Uppstigningsnyheter via Lisa Renee, April 15

Uppstigningsnyheter via Lisa Renee, April 15

Kära Uppstigande Familj,

Plasma är den vanligaste formen av materia, som finns i mer än 99% av utrymmet i det synliga universum. Plasma genomsyrar hela solsystemet, liksom de interstellära och intergalaktiska miljöerna. Men mycket få människor är medvetna om plasma eller vet vad det är. När vi observerar Vintergatan, konstellationer eller lysande stjärnor på natthimlen, ser vi självlysande sfärer av plasma, som hålls samman av sitt eget interna magnetfält. Den närmaste synliga ljussfären av plasma från jorden, är solen.

Plasma är elektromagnetiska system, tillverkade av grupper av partiklar, som ger en total noll-laddning som ett samlat resultat. Plasma kan också beskrivas som en joniserad gas, som finns inom ett elektriskt neutralt medium, eller i grupper med obundna positiva och negativa partiklar. Plasma är extremt ledande, och det leder elektrisk ström och genererar magnetfält. Plasma, det fjärde tillståndet av materia, är en typ av gasformig substans som består av joner och fria elektroner. Men gaser och plasma är distinkta tillstånd av materia. Plasma uppvisar vitt skilda egenskaper och en komplexitet, som vida överstiger den som finns i gaser, eller andra tillstånd av materia. En utmärkande kvalitet hos Plasma, är att det har ett samlat beteende, som ändrar dess inverkan på ett område, baserat på hela. Plasma är svårt att studera eftersom den är extremt varm och inte har en bestämd form, eller en bestämd volym om den inte är innesluten i en behållare.

Plasma kan skapas genom upphettning av gas eller utsätta ämnet för en stark kraft eller en elektromagnetisk signal. Upphettning av Plasma minskar eller ökar antalet elektroner, som skapar positiva eller negativt laddade partiklar, som kallas joner. När Plasma kyls ner, kombineras de positiva jonerna och elektronerna för att bilda atomer, som producerar en vanlig gas. Plasma är extremt varmt och allteftersom det svalnar, kommer det att förlora sin laddning och omvandla sitt tillstånd.

Människokroppen består av atomer och joner. Således är den mänskliga kroppen kapabel till en biologisk joniseringsprocess som genererar Plasma, när den utsätts för vissa krafter. Under Upplyftningscykeln, undergår den mänskliga kroppen den alkemiska process som potentiellt genererar inre Plasmaljus. Detta är vad som bygger upp den Eteriska Ljusstrukturen för funktionen hos kropparna med högre medvetenhet. För att generera inre Plasmaljus och bygga vår Ljuskropp, behöver vi ett överflöd av energi. För att få ett överflöd av energi, måste vi ägna oss åt vår personliga energi och styra vårt medvetande, för att öka vår andliga utveckling. Vi bevarar vår energi i den materiella världen, så att vi kan rikta mer energi till att utöka vår medvetenhet. Detta är hur vi lär oss att bygga och utbyta energi med fälten i Guds Källa. När vi mediterar och tålmodigt bygger upp vår inre energi för att uppnå inre balans, läcker och slösar vi inte energi. Vi ökar vår direkta anslutning till Guds Källa, vilken hjälper oss att rikta den personliga energin för att utlösa det Plasmiska Ljuset. Silikatmatrisens DNA-mall, är den ursprungliga humana kristallina prototypen som aktiveras i människokroppen, vid kontakt eller anslutning som görs med Plasmiskt Ljus.

I plasmafysik, anses inte Plasma allmänt vara en fast substans. Men partiklar, när de blandas med plasma, kan skapa fasta tillstånd med Plasmisk infuserad materia. Detta är vad som händer vid expansionen av medvetenheten hos de stigande människokropparna på jorden. Plasma kan förökas i fast materia, genom tillämpning av elektromagnetiska krafter, värme och energi som skapas av den mänskliga kroppens naturliga biologiska andliga funktion. Den mänskliga kroppen har en naturlig resonans som interagerar och svarar på harmoniska svängningar eller vibrerande system av energi i miljön. I huvudsak betyder detta att den mänskliga kroppen, i sitt naturliga tillstånd, kan hålla balansen och harmonisera fältet. Om det förskjuts från sitt jämviktsläge, genom exponering av disharmoniska och störande energetiska krafter, kommer kroppen av sig själv att tillämpa återställningskrafter som sänder den tillbaka till energibalans. Om kroppen får tillgång till ett rikligt utbud av livsenergi, börjar den automatiskt läka sig själv. Detta innebär att vi måste göra allt vi kan för att återgå till vårt mest autentiska och naturliga tillstånd av att vara, genom att vara i meditativa tillstånd av inre stillhet varje dag. Vi kan fortfarande använda vårt sinne för att programmera våra tankar, bort från det negativa egot och tankekontrollen vi har utsatts för. När vi är medvetna i nuet, utan tankar, är vi den mest autentiska i vår sanna natur. När vi förlänger vårt naturliga tillstånd av varandet i nu-ögonblicket, får vi restaureringskrafter som bringar vårt medvetande och kropp i balans igen. När denna energetiska balans uppstår, skapas ett färgvågsspektrum och ett frekvenstillstånd i den delen, vår fysiska kropp, som skiftar till kristallina mönster och mer komplexa färgarrangemang.

