Lisa Renee Rapport, 1 maj, 2019

Lisa Renee Rapport, 1 maj 2019

 

LISA RENEE – Time Shift Blog – Social Competencies – 1-5-19

LISA RENEE

För att utveckla och stödja koherens Coherence  och kongruens för att styra personliga energier mot att bygga en integrerad Ljuskropp Lightbody och samtidigt definiera övergripande stödjande energier inom koherenta system är det nödvändigt att upprätta avtal om personliga mål för att nå en högre kompetensordning. Dessa kompetensområden kan beskrivas som; känslomässig kompetens, mental kompetens, kommunikationskompetens, andlig kompetens, samt relationer och social kompetens.

Sociala kompetenser krävs för att bygga sammanhängande system Coherent Systems vilket involverar gruppmedvetande, som är inbyggt i utvecklingen av att förstå psykiska och känslomässiga faktorer som kan påverka den övergripande sociala gruppen och inverka på de enskilda jagen i gruppen. Det är produktivt för alla att utveckla sociala kompetenser för att bli medvetna om hur man identifierar och neutraliserar negativa effekter som kan uppstå i den sociala dynamiken som speglar reflektioner inom vilken typ av grupp, gemenskap eller organisation som helst. Att se dessa speglade reflektioner i vardagen stödjer självkontrollförmågor som hjälper till att definiera de grundläggande kompetenser som behövs för att bli alltmer koherent. Att bli koherent är ett nödvändigt krav för att ansluta och kommunicera djupt med sin inre ande, och dessa färdigheter lärs inte ut i den nuvarande utbildningsmodellen som följer av Samhällets Kontrollpelare Controller Pillars of Society. Den största utmaningen i ett koherent system är att omskola gruppen till att inte tänka på kompetenser gällande rang, status eller makt, utan som en metod för att uppnå personliga mål för självmästerskap och självförverkligande som inte kan jämföras med någon annan. Således måste gruppen vara hypermedveten om dömandets fallgropar, jämförelser och att sätta andra under eller ovanför sig själv. Vi måste lära oss att omskola vårt sinne för att vara med andra som enhetligt jämställda, samtidigt som vi kan erkänna specifika kompetenser som inte ger någon värdeskillnad men kan definiera en roll för den personen att vara produktiv för att stödja gruppens övergripande mål att bygga mer koherenta funktionssystem.

För att vi ska kunna engagera oss i någon form av gruppmål med ett kontinuerligt incitament måste vi ha personlig resonans eller känslor av inspirerat syfte med gruppens främjande av samma mål. I alla former av social konstruktion, om gruppmålen inte är viktiga för en individ, kommer han eller hon att sakna samstämmighet med gruppen och har inget incitament att vara ansvarig för att samarbeta med andra i gruppen för att uppnå det målet. Bristen på energetisk resonans Resonance innebär tydligt att det är fel gruppmedvetande eller social koppling för den personen. Det finns inget rätt eller fel i personlig resonans, men det är varje persons ansvar att ta reda på vad deras kärnresonanser är och att välja saker som stöder den resonansen. Att förstå att vår personliga resonans kommer från vår utvecklade självmedvetenhet. Om vi inte känner oss själva väl, känner vi inte våra egna resonanser. Om en person i gruppen vägrar att hedra eller respektera gruppens mål kommer detta att skapa en ökad brist på koherens. Det här är vad som bryter ner förtroende och bryter ner styrkan i det övergripande systemet, vilket så småningom måste korrigeras för att uppnå ombalansering.

