Maria Magdalena via Lea Chapin, 18 april

 

m_magdalena

Maria Magdalenas Veckovisa Samtal

2016/04/18

 

Hälsningar, ja, det är jag, Maria Magdalena. När jag kommer in i alla era energifält, ber jag er att ni har ett utrymme av kärlek till er själva. Dessa tider har varit ganska ansträngande och svåra för många av er och jag vill skicka min kärlek och kondoleanser till var och en av er. Idag vill jag er informera er om den fria viljan och passionen och hur den mänskliga naturen väljer sin egen väg. Att skapa er egen fria vilja, att tillåta den fria viljan att styra er väg och hur det ibland kan vara ganska svårt och ganska övermäktigt för er och många andra. Så idag ber jag er att andas in ett djupt andetag och börja andas Guds vita ljus, andas in energin och kärnan i fred, andas in energin och essensen av kärlek, andas in energin och essensen av glädje.

Eftersom den heliga modern är här, öppna upp ert höga hjärta och ert barmhärtiga hjärta och ert mjuka hjärta, så vi kan vidmakthålla utrymmet av kärlek till var och en av er. När vi börjar öppna upp ert passionerade hjärta, för kära barn, ni har var och en passion inom er och vi börjar öppna upp freden i ert höga hjärta, som innehåller passionen i er varelse. Så ta ett djupt helig andetag och börja öppna kärlet till ert höga hjärta, andas in denna vackra heliga energi av glädje och andas in dess heliga energi av nåd och andas in den heliga energin av ljus. Som vi säger, omge er med denna vackra frekvens av den gyllene strålen av Guds vita ljus. Då ert vackra sakrala hjärta, ert barmhärtiga hjärta, ert passionerade hjärta, ert medkännande hjärta börjar öppnas.

Eftersom Gud har gett var och en av er fri vilja, som ni vet, har den använts och missbrukats av människan genom tidsepokerna. Det är det, som orsakat ert bortkoppling till planeten Jordens energi nät. Detta har skapat energi obalans i Moder Jord. Det är inom energinätet, som kära Kryon upprätthåller energi frekvensen för Moder Jord så att hennes balans vidmakthållas. Och ändå, varje gång var och en av er hävdar er fria vilja, i konflikt med ert medkännande och passionerade hjärta, skapar det en störning i Moder Jords energinät. Det fria vilja valet är inte i linje med ert passionerade och medkännande hjärta. Detta kan vara en nyhet för var och en av er, men det är sanningen. Varje gång ni använder er av er fria vilja för att ”köra över” det passionerade och medkännande hjärtat, skapar det en störning i energinätet, av leylinjer, energinät och energin i Moder Jord.

Kan ni föreställa er hur Moder Jord försöker balansera och rekalibrera sig med alla de fri vilja val, som mänskligheten gör i varje ögonblick, kontra varje tjugofyratimmarsperiod? Kan ni föreställa er den energi, som Moder Jord håller i sig själv för att kunna balansera alla tankeformer och fria vilja val, som mänskligheten gör varje dag? Inte bara individuellt utan också inom företag, som fattar beslut om resurser och välfärd på den här planeten.

Jag vet att vi inte har pratat om det här förut, men oljebolagens beslut att använda fracking för att utvinna olja på ytan av den här planeten för mänsklighetens konsumtion, denna fria vilja beslut av oljebolagen och de stora företagen och era regeringar, påverkar planeten mer än ni kan föreställa er. I själva verket skapas en obalans i energinätet, det skapar en obalans i det vi kallar infrastruktur Moder Jord. Det är, som om det sker ett angrepp på henne.

Varje dag, när ni gör ett fria vilja val, ber vi att ni gör detta val för ert beslut, med kärlek, med gudomliga förening, med Guds energi, med hela skapelsen och i synnerhet med Moder Jord. Som ni vet, indianerna förde fram sin avsikt med anden i bön, och i heliga cirklar. Hur dessa magnifika varelser, ursprungsbefolkningen i Amerika förde fram den heliga energin för att hedra Moder Jord. Hur den vite mannen för länge sedan tog beslutet att förstöra indianbefolkningen, deras kultur, vi säger till och med, att slita ur deras hjärta, sitt medkännande och barmhärtig hjärta att hedra Moder Jord. Jag är inte här för att orsaka skuld eller något obehag, men jag vill att ni ska känna till kraften i era fria vilja val kontra sammanslagning av er energi, med energin i ert medkännande, barmhärtiga och passionerade hjärta.