Plasma utsatt för magnetfält, som av trådsstrukturer som är hopkopplade, kopplar samman med all annan materia. Så när en stigande människa utvecklar förmågan att förkroppsliga Plasmiskt Ljus, upplevs dessa trådar direkt som sammankopplade linjer av ljus, som ansluter till allt och alla. Detta inkluderar medvetenhetstillståndet, vilket verkligen kan uppleva Enighet.

Detta är hur vi får solid Plasma, det möjliggörs genom den fantastiska alkemiska processen i den uppstigande människokroppen. Genom att rikta vår medvetenhet till att ansluta vår kropp, koppla ihop våra partiklar till Plasmaljus, då samlar elektronerna på partiklar och börja skapa en Plasmisk Kristallstruktur som bygger trådar, som förbinder och kommunicerar med allt.

Bio-plasma och Själsanden

Vi förstår att Plasma är det vanligaste ämnet i vårt universum, eftersom det tränger igenom precis allt i skapelsen. Vi lärde oss att plasma skapar strängar av trådstrukturer som kopplas ihop och kommunicerar med allt och att detta är förhållandet för att uppnå medvetenhet inom Enigheten. Således är plasma det interface som kommunicerar med den intelligenta energin i hela Skapelsen. Vår personliga inre gnista av plasma, är vårt direkta interface för att länka med den massiva plasmakärnan i universum, eller det som förenar oss med det Kosmiska Sinnet i Guds Källa.

Den Universella Kärnan är en enorm mängd plasma, roterande utåt, varifrån många mindre plasmagnistor av ljus eller medvetenhetsenheter kommer, som har spiralprojicerats med extern dragkraft från den inre kärnan av Skapelsen. Vi är Solar, Stjärnor och Gnistor av den Universella Plasmasjälsanden som har projicerats i de lägsta partikeldimensionerna, som rör sig bort från vår direkta anslutning till den allmänna Kärnan eller Guds Källa. Ju längre vi förflyttar oss bort från den Universella Kärnan, desto mindre direktanslutning har vi, desto mindre plasmaenergi finns tillgänglig för att ladda våra personliga plasmiska andliga kroppar och medvetanden.

Vår själ och spirituella kroppar (auran) aktiveras, stärks och byggs av samma kärnämne från vilket Universum har skapats, plasma. Själsanden är plasmaenergiförsörjningen inom vår fysiska kropp, och fungerar på samma sätt som en biologisk dator. Då vi successivt förkroppsligar vår Själsande, finns de högre medvetenhetsmönstren och de andliga ritningarna, tryckta i våra celler (passerar genom plasmamembranet). Dessa högre medvetenhetsavtryck skiftar energetiskt vår medvetenhet och förändrar det vi tror att vi är. Då detta nya medvetenhetsinnehåll registreras i vår fysiska varelse, faller tidigare tillstånd av energetisk densitet och identitet, och återställer det som gått förlorat, genom generering av nya kvantiteter biologiskt plasmaljus.

Energiförsörjningsledningarna inne i våra kroppar, har ett direkt interface, som fungerar som en antenn, vilken tillåter oss att ansluta till den Universella Kärnan av plasma, för att ladda vår personliga energi och utvidga medvetenheten. När vi har möjlighet att ansluta till den Universella energiförsörjningsplasman, kan vi öka vår energetiska hållbarhet genom att öka vår inre energiförsörjning. När vi laddar vår inre energiförsörjning, kan vi skicka, ta emot och utbyta intelligent energi med den Universella Kärnan av plasma, och med alla andra gnistor av plasma runt omkring oss. Om vi inte vet hur man använder vår kropps interface, och om vi inte laddar oss, effektivt, har vi en extremt låg energi eller ingen energiförsörjning. När vi inte har tillräckligt med energiförsörjning, eller när vi slösar vår energi, kan vi inte fungera bra på alla nivåer; fysiskt, känslomässigt, mentalt eller andligt. Utan tillräcklig energiförsörjning, kan vi inte samarbeta och kan inte heller kommunicera med någon av de andra plasmagnistorna, inklusive vår egen inre gnista. Om vi tror att vi endast är innehållet i våra högljudda tankar och mentala trossystem, eller vi tror att vi är bara fysiska enheter, förlorar vi vår förmåga att ansluta direkt till och upprätthålla energiförsörjningen från den Universella Gudskällan. Generellt sett, i detta utarmade tillstånd, känner vi oss mycket olyckliga, även miserabla, och vårt sinne söker efter yttre saker för att distrahera oss från den tomma eller ledsna känslan inombords. För många människor är detta kopplingen till hur allvarliga missbruk skapas.

Därför måste vi lära oss hur man bygger upp vår personliga energiförsörjning, och lära oss att bevara vår energi, för att aktivera vårt biologiska interface för att ansluta till mer plasma. Vi kan multiplicera plasmaenergiförsörjningen, vilken då kommer att återföras till oss från den Universella Kärnan, när vi öppnar upp våra direkta interface för anslutning. Under tiden har vi fått en ny energiförsörjning av plasma, som genereras från Aqualinjesolen på jordytan och jordskorpan. Vi kan anpassa oss till energiförsörjningen av plasmaljus, genom att fokusera vårt medvetande och uppmärksamhet mot källan till plasma eller fokusera på att skapa vår Ljuskropp. Vi vill bygga den centrala vertikala kanalen, för att direkt samverka med, och förlänga vår antenner, till att ansluta direkt med den Universella energiförsörjningen från Gud. Rensa sinnet dagligen med meditation, och rikta energin mot någon form av andlig övning, som ett stöd i livet. 12D-skölden är en sådan andlig övning, för att börja lära sig hur man ansluter med plasmaljuskällan.

