Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 1 november 2019

Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 

1 november 2019

 

Att Väcka Ert Inre Öga av Lord Melchizedek

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Det är med den djupaste kärlek och respekt som Jag, Lord Melchizedek, går in i det heliga rum som ni har skapat i ert liv och energifält. Jag är hedrad av att kunna ansluta mig, och dela det här stadiet av er uppstigning. Förstår ni att era liv och ni själva är heliga rum? Förstår ni att jag, Lord Melchizedek, är glad över att vara närvarande i er gudomliga energi, och får en inblick i det som är er sanning, i det ögonblicket ni ansluter till mig? Ert liv, er verklighet, era upplevelser och alla aspekter av er, är heliga och gudomliga, men om ni inte kan erkänna detta, så finns det ett behov av förändring inom er, och på det sätt ni uppfattar er själva. Ni kanske kan ge mig många exempel på, varför era liv och ni själva, inte är heliga och gudomliga. Ni kan kanske förstå att det finns en möjlighet att era liv och er närvaro är helig. Men ni kanske känner att så mycket behöver förändras, för att det ska kunna bli verkligt. Kan ni inse att det här bara är  ursäkter? Ett sätt att distrahera er från att inse den sanningen. När jag, Lord Melchizedek, ansluter till er energi, närvaro och ert liv på Jorden, så går jag in i er varelses heligaste natur, och det är en stor ära.

Föreställ er, om ni kunde erkänna den heliga och gudomliga naturen i hela er varelse och kropp, utan att ändra på något, vad skulle ni då se, känna och uppmärksamma? Hela varelsen skulle öppnas och er sanning skulle utvecklas. Ni kanske känner till anledningen och syftet med allt ni för närvarande upplever. Ni kanske också erkänner de områden där ni skapar förvirring, missförstånd och komplikationer. I sanning, ni skulle erkänna att ert liv och ni själva är perfekta, och då få Skaparen att vakna inom er. Ni kanske också inser att er verklighet och ni själva skiftar, förvandlas och förändras, när ni erkänner den som gudomlig och helig. Då skapar ni från essensen inom er, den verklighet och manifestation som hjälper er, och den heliga vibration ni anpassar er till. I själva verket blir ert inre öga era yttre ögon.

Vad Ser Ni Med Ert Inre Öga?

Att se, känna eller erkänna med ert inre öga, är att erkänna Skaparens närvaro i allt ni fokuserar på. Ert inre öga är anpassat till Skaparens aktiverade vibration, och stöder er därför i att erkänna Skaparens konstanta närvaro. När jag talar om ert inre öga, så talar Jag, Lord Melchizedek, om det ni brukar kalla ert tredje öga, er själs öga, er inre kunskap; alla är förbundna och är som en.

Att se med ert inre öga är att se, känna och erkänna med klarhet, tillit och kunna förstå den större bilden, eller syftet med spelet. Ert inre öga rensar bort drama, falska övertygelser eller vanor, som får er energi att stagnera, så att ni kan erkänna Skaparens närvaro i alla dess otaliga former. Ni känner också igen agerandet och riktningen som Skaparens energi vill ta, vare sig det är genom er själva eller någon annan. Ni ser fortfarande Jordens tillstånd, smärtan, lidandet och kaoset, ni kanske till och med upplever det själva. Men ni kan se, känna och uppleva ett större djup i ert liv och existens, och att det finns en kunskap och en visdom, som inte kunde förstås tidigare. Då känner ni er som om ni har ett syfte, med ett vägledande ljus som styr er till en djup nära relation, mellan Skaparen och er själva.

Kom ihåg, att även om jag, Lord Melchizedek, använder ordet ”se” om ert inre öga, så kan ert inre öga kommunicera med er, på ett helt annat sätt att bara se.

Kan ni också inse att en önskan om att kunna ”se” Skaparen, kan vara en distraktion för att hindra er acceptans av det gudomliga rummet inom er och i er verklighet? Ert inre öga kommer att kommunicera med och genom er, på flera olika sätt, beroende på de omständigheter och situationer, ni upplever/ skapar.

Att Väcka Ert Inre Öga

Det finns många tekniker och metoder som Jag, Lord Melchizedek, skulle kunna berätta om för att väcka ert inre öga. Men just nu vill jag skapa en förändring i ert sinne, tankar och tankesätt, för att främja detta uppvaknande. Att göra det kommer att skapa en förändring, som kommer att påverka hela er varelse och verklighet, samtidigt som ni erbjuds en upptäcktsresa och en stor belöning.

