Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 4 augusti, 2017

Lord Melchizedek

via Natalie Glasson

4 augusti, 2017

”Hur man får uppleva Harmoni på den Fysiska nivån”

Strålande välsignelser till Jorden, jag ser er alla på detta sätt, ni är en välsignelse för Jorden och allting uppå henne. Strålande är er själ och den uppstigningsprocess som ni rör er genom. Jag, Lord Melchizedek, bjuder in er att ta kontakt med och observera strålglansen inom er varelse, den energi, det ljus och det medvetande som ni inom detta ögonblick är. När ni gör så, kan ni observera Skaparens magiska Universum inom er varelse.

När ni observerar Skaparens Universum, vilket innebär allt som är Skaparen, så finns det bara en energi och egenskap som ni kommer att upptäcka som varande ständigt närvarande; harmoni. Harmoni finns inom Skaparens samtliga aspekter och mellan Skaparens samtliga aspekter. Det är en energi som ofta går obemärkt och ändå är den en mäktig kraft som rör sig genom allt. Det är viktigt att fundera över den harmoni som ständigt finns närvarande inom Skaparens Universum och därför även inom er egen varelse. Den kommer inte bara att väcka harmoni inom er gestalt, den vägleder er till hur ni naturligt ska existera i harmoni med allting i er fysiska verklighet. Harmoni är en naturlig egenskap inom er varelse och själ och ändå kan det tidvis kännas som om energierna inom er och omkring er vore oharmoniska. Många människor upplever disharmoni dagligen och kanske inte ens är medvetna om att de kan uppleva harmoni i stället.

Det finns många sätt på vilka ni kan uppmuntra harmonins naturliga vibrationer inom er varelse, för att vakna upp och jorda er till er hela gestalt. Det finns ett behov för er att i egen takt fundera över följande:

  • Vad harmoni innebär för er
  • Huruvida ni önskar/fasthåller er vid att få uppleva drama eller harmoni inom er varelse och verklighet

För att ytterligare underlätta er förståelse önskar jag, Lord Melchizedek, dela följande med er:

  • Varför disharmoni blir manifesterad
  • Hur ni kan uppleva harmoni på den fysiska nivån

Enligt min uppfattning är harmoni det band som förenar Skaparens samtliga aspekter som ett. Den är likt osynliga gyllene trådar som sammanbinder samtliga varelsers sanning, kärna och essens och skapar ett flöde av Skaparens ljus, kärlek och medvetande. Harmonin finns ständigt närvarande i kärnan inom er varelse och i kärnan av era relationer eller er förbindelse med Skaparens samtliga aspekter. Harmoni är ett evigt band och en alliering som aldrig kan brytas.

Disharmoni manifesteras endast när ni distraherar er själva från att uppmärksamma sanningen inom er varelse. Distraktioner är drama, illusioner, blockeringar, begränsningar och gränser, i sanning allt som uppmuntrar er att ignorera Skaparens sanning. Om det är mer spännande att få uppleva drama och illusioner inom er verklighet, så kommer ni att fortsätta manifestera dessa upplevelser. Det förekommer ett behov av att uppmärksamma att harmoni inte är tråkigt eller alldagligt, i stället ger den energi, föryngrar, förenar er med er kraft och får er att komma i linje med er inre visdom. Den är sanningen inom er varelse, som behöver uppmärksammas.

’Det är tryggt för mig att leva i harmoni med mig själv, Skaparen, mänskligheten och min verklighet.’

På grund av att många människor har vant sig vid disharmoni inom sin varelse och verklighet, samt vid sin acceptans av disharmoni som ett sätt att leva, så finns behovet av att på nytt affirmera att det är tryggt att leva i ett harmoniskt tillstånd. Disharmoni är bekant, det betyder att man kan gömma sig själv, inte ta ansvar för sina handlingar och existera utan inre observation och transformation. Disharmoni uppmuntrar och tillåter en att döma andra och leta efter svar och vägledning utanför sig själv. Eftersom harmonin är en naturlig aspekt inom ens essens och för att man ska kunna förkroppsliga den, så förekommer ett behov av att vara i linje med sin sanning, acceptera sin kraft, inse att man skapar sin egen verklighet, att man är ansvarig för sin verklighet och att allt man behöver finns inombords. För att uppnå detta krävs mod, inte för att det är utmanade att vara i linje med sin sanning och essens, i stället för att man måste släppa taget om allt som är illusion, såväl som bekant för en själv i ens fysiska verklighet.