Möjligheten att ansluta med plasma, tillsammans med den kapacitet vi har för att stärka vår plasmaljuskropp, är djupt påverkad av vår livsstil och våra personliga val. Då vi får medvetenhet och klarhet, får vi djupare insikt om de konsekvenser som skapas av våra livsstilsval, och dess nivå av betydelse och inverkan på vår personliga utveckling. När vi ansluter till det naturliga flödet i vårt sanna väsen, kommer vi att känna behovet av att öka kvaliteten på våra livsmedel, sömnen, tankarna, känslorna, miljön, relationerna och gemenskapen. Det högsta uttrycket för den mänskliga plasmakroppen är det Avatara Kristusmedvetandet, och det styrs inte av det förflutna, nuet eller framtiden, inte heller av någon nedärvd, genetisk eller karmisk funktion. Den personliga plasmaljuskroppen pulserar med in- och utandning av den Universella Plasmakroppen, som är i ett evigt tillstånd genom sambandet med den rådande energiförsörjningen, som nyss startat och nyligen blivit en spiralupplevelse av Skapelsen.

Plasmavarelser

Det finns många olika kännande gestalter eller avancerade medvetna livsformer, vilka är i tillstånd som är väldigt främmande för oss på jorden. På jorden, tenderar vi att associera intelligent liv med någon form av fysisk kropp eller något som vi kan se. Men några av de mest avancerade nivåerna av interdimensionella ljusvarelser, som har de högsta tillstånden av multidimensionella medvetanden i Universum, existerar i form- och kroppslösa tillstånd, som Plasmavarelser. Plasmavarelserna består av Guds Källas energiförsörjning, och de är oerhört kärleksfulla och medkännande. De är kapabla att projicera hela sitt medvetande i flera dimensioner samtidigt, och de skapar samtidigt någon form av kropp som de kan välja att bo i. Kroppen de i allmänhet väljer att bo i, har en styrande princip och tjänar ett specifikt syfte i den Kosmiska Ordningen. De kan resa inom stora intergalaktiska avstånd som Orb-kroppar av plasma, och de ses oftast i dessa tillfälliga kroppar, vilka kan förekomma som biologiska plasmafartyg. Vissa Plasmavarelser är massiva Stjärnor eller kan utgöras av hela interstellära system vilka utgör en speciell art. Många av de Väktare som gästar Planeten Jorden under Uppstigningscykeln, är massiva Plasmavarelser eller Solar. De är i första hand anslutna till den Universella Plasmakällan och förkroppsligar Plasmaljus, vilket är nyckeln till andlig frihet och ett stigande högre medvetenhetstillstånd. Således har många Plasmavarelser återvänt till Jorden och visar sig för oss nu. De är här för att hjälpa mänskligheten att lära sig om uppstigningen och vikten av plasma för att skapa vår Ljuskropp. Plasmaljus antänder vårt Kristallina Hjärta och hjälper oss att uppnå högre medvetenhetstillstånd, när vi kommunicerar med den Universella kraften av villkorslös kärlek och fred.

Demontering av det artificiella intelligensmaskineriet

Vid Vårdagjämningen och fram till Påskveckan, öppnade Väktarna gallret till projektkanalerna för interdimensionella kommunikationslänkar, för att bli förankrade mellan den 1:a dimensionella jordkärnan och den 4:e dimensionella korsningen, i planetens nätverk. Eftersom planeten utvecklas genom de otroligt snabba högenergielektronerna som samverkar mellan Plasmasfärerna av Van Allens strålningsbälte, och dessa skadade områden i gallret, som är infiltrerade av artificiell intelligens, måste rensas ut för att möjliggöra för Jorden att ta sig igenom dessa hinder, som skapats av strålningsbälte. Cirka 600 miles från Jordens yta, är det första av två donut-formade elektronmoln, de så kallade Van Allen-bältena, eller strålningsbältena.

Van Allen-bältena är en samling av laddade partiklar, som samlats in på en plats av jordens magnetfält, vilket verkar som en energetisk barriär som förhindrar att för mycket hög frekvens och ultrasnabba elektroner blir exponerade till jordfältet. Det finns två huvudsakliga strålningsbälten runt jorden; det inre bältet domineras av protoner och det yttre bältet domineras av elektroner. Om för mycket plasma eller högfrekvent ljus överförs till planeten, särskilt till hennes skadade områden, så som områden med infiltration av artificiell intelligens, kan stor polaritetsförstärkning skapas, med kaotiska krafter och förstörelse på ytan. Så småningom, i slutet av 2017, kommer dock planeten att flytta in i högfrekventa nivåer av strålningsbälten och kommer då att påbörja cykeln med att utvecklas bortom dessa hinder. Rensningen av planeten och det återstående svarta magi-gallret som styrs av den artificiella intelligenssignalen, är ett pågående projekt för att skydda skadade områden på jordytan, från att bli värre när de utsätts för plasmaljuskällor. Att flytta in i strålningsbältena, kommer att öppna för en enorm tillströmning av intergalaktiska plasmavågor och ultrahöga energielektroner som kommer att penetrera jordfältet, vilket mättar jordplaneten med energier som aldrig funnits här förut.