Det är verkligen en påminnelse Käraste Barn, att ni är på helig mark, att jorden är helig, att ni är heliga och varje beslut som ni gör, bör göras utifrån ert passionerade och barmhärtiga hjärta. Hur gör jag detta, frågar ni? Hur gör jag dessa beslut utifrån mitt medkännande och barmhärtiga hjärta? Ni får verkligen förflytta er in i en helig stund och andas. Framkalla ert sanna och högsta gudomliga själv och när ert barmhärtiga och medkännande hjärta öppnas, kommer ni att börja känna energin och essensen av passionen i ert beslut. Ja, detta är i resonans med mig, som min sanning.

Där, när ni börjar lyssna på ert barmhärtiga och medkännande hjärta, som vissa kallar er intuition eller er själs essens eller er själs kallelse. Börja lyssna djupt på dessa energier, som finns i ert hjärta, vad talar ert passionerade och barmhärtiga hjärta om? Vad är det, det säger till er att göra? Kan ni ge upp, kan ni verkligen ge upp, att släppa taget och låta Gud styra? Verkligt överlämnande? Kapitulera för er energi av glädje, passion, energi och väsen av kärlek. Var stilla, var stilla, var stilla och vet att ni är Gud. Var stilla, var stilla, var stilla, och vet att du är Gud. Var stilla, var stilla, var stilla och vet att ni är Gud. Varje beslut som ni tar, kan göras från er egen gudomlighet. Ja, Käraste Barn, ni har fått ett mentalt sinne, ni har fått fria vilja val. Vi ber er att ni mildrar detta med kärlek och mildrar detta med helighet, från de minsta till de största besluten, vi ber er att titta in i ert hjärta och känna passionen. Det är så Käraste Barn, som ni är tänkta att fungera, från er sanna ande, från ert sanna Gudomliga Själv.

Och ändå det som har hänt, är att människans fria vilja val har skapat, som vi tidigare har sagt många gånger, separation. Separation från er enhet, separation från er sanning, separation från er gudomlighet, separation från ljuset, som ni är. Men i dag ber vi er att fördjupa detta sammanhang i ert höga hjärta, i ert vackra barmhärtig hjärta, i ert mjuka hjärta. Så vi ber er älska er själv tillräckligt för att börja lyssna och att andas. Vilka beslut käraste barn gör ni vid denna tid från er fria vilja? Vilka beslut gör ni vid denna tid från ert passionerade hjärta? Kan ni räkna på fingrarna hur många gånger ni inte har lyssnat på ert passionerade hjärta? Och de beslut, som har orsakat er obehag, det är barometern inom er själv, som hjälper er att navigera ert liv, längs er andliga väg, resan i livet. Denna möjlighet är vem ni verkligen är. Denna möjlighet är det ljus, som ni är. Denna möjlighet är den glädje, som ni är. Och så Käraste barn, när ni börjar känna denna passionerade sida av er välla upp, stör den inte med vad ni börjar känna, som oförenligt med ert fri vilja val.

Utan andas, lyssna och släpp taget och låt Gud, er bästa förmåga till förtroende, kapitulation, tillåta och ta emot. Tillit, kapitulation, tillåta, och ta emot. Jag gör er uppmärksam på detta eftersom ert liv, er resa och utvecklingen av planeten är i behov av varje själ, som lever från sin passion och sitt höga hjärta. Detta är den nya energin i den nya Jorden. Detta är det nya sättet att arbeta. Ni har lämnat den gamla världen och nu arbetar ni från hjärtcentret. Ni arbetar inte längre från det mentala sinnet. Eftersom mänskligheten har flyttat in i den femte dimensionella frekvensen och där bortom, ombeds mänskligheten att åter lyssna från hjärtat, att agera från hjärtat, att känna från hjärtat. Så har ni fungerat och så har mänskligheten fungerat i det förflutna, vilket inte längre kommer att fungera. Detta är därför regeringar och dess förtroendevalda har svårt att fatta beslut. Det är därför i ert nuvarande val (USA övers. anm.) finns, så mycket käbbel. Det behövs förändring. Förstår folk verkligen vad det innebär? Förändring kommer från hjärtat. Förändring kommer från att lyssna till den stilla, tysta rösten inifrån, vad berättar den rösten för er?

Börja med utgångspunkt i passion. Inte av rädsla, utan från kärlek. Operera från en plats av passion. Inte rädsla, utan kärlek. Börja öppna ert hjärta till kärnan och närvaron av kärlek. Som ni förstår, skapades denna planet i kärlek, leylinjer och rutnät, som Kryon skapade för fred, alla energinät, skapades i kärlek. Det skapades med en förståelse för att allt är Ett. Och vad ni gör, vad ni tycker och vad ni känner påverkar helheten. Detta har sagts många, många gånger, men det är sanningen.

