Maria Magdalena via Pamela Kribbe, 10 september, 2018

Maria Magdalena via Pamela Kribbe

10 september 2018

Jag är Maria Magdalena. Jag hälsar er alla från hjärta; jag är med er. Jag vill att ni ska veta att det finns ständig hjälp och vägledning omkring er. I dimensionen som ligger över den jordliga finns släktingars andar, själar som älskar er på ett djupt personligt sätt, inte bara abstrakt. Det är själar som känner er och som ni varit tillsammans med i andra tider och på andra platser.

När ni inkarnerar är det ett steg av tro, för ni gör det ensamma. Ni kvarstår dock i förbindelse med ett team av vänner på den andra sidan. Några av dem har avancerat längre i sin utveckling och har uppsikt över er livsväg med ett bredare perspektiv än ni kan ha; de är vad ni kallar era guider.

Men det finns också andra, likasinnade varelser som står nära er, er familj eller vänner. Känn deras närvaro även om ni inte vet vilka de är, men vet att ni är sedda och hörda. Ni respekteras för det som krävs av er för att riskera hoppet ut i det djupa.

Ett liv på Jorden – vartenda ett av era liv på Jorden – är ett viktigt och värdefullt bidrag till er själs väg, inkluderande de negativa upplevelserna. Dem smärta ni upplever nu, i denna tid, är som en sten som faller i vattnet och orsakar många krusningar på ytan.

Effekten av en smärtsam eller traumatisk upplevelse skapar krusningar genom tiden; ni kommer att få uppleva dessa krusningar igen vid andra tillfällen och andra platser. Som ett resultat kommer ni att till fullo förstå denna gångna upplevelse och värdera den, och när ni gör det, sänder ni healing tillbaka till den smärtfyllda tidpunkten i er historia.

Alla tidpunkter – alla nu-ögonblick i livet och er själs resa – är hoplänkade och påverkar varandra. Således, när ni reser genom tiden till ett tidigare liv (som vi just gjort), aktiverar ni andra tidpunkter, andra ögonblick.

Ni skapar en ström som går i båda riktningarna: från det förflutna till nutid och från nutid till det förflutna. Genom att göra det berikar ni er själva. Ni börjar i ökande grad förstå att ni är mycket mer än denna enda person, man eller kvinna, ung eller gammal, vid denna särskilda tid i historien, i detta nu-ögonblick. Den person ni är nu är bara en portal till er själ; det finns många andra möjliga portaler.

Känn hur er själ är ofantligt rik och den enorma mängden upplevelser den samlat på sig. Dessa upplevelser är alla bitar i ett pussel som är del av det stora Hela. Jag ber er ha respekt för storheten i vem ni är; ni kan inte ens få plats med det i ert mänskliga sinne. Säg ”ja” till er själ från ert hjärtas djup. Känn att där, i ert hjärta, finns en visdom som ert mänskliga sinne inte fullt ut kan förstå, men som bär upp och stöttar allting som ni är och som skänker mening till varje individuell pusselbit.

Det finns en tid och en plats för allt. Ni måste ibland gå genom djupa upplevelser utan att förstå varför, och senare kommer förståelsen av deras värde. Jag ber er hedra och respektera er själva, för ni har haft modet att med förbundna ögon kasta er ut i djupet. Ni sade ”ja” till livet här på Jorden – säg nu ”ja” till er själva.

Säg också ”Ja” till all den smärta, de negativa upplevelserna, rädslan och tvivlet på er själva – det är en del av den mänskliga upplevelsen. Avvisa inte de negativa upplevelserna för det kommer att orsaka en kamp mot er själva som kommer att splittra er energi och ta er längre bort från Hem. Bara acceptera det som finns inom er, inklusive rädslor och tvivel.

Jag tar er nu till början av era liv. Kom med mig till er barndom och föreställ er för ett ögonblick att er kropp blir yngre och mindre. Se vad som händer när den korsar gränsen till puberteten och fortsätter ännu längre tillbaka. Upplev hur könet är mindre viktigt när ni inträder i er barndom; när ni är under tio år gammal.

Ni minns hur det var: inte så definierad av det som präntades in i er som varande man eller kvinna. Minns er oskuld och gå ännu längre tillbaka i tiden. Så långt tillbaka att ni går bortom gränsen där ni lärde er tala, koncept, etiketter, utvärderingar och dömande.

Om ni går tillbaka hela vägen till er tidiga barndom, blir ert medvetande mer öppet, mer mottagligt. Det dömer inte; det bara tar in intryck. Försök att åter känna denna öppna medvetenhet mot världen omkring er. Det är som om ni kommit direkt från himlen, vilket betyder att ni inte är så definierade av påverkan från den jordliga dimensionen. Ni har fortfarande kvar mycket av öppenheten i er själs räckvidd.