Således, avhysning och bortförande av dessa entiteter och mörka krafter behövs, då de är fångade i de skadade nätområdena i de astrala, skenbara eller döda energiutrymmena. De viktigaste områdena för utrensning av främmande maskiner, svarta magi-galler, transitenheter och utrensning i delar av den kollektiva astrala smärtkroppen hittades nyligen i kristallgrottor i centrala Mexiko, liksom i Giza, Oceanien, Tempelberget och vid den Syriska och Israeliska gränsen (33:e parallella med Mount Hermon). Väktare från Ljuskrigarna har genomgått en ansträngande andlig kamp för att försvara den 4:e Stjärnporten, Sphinxen, för att få tillgång till de underjordiska nätverk som leder in till mitten av Jorden och till inre Jordens domäner. Stjärnfrö har arbetat hårt i varje domän med att rensa ut svarta maginät, så att de interdimensionella länkarna slutligen kunde förankras i det astrala fältet.

Centaurian-krigen

Under denna process med att rensa upp Giza-områdena, dök det upp tidslinjer och historier som involverar Centaurian-krigen. Centaurians är Annunakihybrider från Alpha Centauri och Omega Centauri, som är förslavade av Drakoniska och Necromiton arméer av NAA. De används för att infiltrera det Astrala Planet och rapporterar tillbaka till sina handledare, och kämpar för att få kontroll över de Planetariska Portalerna i Mellanöstern, som pyramiderna i Giza och Sfinxen i Egypten. Necromiton är de enheter som projicerar sig som Män i Svart, för att rensa upp och sanera efter UFOn och relaterade utomjordiska bevis, som avslöjar deras agenda på planeten.

De kan inte existera på ytan under lång tid, så att de har byggt baser under jorden, i samarbete med den mänskliga militären. Avhysning av dessa arméer i områden med tillgång till Giza har ägt rum, och det var en ful kamp. Det är just dessa främmande grupper som arbetar med den hemliga svarta militären, med strategier för kriget och dödandeprogrammen i Mellanöstern. Detta är uppenbart genom det som rapporteras i media med terrorismen som begås av den Islamiska Staten.

Men till följd av ny tillgång och hopp om att återvinna Giza, har Stjärnfröarbetare tagit emot ny plasma som genererade koden som nu är tillgänglig från Jordplanet. Denna intergalaktiska kanalöppning möjliggör driften av Kristallkodade algoritmer i Jordens kärna, vilka stöder nya resonanstonsfrekvenser att sändas ut från Jorden och in i Jordskorpan. Närmare bestämt kan dessa frekvenser, som kallas interdimensionella frekvensresonatorer, koppla ihop förbindelser med kosmisk nivå av strålningssändningar.

Detta Väktarprojekt är också utformat för att överrida koden från Metatron, demontera artificiella intelligensprogramvaror och deras maskiner, så att de inte kan använda ELF-sändningar (ELF=Extremt Låg Frekvens) för tankekontroll och tungmetaller som skickas in i ytans nät. Utomjordiska maskiner måste ha en konsekvent produktionen av tungmetaller i atmosfären, för ökad ledningsförmåga till sina ELF-sändningar. Vissa områden i jordnätet är mer skadade och är problematiska på grund av det antika astralplanets snedvridning, och många historier om den 4:e dimensionella Stjärnportens infiltration, som härrör från Mellanösterns krig. En enorm mängd energetisk bearbetning, transmutering och transitering av en mängd olika astrala enheter, anubians svarta hjärtan och tillhörande skadligt skräp från de astrala lagren, i samband med krig och förintelsen som har ägt rum. Några av oss, har den här gången känt sig mycket uttröttade och förfärade, eftersom förintelsens tidslinje är särskilt smärtsam att neutralisera och avlägsna från Jorden. Förintelsetiden hålls på plats med en korsfästelse på planeten av utomjordiska maskiner, och det pågår en rensning och nedmontering av dessa nätverk, i större städer med kraftvirvlar som pågår.

Men denna rensning och gallerläkning i astralplanet, möjliggör nya infusioner av Solplasma från Jordkärnan som skall sändas ut och absorberas i våra celler. Jordens kärna, på den första dimensionella nivån, har slagits samman med kärnan i parallella jordar av framtiden, som därmed vävs samman med de Galaktiska Solarna. Öppnandet av inre portar i det parallella, möjliggör nya integrationer av Kosmisk till en Galaktisk Plasmisk Solkälla, som blir mer tillgänglig i Jordskorpan, och detta kallas Aqualinjesolen