Det är viktigt att förstå att ert inre öga visar er Skaparen, drar er till Skaparen och manifesterar Skaparen för er upplevelse. Det finns en bro mellan den fysiska världen ni ständigt upplever, Universums energetiska närvaro, de inre planen och närvaron av Skaparen. Därför upplever ni med ert inre öga, närvaron och blomstrandet av den energetiska och fysiska världen som en. Denna enighet mellan de två världarna, finns redan inom er. Därför förstärker ert inre öga helt enkelt er förening med Skaparen inom er, er varelse och världen omkring er. Ert inre öga fungerar som en förstärkare och projektor för Skaparen och Jordens förening.

När ni känner er ledda, andas djupt och fokusera på ert inre öga. Antag inte att ni vet var det är placerat, låt er bara vägledas till dess plats inom er. Erkänn ert inre öga som en förening, mellan den fysiska aspekten av Jorden och Skaparens rena närvaro. Utmana er själva att se, känna eller erkänna enigheten och enigheten inom er. En harmoni mellan Jorden och Skaparen som ett inom er. Låt er sjunka och sippra in i detta tillstånd av varande och medvetenhet. Ni behöver inte förstå vad ni försöker uppnå eller ens vad resultatet kan bli, lita helt enkelt  på att det finns något unikt och fantastiskt för er att upptäcka, och grunda er i det. Det är troligt att det ni kommer att upptäcka, är ett tillstånd av varande, en öppning i ert sätt att tänka och en tydlighet i hur ni ser på er själva och världen runt er. Reflektera över detta så mycket ni känner er vägledda till, utan någon förväntning.

Börja vid något annat tillfälle att kontemplera över er verklighet, på vilket sätt ni uppfattar de saker som händer, manifesteras eller finns. Ha nu istället för avsikt att erkänna det som verkligen äger rum och sker. Med denna enkla intention kommer ni att inse, att det finns så många lager och nivåer i livet, inom er och hos alla andra. Ofta så ser, känner och erkänner ni bara det ni vill se eller uppleva. När ni har för avsikt att erkänna det som verkligen sker, så börjar ni anpassa er till Skaparens sanning inom er, så att ni ser, känner och erkänner med klarhet, vetande och uppvaknande. Ni utvidgar er medvetenhet till att erkänna den större planen eller syftet som utvecklas. Denna enkla intention skapar en öppning för att kunna erkänna hur era sinnens övertygelser och beslut, fördunklar er tolkning av vad som händer inom och omkring er. Om ni är villiga att släppa behovet av det rätta/korrekta sättet av att tolka saker som ni tidigare gjort, så kommer ni att kunna välkomna en öppning av ert inre öga. Det kan liknas vid en rensning, som ger upphov till sanning och kunskap.

Jag, Lord Melchizedek, inbjuder er till att fundera över vad ni vill se, känna och erkänna med ert inre öga och varför? I sanning, vad söker ni och vad känner ni att ni saknar? Vad vill ni förändra och omvandla, eller känner står stilla inom er och i er verklighet?

Uppvaknandet av ert inre öga, kan lätt uppnås och upplevas av er. Om ni känner att en koppling till ert inre öga saknas, så inbjuder jag, Lord Melchizedek er, att kontemplera över vad ni inte vill se, känna eller erkänna i er varelse och verklighet. Om ni känner er bortkopplade från ert inre öga, fråga då er själva vad är ni rädda för att erkänna eller vad ni skyddar er mot? Varje andligt uppvaknande inom er, kommer ofta från en förändring i ert sätt att tänka; hur ni uppfattar er själva och andra.

Det är dags att inse att ni är ett gudomligt och heligt rum, er verklighet och ert liv är ett gudomligt och heligt rum. Ni ser, känner och erkänner från ett utrymme av enighet med Skaparen inom er, och ert inre öga stöder er när ni erkänner skaparens sanning. När ni frigör delar av ert sinne, så tillåter ni er själva att erkänna allt detta, och därmed skiftar er verklighet och upplevelse på Jorden, och ni lever i harmoni med ert inre öga och allt det har att erbjuda.

Med tacksamhet för er närvaro,

Lord Melchizedek

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...