Den mest storslagna energin inom er och som skapar disharmoni inom er varelse, verklighet och era relationer, är rädsla. När vi inser att rädsla endast är en reaktion på att vara i disharmoni med vår inre kraft och sanning, så inser vi att den har föga kraft. När vi förenar oss med vår inre kärlek, kraft och visdom, upplöses rädslan tillika med disharmonin. Och ändå är disharmoni resultatet av vår rädsla och kan anta många former, till och med bli en energi i sig själv som utvecklas inom vår verklighet. Vi kan upptäcka att denna disharmoni inom relationer, med självet och världen, är förorsakad av befintlig fruktan och uttrycker sig från en plats av rädsla, den projicerar rädsla och hela dess övriga manifestering till världen. Rädsla inom våra varelser innebär att disharmoni finns närvarande inom vårt sinne, inom våra emotioner och energikroppar; vår inre värld återspeglas till vår yttre värld. Detta är en orsak till varför kaos, ilska, smärta och lidande manifesteras inom Jordens värld och leder till att så många människor misshandlar andra mentalt, fysiskt och känslomässigt. Ofta fruktar människor att ta kontakt med sig själva som en gudomlig kraftfull varelse och att ta kontakt med andra på samma sätt. Det är mycket lättare att stänga sitt hjärta för sig själv och världen, än att skrida till handling utifrån ett expansivt kärleksfullt hjärta.

Hur man får Uppleva Harmoni på den Fysiska Nivån

’Jag lever i harmoni med Skaparens samtliga aspekter.’

Det föreligger ett behov av att observera vad ni projicerar in i er verklighet, till världen och när ni möter eller tänker på andra. Ta er tid i er dagliga verklighet för att fundera över detta. Vad pågår inom er varelse? Upplever ni fruktan och disharmoni eller uppmärksammar ni huvudsakligen er kärlek och kraft? Kom ihåg att ni inte ständigt behöver befinna er på en plats av kärlek och kraft, det är naturligt att få uppleva rädsla, det är helt enkelt hur ni hanterar rädslan, om ni sjunker in i den eller kan skifta ert perspektiv till kärlek och undersöka rädslan från en plats av kärlek. Detta kräver fokus och beslutsamhet från er sida. Lägg märke till om ni närmar er människor, situationer eller er själva med negativitet, detta skapar disharmoni i era relationer med personen, situationen eller er själva. När det förekommer disharmoni förekommer det även en brist på kärlek, tillit och acceptans. Skaparens flöde är begränsat och dämpat.

Låt er själva närma er varje person, situation eller till och med konversation med er själva, med perspektivet av att ni skapar energin och därför även resultatet. Med detta perspektiv finns inget behov av att låta ert ego engagera sig i manipulerande, kontroll eller dominans. I stället tar ni ett beslut gällande vilken energi ni önskar dela med er av, denna energi ger energi och påverkar kärleksfullt upplevelsen och skapar ett resultat som är i linje med och en representation av er inre sanning. Ni ger ständigt ut och ni delar ständigt energi, ni skapar ständigt världen omkring er och inom er på det sätt som ni önskar att den ska vara, om det så sker utifrån ert kärleksfulla centrum i er varelse eller ert undermedvetnas negativa/rädslobaserade programmering. Nu är det dags att ta ansvar över den energi som ni delar, genom att skapa en intention för er energi i och med varje ny situation och upplevelse inom er verklighet. När något negativt inträffar – vilken energi uttrycker ni normalt (för det mesta är uttrycket ordlöst och utan handling) och vad skulle ni vilja uttrycka? Varje situation kommer att vara annorlunda. När ni förenar er med en annan person, var uppmärksamma på vilken energi som ni uttrycker inifrån er varelse. Är den kärleksfull eller rädslobaserad? Vad skulle ni vilja uttrycka i stället?

Snarare än de ord ni säger och de handlingar ni utför, fastän dessa uttrycker er energi, vill jag uppmuntra er att engagera er med era känslor, emotioner och reaktioner inombords, att observera och att uppmärksamma dem med kärlek. Sedan när ni väljer energin från er varelses kärna, som ni i stället önskar uttrycka och projicera, ta er tid att gå djupt inombords. Hitta energin, känn att den byggs upp inom er, sjunk ner i dess omfamning och förkroppsliga energin. Låt er sedan projicera och stråla ut energin från er varelse, till situationen, personen eller er själva. Den ursprungliga känslan kommer att lösas upp och blir ersatt av den energi som ni har aktiverat och engagerat. Detta kommer naturligt och på ett positivt sätt att påverka era handlingar och ord, ytterligare förstärka energin inom er. Disharmonin löses upp. Ni upptäcker en ny känsla av harmoni inom er och mellan er och er yttre värld. Er inre harmoni aktiveras och expanderar till allt som ni är, den stöttar många till att få tillgång till detsamma.

Ni är en källa till harmoni.

Lord Melchizedek.

 

Lord Melchizedek via Natalie Glasson, August 4th, 2017

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...