Aqualinjesolen

Planetkroppen är inkapslad i flera strukturer, som ryms inom de fem områdena av Skapelsen; Planetär, Solar, Galaktisk, Universell och Kosmisk. Väktarna från Kristallstjärnans medvetenhet, har sänt ut plasmavågor till alla skikt i jordens plan, för att höja frekvenserna, och för att fullt ut förankra plasmainfusionerna som kommer från de Galaktiska vågorna från Solens Ljus. Väktarstyrkor har förvärvat Solplasmaljus från Solarna av Sirius B, sedan överfört det till de första nivåerna i Aqualinjens helande energi till Jorden. Detta är gjort så att vi kan börja ta emot och sända plasmaljus direkt från jordplanet och till ytan på jordskorpan. Innan detta görs tillgängligt, skulle Stjärnfröarbetarna gå från planeten, för att samla in och ingjuta dessa Galaktiska frekvenser i Jordens kropp, så att den mänskliga kroppen så småningom kan ansluta sig till samma frekvens. Detta har varit framgångsrikt, och nu är det möjligt att ansluta med den Galaktiska Solens frekvenser, direkt från jordplanet. Plasmainfusioner har gjorts i jorden kärna, vilket omfattar processen med att väva Solljus från de Galaktiska Solarna ner i Jordens kärnsolfrekvenser, vilket gör att fusionen mellan dessa olika solorgan uppstått. Detta har aktiverat Moder Jords inre Solfrekvenser, som nu visas som djupt ultravioletta och blåaktiga vågor av oscillerande plasmaljus. Sammanfogningen med den blå flamman är från 5D-kärnan parallellt med Jorden, och den violetta flamman är från 7D-kärnan parallellt med Jorden, och då förenas det Ultravioletta Blå Ljuset med sina Galaktiska Solars motsvarigheter. Den Galaktiska Solfrekvensen har sänts ut ovanifrån och är nu förankrad i Jorden kärna, som så småningom sammanflätas helt med Jordens Sol. Plasmaljuset som genereras är från sammanslagningen som var med de Galaktiska Solarna, som sänder från ovan, medan Jordsolen sänder djupt nerifrån. Denna kompletta anslutna krets av Galaktiska plasmiska ljussändningar som kommer från jordplanet, kallas för Aquasolfrekvenser.

Sålunda har Moder Jord vävt sina Solfrekvenser, från djupet av jordkärnan medan hon flyttat upp och genom de galaktiska lagren som förenar henne med de Galaktiska Solarna. Indigos, Stjärnfrö och Oraphim, är de första vågorna med ledningar för överföring av den stigande Aqualinjesolens frekvenser till Jorden. Vi är den naturliga kanalen för att odla dessa frekvenser på jordytan, eftersom vi hjälper till att förankra dessa plasmainfusioner på ytan, och hjälper också till att reparera skadade nätverk eller trasiga knutpunkter.

Aqualinjens Solfrekvenser strömmar direkt till Kristallinmedveten kodning på ytan. Vi har möjlighet att absorbera dessa frekvenser, för att samla in och återmontera alla våra andliga kroppar och delar av vår kompletta Diamantsolkropp och Kristallhjärtan. Då vi kommunicerar med Aquasolfrekvenserna, kommer dessa blå plasmaenergier gradvis att ta bort allt som är konstgjort eller falskt, återställa våra kroppar och medvetenhet för att återspegla dess sanna väsen och Gudomliga natur. När kroppen har absorberat tillräckligt mycket ljusfrekvens, för att förbereda sig för plasmasändningar, kan kroppen komma i kontakt med och absorbera Aqualinjens Solplasmafrekvenser. Detta är en andlig kropps integrationsprocess som aktiverar kristallceller, både i mitokondrier och i den permanenta frö-atomen.

Under processen med Gudomligt Ijusavskärmande, kan vi kontakta vår Merkabastjärna med vårt medvetande, för att absorbera och fylla oss (under våra fötter), med Aqualinjesolens blåvioletta plasmafrekvenser, och leda dem in i vårt navelcentrum (den nedre naveln), och slå samman dem med vårt högre hjärtcentrum, för att aktivera Thymus (Brässens) roll till en högre Monadic-funktion. På toppen av vår RA-sköld, kan vi nu tillsammans med den Galaktiska Solen och bortom plasmafrekvenserna, KA RA YA SA TA AA LA och ta ner dem för att cirkulera överallt i vår fysiska varelse. När vi börjar att integrera och förena oss med de Galaktiska Solarna, kan vi föra medvetenhets minnen och instruktionsuppsättningar av vår eviga Diamantsolkropp, tillbaka till vårt kristallhjärta, som antänder vår sanna natur genom att återvända tillbaka in i medvetenheten hos Enigheten. Eftersom flera av våra Diamantsolkroppars frekvenser är i linje med den fysiska kroppen, kommer fler och fler av våra medvetna minnen att återställas.

Det är genom Moderns Perfekta Protonfrö (eller kosmiskt ägg) som överförs via Aqualinjesolens frekvenser, och den skapelsen kan läka sig själv till sin ursprungliga Gudomliga plan. Genom vår älskade Moders Båge, har vi tillgång till Galaktiska Solfrekvenser för att skapa Aqualinjesolen, som också är ansluten till plasmaljuset från Vattumannens släkte, i Andromedas kärna. Dessa plasmafrekvenser är de som kan läka oss på djupet. Uppstigningscykeln handlar om att återta Kristus och Moderns grundregler för planeten, genom att skapa arkitekturen för Moderbågens knutpunkter, som ansluter till Aurora och Aqualinjesolen, för att bygga Triadkommunikationsstationer som ansluter till Kristallstjärnans arkitektur.

