Sananda via John Smallman, 1 maj, 2019

Sananda

via John Smallman

1 maj, 2019

Planeten Jordens förmåga att i fortsättningen understödja livet är säkerställd.

Vi alla är Ett. Från de minsta minst betydelsefulla livsformerna till de allra högst utvecklade, blir samtliga utan undantag omfattade, omfamnade och högst kärleksfullt inneslutna inom det oändliga Medvetandefält som är ALLT SOM EXISTERAR. Medvetenheten om denna sanning, som i eoner har uppmärksammats av endast väldigt, väldigt få, har vuxit exponentiellt bland mänskligheten under de senaste fem eller sex åren. Ja, jag vill på ett synnerligen positivt sätt bekräfta för er att det inte förekommer någon separation, för Livet/Kärleken är Ett. Livet är en pågående skapande händelse, en oändlig expansion av gudomlig Kärlek som är fullt medveten om allting och som inte avfärdar någonting. Det som har skapats finns för alltid, i oändlighet, är evigt och det som har skapats är ständigt levande, enbart för att det är ett uttryck för rent outspätt medvetande – GUDOMLIGHET!

Ni hänvisar till icke-levande material såsom mineraler, som motsatta till animaliska eller vegetabiliska ämnen vilka ni uppfattar som levande. Men allting, som jag ovan nämnde, allting omfattas av det oändliga Medvetandefältet, därför är allting levande. Livet i det som ni ser och uppfattar som trög materia är inte igenkännligt för dess energifrekvens – allting är energi, inget annat förekommer – är alltför låg och vibrerar alltför långsamt för att kunna uppmätas av ens de teknologiskt mest avancerade instrument som för närvarande finns tillgängliga för er. Med andra ord så har stenar, metaller och allting som er vetenskap betraktar som trögt, icke-levande, en form av medvetande, ett medvetande som är tålmodigt och inte har någon brådska; därmed bryts stenar och metaller ner, samt återgår till sitt icke-materiella tillstånd i mycket långsammare takt än vad djur och växter gör. Nedbrytning är inget bra ord här, för ni använder det för att innebära ett förändringstillstånd från levande till icke-levande och det som är levande kan aldrig upphöra att vara levande, allt som kan hända är att dess form förändras från fysisk till icke-fysisk.

Javisst, er planet Jorden är i mycket hög grad levande. Under eonernas lopp har dess form förändrats enormt mycket, beroende på vulkanisk aktivitet, jordrörelser och effekterna av klimat- och vattenflöden och i sitt nuvarande tillstånd understödjer Jorden myriader former av liv. Massiva mänskliga industriella och markbrukande aktiviteter, vilka har intensifierats enormt under de senaste två eller tre seklerna, hart dramatiskt ökat takten med vilken den håller på förändras, sålunda hotas dess fortsatta förmåga att tillhandahålla en omgivning som uppmuntrar och stöttar ett förkroppsligat liv så som ni förstår denna term. Det förekommer i själva verket ett stort antal av förkroppsligande inom er jordiska omgivning, som ni är fullständigt omedvetna om och som förekommer i oceanerna, floderna och sjöarna, på prärierna, i skogarna, bland bergen och i öknarna och som är väsentliga för det planetariska livets ekologiska stabilitet.

Under loppet av de senaste fyrtio eller femtio åren – i geologiska termer i själva verket nästan ögonblickligen – har medvetenheten om de skador som har åsamkats hela ekosystemet på Jorden genom olämpliga aktiviteter som har haft som avsikt att tillhandahålla kortsiktiga vinster för multinationella bolag och deras ”ägare”, i snabb takt ökat. Nu äntligen, bildas grupper över hela världen för att utöva press på dem som på ett så grovt och arrogant sätt vanhelgar vidsträckta områden av världen som de anser vara rättvist, i sin tävlan om ännu större vinster, för att inte bara övertala dem att upphöra med och avstå från sina fördärvande aktiviteter, utan också för att använda en del av sina enorma vinster för att börja återställa den skada som de har gjort. Dessa grupper börjar bli alltmer effektiva i och med att allt fler människor stöttar och uppmuntrar dem i den enorma uppgiften som mänskligheten står inför, om man ska kunna säkerställa att en beboelig omgivning, där framtida generationer ska kunna leva och frodas, ska kunna bevaras.

Men vändpunkten har uppnåtts och förmågan för Planeten Jorden att fortgå med att understödja liv är säkerställd, för nu verkställer man planerna för att återställa den ekologiska balans som behövs för att djur-och växtlivet ska kunna frodas. Det finns enorma resurser tillgängliga för att få detta till stånd, det är bara att man fram tills nu har använt sig av dem på ett oändamålsenligt och tanklöst sätt. Mänskligheten befinner sig på en andlig evolutionsväg och det är varför själar väljer att ta sig en mänsklig kropp genom att inkarnera på Jorden. Men under en lång tid har evolutionshastigheten varit väldigt långsam, medan hastigheten hos den teknologiska utvecklingen under den senaste tiden har accelererat. Följaktligen har det kraftigt saknats en nödvändig visdom och medkänsla för att ta användning av dessa framsteg för att gynna alla. Nu växer visdomen och medkänslan exponentiellt, i och med att er andliga evolution framskrider, vilket leder er framåt till ert uppvaknande.

