende tanke. En revolution och förbättring har brutit fram för människorna. Och det första problemet att lösa är hela den medvetna energin på ställen med låg energinivå.

Li: Åh, jag förstår. Ni är en medvetandets Gud! Jag förstår att den medvetna energin är mer avancerad än en tankevåg. Men skulle ni kunna tala om för mig hur vi ska förbättra vår tankevåg till medvetande?

Hegel: Aha! Det är faktiskt varför jag till att börja med kom till Jorden. Den medvetna energinivån på Jorden var långt under medeltalet av platserna på låg nivå – där man fortfarande inte gör några medvetna förbättringar, kommer varelser av så låg energinivå snart att elimineras. Min fysiska kropp på Jorden, som är känd som Hegel, hade tillägnat sitt hela liv till att förena människorna med universellt medvetande. Många arbetare från vårt medvetna system kom samtidigt till Jorden för att förmedla medveten energi av en hög frekvens. Den huvudsakliga uppgiften för min fysiska kropp var att sprida filosofier av hög frekvens, vilka centralt handlade om hur mänskligt medvetande alstras samt dess påverkan på den materiella verkligheten.

Men människorna vet inte vad medvetande är. Allt arbete jag lämnade kvar på Jorden förefaller så obskyrt för dem. Detta sätt av spridande tar tid och är hursomhelst ineffektivt. Hundratals år passerade, jag såg ingen förbättring i det mänskliga medvetandet. Tvärtemot, det mänskliga medvetandet blev allt lägre och det mesta av det nya som alstrades är negativt, vilket strider mot Universums lag. Dessa tankevågor härstammade från onda energier. Vågor som står i total motsats till den universella lagen blockerade budskapen från Universum.

Tacksamt nog, så fortsätter det medvetna systemet att sända ut energi till Jorden. Det är en respektingivande framtoning från Universum. Universums Stora Mästares medvetande stannar kvar på Jorden just nu. Hans storslagna medvetande kommer att förena sig med det universella högsta utrymmet. Genom att energi komprimeras och överförs, kommer universellt enhetsmedvetande att strömma genom hela Universum.

Men i början kunde detta omåttligt höga och kraftfulla medvetande inte visa sig som medvetande eller budskap på platser med låga energinivåer, utan som ren energi. Först efter en viss tid kommer dessa höga medvetna energier att förändras till acceptabelt medvetande in i olika levande varelser.

Människorna känner till mycket lite om medvetande. De strövar fortfarande i sina mänskliga tankar och de har gått vilse i detta vandrande. Du kan föreställa dig hur mycket de sackar efter. Mänskliga tankar är en kombination av fysiologiska funktioner och energier som blev kvar under den universella utvecklingen. Så du kan förstå varför tankarna tillhör det förflutna. För det faktum att tiden är något som har lämnats kvar i universum påverkar tankarna.

Människorna behöver medvetande i stället för tankar. I egenskap av energi av hög frekvens, är medvetande helt annorlunda än tankar. Bara ifall människorna överger sin inneboende önskan av låg nivå och överger tanken om sig själva så kan deras tankar utvecklas till medvetande. Under denna omständighet kan medvetandet dra till sig mycket högre medveten energi till den mänskliga kroppen. Det är hur universum välsignar människorna, genom att ge människorna den högst skattade gåvan i universum – UNIVERSELL KÄRLEK, UNIVERSELLT ANSVAR, UNIVERSELL VÖRDNAD. Man kan inte älska och ge ut allting när man är mäktig. Man är mäktig när man älskar och ger ut allting.

I det ögonblick då människan överger sitt själv, blir hon Buddha. Detta är ingen svår sak. Självets död (självet utvecklas till själviskt i den mänskliga tanken) innebär Universums födelse. Och det finns inget själv i Universum, för själviskt är inte universellt, vilket jag tidigare nämnde. Universum innebär medvetandet, inte tanken. Konceptet gällande tanken skulle inte kunna leva i Universum, enbart medvetandet kan det. Så länge som man överger sitt själviska, kommer tankarna att försvinna. Och när tankarna försvinner, kommer de in till den medvetna världen, sålunda till det sanna Universum. Buddha är bara ett slags liv inom Universum.

Li: Mänskliga tankar hör inte hemma i medvetandet. Detta är verkligen ett häpnadsväckande budskap för mig. Så människorna är i själva verket levande varelser utan medvetande i Universum! Jag kan inte föreställa mig hur de kommer att reagera när de får reda på det. En annan fråga, Mr. Hegel: Eftersom människorna har själar, finns det då något medvetande i deras själar?

Hegel: Människan har en själ, det är varför Universum fortsätter med att hjälpa Jorden. Själen är ett slags andligt liv som är mer avancerat än den fysiska kroppen. Själen utvecklas med en fysisk kropp på Jorden, vilket är ett bättre sätt för att spara tid och optimera resultaten.

Människans själ är en entitet av medvetande, inte tankar. När den fysiska kroppen smälter samman med själen, erhåller människorna kanalen för att förena sig med medvetandet. Sålunda är kanalisering sättet för att komma in till medvetandet. Denna sammansmältning är också en kanal mellan kroppen och själen genom vilken man kan absorbera hög medveten energi tillika med andra slags energier i Universum. En medveten kvalitet avgör själens livsöde. Det är en fullständig evolution för både själen och den fysiska kroppen.

Så människor borde hålla i sinnet att överge den fysiska kroppens tankar av låg nivå, smälta samman med sin själ och öppna upp kanalen för att förena sig med universellt medvetande. När ni blir välsignade av Universums höga medvetna energi, blir era tankar till medvetande. Men det bästa sättet att förbli medveten är fortfarande att överge det själviska, sålunda överge uppfattningen om ERT SJÄLV. Annars förblir ni människor i djurens tillstånd och får kämpa i ert tankesystem. I det fallet kommer människan bara att försvinna tillika med den värld som tillhör SJÄLVET.

Universum har utvecklats till en fas där enbart högt medvetet liv existerar. Livet av låga tankar kommer att elimineras. Jag har uttryckt detta med enkla ord på ett enkelt sätt. Jag vill att ni människor verkligen ska förstå vad Universum önskar att ni ska känna till.

Li: Tack så mycket för er storslagna instruktion, Mr. Hegel. Den så kallade visdomen i den mänskliga världen kan i själva verket vara föga smickrande i Universum. Måtte människorna bli en medveten enhet inom kort! Gud välsignar Jorden.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...