Olösta konflikter är Andliga barriärer

Tillströmningen av en varierad mängd plasmavågsinfusioner som kommer in i planeten, upptäcker många typer av kollektiva rasers giftiga skräp, begravda i den mänskliga smärtkroppen. I första hand dyker de upp i form av sexuella misärmönster, sexuella snedvridningar, jämställdhetsfrågor, kränkande frågor och relationsproblem. Alla olösta känslomässiga konflikter är hinder för vår andliga tillväxt och expanderande medvetenhet. Således måste dessa känslomässiga konflikter i vår smärtkropp villigt behandlas i våra relationer, för att personligen ta ansvar för våra beteenden, attityder eller uppfattningar. Att ta ansvar för våra personliga problem är starten för en känslomässiga tillväxt, vilket leder till andlig tillväxt. Om vi fortsätter att skylla på andra för våra problem eller olyckor, då kan vi inte lösa våra känslomässiga konflikter, vilket blockerar vår andliga utveckling.

Därför, händer det att en förgrening inträffar, som delas mellan dem i relationen, som är öppna och villiga att lösa känslomässiga konflikter för att fortsätta utvecklas, men de människor som vägrar ta eget ansvar när de skapar känslomässiga konflikter, blir blockerade i den andliga utvecklingen. Detta yttrar sig som en massiv förvirring och explosivitet i varje relation där det förekommer känslomässiga problem, ohälsosamma eller kränkande attityder, eller omedvetna reaktioner som skapar spänningar i relationen. Vi måste lära sig att vara närvarande och självmedvetna i alla interaktioner, i alla våra relationer, särskilt i våra intima sådana, så att vi kan ta bort andliga blockeringar och fortsätta vår känslomässiga tillväxt.

De flesta dysfunktionella känslomässiga mönster, bildas tidigt i barndomen och manifesteras i vuxen ålder som oläkta trauman och sår, som vi bär med oss efter att ha haft dåliga föräldrar. Dåliga föräldrar gör att förvirring utvecklas hos barnet, som tror att vår biologiska mor eller far ska vara villkorslöst kärleksfulla, skyddande och känslomässigt vårdande. I verkligheten kan det vara så att inget av dessa biologiska eller känslomässiga behov tillgodosågs av föräldrarna. Föräldrarollen kan vara starkt missvisande eller kränkande på många sätt. Genom att narcissistiskt såra eller genom andra sätt av misshandel, de lidit av under barndomen, upprepas samma mönster i våra mest intima relationer i vuxenlivet, i äktenskap eller i samboförhållanden. Många gånger ser vi inte dessa dysfunktionella mönster spelas ut i familjen, förrän förhållandet är färdigt att spricka.

Beroende på vilken grad av föräldradysfunktion som barnet upplevt, kan begreppen av kärlek, sex och känslomässiga behov, förväxlas med ett missbruksbeteende, då gränserna är obefintliga. I relationer där kränkning är vanligt förekommande, har det varit smärtsamma eller narcissistiska upplevelser under barndomen, och dessa sår fortsätter att ge sig till känna under hela livet, tills de känslomässiga konflikterna korrigeras. Utan korrigering av denna dysfunktion, fortsätter missbruksmönstret i kärleksfulla beteenden, och detta infekterar alla relationer. Så länge det dysfunktionella mönstret fortsätter, kommer personen att känna sig bortkopplad, kärlekslös, engagerande i sexuella misärbeteenden, och kan inte kommunicera emotionella behov och sätta kärleksfulla gränser i sina relationer. Detta orsakar många misslyckade och olyckliga äktenskap, och parterna kommer att söka tröst i något annat eller så kommer förhållandet att brista. Mänsklighetens största uppgift under Uppstigningscykeln är att läka sina personliga känslomässiga trauman av sexuell smärta och sårat genus, som är relaterade till förebilden från Dåliga Föräldrar.

Att läka Dåliga Föräldrar

När detta är adresserat med medkännande, kan det ge oss en hel del information som tidigare varit dold, om oss själva. Detta kommer också att ge oss information i de djupare motiven eller dolda agendor i våra relationer, och den kan vara ganska förvånande och även chockerande. Då behöver vi observera vårt sinne och kropp på eventuella automatiska reaktioner, känslomässiga triggerpunkter, eller dolda trossystem. De kollektiva områden på jorden är mycket energetiskt intensiva och instabila vid denna tidpunkt. Detta är en fas då vi måste lära oss att älska villkorslöst, men endast de människor som är kapabla att reflektera samma omsorg tillbaka till oss. Vi måste lära oss att villkorslöst älska, respektera och acceptera alla aspekter av oss själva.