För många av er kan det mycket väl verka vara så att de utmaningar som ni står inför är oövervinnerliga, men det är de inte. Det förekommer en storslagen medvetenhet som håller på utvecklas bland det mänskliga samhällets yngre medlemmar, i synnerhet bland dem som är yngre än trettio år, gällande behovet av massiva förändringar i attityder och beteenden, och dessa har beslutsamheten och motivationen att förverkliga dessa. Inom vetenskapen har man ett talesätt som lyder: ’kunskapen utvecklas från begravning till begravning’ och det är verkligen de unga bland er som kommer att leverera de förändringar som är nödvändiga för den mänskliga överlevnaden. Och naturligtvis så har ni alla som bland er är äldre, med all säkerhet spelat era roller, genom att effektivt ha rensat vägen för att dessa ska kunna följa efter, fastän i och med att den nya vägen vecklar ut sig, den mycket väl kan bli mycket annorlunda än vad ni kanske förväntar er. Som ni så ofta har blivit påminda om, så följer varje enskild människa en väg av andlig utveckling och fastän det ofta inte verkar vara fallet, så följer samtliga – det finns inga undantag – en andlig evolutionsväg.

Ni behöver vara medvetna om att alla som över hela världen har åsamkat en så enorm skada och ett intensivt lidande, i och med det tillhandahåller ett extremt kraftfullt väckningsrop för alla andra, för de pågående avslöjandena om dessa skändliga aktiviteter blåser människorna ut ur alla tillstånd av apati i vilka de kan ha drunknat och kräver att man tar del i uppvaknandeprocessen, inte genom att engagera sig i våldsamt motstånd eller genom att inleda konflikter, utan genom att bli medveten om att den enda vägen framåt är genom kärlek.

Många inser nu att våldsamma beteenden är en tydlig indikation på intensiv smärta och en känsla av ovärdighet hos alla som utövar dem och att dessa kraftigt skadade behöver bli älskade och vägledda, med intensiv medkänsla i en omgivning där de med trygghet kan få uttrycka sin smärta utan att skada andra. Inlåsandet i fängelser förstärker bara deras smärta och fruktan. Nya medkännande institutioner kommer att uppstå för att underlätta för och stötta alla som lider och agerar ut sina outhärdliga bördor av skuld, tillika med en känsla av att vara ytterst värdelösa. Nästan alla människor upplever vid något skede i livet en brist på självvärde och tidvis leder den i det långa loppet till en intensiv dränering på deras energi; därför finns det mycket få bland er som i djupet av sig själva inte känner stark medkänsla för alla vilkas förmåga att älska och acceptera sig själva verkar vara obefintlig.

Alla är Guds älskade barn! Det faktum att vissa uppträder våldsamt och agerar ut sin smärta genom att attackera andra, visar på att de fullständigt har glömt bort denna gudomliga Sanning. Och därför har många andra som, fastän de inte våldsamt agerar ut sin smärta gentemot andra, en mindre än fullständig insikt om sin sanna gudomlighet och sålunda väljer de utifrån en underliggande oro för sin personliga eller sin familjs och närmastes säkerhet, ofta att arbeta med polisiära instanser och förvärrar ofta de problem som de hoppades på och hade avsikter om att kunna lösa. För de flesta av er är det extremt svårt att tro på att man genom att engagera sig i kärlek skulle kunna lösa alla problem och frågor, men det är faktiskt den enda vägen framåt. Att vara kärleksfull vadhelst som än uppstår visar inte på svaghet, det visar på en enorm styrka, för Kärleken är oändligt kraftfull. Det finns ingen som är omedveten om människor – ledsamt nog, finns det bara ett fåtal – som påvisar kärlek i handling och genom att göra det så förändrar de sig själva, andra och hela världen. Vad som behövs eller krävs av er som är medvetna om att ni befinner er på en andlig väg, är att ni dagligen ska ha för avsikt att enbart vara kärleksfulla, vad som än uppstår. När ni gör det så kommer ni att märka att ni blir mycket mer tillfreds med er själva. Ni kommer också att lägga märke till att andra dras till er, de blir dragna till er, för att ta till sig av er fridfullhet och sedan delar de med sig av den till andra.

Ingen av er är någonsin ensam! Ni stöttas ständigt helt och hållet av ert team i de andliga rikena när ni engagerar er i era dagliga liv, medan ni samtidigt – fastän ni kanske är omedvetna om det – kraftfullt hjälper till i uppvaknandeprocessen. Bara säkerställ att ni dagligen spenderar tid – varenda dag, utan undantag – i era heliga inre helgedomar, där Kärleken bor och väntar på att ni ska ta emot Den, så att Den ska kunna omfamna, uppmuntra och påminna er om att ni i detta ögonblick befinner er på Jorden för att göra just detta. Ni kommer att förnimma denna inre vetskap om ni väljer att avfärda och döma er själva såsom ovärdiga eller inte tillräckligt goda, för inget skulle kunna vara längre bort från sanningen!

Ni alla är gudomliga varelser och det faktum att så många har glömt bort detta förändrar inte det. Ni valde att finnas inkarnerade i denna stund, för att vara kärleksfulla varelser som hjälper alla på sin väg till uppvaknande och ni gör detta varenda gång ni tänker en kärleksfull tanke eller erbjuder ett kärleksfullt ord eller en kärleksfull gärning för någon överhuvudtaget. I egenskap av människor, begränsade till era fysiska kroppar, kan ni inte ha någon aning, förrän ni vaknar upp, om den underbara och mycket häpnadsväckande effekt ni har.

På grund av den kärlek som var och en av er uppvisar, till och med på de mest obetydliga sätt, så håller mänskligheten på att vakna upp.

Ha tillit till mig, för jag har fått uppleva kroppen och alla de prövningar och vedermödor vilka detta tillstånd erbjuder er. Jag vet hur svårt det är och hur skrämmande det kan vara och jag vet att ni kan och kommer att lyckas med att leverera mänsklighetens uppvaknande. Sannerligen har det redan uppnåtts, vilket ni kommer att upptäcka och i och med att ni gör det så kommer er glädje ytterligt överträffa allt som ni för närvarande möjligtvis kan föreställa er.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...