Då ni nu går tillbaka till detta förflutna, kan ni utöva påverkan på den tiden, på vem ni var då. Föreställ er att ni, som ni är nu, böjer er ner mot den lilla bebisen ni var då. Se vilken ålder som ni får i åtanke som en lämplig tid. Känn speciellt den medvetenhet ni hade och er anslutning till själens dimension. Ni var lite av en främling för livet här på Jorden; ni hade fortfarande friskheten och öppenheten hos en nykomling.

Gå till detta barn i er nuvarande skepnad och se på det med beundrande ögon. Se de himmelska energierna som finns i detta barn. Gå ned på knä framför detta barn, som var ni, och fråga; ” Vad kom du hit för att göra? Vad tog du med dig från dimensionen bortom Jorden, något verkligt viktigt för dig?” Säg till det: ”Jag ska hjälpa dig med det; jag kommer från framtiden för att stötta och vägleda dig att göra detta.”

Se om barnet kan se er och känna er. Eller rör det lätt och se in i dess ögon. Och om ni ser och känner barnets sanna kraft och det ursprungliga bidraget hos detta barn, lägg då en hand på dess axel och säg; ”Jag ska skydda dig och se till att du lyckas med ditt mål”.

När ni gör det, känn er egen styrka, er kunskap om livet på Jorden, den erfarenhet ni byggt upp under de många åren i ert förflutna. Känn visdomen hos den nuvarande ni och sänd den tillbaka till det unga barnet ni var. Och då ni ger er visdom och livserfarenhet till detta barn, kommer ni att få något i gengäld från det. Ni kommer att få det ursprungliga, spontaniteten, det autentiska och sanna i detta barn, det flödar rakt in i ert hjärta. Känn åter i ert hjärta denna energi som är rätt för er – det är er själs energi.

Kalla sedan på den styrka och visdom ni samlat inom er, den som ni nu har i detta liv. Den blir en skyddssköld runt ert hjärta. Det unga barnet i er bär den i visdomen hos själens dimension: renheten, det ursprungliga, oskulden, men också sårbarheten. Det behöver er jordliga visdom, er livserfarenhet, för att kunna utvecklas, för att kunna låta sitt ljus skina här.

Jag vill nu berätta något för er om mänsklighetens historia. Om varför det blivit så svårt för er egen själs energi att nedstiga till ert jordliga liv och att energimässigt inträda i er buk – från hjärtat, själens säte, ned till er buk, sätet för ert jordliga själv och er personlighet.

I Jordens historia har det funnits ett tabu mot individualitet. Krafter har varit i farten som starkt manifesterat, speciellt i de stora religionerna, och dessa krafter har som mål att sopa bort och trycka ned individualitet. Det har funnits starka strömmar av rädsla i den kollektiva atmosfären på Jorden, och så mycket av den rädslan är resultatet av olikheterna mellan de mäktiga och de maktlösa.

De vid makten vill bli åtlydda av dem under dem. Därför är de rädda för individualitet, för originalitet, hos dem som är annorlunda, därför att dessa har en egen vilja. De vid makten stöttar inte fri utveckling av individen. Kort sagt, de mäktiga mot de maktlösa har varit mänsklighetens historia under många sekler.

Detta är kanske en lite överdriven bild, men jag använder den för att klargöra en sak. Makt har utövats över människor genom en särskild syn på vad det innebär att vara människa: till exempel, att människan i huvudsak är syndig, dålig, underlägsen, ovärdig.

Denna syn säger att det bara är genom något utanför personen som den kan räddas från den synd och den skuld som finns inneboende i personen. Och det som kan rädda människor är en auktoritet som är högre än människor; till exempel, en Gud som föreskriver speciella regler.

Och också att det finns speciella mänskliga representanter för denna Gud, som har särskild tillgång till dessa regler: en elit som har priviligierad kunskap om moral. Det konceptet har tvingats på människor och orsaken till de tillåtit detta ske är den rädsla som först planterats i dem. En verklig rädsla för överlevnad: hungerrädsla, död, sjukdom, våld, som gjort djupa intryck i mänsklighetens historia.

Men nu bryter ett nytt kapitel in över Jorden i vilket en motsatt energi föds. Och det är inte en i vilken individualitet förnekas, med dess betoning på anpassning och likhet, utan en energi i vilken individualitet värderas rättvist och således också den ursprungliga själsenergin. Orsaken till att livet på Jorden på många sätt spårat ur – blivit våldsamt, både på det sätt människor vänder sig mot varandra och mot naturen – är att anslutningen till själen har förlorats, hjärtats stängts och rädsla styrt.