Varje varelse påverkar helheten. Vad ni tror, vad ni känner, vad ni gör påverkar helheten. Era tankeformer påverkar resten av planeten. Era tankeformer påverkar planetens olika energinät. Det finns fler varelser än ni kan förstå, som försöker hjälpa Moder Jord att hålla balansen på den här planeten. Det förekommer mycket få förändringar av jorden. När detta händer, och folk ser en jordbävning eller en översvämning eller en brand eller ett vulkanutbrott, säger de ”Åh, kära,” kan ni föreställa er de magnifika varelser, som försöker balansera denna energi från varje persons tankeformer utifrån sin egen fria vilja val? Nu, kan dessa magnifika varelser bara göra så mycket de kan. De behöver hjälp av er. Det kommer att bli fler och fler jordförändringar än ni har nu och det är svårt för er att föreställa sig. Om dessa magnifika varelser inte försökte, ser till och föreställer sig stödlinjer från er egen fria vilja val och tankeformer.

Jag vet att detta inte är en särskilt trevlig konversation i dag, men det är sanningen. Fattar ni min ståndpunkt? Att varje beslut som ni fattar påverkar helheten. Vi ber er att vara uppmärksamma, att lyssna på ert höga hjärta, att lyssna på ert passionerade hjärta, att lyssna på ert barmhärtiga hjärta. Vad berättar det? Eftersom planetens energi förskjuts och verkar från det höga hjärtat, förstår ni, Moder Jord fungerar nu utifrån sitt eget hjärta chakra. I alla tider har energierna har förändrats, precis som ert eget chakra system. Nu fungerar planeten utifrån det höga hjärtat, då måste också mänskligheten verka från det höga hjärtat. Så kommer beslut att fattas i regeringar, det är så ni kommer att fatta era egna beslut i ert privatliv och det är när ni går in i heliga union och helig bön, som ni kommer att arbeta från denna plats och punkt av enhet, vetande, säkerhet och balans.

Som ni förstår sägs det att planeten har stigit i chakrasystemet och det har rört sig in i höga hjärtat, planeten kommer att flytta in i halschakrat, det tredje ögat och kronchakrat. Och det kommer att bli fred på planeten. Men det är extremt viktigt att hela mänskligheten börjar att verka från sitt passionerade, barmhärtiga höga hjärta. Det är anledningen till att vi uppmärksammar er på detta, denna dag. Det är inte något som människor varken funderar särskilt ofta på eller tar hänsyn till att förändringar, som sker på planeten hänger samman med människans agerande. Så många människor lever utifrån solar plexus chakrat, från sitt känslocentrum.

Från en plats utan att ha kontroll till en plats att ha kontroll. Så käraste, idag ber vi er att flytta från ert känslocentrum till ert höga hjärta, från er egen fria vilja val från er egen känsla, från er egen bas av känslor, att leva i det rena utrymmet av kärlek, i centrering av er varelse. Det är där ni skapades av den Store En och där ska ni förbli, om ni så väljer, att leva i detta utrymme av kärlek. Och låta era vibrationer flytta in i era högre chakran, när ni fortsätter er uppstigning. Och andas in denna energi upp i ert höga hjärta.

Förstå att i dag har ni examen. Planeten rör sig och förändras och tar med sig hela mänskligheten, från denna plats av kärlek. Återigen, jag upprepar, det är därför ni ser människor, platser och saker flytta och som säger det finns behov av förändring. De vet inte vad det betyder, men förändringen kommer från höga hjärtat, lever inte från fri vilja, utan från det gudomliga. Det är vad indianerna gjorde, de lyssnade, de satt i heliga cirklar och uppmanade den Store Anden, Moder Jord att vägleda dem och styra dem. Och detta är vad vi ber er att göra, med varje andetag som ni tar med varje ögonblick av ert liv, lyssna, känna, älska och gläds över att ni är ett med den Heliga Moder Jord.

Det är vad vi gjorde, när vi gick in i Heliga Cirklar, som Moder Maria lärt oss, de tolv kvinnliga lärjungarna fick lära sig att sitta i Heliga Cirklar med den Heliga Modern och lyssnade. Det är vad Jeshua och jag skulle göra när vi gick in i Skapelse Grottan och vi skulle framkalla vårt Kreativa Center, från djupet av vår existens, från vårt skelett, sulorna på våra fötter, själva grottan av vår egen skapelse, den högsta kreativa energin i vårt livs väsen. Och där skulle vi komma till klarhet, vad jag skulle göra, vilken var vår uppgift. Detta är den energi av den Gudomliga Unionen, som vi talar om, och hur vi smälte samman med den Gudomliga Unionen inom oss själva och med varandra.

