Lord Buddha via Natalie Glasson,  25 oktober 2019

Lord Buddha via Natalie Glasson, 

25 oktober 2019

 

Den senaste kanaliseringen från The Sacred School of OmNa av Natalie Glasson

Lord Buddha

Audiolänk: https://sananda.website/lord-buddha-via-natalie-glasson-october-25th-2019/

Anchor the Purest Life by Lord Buddha

Förankra det Renaste Livet av Lord Buddha

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Att väcka upp undangömda celler av sanning, visdom och kunskap för er relation med Skaparen, är syftet med mitt, Lord Buddhas, uppdrag inom Uppstigningsprocessen och programmet. Jag har till uppgift att uppmärksamma er som Planetariska Logos, för att vibrationerna inom er väntar på att utvecklas och blomstra. Jag önskar anpassa er till er själva som gudomliga väsen, detta kan bara komma fram i ert inre och kan bara ske inom er. Det är viktigt att inse att ni är det heliga templet genom vilket Skaparen framstår. De länkar, anslutningar och den inspiration ni får tillgång till, och upplever inom er, är de mest väsentliga, kraftfulla och viktigaste aspekterna av er verklighet. Ni kan föreställa er själva som celler som återuppbygger sig efter en ritning eller en plan, för att skapa gudomlig perfektion. Ni behöver inte byggas om, för ni är redan allt som är Skaparen, och medvetenheten om detta på den fysiska nivån, Jorden, behöver aktiveras eller reformeras.

Ni är juveler som redan glänser, och ni förstår vad som finns att utveckla.

När ni är omedvetna om det, kan ni ofta locka till er, eller skapa, upplevelser eller situationer som är långt ifrån tillfredsställande, och det beror på att ni ännu inte har förstått er inre glans. Det är något som inte kan åstadkommas av intellektet, det är ett uppvaknande och en utveckling som sker inombords, och kan liknas vid en glödlampa som gradvis blir ljusare. Att försöka förstå er gudomliga glans, leder bara till att ni engagerar er på en djupare nivå med egot, vilket resulterar i falska förståelser och uttryck. För att verkligen anknyta till er inre gudomliga glans, så behöver ni av ansluta genom ert hjärta eller högre hjärtchakra, eller själens stjärnchakra (ovanför er huvud). Genom att göra det, kommer ni att låta er kopplas bort från påverkan av övertygelser, känslomässiga sår och rädsla. Istället kommer ni att lämna all påverkan från era upplevelser på Jorden, och engagera er från ett högre medvetande. Det högre medvetandet kommer att göra en rensning i sinnet, kroppen och känslorna, så att ni med lätthet kan se er inre glans, som pulserar och vibrerar inom er.

Det blir ofta så att när ni väl tillåter er själva att ansluta till er inre gudomliga glans utan att koppla in sinnet, så frigörs allt som skapades av er, som hindrade och blockerade ert fulländade liv på Jorden. En frid och stillhet uppstår inom er, som drar er djupare in i er inre gudomliga glans. Ni börjar märka en inre vägledning, en inre stillhet och en inre livskraft, som verkar skina klart in i era omgivningar, utan någon speciell ansträngning. Det är det inre flödet av underbara egenskaper från Skaparen, som blir så hypnotiserande och kraftfulla att följa. På så sätt framkommer er inre gudomliga glans, och ännu viktigare, ni börjar känna igen, känna, erkänna och till och med förstå den. Den blir en behaglig, inspirerande närvaro, som ni erkänner som er sanning.

När ni börjar associera vilka ni är med er närvaro på Jorden, med den flödande inre gudomliga glansen i er, så förankrar ni livet i dess renaste form och som dess renaste upplevelser, för er själva i ert nuvarande förkroppsligande. Ni blir ett livets ankare.

Livet Är Inte Alltid Som Ni Ser Det

Med gudomlig glans flödande från er, så utvecklas er medvetenhet till närvaron av uttrycket med gudomlig glans inom er, och erkännande av er själva bortom egot, så att livet förankras som det renaste. För att ge er ett exempel på min insikt, så föreställ er en juvel som lyser klart, fastän den är omgiven av smuts. Smutsen representerar blockeringar, begränsningar och den rädsla ni kan uppleva och kanske skapar ifrån. Juvelen är till viss del täckt av smuts. Om smutsen skulle tas bort så skulle det skapa ett tydligt utrymme för juvelen att finnas inom, och dess förmåga att vara dess sanning skulle stärkas. Om ni tar er inre gudomliga glans i anspråk, så skulle er inre juvel skina, blockeringar och rädsla som orsakar upprördhet och brist på fulländning i era liv, skulle försvinna med mycket liten ansträngning, och ni skulle uppleva livets renhet. Således, skulle ni då förankra livets vibration med den högsta frekvensen inom er, och i er verklighet. Ni skulle börja leva era liv så som Skaparen avsåg; Till fullo!