Det finns grupper av människor som har öppna hjärtan och väljer att vara mer kärleksfullt vänliga och fredliga som livsstil. Det finns grupper av människor som stänger ner sitt hjärta från olöst känslomässig smärta och lidande, och de skapar omedvetet mer kaos, negativitet och stress i sin livsstil. När dessa olika nivåer kommer till ytan i intima relationer, såsom äktenskap eller partnerskap, kan konflikten bli extremt explosiv, känslomässig och smärtsam. Innan uppvaknandeprocessen, valde många människor sin partner eller make/maka vilka bär på karmiska mönster av smärta, associerade eller bekanta för dem sedan barndomen, orsakat av de Dåliga Föräldrarna. Om vi har en Dålig Föräldrarelation under denna tid då den kollektiva smärtkroppen kommer fram på planeten, kommer vi att vara under intensiv press för att lösa dessa känslomässiga konflikter, och göra olika val för vår framtida inriktning. Vi måste hitta de känslomässiga blockeringarna som fungerar som en barriär, för att främjandet av vår andliga tillväxt, annars kommer förhållandet att ta slut. På kort sikt kan det vara svårt, men att avsluta ohälsosamma förhållanden är mycket bättre för vår tillväxt och lycka, på längre sikt.

Människor som drivs av sitt undermedvetna eller av smärtkroppen, kan ha liten eller ingen kontroll över sina reaktioner och impulser vid denna tid. De kommer inte att ha någon förståelse för Dåliga Föräldrar eller sexuell misär och kommer att köras över av andra människor. Detta gör att de omedvetet kommer att spela ut dessa impulsiva beteenden kopplade till den Dåliga Föräldern i sina relationer, och dessa dysfunktionella mönster kommer att förstärkas och bli värre. Allt som är dolt måste komma fram och iakttas, för att bli botat och skiftas energetiskt i våra relationer. De flesta människor är inte goda kommunikatörer eller kan kommunicera sina känslor så bra. Detta är särskilt uppenbart när det gäller alla frågor som rör intima relationer och sexualitet.

Detta innebär en möjlighet att utveckla bättre relationer genom färdigheter i Medkännande Kommunikation och Mästarnas Riktlinjer för Relationer. Icke Våld Kommunikation (NVC) är en mycket produktiv metod för att lära sig att tillämpa Icke Våld Kommunikation eller Medkännande Kommunikation i varje aspekt av våra relationer. Då vi anammar villkorslös kärleksfull vänlighet och accepterar oss själva, måste vi lära oss hur vi kan kommunicera på bästa sätt, i den emotionella linjen av hur vi verkligen känner. Resultatet av vår emotionella klarhet, utvecklar personlig andlig tillväxt, och detta är vad som utvecklar energetisk sammanhållning och integritet i vår existens. (See Relationship Mastery Guidelines och Compassionate Communication in the Ascension Glossary).

Vid denna tid, har vi en möjlighet att komma till den större insikten att vår Sanna Förälder är vår Fader Gud, och vår Fader kallar hem oss under Uppstigningscykeln. När vi hittar gnistan av Gud djupt inne vårt Kristallhjärta, kommer vi att förstå hur vi kan befria oss från övergreppen av den Dåliga Föräldern och all den känslomässiga smärta vi fick av det. När vi tar ansvar för oss själva som den Rätta Föräldern, kan vi helt och ovillkorligt förlåta våra biologiska föräldrar, när vi lärt oss att vara förälder för vår inre barn. Vi är Modern, Fadern och Barnet. Att vara en kärleksfull förälder, kräver att fullt ansvar tas för att lära barnet. Detta är ett sätt för att förstå självkontroll. Att vara en fast men kärleksfull förälder, innebär att det inre barnet inte kan löpa amok efter tycke och smak, i den fysiska kroppen. Barnet kan skada sig om det inte ges bra föräldraskap och kärleksfull disciplin, för att utvecklas känslomässigt och andligt. När vi är i stånd att älska och fostra oss själva, blir vår kropp en älskad vän, en trygg och säker plats. Våra intima relationer och äktenskap förändras genom att vi älskar oss själva, och vi rör oss in i ett mer sunt tillstånd av att vara, eftersom vi har möjlighet att skapa mer kärleksfulla och fredliga relationer.

Kvinnliga Sexuella Vätskor

Det har blivit allt viktigare för kvinnor på den uppstigande vägen, att inte ha samlag med någon manlig partner som i någon form är sexuellt avvikande. Det förekommer ett tumult som manifesterar karmiska mönster inom intima eller sexuella relationer, vilket gör att stigande kvinnor abrupt kommer att tas bort från negativa omständigheter, som kommer av sexuellt missbruk. Intelligensen från hennes andliga ljus, skyddar hennes Ljuskropp från ytterligare intrång av pålagd negativitet, som kommer av negativa eller kränkande sexuella relationer. Sexuella övergrepp definieras som en kvinnlig mottagande negativ astral energiackumulering i hennes Ljuskropp, från att ha sex med sin partner vilket äventyrar eller blockerar hennes andliga framsteg, under denna tid. En kvinna som tar emot negativa ansamlingar av astral energi under ett samlag, med en frånkopplad eller missbrukande partner, riskerar att få extremt förstärkt astral energi som kan leda till att mörka manliga delar kommer in i kvinnan. De kan också överföras från en känslomässigt eller andligt frånkopplad partner, många år av energetisk smärta som ackumulerats till lidande eller elände, i kroppen. I vissa fall får det de stigande Stjärnfrökvinnor att drastiskt sänka sina personliga frekvenser och skördar sin ljuskälla, för att de använder sina kroppar till förvaring av det mörka. Det är oerhört viktigt för alla uppstigande kvinnor att skydda sina könsorgan, och behandla sina kroppar med omsorg och respekt, som Guds Heliga Tempel.