Många söker validering utanför sig själva och söker förening med en annan själ. Försöker, som de säger finna lycka, fullkomlighet och passion. Men sanningen, Käraste barn, är att föreningen finns inom er själv. Denna förening hålls inom kärnan av er varelse. Så när ni börjar att lyssna på ert höga hjärta, ert medkännande och barmhärtiga hjärta, är det där som ni förenas med er själva. Och där den fria viljan kommer att falla bort, till en viss grad. Den har tjänat sitt syfte, den har varit er gåva. Kapitulera, släpp taget och låt Gud. Vet att när ni kommer in i detta vackra, vackra tillstånd av att flytta från solar plexus och verka från ert Höga Hjärta, vilken lättnad som ni kommer att känna, ni behöver inte längre arbeta från er känsla. Nu opererar ni från sann Gudomlighet, från ert sanna jag.

Så Kära Ni, det är därför vi ber er att andas in Anden i ert hjärta, kalla in Moder Jords energi i ert hjärta, grunda er själv i denna energi av kärlek, där de två ska bli Ett. Gudomlig Förening, Gudomliga Modern och Gudomliga Fadern i ert Höga Hjärta. Det, Kära Barn, förverkligar vi med avsikt och det är där, Kära Barn, som Moder Jord kan förbli i balans, det är där som ni kan vara i balans.

Vet att er tid här på det jordiska planet är fyllt med många beslut, men välj varje dag att arbeta från ert Höga Hjärta. Vad det nu kan vara, med integriteten i ert höga hjärta. Det har funnits gott om girighet på denna planet. Massor av fri vilja val på denna planet, som har orsakat förstörelse för planeten och dess folk. Den Lemurianska ledaren Adama, från den underjordiska staden Telos är här, han kommer inte att tala, men han är här eftersom han är mycket nöjd med att ni nu börjar förstå hur Lemurianerna och den underjordiska staden Telos fungerar. Dessa är framtidens ljus städer, detta är den framtida generationen, för er civilisation att fortsätta att leva från höga hjärtats plats, med alla levande varelser med tanke på hur resultatet kommer att påverka helheten.

Det är därför det är så viktigt att återvända till Mt. Shasta, och för att vara i denna energi än en gång. Att känna energin av helhet, integration och färdigställande. För Adama är glad att ni ansluter och förstår detta budskap, att återgå till balans. För världen har gått vilse med denna fria vilja val, helt och hållet vilse. Så vi ber er att lyssna, vi ber er att återvända till och vara med Adama, för att balansera er själv, så att ni också kan vara till nytta för mänskligheten och Moder Jord i integrationsprocessen. Ja, Kära Barn, vår planet är avsedd att vara sådan. Ni säger att det är omöjligt, men om ni går in i staden Telos och ser gemenskap, balanserade och hjärtcentrerade varelser, skulle ni förstå att det också är möjligt på ytan av den här planeten. Det är därför Jeshuas budskap Gudomliga Förening ska återuppväckas vid denna tidpunkt. Det är det budskap, som vi kommer att föra fram i hennes bok och det kommer att vara fullständigt. Det är en tidsfråga. Fram till den överenskomna tidpunkten, när andra kan förstå budskapet, så är ni vad vi kallar första-vågare, de privilegierade.

För att förstå vikten av att leva från Höga Hjärtat och veta att Moder Jord nu lever och arbetar från denna plats. Från glädje och minnet av att alla levande varelser skapades i kärlek, att varje själ är värdefull, varje själ. Att allt är Heligt, och ja, Kära Barn, er egen fria vilja val om hur ni använder ert liv är heligt. Ära er själv. När ni tar ett beslut, hedrar ni er själv? Ni Mina Kära, har verkligen rätt att säga ja och rätt att säga nej. Och ni har rätt att säga kanske. Livet är tufft.

Mina Kära ta fram ert passionerade och barmhärtiga hjärta, lev från det, andas från det och förenas med det. Det är vad Jeshua och jag tog fram i vår undervisning och hur Heliga Modern, när vi var i Heliga Cirkeln, förenade sig med oss. Detta är dagens budskap.

Jag har inget behov av att fortsätta, jag tror jag har fört fram mitt budskap, men jag säger till er Kära Barn, om ni behöver förstå hur planeten fungerar, läs om och förstå de vackra varelserna i Telos och den underjordiska staden i Mt. Shasta. Dessa magnifika varelser lever i helhet och gemenskap med varandra, med varandra och med hela skapelsen. Detta är hur planeten och dess folk kommer att leva på ytan av Moder Jord, så är det och det är en ny Jord. Det är närmare än ni vad ni kanske föreställer er. Det är närmare än ni kanske tror. Det börjar med er och det börjar nu. Mina barn gå nu i fred och förståelse att allt är i sin ordning och allt är som det ska vara, gå i Gudomlig Nåd, i Gudomlig Kärlek och Gudomlig Fred. I och med detta tackar vi er och så är det.

 

Kanaliserat av: Lea Chapin

Du gillar kanske också...