Det är viktigt att inse, att det finns åtskilliga nivåer för att uppleva livet, och ni bestämmer inom er hur ni ska uppleva det och vad ni upplever. Ett annat sätt att förklara på, är att det finns många nivåer av medveten medvetenhet om Jorden och livet som existerar inom er, och ni kan välja vilken nivå ni önskar fungera från.

Om Jag bad er beskriva livet nu, vad skulle ni säga?

Kan ni känna igen de olika nivåerna av medveten medvetenhet om livet, som ni inom er engagerar er ifrån?

Kan ni inse att hur ni tolkar livet ofta beror på den medvetenhet ni har?

Ni kan se på ert liv, till och med på andras liv, från samma medvetenhet, vilket kan vara  en blandning av brist, kärlek, förunder, rädsla och misstro. Föreställ er att ni skulle få en medvetenhet inom er, av kärlek, acceptans och ärlighet. Detta skulle prägla hur ni ser er själva, hur ni ser Jorden och ert liv/ er verklighet. Den energi ni förankrar och uttrycker från Skaparen, skulle bli influerad och få en hög frekvens. Ni skulle fortsätta förankra en renare energi och upplevelse av livet, vilket skulle fortsätta att utvecklas och höjas. Detta innebär att verkligheten och livet ni nu upplever, inte är allt som finns eller som det verkar vara. Er fysiska verklighet skulle förändras och förvandlas oerhört mycket. Många talar om att få uppleva himlen på Jorden. Det är just det jag, Lord Buddha, talar om. Det är genom förankring och tillgång till högre vibrationer, att erkänna livet som en energi, som gör att ni kommer att se och uppleva, det som kommer att bli himlen på Jorden.

Omstrukturera Er Inombords, Innan Ni Gör Något Utanför Er Själva

Min insikt beträffande närvaron av er inre gudomliga glans, och hur denna kan nås är genom ert hjärta, högre hjärta eller själens stjärnchakra. Informationen ni får tillgång till genom er inre glans, skapar en ny medveten medvetenhet om er själva och livet, och förankrar därför en högre vibration i livet och medvetenheten om livet. Således, att upptäcka ert liv på nytt, har syftet att uppmuntra er att inse att en omstrukturering inom er krävs, innan åtgärder vidtas i er verklighet. Om ni utför handlingar från juvelen inom er som är täckt av smuts, så skapar ni bara mer av det ni redan upplever. Om ni låter er anpassas till er inre glans och låta obehövliga energier flöda bort, och då förankra en högre vibration i livet, så kommer ni att se, känna, erkänna och skapa från ett nytt utrymme, skapa och förstå en ny verklighet. Det är viktigt att inse här, att de handlingar ni skapar skulle bli mycket mer annorlunda, födda från essens i livet, vilket innebär att leva fullt ut som ett ankare och uttryck för Skaparen.

Åtgärder

  • Bestäm vilket chakra som känns bäst lämpat för att få tillgång till er inre gudomliga glans; hjärtat, det högre hjärtat eller själens stjärnchakra.
  • Rikta er uppmärksamhet till chakrat, genom att tänka på det eller känna det.
  • Ha för avsikt att söka er inre gudomliga glans, ta den tid ni behöver för att känna, eller uppmärksamma kopplingen till er inre gudomliga glans.
  • Föreställ er, känn eller uppmärksamma er inre gudomliga utstrålning, som kommer ut i alla aspekter av er.
  • Vet att ju mer ni fokuserar på utstrålningen och flödet av er inre gudomliga glans, desto mer blockeringar, begränsningar, rädsla osv. kommer att försvinna. Således kommer hela er varelse, verklighet och skapelse, att påverkas och skapas från er inre gudomliga glans.
  • Förstå eller ha för avsikt att förankra livets renaste vibration. Ta er tid att uppleva och förkroppsliga. Vet att detta kommer att förändra hur ni ser er själva, livet och skapelserna. Börja se, känna eller föreställa er verkligheten från detta utrymme, med den renaste livsvibrationen.

Allt finns för er att utforska; ni har Skaparens universum inom er. Bli ett livets ankare!

Med den största respekt och kärlek,

Lord Buddha

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...