Uppstigningscykeln Ascension Cycle handlar om att flytta ut ur gamla paradigmer av kontroll och manipulation som vanligtvis används för att utöva maktspel i sociala situationer, eftersom dessa maktspel används för att genomdriva hierarkiska metoder för att definiera värdesystem baserat på rank och fil. För att bekämpa dessa vanliga negativa egomönster som vi har sett i samhället, familjen och i världen som helhet, måste vi demontera våra instinktiva önskemål, vilka överlagrar kontrollbeteenden som omedvetet eller medvetet försöker att förstärka dessa övertygelser som anslår kraft baserat på rank och hierarki. Sant ledarskap handlar om att förkroppsliga rollen att vara i tjänst för helheten och betjäna hälsan för det större goda för varje del som ingår i komplexiteten hos någon form av enad grupp eller ett organiserat system. Varje person har den personliga kraften att välja att utveckla självledarskap, vilket tar upp en annan dimension i tjänst till helheten. Organiserade system behövs för att styra projektmål och kräver en överenskommelse om enat samarbete Unified Cooperation  från gruppen av berörda personer för att uppnå det högre målet. Utan ett enhetligt samarbete finns det ingen ansvarighet eller tillräcklig energetisk koherens närvarande i gruppfältet, vilket påverkar det större målet till att bli misslyckat eller ineffektivt.

På vägen till integrerad uppstigning Ascension, som naturligtvis ökar den inre energetiska koherensen, måste vi ta ansvar för våra beteenden, handlingar och val. Detta förstoras särskilt när man deltar i grupprojekt, gruppmål eller samhällen och vi måste ärligt besluta om vi är villiga att genomgå dessa utmaningar för att öka våra personliga kompetenser. Valet av att lära om sig till att stödja humanitära mål humanitarian goals  och vara villiga att utforska de högre koncept av lärande som krävs för att uppnå dessa mål är det personliga ansvaret för varje individ under denna intensiva tid av andlig uppstigning. Vi kan välja att dra oss tillbaka till isolering samtidigt som vi skyller allt och alla omkring oss för den negativitet som vi känner, eller vi kan sluta känna oss bittra och inse att vi är sammanlänkade med gruppmedvetandet, oavsett om vi gillar det eller inte.

För att hitta vår väg genom galenskapen av den psykologiska kontrollen och den emotionella Emotional Manipulation, manipulationen måste vi ta bort dessa negativa Ego-föreställningar Negative Ego , fördomar och splittrande attityder från vårt eget beteende. När vi blir andligt starkare och tydligare, vägrar vi att ge efter för den reptiliska ordningen, överlagrad för att förstärka sociala strukturer baserade på rädsla vilka är utformade för att manifestera det medvetna förslavandet av hela planeten.

Hur börjar vi som människor att tillämpa nya beteendestandarder och genomföra dessa paradigmskiften i våra dagliga liv? Det första steget är att fastställa mål som uppmuntrar människor att ompröva deras ingrodda attityder och automatiserade trossystem vilka har påverkat deras tankar och beteenden till att främja rädslobaserade tankeformer. När vi är förlamade av rädsla och förvirring, kommer vi att använda kontroll och manipulation av omständigheter och människor för att lindra det inre trycket av vår ångest.

När man gör paradigmskiftet från de individualistiska och självabsorberade sätten att tänka och bete sig, till att stödja det högre goda, kommer vi naturligtvis att dras till omständigheter för att finna koherens inom gruppmedvetande. När vi utvecklas mot Gruppmedvetande Group Consciousness, för att hjälpa till att definiera personliga kompetenser, samtidigt som vi deltar i en grupp, måste en modell tillhandahållas som beskriver dessa högre begrepp och riktlinjer för koherent gruppbeteende. Dessa riktlinjer innehåller att sätta nya standarder för att definiera vissa kvaliteter av tanke, beteende och handlingar, inte bara som en personlig prestation utan att hållas ansvarig för dessa beteenden av gruppvittnet. Som ett exempel kan ett gruppavtal omfatta en sedvänja av kärleksfull medkänsla eller ofarliga interaktioner med alla människor som saknar religiös eller andlig retorik, som ett mål för att modellera högre begrepp av personligt beteende som bidrar till att odla och stödja humanitärismen. Hur bra varje person i gruppen kan följa det gruppavtalet är till hjälp för att definiera kompetenser för varje person som har gjort avtalet medan han deltar i gruppen. Det ger möjlighet att faktiskt öva och modellera den högre standarden av andligt fördelaktigt och positivt beteende i ens jag, samtidigt som den speglar den delen till andra. Eftersom kapaciteten för personlig koherens Coherence ökar, tjänar detta till att stärka gruppavtalet, som möjliggör en potentiell ökning av energetisk koherens Coherence för hela systemet, vilket i hög grad multipliceras.