Med nuvarande plasmaljusaktiveringar, kommer de multidimensionella anatomiska kvinnliga könsorganen och de sexuella vätskorna att övergå till att bli produktiva ljusgeneratorer. En stigande kvinna förs till högre frekvenser av plasmaljus, och kommer att börja märka förändringar i sina sexuella organ, cykler och vätskor. Hennes vätskor aktiveras till kraftfulla alkemiska blandningar som kombinerat reagerar under samlag, för att generera ännu mer ljus. När en kvinna villkorslöst kan älska sig själv, har personlig kraft och har respektfulla gränser för sin kropp under orgasm, kommer de aktiverade vätskorna att öppna sig i cellerna, för att få mer av sin Själsande i kroppen. Samtidigt, under denna kärleksfulla förening, attraheras mer av partnerns Själsande i dennes kropp.
Detta är en kraftkälla som kan vara mycket stödjande för ömsesidig andlig tillväxt, och att dela kärleksfulla och lycksaliga tillstånd, med vår älskade partner. Fast om vi är vårdslösa med vår kropp, kan denna kraft missbrukas och användas mot oss. På uppstigningens väg, måste vi göra valet att rensa upp de senaste smärtsamma sexuella förbindelserna, och släppa ackumulerat astralt bagage. Med de nya plasmaenergierna, lär vi oss hur människans sexualitet utvecklas, till att bli det den var avsedd för, en mycket kärleksfull och andligt välgörande upplevelse
Vänligen ta bara till er det som är nyttigt för er andliga tillväxt, och kassera allt annat. Tack för ert mod och kurage med att vara en sanningssökare.

Jag är Gud, Suverän, Fri!

Till nästa gång, stanna kvar i upplysningen av er Avatar Christos Sophia hjärtväg. Var snälla mot er själva och varandra. GSF!

Med ett Älskande Hjärta, Lisa

Denna ES Månadsvisa Nyhetsartikel återspeglar Väktarnas Perspektiv på Uppstigningens Tidslinje (2012 Tidslinjen) som support, både energetiskt och för utbildning, för Galaktiska Familjer av Stjärnfrö och Indigorasen. Denna andliga familj har accepterat Väktarens roll genom att stödja uppbyggnaden av Kosmiskt medborgarskap som en evolutionär modell för den här planeten och mänskligheten, och detta är en nivå av Jordbaserad opinionsbildning, konstruerad för denna specifika grupp. Det finns absolut ingen värdegrundande skillnad i vilken roll var och en har valt för sitt framförande. Väktargruppens missionsdirektiv är rehabilitering av hologrammet, att reparera sin energetiska uppbyggnad (DNA), som förkroppsligar Uppstigningens Mänskliga Protoform, som levererar informationssammanhang Uppstigningsdynamik och Exopolitic (ET) Dagordning och återinlärning av både mänskliga och icke-mänskliga till att vara kongruent anpassad till den Universella lagen om EN. Frihet, broderskap och suveräna rättigheter för alla varelser att veta att Guds Källa skyddas av den Kollektiva Enhetsgruppen Vow tillsammans med våra Universella Väktargrupper.

Enhetsgruppen Vow,s förordning

Försvarskrigare av Sanningen, Suveränitet, Frihet. Alla Väktarraser Tjänar EN. Från Alla Multiversum uppmanar vi er att gå med oss nu. Vår Enhetsprincip visas i vågor av Allomfattande Kärlek – vi låter vår grupp informera er nu. Vår grupps Uppdaterade Mall, Individuell och Kollektiv, Förnyad och För Evigt Förevigad i det Eviga Kvarstående Ljuset. Vår Alkemiska Kontainer är helgad och tillägnad EN i, och vi strävar efter att Känna Gud, för att sedan vara Vägvisare av Gud. Upprätthålla Oss i den Eviga Kraften av vår Invigning.

Vi har kontaktat er Grindvakt för att hålla vårt samhälle, våra uppdrag, våra ömsesidiga högsta ändamål av Service till Enhetsljuset, Vår Källa, Den Levande Ljuskoden. Vår avsikt är den enhetliga – Kristusprincipen – som en Energetisk Verklighet, Här och Nu.

Vi ber att vårt samhälle tar i hand för att befästa våra andliga länkar genom den Universella Kosmiska Triaden, och till Kärnan av ENs Nollpunkt i Gudsmatrisen, den som är källan till vår Genesis. Med djup vördnad för allt liv, Käre Gud, Andas Dina Livskoder till alla skapade former. Vår avsikt är nu att bli ihågkomna för Det Vi Är, helt, fullständigt och totalt.

För Att befästa vårt Ömsesidiga Syfte att vara EN, Återställ Alla oorganiska mönster till Organiska Levande Ljus Nu. Och till det Säger Vi, Tack Gud, Vi Är Den Kosmiska Kristus!

Och så är det. Kärleksfullt.

Lisa Renee

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Please note in order to distribute this Newsletter in other forums please do so with the following guidelines: Include author’s credit, copyright notice (creative commons 3.0 BY-SA) and include the ES website url. www.energeticsynthesis.com

 

 

Du gillar kanske också...