Lisa Renees Rapport, 15 september 2019

Lisa Renees Rapport, 15 september 2019

 

Tidsskiftesblogg

Personlig Autonomi Manifesterad

 

Mänskligheten måste lära sig den mentala disciplinen för att kontrollera impulser till tankar och känslor, samt till fokuset dit vi riktar vår uppmärksamhet. De högre dimensionerna underkastas Naturlagarna, där tankeformerna skapar energetiska justeringar, som synkroniseras med treenighetens vågor, och därmed leder till omedelbar Manifestation.

Manifestationen sker genom att använda en fokuserad tankesubstans, det ursprungliga materialet som drivs av våra emotionella kroppars naturliga tillstånd, när vi känner glädjen att skapa, som är inspirationen från de livgivande krafterna. Att utveckla kontroll över vårt sinne, är den viktigaste faktorn i vår uppstignings- och omvandlingsprocess. Att bli skickliga på att rikta vår uppmärksamhet, är nödvändigt i en cellulär Omgestaltning, för att uppleva dessa högre sfärer av samskapande och manifestation, inom arkitekturen av treenighetens våg som är ansluten till Kristus. Därför får människor en snabb utbildning i att lära sig manifesteringens konst, i den nuvarande terrängen med en arkitektur i snabb förändring. Och detta är inte en utbildning på grundnivå mina kära uppvaknande vänner. Detta går från dagis till master- eller doktorandnivå, på mycket kort tid. Och vissa dagar kan denna jordskolas läroplan vara ganska tuff!

När vi ständigt vänder vår uppmärksamhet till mönstren för andlig perfektion, som i sig är anpassade till vårt Högre Själv och Kristus Sinne, så placerar vi oss i tjänst till våra högsta själv, och vi magnetiserar våra ultimata manifestationer, som utformats av vår inre ande. Vårt ljus kan sedan strömma in i dessa mönster av andlig perfektion, ge dem kraft utan begränsning, och företeelser med ofullkomlighet som står i motsats till dessa mönster, börjar upplösas. När denna process inträffar dag efter dag, så skapar vi den positiva kraften i vår medvetenhet, som tillsammans med styrkan i den andliga övningen, överskrider angreppet av yttre negativitet eller motstånd, om det dyker upp.

Vi måste komma ihåg, att när vi fokuserar eller hemsöks av vår rädsla som finns i skuggans själv, så kan det manifestera just de saker som skrämmer oss mest. Detta kan försvaga vårt energifält och öppna oss för att uppleva negativitet i situationer, vilket i slutändan handlar om vår egen lektion, som vi måste övervinna. Det krävs balans för att effektivt kunna rensa bort rädslan och emotionella konflikter, vilket är mycket viktigt för våra fortsatta framsteg, på vägen till personlig andlig tillväxt. Det är inte produktivt att förneka negativitet, eller det onda heller för den delen, när det förekommer i denna verklighet, och påverkar oss varje dag i 3D-världen. I slutändan, när vi är anslutna till den inre gnistan i vår eviga andekropp, finns det ingenting att frukta beträffande negativitet, eftersom permanensen i det vi verkligen är, inte kan hotas av det yttre,

 

System av Energi

Manifestation, som är ett resultat av individuella trosövertygelser, och ackumuleringen av dessa trosövertygelser över tid, kommer att bli upplevelsen av ett identitetstillstånd, men i ett hologram av medvetenhet eller i en Verklighetsbubbla. Det är viktigt att förstå, att i vår värld och i hela skapelsen, är alla energisystem anslutna till större energisystem, som hjälper till att organisera och definiera vad medvetenhetsenergin faktiskt kommer att bli. Vi kan rikta Negativ Polaritet, Positiv Polaritet och Neutralitet, som positioner för manifestering av energin, och kvaliteten på det manifesterade kommer att återspegla samma vibration, i skapelsens sammansättning.

Systemen för energin av medvetenhet styrs genom den Form som har skapats, vilken har byggts på de koncept, idéer och tankeformer, som i huvudsak är baserade på den första lagen om medvetenhet, som anges av den Astrologiska Precessionen eller Eran. Under den förra cykeln hade mänskligheten en mörk Era, och utsattes för dolda artificiella maskiner och Hjärnkontroll från de som styrde dem, men det befinner sig nu i en övergång och kommer att upphöra. Individer underkastas den form som det större energisystemet har genererat, från majoriteten av kollektiva medvetenhetsformer, tillsammans med själsgrupperna och den överlagrade Hjärnkontrollen från NAA, tills de vaknar och söker en inre sanning i sina egna tankeformer och övertygelser. När vi söker andlig sanning inom oss själva, så börjar vi dra oss bort från de omedvetna strömmarna i de större energisystemen, och börjar rikta vår medvetenhet mot att bygga en Form för högre andligt uttryck, och Personlig Autonomi. Tankar blir ämnen som kristalliserar manifestationer, och den kristallina substansen är sammansatt av frekvensmönster, som projicerar Hologrammet från en skapande punkt i någons erfarenhet. För att kunna förändra vår upplevelses medvetenhet inom punkten för skapande, och leva i glädje över högre uttryck, så måste vi ändra vår inre Utformning till att bli en andligt hälsosam bostad, som hedrar och inrymmer vår inre ande.