Känn tyngden i denna historia. Även om dess påverkan minskar, har den fortfarande en påverkan på hur människor tycker och känner. För att komma i kontakt med er själ, och att verkligen tro på era individuella förmågor och talanger, är fortfarande inte självklart och vanligt att göra. Att stå bakom er själva och att säga ”ja” till ert ursprungliga själv kräver en djup inre styrka.

NI är de som skapar en öppning som åter kommer att skapa tillgång till själens dimension. Det betyder att ni också har blivit extremt känsliga: ert hjärta är öppet och ni har lärt er att gå ned i era känslor och er intuition istället för att agera utifrån rösterna av rädsla och tvång i ert huvud. Ni har skapat den öppningen inifrån, inte bara i detta liv, utan också i tidigare liv.

Ni är en ljusarbetare, en medvetandets arbetare, och nu är det dags för detta ljus, denna öppning ni skapat – ibland av nödvändighet genom ett liv i avskildhet – att sås, så det kan gro på Jorden, bland människor i hela samhället.

Att göra detta kallar fram gamla rädslor i många av er: minnen av när ni dominerades av rädsla och maktmissbruk. I det avseendet tar ni de första stegen i en ny terräng, där de nu kan slå rot på Jorden. När ni står upp från er själ, och talar och handlar från den källan, kan det kasta upp dammoln av rädsla och tvivel inom er, till och med dödsskräck.

Sedan blir det nödvändigt att tala från bukens kraft, som är det sanna resultatet av er själsenergis nedstigning. Att tala inte bara från energin som kommer från ert hjärta, utan också från energin son finns i kärnan av er jordliga varelse, i er fysikalitet som man eller kvinna.

Jag vill förklara några saker om den energin här. Energin i er buk, denna primära energi – när den är balanserad – är en mycket jordad energi. När ni är helt närvarande med ert medvetande i er buk, då är ni bra jordade. Ni känner er säker; ni känner att ni kan vara den ni är, så ni känner er trygg, respekterad. Från den grunden lyssnar ni på ert hjärtas meddelanden, er själs, och ni integrerar dessa meddelanden.

Nu händer det ofta att ni tar emot meddelanden från er själ eller er intuition, men ni vet inte hur ni ska kvarstå bra jordade. Det är som om tillgången till er egen buk har förnekats er och detta har mycket att göra med en historia i vilken ni inte fick tänka eller handla på eget bevåg, eller avvika från normen och vara annorlunda.

Det är precis här som den manliga energin, den maskulina styrkan, krävs för att bryta med traditionen, för att säga ”nej” till det som förväntas och vägra passa in i mallen. Att känna sig fri att agera utanför reglerna, att utforska och undersöka, där hjälper den manliga energin er att gå djupare in i er mage. Det är så den manliga energin går till handling för att hjälpa er ursprungliga själs ljus: ”han” skapar utrymme för er.

Den manliga energin är extremt viktig; känn att den tjänar er när den är en jordad manlig energi. I det förgångna har det varit en manlig energi som utövat auktoritet och tvång, och ingjutit rädsla i människor. Det är en icke-jordad manlig energi, en energi som är oansluten och känns förskjuten och därför vill reglera och styra livet. Men den sanna manliga energin är som en sköld, ett kraftfullt skydd för ert hjärtas energi. Och när detta skydd finns där, kan ni nedstiga djupare från er själ in i er buk. Då känner ni er född av Jorden självt.

Känn rytmen som passar er livsväg. Att vara sant intuitiv har att göra med att känna livets rytm. ”Vad är bra för mig, vad behöver jag egentligen?” Det är något ni inte kan känna bara i ert hjärta. Det krävs en nästan fysisk, instinktiv orientering på er buks nivå: att vara jordad och därifrån ta era beslut.

Som slutsats ber jag er föreställa er att barnet ni såg i början nu är närvarande i er buk med sin spontana öppna energi, och genom det får en direktkontakt med ert hjärta och er själ. Och samtidigt känner en solid sköld av skydd runt er.

Att göra detta skapar utrymme för barnet så att det inte glömmer sig självt och blir absorberad i stimuli och påverkan utanför sig: gamla föreställningar, moral och hur saker brukar vara. Skölden runt er är den manliga energin som säger ”nej” till dessa influenser medan den också spänt lyssnar på er egen källa till visdom.

Känn det djupa skyddet från en jordad manlig energi i er rygg och svansben, i era ben och fötter, i era armar och händer. Nu kan barnet rotas i er och växa upp beskyddad så det kan utveckla sin egen naturliga själsenergi. Känn hur den börjar komma till liv under detta beskydd och börjar leka inne i er mage.

Ni är fackelbärarna i den nya tiden. Skydda er själva så ni kan låta ljuset flöda och så att ni kan så dess frön. På detta sätt bär ert livs mål frukt.

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...