Etiska beteenden och attityder

I processen av personlig utveckling och för att stärka sin moraliska karaktär one’s moral character, tar ödmjukheten Humility en moralisk och etisk dimension som odlar dygder på alla områden i våra liv. ”Sann ödmjukhet” skiljer sig tydligt från ”falsk ödmjukhet” som består av att förringa ens egen helighet, gåvor, talanger och prestationer för att få beröm, uppmärksamhet eller smicker från andra.

I detta sammanhang innefattar äkta ödmjukhet följande beteenden och attityder:

  • Överlämning till Gudskällan som den högsta auktoritet i vilken man ger samtycke i dina handlingar, ord och gärningar.
  • Att erkänna dygder Virtues och talanger som andra har som de är och inte vara avundsjuk på dessa talanger, särskilt om man erkänner de personer som kan ha färdigheter som för närvarande kan överträffa ens egen kompetensnivå. Att ge vederbörlig respekt eller ära till det syftet och när det är nödvändigt, urskiljande, när det är viktigt att lyssna eller när man väljer riktning, beroende på bedömning av de nuvarande omständigheterna. Varje person har ett värde och ett andligt syfte, oavsett om syftet är förverkligat i personligheten eller inte, och det är upp till personen att odla en andligt Kristallisk ingjuten personlighet eller Kristussinne.
  • Erkänna gränserna för ens talanger, förmågor eller auktoritet. och inte sträcka sig efter vad som ligger bortom praktisk verklighet när det gäller fantasier, försköningar eller magiskt tänkande. Detta är skillnaden mellan att vara ärlig när du bedömer en färdighet, personlig kompetens eller färdighetsnivå. Ett exempel, skulle du referera till dig själv som en olympisk guldsimmare när du är tillfällig simmare vid den gemensamma poolen? En ärlig och ödmjuk person skulle ange de exakta fakta om förhållandena i ögonblicket som en sann framställning.
  • Det här är en del av att känna sig själv och vara äkta och sann mot sig själv, utan att behöva konkurrera med andra men att erkänna de kunskaper eller färdigheter som finns i människor runt omkring dig som kan inspirera dig eller hjälpa dig att bli en bättre eller förbättrad person. Att hitta värde i en persons kompetens eller erkänna de färdigheter som behövs i en gruppsammansättning för att stödja ett större gruppsyfte eller betjäna humanitära mål. (Se Personlig Kompetens)
  • Ödmjukhet är en potentiell del av avhållsamhet, eftersom avhållsamhet inkluderar alla de dygder som hindrar reaktioner från våra okontrollerade begär. Ödmjukhet är en nödvändig disciplin för att begränsa impulsiviteten genom att omfokusera negativa känslor. Brist på impulskontroll Impulse Control innebär att vi lätt konsumeras och kontrolleras av mörkret controlled by darkness. När vi tillämpar ödmjukhet till omständigheterna hjälper det till att återfokusera våra impulser till mer produktiva andligt hälsosamma beteenden. Ödmjukhet definieras som ”En kvalitet genom vilken en person som överväger sina egna brister har en ödmjuk åsikt om sig själv och villigt ger sig till Gud och till andra för Guds skull.” St Bernard definierar det som ”En dygd med vilken en man känner sig själv som den han verkligen är, och förödmjukar sig själv till det större goda. Kristus är den ultimata definitionen av ödmjukhet.

 

 

(Source: Ascension Glossary – Personal Competency)

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...