 

Personlig Autonomi

Personlig Autonomi är förmågan att kunna ta ett upplyst, ej påtvingat beslut för sig själv, och att genomföra den handlingen i livet genom eget val, så vida dessa handlingar inte kränker andra friheter att existera så som de är. Autonomi är begreppet om att varje individ har rätt att utveckla sitt eget unika själv, och ge det frihet att uttala sig så länge det inte orsakar skada för någon annans existens. Autonomi tillåter människor att själv välja det som är passar deras intressen, och att sociala strukturer inte gör intrång i dessa rättigheter, såvida de inte är oförmögna att göra val baserade på samtycke. När individer har en Personlig Autonomi, så äger de sina egna handlingar och har möjlighet att leva i sin egen sanning, vilket bygger upp tillit, kritiskt tänkande och styrka beträffande avsikterna och manifestationerna i livet. Men när vi fattar beslut för oss själva, så måste vi i vissa fall överväga ett enhetligt samarbete, eller de rimliga interaktionerna som krävs för att uppnå balans i vårt beslutsfattande, vilket gör att vi kan utveckla och utöva vår rätt att leva i autonomi, samtidigt som vi lever i en värld tillsammans med många andra.

Begreppet om Personlig Autonomi, tar en flerdimensionell inriktning när man erkänner existensen av medvetandet som en intelligent energi, tillsammans med den strukturella anatomin i medvetenhetens kroppar, Själen, Monaden och Avataren. I detta sammanhang definieras personlig autonomi, som den mest koherent harmoniserade och högsta andligt förkroppsligade personen, med ett tillstånd av identitet som rör sig fritt på flera dimensionella plan, eftersom autonomi och frihet, är det naturliga tillståndet hos den för evigt levande anden. Den kompletta själ-andekroppen infuseras i personligheten för att anpassa sig själv i enlighet med naturens lagar, genom synkronistisk anpassning och naturligt självstyre för att leva i sanningen, som den är. När vi existerar som våra egna själv, anpassas vårt naturliga tillstånd till gudomliga lagar, och vi tas bort från artificiella lagar och synkroniseras självorganiserade i direkt anslutning till vår källa. Det betyder att vi slutat tjäna egot eller mänskliga lagar, utan anpassar oss istället till den högre auktoriteten, för att tjäna vårt andliga uttryck och vår inre sanning, baserad på de gudomliga lagarna. Detta förändrar den fundamentala grunden för våra manifestationer i världen, och vi skapar med avsikt för att anpassa oss till vår högsta andliga ritning, och tillåter att uttrycket befrias från den hårda kontrollen av det egoistiska sinnet.

Självförverkligande, och att bli en autentisk och uppväckt människa, känna till den högre identiteten och det gudomliga syftet, genom att låta vårt unika uttryck genomsyra våra personliga manifestationer, är målet för andlig uppstigning. Att vakna upp för att förkroppsliga vår själ och ande, är att till slut uppnå självförverkligandet med en total personlig autonomi, som styrs av vår högre medvetenhet, vilket ger oss andlig frihet och ett Kosmiskt Medborgarskap, bortom tidens fångenskap. För att kunna Äga Sig Själv, så måste man anstränga sig för att lära känna sina innersta själv, förstå hur deras kroppar och medvetanden fungerar, och bli medveten om personliga motiv och uppfattningar, som påverkar beslut och livsstilens kvalitet. Att styra oss själva på jordens plan, innebär att vi uppnår självbemästrande, vilket är den process då en person har friheten att ta kontroll över riktningen i sitt eget liv, kropp, sinne och ande. Att acceptera Personlig Autonomi eller suveränitet över ens fullständiga själv, innebär också att personen måste acceptera Eget Ansvar, oavsett vad som händer. När den fri viljan ökar, så ökar också ansvaret för era egna handlingar och reaktioner. Ta äganderätten över ert liv och era manifestationer, så blir ni kapten på fartyget, som helt dirigerar er kropp av medvetenhet.

(Source: ES News – Changing Architecture and Individualism, Autonomy and Self Leadership)

 

Översättning: Maggan

 

 

Du gillar kanske också...